1938    27.04. ur. Sopot

1945-1951 szkoła podstawowa w Gdyni

1951    wstąpienie do Niższego Seminarium Misyjnego Zgromadzenia Księży Werbistów w Górnej Grupie

1953    wstąpienie do nowicjatu Zgromadzenia Księży Werbistów w Pieniężnie

1955    8.09. pierwsza profesja zakonna w Zgromadzeniu Księży Werbistów

1955-1963 studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Werbistów w Pieniężnie

1962    08.09. wieczysta profesja zakonna w Zgromadzeniu Księży Werbistów

1963    27.01. święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Księży Werbistów

1965-1968 - 01.10.1965-30.09.1968 studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL

1968    22.06. magisterium na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL: „Rozstrzygalność założeń fizyki teoretycznej (w związku z koncepcją sprawdzalności Henryka Mehlberga)”, promotor ks. prof. Stanisław Kamiński

1968-1971 - 01.10.1968-30.09.1971 stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL

1971    21.06. doktorat na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL: „Język etnologii na przykładzie teorii religii Wilhelma Schmidta (studium metodologiczne)”; promotor ks. prof. Stanisław Kamiński, rec. ks. prof. Teofil Chodzidło, KUL, prof. Józef Gajek, UWr

1968-2008 - wykładowca przedmiotów filozoficznych w Wyższym Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie /czasowo w Nysie/

1973-2008 - stały angaż na Wydziale Filozofii KUL najpierw jako starszy asystent a ostatnio profesor zwyczajny

1972/1973       zajęcia zlecone na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL: ćwiczenia do wykładu z ogólnej metodologii nauk; wykład na temat hermeneutyki filozoficznej

1973    starszy asystent przy Katedrze Metodologii Nauk KUL

1975    adiunkt przy Katedrze Metodologii Nauk KUL

1976/1977/1978 stypendium Fundacji Humboldta w Bochum (RFN)

1979    członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

1982    28.04. 1982 kolokwium habilitacyjne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL ("Rozumienie - dzieje - język. Filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera"); rec. prof. Izydora Dąmbska, UJ, ks. prof. Stanisław Kamiński, KUL

1984    członek Międzynarodowego Instytutu Anthropos, St. Augustin/Niemcy

1984    zatwierdzenie stopnia docenta przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną

1986    kierownik Katedry Metodologii Nauk KUL

1989-1998       sekretarz generalny Towarzystwa Naukowego KUL

1990-1992       członek Komitetu Naukoznawstwa przy Prezydium PAN

1990-1998       członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (trzy kadencje)

1991    stypendium „Lonergan Research Scholarship”, Boston College (USA)

1994    od 1994 członek komisji grantowej (wcześniej KBN) Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki jako recenzent projektów badawczych

1994-1997  członek Komisji Historiografii i Metodologii Historii Komitetu Nauk Humanistycznych PAN

1997    zatwierdzenie tytułu profesora zwyczajnego przez Centralną Komisję

1998-2001       prezes Towarzystwa Naukowego KUL

1998-2003       członek zespołu do Spraw Nagród przy Prezesie Rady Ministrów

1999-2010       członek Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych

2003-2010       członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN; od 2007 członek Prezydium KEN

2008/9 angaż na rok na Wydziale Filozofii KUL

 

członkostwo w organizacjach naukowych i redakcjach

członek kolegium redakcyjnego czasopisma Ethos - Instytutu Jana Pawła II

członek Rady Programowej czasopisma Studia z filozofii niemieckiej Toruń (od 1994)

członek Rady Programowej czasopisma Sztuka i filozofia (od 2003)

członek Rady Programowej Zeszytów Naukowych KUL w kadencji 2003-2006

członek Rady Redakcyjnej czasopisma Analiza i Egzystencja. Czasopismo filozoficzne, Szczecin, 2005-

członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma Principia

członek Editorial Advisory Board Polish Journal of Philosophy

członek Rady Naukowej serii Społeczeństwo-gospodarka-kultura, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

członek Rady Naukowej internetowego czasopisma Diametros (od 2007)

 

członkostwo w komitetach i towarzystwach naukowych

członek Międzynarodowego Instytutu Naukowego "Anthropos" (St. Augustin/Niemcy)

członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

członek Societas Humboldtiana Polonorum

członek Komitetu Etyki w Nauce przy prezydium PAN

członek Polskiego Towarzystwa Religioznawczego

członek Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki

 

publikacje w:

www.kul.lublin.pl/bronk

Studnik Michał, Bibliografia publikacji polskich werbistów za lata 1945-1996, Warszawa 1998, s. 21-25

 

Autor: Andrzej Bronk
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2008, godz. 14:28 - Andrzej Bronk