dr Paweł Wrzaszcz

 

 

Życiorys naukowy i zawodowy:

Stopień naukowy doktora nauk prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nadany uchwałą Rady Wydziału z dnia 20 czerwca 2017 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem:
„Status prawny wierzyciela rzeczowego w postępowaniu upadłościowym”, promotor: dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Izabella Gil, prof. UWr; prof. dr hab. Andrzej Jakubecki.
 
Dyplom ukończenia w 2010 r. studiów podyplomowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorczości, Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów.
 
Od 2015 r. referendarz sądowy, pełniący służbę w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.
 
Od 2007 r. ekspert - sieć sądów pilotażowych, działającej w ramach Rady Europy, CEPEJ (Europejska Komisja na rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości).

 

Opublikowane prace naukowe:

1. Wymogi formalne zgłoszenia wierzytelności w świetle art. 240 Prawa upadłościowego i naprawczego, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2008, nr 3, s. 49-62.
 
2. Ochrona praw nabywcy lokalu mieszalnego lub domu jednorodzinnego w sytuacji ogłoszenia upadłości dewelopera, Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 11, s. 36-40.
 
3. Skuteczność składanego oświadczenia o potrąceniu wierzytelności nabytej przed datą ogłoszenia upadłości – glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 4.09.2013 r. (III CZP 26/13), Glosa 2015, nr 2, s. 73-79.
 
4. Skarga na czynności komornika w postępowaniu upadłościowym, w: Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. Studia i materiały, red. J. Misztal-Konecka, Sopot 2017, s. 101-115.
 
5. Consumer Bankruptcy – the Direction of Legislative Changes, Law and Forensic Science, Volume 16 (2018/2), p. 29-34.
 
6. Rejestr spadkowy jako ochrona praw spadkobierców - ocena regulacji, w: Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych, red. J. M. Łukasiewicz, M. Załucki, Toruń 2018, s. 394-405, ss. 466.
 

Wystąpienia na konferencjach:

1. Udział w Seminarium naukowym doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wygłoszenie wystąpienia pt. „Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w sytuacji ogłoszenia upadłości dewelopera” (11 maja 2013 r., Nałęczów).
 
2. Udział w Seminarium naukowym doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wygłoszenie wystąpienia pt. „Status prawny wierzycieli rzeczowych w postępowaniu upadłościowym” (24 maja 2014 r., Okuninka).
 
3. Udział w Seminarium naukowym doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wygłoszenie wystąpienia pt. „Zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym roszczeń obligatariuszy zabezpieczonych zastawem lub hipoteką na majątku emitenta obligacji” (23 maja 2015 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą).
 
4. Udział w Seminarium naukowym doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wygłoszenie wystąpienia pt. „Zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela rzeczowego w postępowaniu upadłościowym”, (11 czerwca 2016 r., Sandomierz).
 
5. Udział w Seminarium naukowym doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wygłoszenie wystąpienia pt. Postępowania restrukturyzacyjne szansą dla przedsiębiorcy? – założenia ustawowe, (20 maja 2017 r., Lublin).
 
6. Udział w II Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych, wygłoszenie wystąpienia pt. „Skarga na czynności komornika w postępowaniu upadłościowym”, (25 maja 2017 r., Katowice).
 
7. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych", Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów 9-10 listopada 2017 r.), wygłoszenie referatu na temat: "Rejestr spadkowy jako ochrona praw spadkobierców - ocena regulacji".
 
8. Udział w 8th Annual International Conference on Comparative Law in Warsaw - Law and Technology - a Comparative Perspective (June 15, 2018), organizowanej przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i wygłoszenie w języku angielskim referatu na temat: „Consumer bankruptcy - the direction of legislative changes”.
 

Działalność popularyzująca naukę:

Współpraca przy organizacji konferencji naukowej pt. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Doświadczenia i Perspektywy" (15-16 października 2015 r., Lublin) - organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie wraz z Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz VIII Polsko-Hiszpańskiej Konferencji Europejskiej Tradycji Prawnej na temat „Efektywna ochrona sądowa - rzymskie korzenie i instytucje współczesne” (2 czerwca 2017 r., Lublin) – organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wraz z Universidad Jaume I de Castellon oraz Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie i Uniwersytet Las Palmas de Gran Canaria.

 

Zainteresowania naukowe:

Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, postępowanie cywilne, e-justice.
 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Postępowanie cywilne - warsztaty, wykład;
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne - wykład;
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne - wykład;
E-justice - laboratorium.
 
kontakt:
e-mail: pawel.wrzaszcz@kul.pl

 

Autor: Paweł Wrzaszcz
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2020, godz. 09:01 - Paweł Wrzaszcz