EN:

Self-Locating Belief and the Sleeping Beauty Problem

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 66 (2018), nr 1

 
Strony/pages: 175-180  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-10

 

Streszczenie

Poza niepewnością co do tego, jaki jest świat, można być także niepewnym swojego przestrzennego lub czasowgo położenia w świecie. Celem artykułu jest postawienie problemu wynikającego z połączenia tych dwóch rodzajów niepewności, a następnie rozwiązanie go i wyciągnięcie dwóch lekcji z tego rozwiązania.  

 

Summary

In addition to being uncertain about what the world is like, one can also be uncertain about one’s own spatial or temporal location in the world. The aim of the paper is to pose a problem arising from the interaction between these two sorts of uncertainty, solve the problem, and draw two lessons from the solution.

 

  

Słowa kluczowe: paradoks; problem śpiącej królewny.

Key words: paradox; Sleeping Beauty problem.

 

 

Bibliografia/References:

 

  1. Aumann, Robert J., Sergiu Hart i Motty Perry. 1997. „The forgetful passenger”. Games and Economic Behavior 20: 117–20.

  2. Lewis, David. 1983. „Attitudes de dicto and de se. W: Idem. Philosophical Papers. Tom I, 133–159. New York: Oxford University Press.

  3. Piccione, Michele, i Ariel Rubinstein. 1997. „On the interpretation of decision problems with imperfect recall”. Games and Economic Behavior 20: 3–24.

  4. Quine, Willard Van. 1960. Word and Object. Cambridge, Mass.: The MIT Press.

  5. van Fraassen, Bas C. 1984. „Belief and the will”. Journal of Philosophy 81: 235–56.

  6. van Fraassen, Bas C. 1995. „Belief and the problem of Ulysses and the sirens”. Philosophical Studies 77: 7–37.

Informacja o autorze/Information about Author:

Prof. Adam Elga — profesor filozofii na Uniwersytecie Princeton, USA; obszar jego zain­teresowań obejmuje teorię decyzji i gier, epistemologię, filozofię umysłu i filozofię nauki; adres do korespon­dencji – e-mail: ae@adamelga.net

 

 

Informacja o tłumaczu/Information about Translator:

Mgr Krzysztof Nowicki — doktorant na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiegi Jana Pawła II; adres do kores­pondencji — e-mail: nowicki.krz@gmail.com

 
 

Cytowanie/Citation information:

Elga, Adam. 2018. Przekonania dotyczące własnego położenia w świecie a problem śpią¬cej królewny (przeł. Krzysztof Nowicki). "Roczniki Filozoficzne" 66, 1: 175-180, DOI: 10.18290/rf.2018.66.1-10.

 

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2018, godz. 13:02 - Anna Karczewska