Prawo zobowiązań – część szczegółowa

 

 

   Tezy egzaminacyjne z wykładu

 

Zagadnienia wstępne

 

 1. Kolejność stosowania przepisów z części ogólnej i części szczegółowej prawa zobowiązań.

 2. Założenia typologiczne umów nazwanych.

 3. Kwalifikowane podmiotowo jedno i dwustronnie umowy nazwane.

 

Umowy regulujące przeniesienie praw

 

 1. Pojęcie umowy sprzedaży.

 2. Pojęcie sprzedaży konsumenckiej.

 3. Cena sprzedaży.

 4. Forma umowy sprzedaży.

 5. Szczególny tryb zawarcia umowy sprzedaży.

 6. Umowna klauzula wyłączności sprzedaży.

 7. Obowiązki sprzedawcy – przeniesienie własności rzeczy oraz wydanie rzeczy.

 8. Obowiązek sprzedawcy do udzielenia wyjaśnień kupującemu o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzecz oraz wydania dokumentów.

 9. Sposób wydania i odebrania rzeczy.

 10. Koszty wydania i odebrania rzeczy.

 11. Znaczenie chwili wydania rzeczy.

 12. Odebranie rzeczy przez kupującego i skutki zaniechania.

 13. Swoboda ustalania ceny i jej ograniczenia oraz zapłata ceny.

 14. Regulacje cen, w szczególności cena sztywna, cena maksymalna i cena minimalna.

 15. Szczególne uprawnienia sprzedawcy, gdy rzecz sprzedana jest dostarczana partiami.

 16. Przedawnienie roszczeń z umowy sprzedaży.

 17. Zakres zastosowania przepisów z Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi i gwarancji.

 18. Rękojmia – geneza, funkcje, zasada odpowiedzialności sprzedawcy.

 19. Przesłanki dochodzenia quasi-odszkodowania z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

 20. Wady fizyczne i prawne rzeczy.

 21. Wiedza o istnieniu wady i jej skutki, zawiadomienie sprzedawcy o wadach, upływ terminu zawitego.

 22. Uprawnienia kupującego w przypadku ziszczenia się przesłanek quasi-odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

 23. Przejście uprawnień z tytułu rękojmi.

 24. Kumulacja uprawnień z tytułu rękojmi i odpowiedzialności kontraktowej.

 25. Umowne i ustawowe modyfikacje odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

 26. Gwarancja jakości.

 27. Gwarancja a rękojmia za wady rzeczy.

 28. Zasady i przesłanki odpowiedzialności gwaranta i treść uprawnień z tytułu gwarancji.

 29. Sprzedaż na raty.

 30. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej.

 31. Sprzedaż na próbę.

 32. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa odkupu.

 33. Skutki zastrzeżenia prawa odkupu.

 34. Skutki wykonania prawa odkupu.

 35. Prawo pierwokupu.

 36. Wykonanie prawa pierwokupu i wynikające stąd skutki.

 37. Naruszenie lub niewykonanie obowiązków wynikających z prawa pierwokupu.

 38. Odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej – zakres zastosowania i przesłanki.

 39. Uprawnienia kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

 40. Przedawnienie roszczeń kupującego z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową.

 41. Roszczenie zwrotne sprzedawcy.

 42. Gwarancja komercyjna (handlowa).

 1. Pojęcie i charakterystyka umowy zamiany.

 1. Pojęcie i charakterystyka umowy darowizny.

 2. Przysporzenia nieodpłatne niebędące darowizną.

 3. Forma darowizny i konwalidacja nieważnej umowy darowizny z powodu braku formy.

 4. Skutki darowizny i skutki niewykonania lub nienależytego wykonania darowizny.

 5. Polecenie.

 6. Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności.

 7. Odwołanie darowizny niewykonanej z powodu popadnięcia darczyńcy w stan niedostatku.

 8. Rozwiązanie wykonanej umowy darowizny.

 9. Pojęcie i charakterystyka umowy przekazania nieruchomości.

 10. Pojęcie, strony i charakterystyka umowy kontraktacji.

 11. Obowiązki producenta i kontraktującego.

 12. Odpowiedzialność producenta i kontraktującego.

 13. Geneza, pojęcie, strony i charakterystyka umowy przekazania nieruchomości.

 

Umowy regulujące używanie rzeczy

 

 1. Pojęcie charakterystyka i przedmiot najmu.

 2. Najem na czas oznaczony – jego długość i dopuszczalność wypowiedzenia oraz najem na czas nieoznaczony.

 3. Czynsz najmu.

 4. Forma umowny najmu.

 5. Obowiązki wynajmującego.

 6. Wady rzeczy najętej, z uwzględnieniem wad lokalu.

 7. Obowiązki najemcy.

 8. Zabezpieczenie zapłaty czynszu (w tym także za najem lokalu).

 9. Oddanie rzeczy (lokalu i lokalu mieszkalnego) w podnajem lub bezpłatne używanie.

 10. Zbycie rzeczy najętej.

 11. Zakończenie najmu.

 12. Milczące przedłużenie najmu.

 13. Zwrot rzeczy.

 14. Ulepszenie rzeczy najętej.

 15. Podmiotowe i przedmiotowe przesłanki stosowania ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 16. Cele i obszary ochrony lokatora w świetle ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu cywilnego i najem okazjonalny jako wyjątek.

 17. Zamarcie najmu lokalu przez małżonków.

 18. Wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy.

 19. Podwyższenie czynszu na podstawie Kodeksu cywilnego.

 20. Środki ochrony lokatora w przypadku wypowiedzenia wysokości czynszu za lokal mieszkalny, do którego zastosowanie znajduje ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 21. Dopuszczalne ulepszenia lokalu będącego przedmiotem najmu oraz warunki ulepszenia lokalu z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 22. Obowiązek najemcy polegający na dostosowaniu się do porządku domowego oraz dokonywania drobnych nakładów na rzecz.

 23. Ustanie najmu lokalu.

 24. Ustanie najmu lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 ust 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 25. Ochrona lokatora przed eksmisją na etapie wyrokowania i wykonywania wyroków eksmisyjnych.

 26. Ograniczenia w wykonywaniu wyroków eksmisyjnych na podstawie 1046 § 4 k.p.c.

 27. Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu przez byłego lokatora.

 

 1. Cel gospodarczy, pojęcie, strony i przedmiot umowy leasingu.

 2. Nabycie rzeczy w umowie leasingu przez finansującego.

 3. Oddanie przez finansującego rzeczy do korzystania.

 4. Wynagrodzenie pieniężne finansującego.

 5. Umowy podobne do leasingu.

 6. Obowiązki finansującego.

 7. Prawa i obowiązki korzystającego.

 8. Wady rzeczy będącej przedmiotem leasingu.

 9. Wypowiedzenie umowy leasingu i wynikające skutki.

 10. Przeniesienie własności rzeczy.

 11. Przeniesienie na korzystającego własności rzeczy będącej przedmiotem leasingu.

 12. Wygaśniecie umowy leasingu.

 

 

Umowy odnoszące się do świadczenia usług

 

 1. Istota i przykłady zobowiązań odnoszących się do świadczenia usług.

 2. Pojęcie i charakterystyka umowy zlenienia sensu stricte i sensu largo.

 3. Podobieństwo i różnice między umową zlecenia, a innymi umowami.

 4. Dokonanie przez przyjmującego zlecenie czynności prawnej w imieniu dającego zlecenie i w imieniu własnym lecz na rachunek dającego zlecenie.

 5. Wynagrodzenie z tytułu wykonania zlecenia.

 6. Odmowa przyjęcia zlecenia przez osobę zawodowo trudniącą się załatwianiem czynności dla drugich.

 7. Obowiązki przyjmującego zlecenie.

 8. Obowiązek osobistego wykonania zlecenia przez przyjmującego zlecenie i wyjątki.

 9. Obowiązki dającego zlecenie.

 10. Ustanie zlecenia.

 

 1. Istota (cechy) działania prowadzącego cudze sprawy (pojęcie prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia).

 2. Prawa i obowiązki prowadzącego cudzą sprawę.

 3. Prowadzenie cudzych spraw wbrew woli zastąpionego i skutki bezprawnych zmian w mieniu zastąpionego.

 4. Potwierdzenie osoby zastąpionej i jego skutki.

 

 1. Pojęcie i charakterystyka umowy o dzieło.

 2. Pojęcie „dzieła”.

 3. Umowa o dzieło, a umowy podobne.

 4. Prawa zamawiającego w zakresie nadzoru nad jakością terminowością wykonania dzieła.

 5. Materiały potrzebne do wykonania dzieła.

 6. Obowiązek współdziałania zamawiającego.

 7. Obowiązek wydania dzieła.

 8. Rękojmia za wady dzieła.

 9. Wynagrodzenie za dzieło.

 10. Rozwiązanie umowy o dzieło.

 

 1. Geneza szczególnej odpowiedzialności utrzymującego hotele i podobne zakłady za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług hotelu lub podobnego zakładu.

 2. Przesłanki, zasada odpowiedzialności utrzymującego hotele i podobne zakłady za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług hotelu lub podobnego zakładu.

 3. Zakres odszkodowania utrzymującego hotele i podobne zakłady za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług hotelu lub podobnego zakładu.

 4. Prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez osobę korzystającą z usług hotelu lub podobnego zakładu.

 

 1. Pojęcie, strony i przedmiot umowy składu.

 2. Charakterystyka umowy składu.

 3. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy składowego i składającego.

 

 1. Pojęcie, strony umowy agencyjnej oraz jej podtypy.

 2. Charakterystyka umowy agencyjnej.

 3. Prawa i obowiązki stron umowy agencyjnej.

 4. Wynagrodzenie przyjmującego zlecenie (agenta).

 5. Zakończenie stosunku prawnego agencji i świadczenie wyrównawcze.

 6. Ograniczenie działalności konkurencyjnej agenta – przyczyny i pojęcie.

 

 1. Pojęcie i strony umowy przewozu.

 2. Charakterystyka umowy przewozu.

 3. Przykłady szczególnych regulacji dotyczących przewozu.

 4. Zawarcie umowy przewozu.

 5. Obowiązki przewoźnika.

 6. Strony umowy przewozu rzeczy.

 

 1. Pojęcie, strony i charakter umowy spedycji.

 2. Stosowanie do spedycji przepisów szczególnych, przepisów o zleceniu i prawach i obowiązkach przewoźnika.

 

 

Umowy regulujące stosunki kredytowe

 

 1. Pojęcie i charakterystyka umowy pożyczki.

 2. Umowa pożyczki, a umowa użyczenia.

 3. Obowiązki dającego pożyczkę do wydania jej przedmiotu.

 4. Obowiązki biorącego pożyczkę.

 

 1. Pojęcie i znaczenie depozytu nieprawidłowego.

 

 1. Pojęcie, charakterystyka i strony umowy kredytu.

 2. Prawa i obowiązki kredytodawcy.

 3. Prawa i obowiązki kredytobiorcy.

 4. Umowa o kredyt konsumencki – zakres podmiotowy i przedmiotowy.

 

 1. Pojęcie, strony, przedmiot i forma umowy rachunku bankowego.

 2. Charakterystyka umowy rachunku bankowego.

 3. Przykłady podtypów umów rachunku bankowego z uwzględnieniem rachunków wspólnych.

 4. Prawa i obowiązki banku i posiadacza rachunku bankowego.

 5. Ustanie stosunku umowy rachunku bankowego.

 6. Przedawnienie roszczeń z umowy rachunku bankowego.

 

 

 1. Zabezpieczenia wierzytelności.

 

 1. Blokada rachunku bankowego.

 2. Pojęcie, strony i charakterystyka umowy poręczenia.

 3. Akcesoryjność i subsydiarność (posiłkowość) modelu poręczenia w prawie polskim.

 4. Forma oświadczenia woli poręczyciela.

 5. Poręczenie za dług przyszły.

 6. Przypadki wygaśnięcia poręczenia.

 7. Żądanie poręczyciela aby wierzyciel wezwał dłużnika do zapłaty.

 8. Zakres odpowiedzialności poręczyciela.

 9. Realizacja odpowiedzialności poręczyciela.

 10. Zarzuty przysługujące poręczycielowi.

 11. Następstwa zaspokojenia wierzyciela.

 12. Gwarancja bankowa – pojęcie i funkcjonowanie.

 

Ubezpieczenia gospodarcze

 

 1. Pojęcie i charakterystyka umowy ubezpieczenia.

 2. Strony umowy ubezpieczeniowej.

 3. Wypadek ubezpieczeniowy.

 4. Przedmiot ubezpieczenia i świadczenie.

 5. Zawarcie umowy ubezpieczenia.

 6. Forma umowy ubezpieczenia.

 7. Czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 8. Obowiązki ubezpieczającego.

 9. Obowiązki ubezpieczyciela.

 10. Wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia.

 11. Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia.

 

 

 

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2014, godz. 15:58 - Andrzej Rąpała