dr Aneta Biały

adiunkt

 

Życiorys naukowy

 

Ukończyła prawo i administrację na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od roku 2004 doktorantka, od 2007 roku asystentka, a od 2010 r. adiunkt w II Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.  W roku 2009 obroniła pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab Józefa Jana Skoczylasa, pt. "Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych". Ukończyła studia podyplomowe w zakresie mediacji sądowej i pozasądowej na Wydziale Nauk Społecznych KUL. W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 r. odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Waikato w Hamilton w Nowej Zelandii.  Przedmiotem zainteresowań badawczych jest przede wszystkim problematyka czynów niedozwolonych, odszkodowań, odpowiedzialności ubezpieczeniowej, dóbr osobistych oraz polubownych metod rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji.

 

Wybrane zajęcia dydaktyczne 

Prawo cywilne - zobowiązania  (ćwiczenia)

Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład fakultatywny)

Klinika prawa (prawo cywilne)

 

Pełnione funkcje

Sekretarz II Katedry Prawa Cywilnego KUL

Opiekun Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Koordynator Sekcji Cywilnej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Członek Zespołu Badawczego - Ośrodka Badań ADR "Prawo i Gospodarka", funkcjonującego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Członek Zespołu Ekspertów KUL, dziedzina ekspercka: prawo cywilne

Kurator ELSA - Oddział w Lublinie

Mediator w Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie

Arbiter w Lubelskim Sądzie Arbitrażowym

Prezes Fundacji Instytut Badań ADR Prawo i Gospodarka

Ekspert nauczania klinicznego w zagranicznych konkursach prawniczych

Członek redakcji czasopisma "Review of Comparative Law"

 

 

Publikacje

 

Monografia naukowa pt. „Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System” (Lublin 2020, ISBN 978-83-8061-870-1, ss. 250

 

Wykaz opublikowanych rozdziałów w monografiach naukowych:

 1. Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń sądów polubownych [w:] Arbitraż i mediacje. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej - Iwonicz Zdrój 18-20.10.2007, TNOiK Rzeszów 2007, s. 23-33 ISBN 8374720468, 9788374720465 [5 pkt].
 2. Polubowne rozstrzyganie sporów przez instytucje finansowe [w:] Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych. TNOiK Rzeszów 2008, s. 13-24 ISBN 8361312242, 9788361312246 [5 pkt].
 3. Zarys historii sądownictwa polubownego do 1939 roku [w:] red. J.Olszewski, Sądy polubowne i mediacje, Warszawa 2008, s. 205-237 ISBN 978-83-7483-858-0 [5 pkt].
 4. Granice czasowe uznania orzeczenia zagranicznego – jeden ze skutków uznania [w:] Arbitraż i mediacje. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, TNOiK Rzeszów 2009, s. 19 – 27, ISBN 978-83-61312-54-3, [5 pkt].
 5. Nieprawidłowości w obrocie produktami leczniczymi” w: Księdze pokonferencyjnej z Ogólnopolskiej Konferencji w Rzeszowie - „Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym”, C.H.Beck 2010, s. 61-72 ISBN 978-83-255-1796-0 [5 pkt].
 6. Więź rodzinna jako dobro osobiste w kontekście zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej” w: Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, C.H. Beck 2016, ISBN 978-83-255-8565-5, s. 975 – 982, red. dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, dr Katarzyna Syroka-Marczewska, doc. dr Anna Walczak-Żochowska [5 pkt].
 7. Rozdział w monografii „Współpraca przemysł - Dobre praktyki”, Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-346-1. Materiał opracowany w ramach Konsorcjum naukowo-przemysłowego Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski: Rozdział 7.1. Projekt 1 – założenia i procedura (poziom studiów            licencjackich/magisterskich), s. 119 – 126 [5 pkt]:
 8. Rozdział 7.3. Projekt 3 Bank Case Study – założenia i procedura (pracowników naukowych/poziom studiów doktoranckich/kształcenia ustawicznego), s. 130-131.
 9. Rozdział w monografii „Współpraca przemysł -  nauka. Dobre praktyki”, Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-346-1. Materiał opracowany w ramach Konsorcjum naukowo-przemysłowego Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski; Rozdział 7.9. Podsumowanie i wnioski, s. 144 – 145. 
 10. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV Zobowiązania. Część szczególna (art. 535-7649); red. naukowa M. Habdas, M. Fras; Warszawa 2018; ISBN 978-83-8124-415-2: Tytuł XVII, Dział I, rozdział II: Najem lokalu, s. 453-480 [5 pkt]. 
 11. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV Zobowiązania. Część szczególna (art. 535-7649); red. naukowa M. Habdas, M. Fras; Warszawa 2018; ISBN 978-83-8124-415-2: Tytuł XVII, Dział II: Dzierżawa, s. 481-506 [5 pkt]. 
 12. Rozdział w recenzowanej (prof. dr hab. Bernadetta Fuchs) księdze pamiątkowej: „Uregulowania prawne mediacji cywilnych - próba oceny” w: "Arbitraż i mediacja - Perspektywy prywatnoprawna oraz publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga Pamiątkowa Ku czci Profesora Jana Łukasiewicza”pod red. naukową dr hab. Jana Olszewskiego Prof. UR, dr hab. Łukasza Błaszczaka, Prof. UW oraz dr Rafała Morka, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2018; ISBN 978-83-7996-606-6; s. 57-71 [5 pkt]. 
 13. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V Zobowiązania. Część szczególna (art. 765-92116); red. naukowa M. Habdas, M. Fras; Warszawa 2019; ISBN 978-83-8124-717-7: Tytuł XXXIV, Dział I: Renta, s.666-678 [5 pkt]. 
 14. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V Zobowiązania. Część szczególna (art. 765-92116); red. naukowa M. Habdas, M. Fras; Warszawa 2019; ISBN 978-83-8124-717-7: Tytuł XXXIV, Dział II: Dożywocie, s.678-700 [5 pkt].

 

Wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych:

 1. Wpływ teorii arbitrażu na problematykę prawa właściwego dla umowy o arbitraż w międzynarodowym arbitrażu handlowym, Studia Prawnicze KUL nr 2-3/2010, s. 19-34 [6 pkt].
 2. 2. Podatek akcyzowy a wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu według regulacji prawnych obowiązujących w Polsce (wybrane aspekty), cz. I, Roczniki Nauk Prawnych, tom XXV, numer 2/2015, s. 7-20, DOI:http://dx.doi.org/10.18290/rnp [10 pkt].
 3. The situation of the aggrieved party in the context of the statute of limitations for claims based on tort in accordance with article 4421 of the Civil Code, (Sytuacja poszkodowanego w kontekście przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych według art. 4421 kodeksu cywilnego), Teka Komisji Prawniczej, wydawca: Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublin, V. VIII, język angielski, ISSN 1899-7694, strony: 30-52 [11 pkt].
 4. Liability of an organizer of collective public transport for a personal injury inflicted on a passenger, in: Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Právní ROZPRAVY 2016, International Scientific Conference on law and law studies „Theory, Evolution, Practices of Law” Vol. VI, ISBN 978-80-87952-13-9, ETTN 069-16-79-02-4; strony: 192-203 [5 pkt].
 5. Podatek akcyzowy a wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych w Polsce (wybrane aspekty), cz. II, Roczniki Nauk Prawnych, tom XXVI., numer 2/2016, s.35-56, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.2-2, ISSN 1507-7896 [10 pkt].
 6. Ugoda – lepszy sposób rozwiązania sporu?, Acta Iuris Stetinensis 3/2017 (19); DOI: 10.18276/ais.2017.19-08; s. 113- 129 [6 pkt].
 7. Zmiana ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych szansą na uporządkowanie stanu prawnego istniejących wspólnot?, Państwo i Prawo, 2/2018, s. 76 – 87 [13 pkt/70pkt].
 8. Prawo do zadośćuczynienia dla osób najbliższych w świetle uchwały Sądu Najwyższego z 27.03.2018 r., III CZP 60/17, Przegląd Sądowy 7-8/2018, s. 197-210 [11 pkt/20pkt].
 9. Accident Compensation System – jako przykład systemu naprawienia szkody na osobie w Nowej Zelandii – wybrane zagadnienia w ujęciu historycznym, Studia Prawnicze KUL, 3/2019, s. 7-20, .https://doi.org/10.31743/sp.8880 [40 pkt]

 

Sprawozdania:

 1. Sprawozdanie z Konferencji Ogólnopolskiej nt. Rozwoju prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym, która odbyła się w Rzeszowie w dniach 25 – 26 marca 2010 r., Studia Prawnicze KUL nr 2 – 3/2010 [6 pkt].
 2. Sprawozdanie z Konferencji Ogólnopolskiej „Alternatywne rozwiązywanie sporów. Regulacja prawna mediacji”, która odbyła się w Lublinie w dniach 26 – 27 kwietnia 2010 r., Studia Prawnicze KUL nr 2 – 3/2010 [6 pkt].
 3. Sprawozdanie z XXV Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, „Bezpłatna pomoc prawna pod rządami nowego prawa. Rola Uniwersyteckich Poradni Prawnych w systemie poradnictwa prawnego”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 15-17 kwietnia 2016 roku, Roczniki Nauk Prawnych, tom XXVI, nr 3/2016, s. 197-201, ISSN 1507-7896 [10 pkt].
 4. Forum Spółdzielcze 2017. Prawo-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Polskiej Spółdzielczości, Lublin, 7 czerwca 2017 r. [sprawozdanie], Studia Prawnicze KUL nr 3/2017, ISSN: 1897-7146 [8 pkt].

 

 

Hasła encyklopedyczne

 

Uniwersytecka Poradnia Prawna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 01.10.2001 w: Encyklopedia 100-lecie KUL, red. E. Giglewicz, t. II, s. 504, Lublin 2018.

 

 

Publikacje popularyzatorskie na stronach internetowych

 1. Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych, www.prawonacodzien.org.
 2. Problematyka międzynarodowego arbitrażu handlowego - wybrane aspekty (cz.I), www.prawonacodzien.org.
 3. Problematyka międzynarodowego arbitrażu handlowego - wybrane aspekty (cz.II), www.prawonacodzien.org.
 4. Zakładamy fundację (cz.I-IV), poradnik opublikowany na www.faberconsulting.com
 5. Zakładamy spółdzielnię socjalną (cz.I-V), poradnik opublikowany na: www.faberconsulting.com
 6. Regulacja w zakresie bezpieczeństwa na terenach narciarskich na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i zorganizowanych terenach narciarskich, www.prawonacodzien.org
 7. Problemy prawne związane z realizacją ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, opublikowane na: www.prawonacodzien.org

 

 

Informacja o wystąpieniach na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie i wykładów plenarnych.

 

 1. Referat w języku polskim: Granice czasowe uznania orzeczenia zagranicznego – jeden ze skutków uznania, wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Nałęczów Zdrój 08-10 maja 2009 r.
 2. Referat w języku polskim: Polubowne rozstrzyganie sporów przez instytucje finansowe wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - Nałęczów Zdrój 3-5 października 2008 r. 
 3. Referat w języku polskim: Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń sądów polubownych wygłoszony na Konferencji Naukowej w Iwoniczu Zdroju 18-20.10.2007 r.
 4. Referat w języku angielskim: Liability of an organizer of collective public transport for a personal injury inflicted on a passenger, The International online scientific conference on law and law science: Právní ROZPRAVY 2016 (vol. VI.), Theory, Evolution, Practices of Law, data: Feb 22, 2016 - Feb 26, 2016.
 5. Referat w języku angielskim: Clinical Legal Education in Poland. Legal Clinics in Poland, referat wygłoszony na Konferencji Międzynarodowej: International Scientific Conference of the Legal Clinics 15-17.09.2016 School of Clinical Legal Education: V4 + Ukraine, zorganizowanej przez Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk.
 6. Referat w języku polskim: „Negocjacje, mediacje i arbitraż w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami”, Konferencja Eksport-Invest Lubelskie, Organizator Urząd Marszałkowski, 17 marca 2017 r. – Lubelskie Centrum Konferencyjne.
 7. Referat w języku polskim: „Mediacja w sprawach cywilnych”, Konferencja „Prawo do mediacji w jednostkach penitencjarnych”, Areszt Śledczy w Lublinie, 15.10.2018 r.

 

Informacja o udziale w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionej funkcji.

 

 1. Organizator XXV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Bezpłatna pomoc prawna pod rządami nowego prawa. Rola Uniwersyteckich Poradni Prawnych w systemie poradnictwa prawnego”, Lublin, 15-17 kwietnia 2016 roku. Ośrodki naukowe m.in.: Uniwersytet Warszawski,  Uniwersytet Jagielloński,  Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet SWPS, National University Odesa Law Academy, Uniwersytet Łódzki, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Białoruski Uniwersytet Państwowy.
 2. Organizator Lubelskiego Forum Prawniczego: Rzecz o prawie, prawnikach i klientach, 15 maja 2019 r.
 3. Organizator I National Client Consultation Competition, 09-11.03 2018 r., The Louis M. Brown and Forrest S. Mosten International Client ConsultationCompetition, 2018 – Poland National Round.
 4. Współorganizator Central European Client Consultation Competition 16-17.01.2020 r., The Brown Mosten International Client Consultation Competition 2020. Pozostali organizatorzy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uczelnia Łazarskiego, Asocjacja Klinik Prawa Ukrainy.
 5. Organizator i koordynator projektu w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki (XVI edycja 14-20 września 2019 r. ): Veni, Vidi, Vici. Czyli mam talent na sali sądowej?
 6. Organizator i koordynator projektu w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki (XIV edycja 24-30 września 2017 r. ): Przychodzi baba do prawnika – czyli trudne rozmowy z klientami.

 

Informacja o uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na projekty zrealizowane i będące w toku realizacji, oraz z uwzględnieniem informacji o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów.

 

Przygotowanie jako współautor skryptu nt. Ocena mediowalności sprawy i skuteczne narzędzia kierowania  spraw do mediacji (sprawy cwyilne i gospodarcze) w Polsce i wybranych krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanadzie, jako wykonawca w projekcie   „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Koordynacja merytoryczna nad opracowaniem praktycznego poradnika nt. Metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji wydanego w wersji elektronicznej w ramach realizacji projektu „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Liczba stron: 73; dostęp: https://www.kul.pl/cms/files/638/2019/poradnik_Mediacje.pdf

 

 

Informacja o odbytych stażach w instytucjach naukowych lub artystycznych, w tym zagranicznych, z podaniem miejsca, terminu, czasu trwania stażu i jego charakteru.

 

Staż naukowy – 3- miesięczny (1 kwietnia 2015 r.  – 30 czerwca 2015 r.), Faculty of Law, University of Waikato, Hamilton, New Zealand - An intership on within the framework of the project "Best Practices" in Strategic Transformation of the CUL at the Univeristy of Waikato, The Faculty of Law.

 

Uczestnictwo w programie Erasmus+Szkolnictwo Wyższe – Akcja 1 „Mobilność” - wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016, Uniwersytet Santiago de Compostela, 15782 Santiago de Compostela, A Coruna, Hiszpania.

 

Uczestnictwo w programie Erasmus+Szkolnictwo Wyższe – Akcja 1 „Mobilność” - wyjazd nauczyciela akademickiego w celach treningowych w roku akademickim 2017/2018,  Uniwersytet w Lizbonie, Portugalia.

 

Uczestnictwo w programie Erasmus+Szkolnictwo Wyższe – Akcja 1 „Mobilność” - wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019,  Goce Delechev University, Krste Misirkov BB, Stip, Republic of Macedonia.

Pozostałe:

Od czerwca 2017 r. do 10.2019 członek Komitetu Redakcyjnego Review of Comparative Law.

 

Prezes Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

 

Przygotowanie wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację działania naukowego w konkursie Miniatura 3 i uzyskanie finansowania.

Tytuł projektu: „Prawo własności ludzkiego ciała i organów – analiza prawnoporównawcza”.

 

Udział (ekspert) w: Project School of Clinical Legal Education: V4+Ukraine with the support of the International Visegrad Found.

 

Przygotowanie i złożenie wniosku o grant zewnętrzny, któremu przyznano finansowanie: „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji”.  Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości (Departament Strategii i Funduszy Europejskich) w ramach PO WER 2014-2020 (Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości).

Celem projektu było zachęcenie sądów do kierowania spraw gospodarczych do mediacji, a w dłuższej perspektywie wzrost spraw kierowanych do mediacji.

 

Przygotowanie i złożenie wniosku o grant zewnętrzny:

MEDES: Projekt złożony w partnerstwie: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraina), Mariupol State University (Ukraina), Mykolas Romeris University (Litwa), Oles Honchar Dnipropetrovsk National University (Ukraina), The Complutense University of Madrid (Hiszpania), Alexandru Ioan Cuza University (Rumunia), National University of Kyiv – Mohyla Academy (Ukraina).

 

Przygotowanie i złożenie wniosku o grant zewnętrzny:

Fundusz Wyszechradzki: International Visegrad Fund - celem projektu był rozwój mediacji w państwach uczestniczących w projekcie (państwa V4 oraz Ukraina i Gruzja). Cel miał zostać osiągnięty poprzez opracowanie standardów mediacji na podstawie przeprowadzonych analiz prawnoporównawczych i badań statystycznych w państwach IVF, U. G. Partnerzy: Trnava University in Trnava (Słowacja), Palacky University Olomouc (Czechy), The Sulkhan-Saba OrbelianiTeaching University (Gruzja), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ukraina), The University of Debrecen (Węgry).

 

Przygotowanie i złożenie wniosku o grant zewnętrzny:

CAM-K: Numer naboru: POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17

Tytuł projektu: Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynator

Celem projektu było utworzenie i funkcjonowanie CAM-K i przyszłej ogólnopolskiej sieci 16 woewódzkich CAM, a także standaryzacja działania już istniejących 6 CAM. Ujednolicenie praktyki mediacji w sprawach gospodarczych, zintegrowanie informacji, podniesienie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne w sprwach gospodarczych.

 

Kierownik projektu:

Projekt Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości. Cel projektu: zachęcenie sądów do kierowania spraw gospodarczych do mediacji, a w dłuższej perspektywie wzrost spraw kierowanych do mediacji. Opracowanie nowej oferty szkoleniowej dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych i podniesienie kompetencji zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego kierowania spraw do mediacji.

 

Przygotowanie i złożenie we współpracy wniosku o grant zewnętrzny, któremu przyznano finansowanie:

POWR.02.17.00-00-0056/17-00 pn. „Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu była standaryzacja istniejącego na terenie województwa lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji działającego w oparciu o i przy wykorzystaniu opracowanych oraz wdrożonych przez Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynator standardów funkcjonowania sieci CAM, narzędzia informatycznego dla mediacji, jednej ogólnopolskiej infolinii oraz programów szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych.

Wykonawca projektu:

POWR.02.17.00-00-0056/17-00 pn. „Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym, który uzyskał dofinansowanie:

POWR.02.17.00-IP.04-00-001/20: Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne.

 

 

 

 

Autor: Paweł Bucoń
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2021, godz. 22:04 - Paweł Bucoń