EN:

On the Principles of Nature By St. Thomas Aquinas. Translation From Latin

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 64 (2016), nr 1

 
Strony/pages: 131-151  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-10

 

Streszczenie

Tekst stanowi tłumaczenie traktatu Tomasza z Akwinu pt. De principiis naturae (O zasadach natury), stanowiącego opis podstawowych zagadnień filozofii przyrody i metafizyki w ujęciu Akwinaty. Są to przede wszystkim zagadnienia związane z powstawaniem, które stanowi dla Tomasza podstawowy przedmiot badań filozofa natury. Zajmuje się on odróżnieniem substancji od przypadłości, złożeniem materii i formy, czterema rodzajami przyczyn i ich wzajemnymi relacjami, a także rodzajami konieczności i identyczności.

 

Summary

This text is a translation of the treatise De principiis naturae (On the Principles of Nature), written by Thomas Aquinas. It provides a description of the basic questions occupying the philosophy of nature and metaphysics as Aquinas sees them. These questions are, first and foremost, the ones concerning the phenomenon of becoming, which, according to Aquinas, constitutes the basic object of investigations conducted by the philosopher of nature. In the treatise, Aquinas distinguishes substance from accidents; describes the composite of matter and form, the four kinds of causes and how they are related to one another; and, finally, presents different kinds of necessity and identity.

 

 

Słowa kluczowe: Tomasz z Akwinu, filozofia przyrody, przyczyny, natura, zasady.

Key words: Thomas Aquinas, philosophy of nature, causes, nature, principles.

 

 

Bibliografia/References:

 1. Arystoteles. Fizyka, przeł. Kazimierz Leśniak. Warszawa: PWN, 1968.
 2. Arystoteles, „Kategorie”. W: Tenże. Kategorie i Hermeneutyka z dodaniem Isagogi Porfiriusza, przeł. Kazimierz Leśniak. Warszawa: PWN 1975.
 3. Arystoteles, Metafizyka, przeł. Tadeusz Żeleźnik. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1986.
 4. Arystoteles. „O częściach zwierząt”. W: Tenże. Dzieła wszystkie, tom 3. Przeł. Kazimierz Leśniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
 5. Averroes. Aristotelis libri physicorum octo. Lugduni, 1520.
 6. Averroes. „Aristotelis Metaphysicorum libri XIII cum Averrois … Commentariis”. W: Aristotelis opera cum Averrois commentariis. Venice: Iunctas, 1562.
 7. Avicenna. Sufficientia. Venezia, 1508. Polskie tłumaczenie: Awicenna. Księga wiedzy. Przeł. Bogdan Składanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 8. Bobik, Joseph. Aquinas on Matter and Form and the Elements. A Translation and Interpretation of the De principiis naturae and the De mixtione elementorum of St. Thomas Aquinas. Indiana: University of Notre Dame Press, 1998.
 9. Klima, Gyula. „Philosophy of Nature, Philosophy of the Soul, Metaphysics”. W: Medieval Philo­sophy: Essential Readings with Commentary, red. Gyula Klima, Fritz Alhoff i Anand Jay­prakash Vaidya. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2007.
 10. Porfiriusz. Wstęp do „Kategorii” Arystotelesa (Isagoga). Arystoteles, Kategorie i Hermeneutyka z dodaniem Isagogi Porfiriusza. Przeł. Kazimierz Leśniak. Warszawa: PWN, 1975.
 11. Thomae de Aquino, Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 43: De principiis naturae ad fratrem Sylvestrum. Roma: Editori di San Tommaso, 1976, 1-47. Polskie tłumaczenie: Tomasz z Akwinu. „O zasadach natury”. Przeł. Dariusz Gwis, Marek Gensler i Elżbieta Jung-Pal­czewska. W: Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIII w., red. Krystyna Krauze-Błachowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
 12. Torrell, Jean-Pierre. Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiec­ki, 2007.

 

Informacja o tłumaczu/Information about Translator:

Kamil Majcherek – student studiów magisterskich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiel­lońskiego; adres do korespondencji: ul. Stefana Pawlickiego 1, 30-320 Kraków; e-mail: kamilmajcherek@gmail.com

 

Cytowanie/Citation information:

Św. Tomasz z Akwinu. 2016. O zasadach natury. Przeł. Kamil Majcherek. "Roczniki Filozoficzne" 64, 1: 131-151, DOI: 10.18290/rf.2016.64.1-10.

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2016, godz. 18:55 - Anna Starościc