Zygmunt Hajduk (1963): Zagadnienie przyczynowości u Dawida Bohma (promotor: S. Kamiński).


Praca magisterska dotyczyła alternatywnych, w stosunku do kopenhaskiej, interpretacji mechaniki kwantowej. Wiodącą w rozważaniach była tu przyczynowa interpretacja D. Bohma.

Odpowiednio zmodyfikowane fragmenty tej pracy ukazały się w formie kilku artykułów (pozycje w bibliografii: 1, 3, 32). Koncentrowano się w nich na zagadnieniach istotnych na gruncie filozofii fizyki, zwłaszcza na kwestiach ontologicznych, teoriopoznawczych i metodologicznych, które były dyskutowane ówcześnie i w aktualnej sytuacji problemowej. Kontrowersje wokół tego typu problematyki toczą się do czasów współczesnych między rzecznikami interpretacji kopenhaskiej oraz przedstawicielami różnych postaci stanowiska opozycyjnego.

Wiele z tych zagadnień zaktualizowało się współcześnie w związku z filozoficzną problematyką teorii chaosu deterministycznego. Te oraz rzeczowo pokrewne kwestie poruszano też na różne sposoby w sprawozdaniach, encyklopedycznych hasłach i recenzjach publikacji z tego zakresu (np. pozycje: 7, 10, 17, 25, 28, 41, 43, 81, 82, 98, 133, 140, 156, 161, 185,189, 193, 207).

[numery w spisie publikacji]


[życiorys naukowy]

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2007, godz. 15:32 - Andrzej Zykubek