Rocznik Scripta Philosophica publikuje teksty w czterech kategoriach:

 • Artykuły

 • Tłumaczenia
 • Recenzje
 • Sprawozdania.

Nabór publikacji odbywa się w trybie ciągłym.

 

Informacje ogólne

 • Teksty złożone do Scripta Philosophica nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane w języku polskim/angielskim ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism.
 • Autor zobowiązany jest ujawnić osoby, które brały udział w przygotowaniu tekstu składanego do publikacji oraz podać informację na temat ew. źródła finansowania, jeśli artykuł powstał w ramach projektu badawczego, finansowanego przez określoną instytucję bądź stowarzyszenie.

W związku z tym każdy z autorów proszony jest o złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej (skan) lub tradycyjnej (papierowej). Wzór oświadczenia zamieszczony jest u dołu strony.

 • Osoba składająca tekst do publikacji w Scripta Philosophica przekazuje prawa autorskie do tekstu Wydawnictwu KUL oraz zgadza się na bezpłatne udostępnianie tekstu online na stronach internetowych czasopisma i w bazach danych naukowych, z którymi czasopismo nawiązuje współpracę.

Każdy z autorów proszony jest o podpisanie stosownej umowy i złożenie jej w Redakcji formie elektronicznej (skan) lub tradycyjnej (papierowej). Wzór umowy zamieszczony jest u dołu strony.

 

Złożenie tekstu w "Scripta Philosophica" i jego publikacja nie wiążą się z żadną formą opłaty ze strony Autora. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za opublikowanie tekstu. Każdemu z Autorów tomu czasopisma Redakcja przesyła egzemplarz autorski (Uwaga: egzemplarz autorski podlega rozliczeniu PIT).

 

Edycja tekstów

 1.  Na pierwszej stronie prosimy podać następujące dane: imię i nazwisko autora, miejsce pracy / odbywania studiów doktoranckich wraz z dokładnym adresem, e-mail.

 2. Tekst przesłany do publikacji powinien mieć ciągłą paginację. Objętość tekstu artykułu powinna mieścić się w granicach arkusza wydawniczego., tj. ok. 10-15 stron (znormalizowane po 2000 znaków ze spacjami). Czcionka: Times New Roman 12 pkt; interlinia: 1,5; marginesy: 2,5 cm; powinna zostać jasno określona hierarchia tytułów (tytuł główny artykułu, podtytuły, śródtytuły). Inne teksty:
  • tłumaczenia (do 15 stron),
  • sprawozdania (do 8 stron),
  • recenzje (do 8 stron).
 3. Artykuły i tłumaczenia są tekstami recenzowanymi.
 4. Dostarczony tekst powinien być napisany za pomocą jednego z typowych edytorów:
  • MS Word,
  • Open Office,
  • Word Perfect.
 5. Tekst powinien być poprzedzony pełnym tytułem (podtytułem), abstraktem (maks. 160 słów) i słowami kluczowymi (maks. 5).
 6. Na końcu tekstu należy zamieścić streszczenie artykułu w języku angielskim (Summary / Abstract - maks. 160 słów) oraz słowa kluczowe w języku angielskim (Keywords - maks. 5).
 7. Przypisy i bibliografię należy sporządzić według zasad zamieszczonych w pliku.
 8. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa. Przypis: dolny, na stronie, której dotyczy; czcionka Times New Roman 10 pkt. Stosujemy nomenklaturę polską ("tamże", "tenże" itp.).
 9. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, pozwolenie od właścicieli praw majątkowych do tłumaczenia tekstu, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi Autor. 
 10. Artykuły, tłumaczenia, recenzje i sprawozdania prosimy nadsyłać na adres:

scripta@kul.lublin.pl

 

 

 

Termin nadsyłania artykułów do tomu 4(2015) upłynął 31 maja 2015 r.

Uprzejmie informujemy Koleżanki i Kolegów Doktorantów,

że trwa nabór artykułów do Scripta Philosophica 5(2016).

ZAPRASZAMY!

 

 Redakcja

 

 

Pliki do pobrania

Oświadczenie autora (.odt)

Oświadczenie autora (.pdf)

Przeniesienie praw autorskich (.odt)

Przeniesienie praw autorskich (.pdf)

 

Przypisy i bibliografia (.pdf)

 

 

 

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2015, godz. 11:49 - Artur Przechowski