EN:

A Problem About the Morality of Some Common Forms of Prayer

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 64 (2016), nr 1

 
Strony/pages: 7-16  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-1

 

Streszczenie

W chwilach szczególnego zagrożenia ludzie zwykle błagają Boga o pomoc dla siebie lub swoich bliskich, modląc się na przykład, żeby lawina zmieniła kierunek lub żeby znalazł się dawca organów dla czyjegoś umierającego dziecka. Taka modlitwa wydaje się naturalna, a dla wierzących nawet rozumna i akceptowalna. Niestosowne wydaje się potępianie takiej typowej modlitwy jako czegoś złego. Ale kiedy dokładnie zbadać, co się rzeczywiście dzieje w takich sytuacjach, to okazuję się, że często tego rodzaju modlitwa jest moralnie dyskusyjna. Autor twierdzi, że taka modlitwa powinna być postrzegana jako forma działania (a nie, powiedzmy, nadziei), a tym samym powinna spełniać wysokie standardy moralne, które odnoszą się do działań; ponadto autor twierdzi, że założenie dobroczynności Bóstwa nie wystarcza, aby taką modlitwę legitymizować.

 

Summary

At a time of acute danger, people commonly petition God for help for themselves or their loved ones; such as praying that an avalanche heading in one’s direction be diverted, or that an organ donor be found for one’s dying child. Such prayer seems natural and, indeed, for believers, reasonable and acceptable. It seems perverse to condemn such typical prayer, as wrong. But once we closely examine what is actually happening in such situations, we shall see that frequently prayer of this sort is morally problematic. The author argues that such prayer ought to be seen as a form of action (rather than, say, mere hope), thereby needing to meet the higher moral standards ones which apply to actions; and that the assumption of the benevolence of the deity does not suffice to make such prayer legitimate.

 

 

Słowa kluczowe: modlitwa, problem zła, problem modlitwy błagalnej, filozofia religii, Saul Smilansky.

Key words: prayer, problem of evil, problem of petitionary prayer, philosophy of religion, Saul Smilansky.

 

 

Bibliografia/References:

  1. Smilansky, Saul. „A Problem about the Morality of Some Common Forms of Prayer”. Ratio 25 (2012): 207–215. DOI: 10.1111/j.1467-9329.2012.00532.x
  2. Smilansky, Saul. „On Not Being Sorry about the Morally Bad”. W: Saul Smilansky, 10 Mo­ral Paradoxes. Malden: Blackwell, 2007 [pol. „O braku współczucia dla osób moralnie złych”. W: 10 moralnych paradoksów, przeł. Wiktor Kostrzewski, 90–100. Kraków: WAM, 2009.
  3. MURRAY, Michael J. „Does Prayer Change Things?”. W: Contemporary Debates in the Philo­sophy of Religion, red. Michael L. Peterson,  242–254. Malden: Blackwell, 2004.

 

Informacja o autorze/Information about Author:

Prof. Saul Smilansky – Department of Philosophy, University of Haifa; e-mail: Smilsaul@research.haifa.ac.il

 

Informacja o tłumaczu/Information about Translator:

Dr Marcin Iwanicki – Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii KUL; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: miwanick@gmail.com

 

Cytowanie/Citation information:

Smilansky, Saul. 2016. O wątpliwej moralności pewnych rozpowszechnionych form modlitwy. Przeł. Marcin Iwanicki. "Roczniki Filozoficzne" 64, 1: 7-16, DOI: 10.18290/rf.2016.64.1-1.

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2016, godz. 22:14 - Anna Starościc