D. Bucior, Wypowiedzenie umowy agencyjnej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010

 

D. Bucior, Wypowiedzenie umowy agencyjnej, 2010

 

Książka stanowi pierwsze w literaturze polskiej monograficzne opracowanie zagadnienia wypowiedzenia umowy agencyjnej. Podejmuje próbę rozwiązania następującego problemu badawczego: jaki jest zakres kompetencji stron umowy agencyjnej do jednostronnego, dokonywanego w drodze wypowiedzenia, zakończenia stosunku agencyjnego. Dokonanie stosownych ustaleń wymagało wyjaśnienia szeregu kwestii szczegółowych, jak np. kwalifikacja umowy jako umowy agencyjnej, pojęcie umowy zawartej na czas oznaczony i nieoznaczony, charakter prawny ograniczeń wypowiedzenia, sposób jego dokonania, zakres sytuacji, w których możliwe jest dokonanie wypowiedzenia przedwczesnego czy zakres swobody stron w odniesieniu do stabilizacji lub destabilizacji zobowiązania. Wszystkie te zagadnienia mają kluczowe znaczenie dla uczestników obrotu - stron umowy agencyjnej, zainteresowanych odpowiedzią na pytanie: kiedy i w jaki sposób mogą skutecznie zrezygnować z zaciągniętego zobowiązania bez narażenia się na negatywne konsekwencje.

 

W książce wykorzystano metodę prawnoporównawczą (liczne odniesienia do prawa i literatury niemieckiej), a także w szerokim zakresie uwzględniono wymóg dokonywania proeuropejskiej przepisów krajowych (analiza polskich przepisów o umowie agencyjnej w świetle przepisów dyrektywy 86/653/EWG z 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw Państw członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własnych rachunek).

 

Publikacja stanowi skróconą wersję rozprawy doktorskiej obronionej w grudniu 2008 r. Promotorem przewodu doktorskiego był Prof. dr hab. Andrzej Szajkowski (KUL, INP PAN), zaś recenzentami: Prof. dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska (UMCS) oraz Prof. dr hab. Henryk Cioch (KUL, UMCS).

 

Książka jest do nabycia m.in. w księgarni internetowej Wydawnictwa KUL.

 

Spis treści:


Wstęp

 

Wykaz skrótów

1. Źródła prawa

2. Organy i instytucje

3. Publikatory i czasopisma

4. Inne skróty

 

Wykaz literatury

 

Rozdział I. Umowa agencyjna – zagadnienia kwalifikacyjne

§ 1. Pojęcie umowy agencyjnej

§ 2. Charakter prawny umowy agencyjnej

§ 3. Podział umów agencyjnych na umowy zawarte na czas oznaczony i umowy zawarte na czas nieoznaczony

I. Znaczenie podziału

II. Kryterium podziału

1. Uwagi wstępne

2. Umowa z zastrzeżeniem terminu końcowego w postaci: dies certus an, certus quando

3. Umowa z zastrzeżeniem terminu końcowego w postaci: dies certus an, incertus quando, lub z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego

4. Umowa z klauzulą prolongacyjną

 

Rozdział II. Prawo wypowiedzenia umowy agencyjnej

§ 1. Uwagi wstępne

§ 2. Pojęcie prawa wypowiedzenia

§ 3. Prawo wypowiedzenia jako prawo kształtujące

§ 4. Powstanie i wygaśnięcie prawa wypowiedzenia

§ 5. Wykonanie prawa wypowiedzenia

I. Sposób wykonania prawa wypowiedzenia

II. Złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu

III. Treść oświadczenia woli o wypowiedzeniu

IV. Forma oświadczenia woli o wypowiedzeniu

V. Charakter prawny wypowiedzenia jako czynności prawnej

 

Rozdział III. Ograniczenia prawa wypowiedzenia umowy agencyjnej

§ 1. Ograniczenia prawa wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony

I. Ograniczenie prawa wypowiedzenia przewidziane w art. 7641 k.c.

1. Treść ograniczenia – uwagi ogólne

2. Obowiązek zachowania terminu wypowiedzenia

A. Uwagi wstępne i terminologiczne

B. Funkcje obowiązku zachowania terminu wypowiedzenia

C. Treść obowiązku zachowania terminu

3. Zakres kompetencji stron w odniesieniu do ograniczenia z art. 7641 k.c.

A. Modyfikacja długości terminów wypowiedzenia

B. Zmiana dopuszczalnej chwili nastąpienia skutku wypowiedzenia

C. Zniesienie obowiązku zachowania terminu wypowiedzenia

D. Ograniczenia wypowiedzenia jako instrument stabilizacji stosunku agencyjnego

II. Ograniczenie prawa wypowiedzenia a niezamortyzowane inwestycje agenta – wzmianka

§ 2. Ograniczenia prawa wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony (art. 7642 k.c.)

I. Treść ograniczeń

II. Zakres kompetencji stron w odniesieniu do ograniczeń wypowiedzenia umowy na czas oznaczony

1. Destabilizacja terminowego stosunku agencyjnego poprzez zastąpienie obowiązku niedokonywania wypowiedzenia obowiązkiem zachowania terminu

A. Uwagi wstępne

B. Poglądy doktryny niemieckiej

C. Poglądy orzecznictwa i doktryny polskiej

D. Stanowisko własne

2. Inne sposoby destabilizacji terminowego stosunku agencyjnego

 

Rozdział IV. Zwolnienie od ograniczeń prawa wypowiedzenia (art. 7642 § 1 k.c.)

§ 1. Uwagi wstępne

§ 2. Pojęcie okoliczności zwalniających od ograniczeń prawa wypowiedzenia

§ 3. Przedwczesne wypowiedzenie z powodu naruszenia umowy a ogólne skutki zwłoki i niemożliwości świadczenia

§ 4. Zwolnienie od ograniczeń a moment nastąpienia okoliczności mających usprawiedliwić wypowiedzenie

§ 5. Zwolnienie od ograniczeń a oświadczenie woli o wypowiedzeniu

I. Zwolnienie od ograniczeń a moment złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu

II. Zwolnienie od ograniczeń a treść oświadczenia o wypowiedzeniu

§ 6. Okoliczności zwalniające od ograniczeń prawa wypowiedzenia a przyczyny wadliwości umowy agencyjnej

§ 7. Zakres zwolnienia od ograniczeń prawa wypowiedzenia

§ 8. Zakres kompetencji stron w odniesieniu do zwolnienia od ograniczeń wypowiedzenia

I. Ograniczenie lub wyłączenie możliwości zwolnienia od ograniczeń wypowiedzenia

II. Rozszerzenie możliwości zwolnienia od ograniczeń prawa wypowiedzenia

 

Podsumowanie

Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2011, godz. 12:18 - Michał Hałasa