Życiorys naukowy

  • Urodzony 3 kwietnia 1935 roku w Łodzi.
  • Po ukończeniu szkoły średniej (1952) oraz Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów i przyjęciu święceń kapłańskich (1959) w tymże zgromadzeniu zakonnym (Societas Divini Salvatoris) studiuje filozofię na Wydziale Filozofii KUL (1959-1963).
  • W trakcie studiów z zakresu filozofii bierze udział w zajęciach (wykłady, seminaria) m.in. I. Dąmbskiej, A. Grzegorczyka, S. Kamińskiego, K. Kłósaka, M. A. Krąpca, S. Mazierskiego, W. Sedlaka, S. Surmy.

 

  • Na Wydziale Filozofii KUL, w Katedrze Filozofii Przyrody Nieożywionej pracuje etatowo od roku 1966 do dnia 30 września 2008 r.
  • Od 1 października 2008 r. na emeryturze; zajęcia zlecone. Praca magisterska pt. Zagadnienie przyczynowości u Dawida Bohma (1963 r.) (promotor S. Kamiński).
  • Doktorat z filozofii w roku 1968 na podstawie pracy pt. Wyjaśniająca funkcja teorii fizykalnej w ujęciu Karola Gustawa Hempla (promotor: S. Mazierski; recenzenci: S. Szpikowski, S. Kamiński)
  • Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskuje w roku 1984 na podstawie rozprawy pt. O akceptacji teorii empirycznej. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli S. Kamiński, M. Lubański, S. Mazierski.
  • Stanowisko docenta uzyskuje w roku 1985, stanowisko profesora nadzwyczajnego w roku 1992.
  • Tytuł naukowy profesora uzyskuje w roku 1996 na podstawie monografii pt. Temporalność nauki. Kontrowersyjne zagadnienia dynamiki nauki. Recenzentami w przewodzie profesorskim byli M. Heller, M. Lubański, A. B. Stępień.
  • Stanowisko profesora zwyczajnego w roku 1999.

 

Senat KUL, na posiedzeniu w dniu 26 marca 2015 r., przyznał ks. prof. dr. hab. Zygmuntowi Hajdukowi Medal za Zasługi dla KUL w dowód uznania za ofiarną służbę na rzecz Uniwersytetu.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2015, godz. 21:17 - Anna Starościc