**** STRONA AKTUALIZOWANA ****

 

2020

28 września 2020 r. - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Joannie Misztal-Koneckiej, prof. KUL, tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

 

 

10 października 2020 r. - odbyło się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą VIII seminarium naukowe doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego KUL.

 

seminarium

 

2019

8 października 2019 r. - miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Emila Kowalika w oparciu o rozprawę Zakres kognicu sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym.

DSC_1011

 

2-4 października 2019 r. - dr Paweł Wrzaszcz wziął udział w spotkaniu sieci sądów pilotażowych CEPEJ (Rada Europy) w Ciutat de la Justícia de Barcelona.

 

 

 

16 września 2019 r. - Katedra Postępowania Cywilnego KUL Jana Pawła II przeprowadziła kolejny projekt w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki w postaci symulacji rozprawy sądowej pt.: "Cała prawda o Kopciuszku... O granicach wolności wypowiedzi w Internecie".

 

10-12 czerwca 2019 r. - dr Paweł Wrzaszcz uczestniczył w misji Rady Europy na terenie Białorusi. Wygłosił w Sądzie Najwyższym w Mińsku wykład na temat: "E-justice in Poland".

 

 

15 czerwca 2019 r. - odbyło się w Lublinie siódme już seminarium naukowe doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego KUL.

 

Program VII Seminarium naukowego doktorantów

 

3-7 czerwca 2019 r. - dr Paweł Wrzaszcz przebywał w Elbasan na Universiteti Aleksander Xhuvani (Albania), gdzie przeprowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów.

 

 

4-11 maja 2019 r. - dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof KUL i dr Paweł Wrzaszcz przebywali w Università degli Studi di Cagliari na Sardynii gdzie między innymi przeprowadzili zajęcia dydaktyczne dla studentów.

 

 

12-24 lutego 2019 r. - dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL odbyła zagraniczny staż naukowy w Universita degli Studi di Bari Aldo Moro.

 

 

 

2018

 
10 października 2018 r. - dr Paweł Wrzaszcz uczestniczył w Strasbourgu w 13-tym plenarnym spotkaniu sieci sądów pilotażowych, działającej przy European Commission for the efficiency of justice (CEPEJ) - Council of Europe, którego celem było omówienie aktualnych działań związanych z funkcjonowaniem sądów w Europie. Poruszano zagadnienia dotyczące mediacji, podjęto próbę zdefiniowania pojęcia "sprawy w toku", omówiono sposoby "ważenia spraw" w poszczególnych państwach członkowskich oraz analizowano wyniki Raportu CEPEJ 2018 (CEPEJ Studies No. 26).

CEPEJ - meeting

Raport 2018 - "European judicial systems - Efficiency and quality of justice"

21 września 2018 r. - Katedra Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiej Jana Pawła II przeprowadziła kolejny projekt w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki w postaci symulacji rozprawy sądowej, pt.:"Cała prawda o Kopciuszku ..., czyli na co możemy pozwolić sobie w sieci".

17-19 września 2018 r. - wizyta studyjna dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej, prof. KUL w instytucjach Unii Europejskiej organizowana przez EJTN.

28 czerwca 2018 r. - miała miejsce promocja doktorska dr Sylwii Lisowskiej-Krakowiak

26 czerwca 2018 r. - miały miejsce publiczne obrony rozpraw doktorskich mgr Kingi Dróżdż w oparciu o rozprawę Status osoby trzeciej w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym i mgr Pauliny Woś w oparciu o rozprawę Zakład ubezpieczeń jako interwenient uboczny w procesie cywilnym. Komisje jednogłośnie wniosły o nadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk prawnych

16 czerwca 2018 r. - odbyło się VI Seminarium naukowe doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego KUL (Zamość)

21-24 maja 2018 r. – Katedra Postępowania Cywilnego KUL gościła prof. Giacomo Biagioni z Università degli Studi di Cagliari

25 kwietnia-2 maja 2018 r. – dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL odbyła staż naukowy w Universitat Jaume I w Castelló de la Plana (Hiszpania), podczas którego między innymi wygłosiła w dniu 27 kwietnia 2018 r. referat pt. The right to legal aid in civil litigation. Is it the state's task relating to justice or administration? i prowadziła sesję w trakcie 9th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition – Administration, Welfare State and Socioeconomic Policies. Roman Roots and Modern Institutions organizowanej przez Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social (POLIBIENESTAR) a la Universitat de València (España); Universitat Jaume I in Castellón;the Faculty of Law of the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw

13 kwietnia 2018 r. - dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL wygłosiła referat pt. Przerwa biegu przedawnienia roszczeń banku na skutek czynności procesowych w trakcie Ogólnopolskiej konferencji naukowej Konferencja Aktualne problemy sądowej i pozasądowej windykacji należności organizowanej przez Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie

11 kwietnia 2018 r. – dzięki staraniom dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej, prof. KUL została podpisana umowa Erasmus Plus z Università degli Studi di Cagliari

6-7 kwietnia 2018 r. - dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL wygłosiła referat pt. Zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne wykonanie środka zabezpieczającego lub niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie wykonane w zakładzie psychiatrycznym i współprowadziła jedną z sesji w trakcie IV Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii organizowanego przez Klinikę Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

9 lutego 2018 r. - dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL wzięła udział w organizowanej w Lublinie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Rada Izby Komorniczej w Lublinie Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ewolucja przepisów prawa egzekucyjnego w latach 2015-2018.

26-27 stycznia 2018 r. - dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, wygłosiła referat pt. Nadzór prezesów sądów powszechnych nad komornikami sądowymi i moderowała III sesję podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej Nowy status prawny komornika sądowego organizowanej przez Izbę Komorniczą w Łodzi, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej

 

2017

9-10 listopada 2017 r. - dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL wygłosiła referat pt. Obniżenie należnego spadkobiercy zachowku na podstawie art. 5 K.c. w praktyce sądowej (w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych) i prowadziła panel VII pt. Wokół problematyki rodzinno-prawnej, zaś dr Paweł Wrzaszcz wygłosił referat pt. Rejestr spadkowy jako ochrona praw spadkobierców – ocena regulacji w trakcie krajowej konferencji naukowej organizowanej przez Zakład Prawa Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Rzeszowski III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych

1 października 2017 r. – 11 stycznia 2018 r. - dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, odbyła staż naukowy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie

15 września 2017 r. – dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL została członkiem Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA)

29 września 2017 r. – pracownicy i doktoranci Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiej Jana Pawła II (dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, Sylwia Lisowska, Paweł Wrzaszcz, Kinga Dróżdż, z udziałem Dominiki Wójcik, Emila Kowalika i Dawida Rączkowskiego) przygotowali symulację rozprawy sądowej, pt.: "Wolnoć Tomku w swoim domku, czyli Paweł i Gaweł w sądzie" w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki

21-24 września 2017 r. – pracownicy Katedry – dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, dr Edyta Gapska, dr Joanna Studzińska - wzięli udział w organizowanym przez Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych i Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego pt. Nadużycie prawa procesowego cywilnego, odbywającym się w Prusimiu

2 czerwca 2017 r. - Katedra Postępowania Cywilnego KUL we współpracy z Katedrą Prawa Rzymskiego KUL, SWPS Wydziałem Prawa Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Universitat Jaume I de Castellón zorganizowała VIII Polsko-Hiszpańską Konferencję Europejskiej Tradycji Prawnej Efektywna ochrona sądowa - rzymskie korzenie i instytucje współczesne (8th Polish-Spanish Conference of European Legal Tradition Effective judicial protection – Roman roots and modern institutions), podczas której dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL wygłosiła referat pt. The prosecutor and effectiveness of judicial protection in civil matters, dr Edyta Gapska wygłosiła referat pt. Preparation of a trial as a condition of effective civil procedure, a dr Joanna Studzińska wygłosiła referat pt. The participation of third parties as the form of effectiveness of the civil procedure

30 maja 2017 r. - dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, wygłosiła na Uczelni Łazarskiego referat pt. Dopuszczalność wydawania w postępowaniu nieprocesowym postanowień wstępnych – de lege lata i de lege ferenda w trakcie konferencji naukowej Przeszłość i przyszłość Kodeksu postępowania cywilnego oczami praktyków

20 maja 2017 r. - odbyło się V Seminarium naukowe doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego KUL (Lublin)

26 kwietnia-11 maja 2017 r. – Katedra Postępowania Cywilnego KUL zorganizowała Konkurs wiedzy o postępowaniu cywilnym dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku prawo

25 kwietnia-10 maja 2017 r. - dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, odbyła zagraniczny staż naukowy (wizyta studyjna) w Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University w Tbilisi (Gruzja)

7 kwietnia 2017 r. - dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, prowadziła jedną z sesji podczas Międzynarodowej Konferencji naukowej Notarialne tytuły egzekucyjne. Między tradycją a przyszłością organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

styczeń 2017 – kwerenda dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej, prof. KUL w Bibliotece Uniwersyteckiej w Parmie (Włochy)

Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2021, godz. 20:33 - Joanna Misztal-Konecka