DR HAB. ANDRZEJ HERBET, PROF. KUL 

Kierownik Katedry Prawa Handlowego KUL

 

 

https://orcid.org/0000-0002-5835-7438

 

Google Scholar ¦ Linked In

 

KONTAKT 

andrzej.herbet[at]kul.pl


⇒ Wykaz publikacji

Plan zajęć

⇒ Konsultacje


ŻYCIORYS ZAWODOWY

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II (1997), na którym uzyskał także stopień doktora nauk prawnych (2000), a następnie doktora habilitowanego nauk prawnych (2009), od 2010 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

Pełnomocnik Dziekana WPPKiA ds. Organizacji Uniwersyteckiej Poradni Prawnej i koordynator sekcji cywilnej UPP KUL (2001-2002); kurator Koła Naukowego Studentów Prawa KUL (2001-2012); kierownik Katedry Prawa Handlowego KUL (od 2009 r.); kurator II Katedry Prawa Cywilnego (2010-2011); Prodziekan WPPKiA ds. Nauki (2012-2018); Dziekan WPPKiA (od 2018 r.).

 

Ekspert w Biurze Trybunału Konstytucyjnego (2002-2009), ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (2009-2014), członek Zespołu eksperckiego ds. wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym przy Komisji ds. Nadzoru Właścicielskiego (od 2020 r.), praktykujący radca prawny, autor licznych ekspertyz i opinii prawnych przygotowywanych na zlecenie instytucji finansowych, wiodących polskich kancelarii prawnych i organów władzy publicznej.

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym. Jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i konstytucyjnego, w tym komentarza do Kodeksu spółek handlowych (S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja) i członkiem zespołu autorskiego Systemu Prawa Prywatnego. Wykłada na seminariach, konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa cywilnego i handlowego organizowanych przez środowiska prawnicze i biznesowe.

 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

 

Członek – współpracownik (od 2004 r.), a następnie członek – korespondent (od 2010 r.) Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; członek Komisji Prawniczej Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk (od 2011 r.); członek Society of European Contract Law – SECOLA (od 2013 r.); członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej (od 2013 r.); członek Redakcji (zastępca redaktora naczelnego) „Studiów Prawniczych KUL”; redaktor naczelny „LawBlog.pl Forum Prawa Handlowego”; redaktor naczelny „Review of European and Comparative Law” (od 2017 r.).

 

KWERENDY, STAŻE NAUKOWE, WIZYTY STUDYJNE

 

Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Niemcy (2002), University College London, Londyn, Wlk. Brytania (2003), Universität Konstanz, Konstancja, Niemcy (2005), Univerzita Komenského v Bratislave, Bratysława, Słowacja (2012); Masarykowa Univerzita, Brno, Republika Czeska (2012).

 

Autor: Paweł Zdanikowski
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2024, godz. 21:19 - Karol Moniczewski