EN:

Limits of the Nature — Limits of the Science; Limits and Limitations of the Science

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 65 (2017), nr 1

 
Strony/pages: 143-149  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.1-10

 

 

Informacja o autorach/Information about Authors:

Prof. dr hab. Zygmunt Hajduk SDS— emerytowany profesor Wydziału Filozofii KUL; adres do korespondencji: Al. Jana Matejki 4, 50-333 Wrocław; e-mail: zhajduk@kul.lublin.pl

Cytowanie/Citation information:

Hajduk, Zygmunt. 2017. Granice natury — granice nauki; granice i ograniczenia nauki. "Roczniki Filozoficzne" 65, 1: 5-22, DOI: 10.18290/rf.2017.65.1-10

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2017, godz. 14:29 - Anna Karczewska