EN:

Free Will and the Idea of the Last Judgement

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 65 (2017), nr 4

 
Strony/pages: 137-149  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-7

 

Streszczenie

W artykule jego autor stara się wykazać, że jeśli istnieje wolna wola, której efektami są dobro lub zło, to musi istnieć również i Sąd Ostateczny, gdyż musi istnieć odpowiednie rozliczenie uczy­nionego dobra lub zła. Istnienie wolnej woli, mogącej wytwarzać dobro i zło, byłoby czymś całkowicie anomalnym i bezcelowym, gdyby nie istniał Sąd Ostateczny, a w świecie, jak wi­dzimy, nie ma rzeczy bezcelowych. Uzasadniana jest także zależność odwrotna: jeśli w dziejach kultur ludzkich, w dziejach systemów religijnych, od bardzo dawnych czasów, przynajmniej od starożytnego Egiptu, funkcjonuje przekonanie o sądzie, któremu podlegają osoby umierające, to taki sąd ma sens tylko wtedy, gdy osoby te posiadały wolną wolę w czynieniu dobra lub zła. W ten sposób idea Sądu Ostatecznego wspiera przekonanie, że istnieje wolna wola.

 

Summary

In his article, the author seeks to demonstrate that if there is a free will that results in good or evil, there must also be a Last Judgment, as there must be a proper settlement of the good or evil done. The existence of free will, which can produce good and evil, would be completely anomalous and pointless if there were no Last Judgment, and there are no pointless things in the world as we see it. The converse is also justified: if in the history of human cultures—in the history of religious systems since ancient times, at least from ancient Egypt—there is a be­lief in a court to which dying persons are subject, such a judgment only makes sense when people have free will to do good or evil. Thus, the idea of the Last Judgment supports the belief that free will exists.

 

Słowa kluczowe: wolna wola; zło i dobro moralne; Sąd Ostateczny; eschatologia chrześcijańska.

Key words: free will; moral good and moral evil; Last Judgement; Christian eschatology.

 

 

Bibliografia/References:

 

  1. Arystoteles. Metafizyka. Tłum. Kazimierz Leśniak. Warszawa: PWN, 1983.

  2. Dostojewski, Fiodor. Bracia Karamazow. Tłum. Barbara Beaupré. Warszawa: Biblioteka Dzieł Wy­borowych, 1913.

  3. Hayes, Zachary J., Clark H. Pinnock i John F. Walvoord. Four Views on Hell. Grand Rapids: Zondervan, 1996.

  4. Judycki, Stanisław. Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej. Poznań: W drodze, 2010.

  5. McCord Adams, Marilyn. Christ and Horrors: The Coherence of Christology. Cambridge: Cam­bridge University Press, 2006.

  6. Walls, Jerry L. Heaven: The Logic of Eternal Joy. Oxford: Oxford University Press, 2002.

 

Informacja o autorze/Information about Author:

Prof. dr hab. Stanisław Judycki — kierownik Zakładu Metafizyki, Filozofii Religii i Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Spo­łecz­nych  Uniwersytetu Gdańskiego; adres do korepondencji: ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, e-mail: s.judycki@ug.edu.pl

 
 

Cytowanie/Citation information:

Judycki, Stanisław. 2017. Wolna wola i idea Sądu Ostatecznego. "Roczniki Filozoficzne" 65, 4: 137-149, DOI: 10.18290/rf.2017.65.4-7.

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2017, godz. 12:29 - Anna Karczewska