DR HAB ANNA KOSIŃSKA

WYKAZ PUBLIKACJI

 

 MONOGRAFIE, STUDIA I INNEGO RODZAJU OPRACOWANIA KSIĄŻKOWE:

 

 • (współaut. T. Sieniow, P. Wojtasik), Lubelski Podręcznik Migracyjny, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2009, ISBN 978-83-927822-9-2, ss. 40.
 • (współaut. M. Gwiazda, J. Gieroba, P. Wojtasik), Dobrowolne powroty. Prawo. Dobre praktyki. Rekomendacje, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2010 (II wydanie – 2011), ISBN 978–83–62551–28–6, ss.126.
 • (współaut. P. Wojtasik), Voluntary return as a priority of EU return policy, The Rule of Law Institute, Lublin 2012, ISBN 978-83-62551-36-1, ss. 120.
 • (współaut. P. Wojtasik), Voluntary Return. Legal framework of return policy, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2014, ISBN 978-83-62551-60-6, ss. 48.
 • Kulturalne prawa człowieka. Regulacje normatywne i ich realizacja, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-918-3, ss. 340.
 • Prawa kulturalne obywateli państw trzecich w prawie Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ISBN 978-83-8061-515-1, ss. 484.
 • Cultural Rights of Third-Country Nationals in EU Law, translated by Adam Kunysz, Palgrave MacMillan 2019, ISBN 978-3-030-30153-8, ss. 291.

 

REDAKCJE

 

 • (redakcja/wspólnie z: P. Wojtasik) Acquis Return. Doświadczenia implementacji i rozwój polityki powrotowej Unii Europejskiej, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2015, ISBN 978-83-62551-92-7, ss. 176.
 • (redakcja/wspólnie z: Kuś, A. Szachoń – Pszenny) 10 lat Agencji Frontex w przestrzeni Schengen, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-7702-997-8, ss. 317.
 • (redakcja/wspólnie z: P. Witkowski), Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji , Zamość 2016, ISBN 978-83-60790-49-6, 308.
 • (redakcja), W obliczu kryzysu. Przyszłość polityki azylowej i migracyjnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-425-3, ss. 228.

 

ARTYKUŁY I STUDIA W MONOGRAFIACH ORAZ CZASOPISMACH

 

 • Wspólna polityka kulturalna jako instrument sprzyjający ochronie praw kulturalnych obywateli Polski i Ukrainy, [w:] A. Kasińska – Metryka, M. Gołoś (red.), Europa Regionów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ISBN 978-83-7611-904-5, s. 186-204.
 • Kultura na wyciągnięcie ręki – prawo człowieka kulturalnego?, „Edukacja Prawnicza” 2012, nr 12, ISSN 1231-0336, s. 3-7.
 • Szczególny charakter praw kulturalnych i ich miejsce w Konstytucji RP - próba charakterystyki i kwalifikacji, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 3, ISSN 2082-1212, 11-23.
 • (wspólnie z: St. Dubaj), Wsparcie cudzoziemców na terenie województwa lubelskiego w programach Instytutu na rzecz Państwa Prawa, [w:] Piotr Olszewski, Aleksandra Stachula (red.), Organizacje pozarządowe w województwie lubelskim - teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2013, ISBN 978-83-61787-76-1, s. 119-133.
 • The role of Fundamental Rights Agency in irregular migrants’ rights protection, „Review of Comparative Law” 2013, Vol. 18,, ISSN 0860-8156, 93-105.
 • Postulat ochrony migrantów nieregularnych w kontekście migracji europejskich, [w:] J. Jaskiernia (red.), Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, tom 1, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7666-293-0, s. 666-680.
 • Zmiany prawne w odniesieniu do migracji nieregularnej w wyniku akcesji Polski do Unii Europejskiej, [w:] A. Kuś, A. Szachoń – Pszenny (red.) Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom II -  15 lat acquis Schengen w prawie UE, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-851-3, 145-159.
 • Inicjatywa obywatelska jako instrument wprowadzający rozszerzoną ochronę praw obywateli Unii Europejskiej, „Edukacja Prawnicza" 2014, nr 10, ISSN 1231-0336, 21-25.
 • Ochrona prawna hymnu narodowego jako elementu dziedzictwa narodowego – jej charakterystyka i funkcje, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2014, nr 5 , ISSN 2082-1212, 107-123.
 • Ochrona zdrowia i dostęp do świadczeń medycznych migrantów, „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 4, ISSN 1897-7146, 79-100.
 • Pojęcie bezpiecznego państwa pochodzenia i ocena jego zastosowania wobec Ukrainy w świetle wydarzeń 2014 r., „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 2, ISSN 1897-7146, s. 153-172.
 • The Concept of a Safe European Country and its Impact on Third Country Nationals Fundamental Rights Protection, [w:] T. Sieniow (red.) Return Migration: Theory and Practice, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-6144-95-3, 165-190.
 • Migrantki jako grupa szczególnie narażona na naruszenie ich praw. Analiza wybranych instrumentów ochrony w prawie azylowym i migracyjnym,"Wrocławskie Studia Erazmiańskie" 2015. Zeszyt IX,Kobieta w prawie i polityce, ISSN 2080-332X, 191-210.
 • Wybrane aspekty ochrony praw migrantów nieregularnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, [w:] J. Jaskiernia (red.), Amerykański system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ISBN 978-83-8019-139-6, 617-631.
 • 20 lat funkcjonowania Ombudsmana w europejskiej przestrzeni prawnej i wpływ jego działań na ochronę obywateli Unii, „Edukacja Prawnicza" nr 2015 nr 2, ISSN 1231-0336, s. 3-8.
 • Problem detencji nieudokumentowanych obywateli państw trzecich w kontekście ochrony praw podstawowych migrantów, [w:] A.M. Kosińska, P. Wojtasik (red.), Acquis Return. Doświadczenia implementacji i rozwój polityki powrotowej Unii Europejskiej, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2015, ISBN 978-83-62551-92-7, 51-68.
 • Prawo do wysłuchania w procesie powrotowym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, [w:] A.M. Kosińska, P. Wojtasik (red.), Acquis Return. Doświadczenia implementacji i rozwój polityki powrotowej Unii Europejskiej, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2015, ISBN 978-83-62551-92-7, 69-86.
 • Wolność myśli, sumienia i religii migrantów w prawie Unii Europejskiej i prawie krajowym - wybrane problemy, [w:] Piotr Stanisz, Aneta M. Abramowicz, Michał Czelny, Marta Ordon, Michał Zawiślak (red.), Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii. Prace Naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-133-7, 135-148.
 • Działalność FRONTEX’u w kontekście problematyki ochrony praw migrantów nieregularnych w Unii Europejskiej, [w:] A. Kosińska, A. Kuś, A. Szachoń – Pszenny (red.), 10 lat Agencji Frontex w przestrzeni Schengen, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-7702-997-8, 115-145.
 • Agencja Praw Podstawowych – działania i ich ocena w zakresie wzmacniania gwarancji praw jednostki i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Anna, Frankiewicz-Bodynek, Anna, Pawlak (red.), Środki ochrony praw człowieka w państwach postsocjalistycznych. Zagadnienia wybrane, AT Wydawnictwo, Kraków 2015, ISBN 978-83-63910-47-1, 183-196.
 • Horyzontalne stosowanie praw kulturalnych, [w:] A. Młynarska - Sobaczewska, P. Radziewicz (red.), Horyzontalne oddziaływanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Studia i materiały Trybunału Konstytucyjnego Tom LVI, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2015, ISBN 978-83-87515-83-6, 175-186.
 • (wspólnie z: A. Szachoń – Pszenny), Bezpieczeństwo w polityce migracyjnej i azylowej Unii Europejskiej, [w:] A. Kosińska, P.Witkowski (red.), Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość 2016, ISBN 978-83-60790-49-6, s. 141-172.
 • (wspólnie z: A. Parol), Zadania Agencji Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa transgranicznego,[w:] A. Kosińska, P. Witkowski (red.), Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość 2016, ISBN 978-83-60790-49-6, s. 87-114.
 • Rola Niemiec w kształtowaniu humanitarnej polityki migracyjnej Unii Europejskiej, [w:] E. Krzysztofik, R.M. Pal (red.), Prawno-historyczne uwarunkowania migracji Polaków po II wojnie światowej, w okresie solidarnościowym i po akcesji do Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-314-0, s. 229-240.
 • Polityka Unii Europejskiej wobec migracji nieregularnej z Afryki a postanowienia Kongresu wiedeńskiego w sprawie zniesienia handlu niewolnikami, [w:] J. Menkes, E. Cała - Wacinkiewicz, J. Nowakowska - Małusecka, W. Pęksa, W. Sz. Staszewski (red.), Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego - 200 lat później - perspektywa prawnomiędzynarodowa, Wydawnictwo C.H Beck, Warszawa 2016, ISBN 978-83-225-9002-4, 517-528.
 • Il popolo di poeti i uomo integrale. Wizja społeczeństwa, czlowieka i kultury w doktrynie faszyzmu, „Studia Polityczne PAN”, 2016, nr 4, ISSN 1230-3135, 89-114.
 • (wspólnie z Hodór), Polish Perceptions on the immigration influx: a critical analysis, "University of Bologna Law Review", 2016, Vol. 1, Issue 2,  ISSN 2531-6133, s. 242-270.
 • The Creative Role of the European Council in the Area of Managing Asylum Migration and Return of Third-Country Nationals to Their Country of Origin in the Times of the Migration Crisis. Research on the Content of the EC’s Conclusions 2011–2017, „Yearbook of Polish European Studies" 2017, ISSN1428-1503, s. 101-128.                       
 • How much further? Analiza wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Grecji dotyczących naruszeń praw migrantów, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego", 2017, ISSN 2082-1786, s. 77-90.
 • (wspólnie z T. Sieniow), Applying Alternatives to Detention of Foreigners in Poland (2014-2015), „Iсторико-Правовий Часопiс", 2017 nr 1, Łuck, ISSN 2409-4544, s. 166-177.
 • Ewolucja koncepcji bezpiecznego kraju pochodzenia w dobie kryzysu migracyjnego, [w:] A. Kosińska (red.), W obliczu kryzysu. Przyszłość polityki azylowej i migracyjnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-425-3, 141-164.
 • Realizacja doktryny politycznej w architekturze EUR 42 w Rzymie, "Studi polacco-italiani di Toruń / Toruńskie studia polsko- włoskie" 2017, Tom 13, ISSN 2083-1986, s. 7-28.
 • Problematyka integracji migrantów z kulturą kraju
  przyjmującego w świetle aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
  [w:] E. Szczot (red.), Kulturalny wymiar integracji europejskiej. Kazus Ukrainy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ISBN 978-83-8061-635-6, s. 177-190.
 • (wspólnie z: B. Mikołajczyk), Does the Right to Migration Security Already Exist? Considerations from the Perspective of the EU’s Legal System, „European Journal of Migration and Law" 2019, Vol. 21, Issue 1, ISSN 1388-364X 1571-8166, s. 83-116.
 • Fascii littori - reminiscencje prawa rzymskiego w architekturze czasów Mussoliniego, [w:] A. Dębiński, M. Jońca, I. Leraczyk (red.), Ius est ars Boni et Aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ISBN 978-83-8061-676-9, s. 177-192.
 • Rola unijnych agencji migracyjnych w kreowaniu standardów zarządzania bezpieczeństwem migracyjnym w dobie europejskiego kryzysu migracyjnego, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 2019, nr 2 , ISSN 2081-4488, s. 101-129.
 • Standard bezpieczeństwa migracyjnego w świetle aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dublińskich, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej" 2019, nr 2, ISSN 1732-1395, s. 277-291.

 • The Role of the CJEU in Ensuring Migrants’ Security – Analysis of the Post-Crisis Case-Law, „Review of European and Comparative Law”, 2019, Vol. XXXV, Issue 2, ISSN 2545-384X, s. 97-120.

 • The problem of migration security in the current case-law of the CJEU – the perspective of Member States, „Rocznik Integracji Europejskiej", 2019 (13), ISSN 1899-6256, s. 175-188.

 • Case of Bistieva and Others v Poland, „Polish Review of International and European Law”, 2019, Vol. 8, Issues 2, ISSN 2299-2170, s.129-139.

 

 

GLOSY:

 

 • Znaczenie wyroku w sprawie Tarakhel przeciwko Szwajcarii wobec problemu napływu osób poszukujących ochrony międzynarodowej do Republiki Włoskiej, „Studi polacco-italiani di Toruń / Toruńskie studia polsko-włoskie”, 2015, ISSN 2083-1986, 69-85.
 • Prohibition of Collective Expulsion in the Light of the Judgement in the Case of Khlaifia and Others v. Italy. Commentary to the Ruling of the European Court of Human Rights of 1 September 2015, „Review of Comparative Law” 2015, Issue 3, ISSN 0860-8156, s. 30-37.
 • The problem with criminalising of irregular migration and the effectiveness of the return policy in the light of the CJEU’s ruling in Case C 38/14, „Silesian Journal of Legal Studies" 2016, 8, ISSN 2080-1912, s. 44-57.
 • Definicja pojęcia zagrożenia dla porządku publicznego, jakie może stanowić obywatel państwa trzeciego i okoliczności wyznaczania terminu dobrowolnego powrotu cudzoziemca - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11.06.2015 r. w sprawie C-554/13 Z.Zh. przeciwko Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie oraz Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie przeciwko I.O., „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, nr 2, ISSN 1895-0396, s. 31-37.
 • The Problem of Criminalisation of the Illegal Entry of a Third-Country National in the Case of Breaching an Entry Ban—Commentary on the Judgment of the Court of Justice of 1 October 2015 in Case C 290/14, Skerdjan Celaj,European Journal of Migration and Law” 2016, Volume 18,  Issue 2, ISSN 1388-364X 1571-8166, s 243 – 257.          
 • The Problem of Exclusion from Refugee Status on the Grounds of Being Guilty of Terrorist Acts in the CJEU Case -law. Commentary on the Lounani Case, "European Journal of Migration and Law",2017, 19, Issue 4, ISSN 1388-364X, s 435-446.
 • Odmowa przyznania lub cofnięcia statusu uchodźcy - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.05.2019 r., sprawy połączone M przeciwko Ministerstwo vnitra (C-391/16) oraz X (C-77/17) i X (C-78/17) przeciwko Commissaire general aux refugies et aux apatrides, „Europejski Przegląd Sądowy" 2019, nr 9, ISSN 1895-0396, 40-46.
 • Prawo do równego traktowania obywateli państw trzecich posiadających jedno zezwolenie na pracę i pobyt w zakresie zabezpieczenia społecznego i świadczeń rodzinnych – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 21.06.2017 r., C-449/16, Kerly Del Rosario Martinez Silva przeciwko Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i Comune di Genova, „Europejski Przegląd Sądowy" 2018, nr 3, ISSN 1895-0396, 45-50.

 

 

INNE

Redaktor serii wydawniczej PRAWO I POLITYKA MIGRACYJNA    http://www.kul.pl/seria-prawo-i-polityka-migracyjna,art_63017.html

 

Autor: Anna Szachoń-Pszenny
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2020, godz. 13:23 - Anna Szachoń-Pszenny