Historia Katedry

 

W historię Katedry Postępowania Cywilnego wpisało się wielu wybitnych prawników. Początkowo stanowisko zastępcy profesora postępowania sądowego cywilnego piastował Władysław Modrzewski (w latach 1889-1916 adwokat przysięgły, następnie sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie), zaś w roku akademickim 1923/1924 stanowisko to objął Władysław Łukaszewicz (uprzednio wykonujący praktykę adwokacką i radcowską, następnie sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie, zaś od 1929 r. - sędzia Sądu Najwyższego).

W latach 1926-1933 na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL, teorię prawa wykładał wybitny teoretyk prawa, ale i znamienity procesualista, profesor zwyczajny Kamil Stefko, który w okresie przedwojennym był Kierownikiem Katedry Procedury Cywilnej i Kierownikiem Katedry Teorii Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W lutym 1926 r. doktoryzował się tam Antoni Pastuszka, absolwent prawa Uniwersytetu Lwowskiego. W momencie rezygnacji z kierowania Katedrą Procedury Cywilnej przez Władysława Łukaszewicza (1929 r.), dr Antoni Pastuszka był adwokatem, mającym już doświadczenie w pracy na stanowisku sędziego w obwodzie zamojskim. W roku akademickim 1929/1930 objął stanowisko starszego asystenta, a od 1930 r. stanowisko zastępcy profesora procedury cywilnej, które piastował (z przerwą wojenną) do 1952 r., czyli do likwidacji nauki prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez władze komunistyczne. Do tego czasu, w rozwój Katedry zaangażowani byli: mecenas Stanisław Kalinowski (prowadzący zajęcia z procedury cywilnej w roku akademickim 1944/1945), Ludwik Götniger (asystent wolontariusz), sędzia R. Kostrzycki (starszy asystent), Franciszek Trojanowski (zastępca asystenta - w ramach utworzonego w styczniu 1949 r. Zakładu Prawa Sądowego pod kierownictwem prof. Z. Papierkowskiego). Podczas egzaminów z postępowania cywilnego przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnym był prof. K. Przybyłowski.

 

Po reaktywacji Sekcji Nauk Prawnych na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych pierwszym wykładowcą przedmiotu postępowania cywilnego był – w latach 1985-1990 - zatrudniony w tym czasie w Instytucie Prawa Cywilnego UW - doc. dr hab. Tadeusz Ereciński. W 1990 r. prof. T. Ereciński został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW i na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Toteż w roku akademickim 1990/1991 zajęcia przejął doc. UW dr Jerzy Lapierre, który przez rok prowadził wykład i seminarium. Ćwiczenia z procedury cywilnej w tym okresie prowadził dr Marek Jakubek, który od dnia 1 lutego 1984r. był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego.

Od dnia 1 października 1991 r. zajęcia z postępowania cywilnego zostały powierzone prof. UW dr hab. Teresie Misiuk-Jodłowskiej. W okresie zatrudnienia Pani Profesor na WPKiŚ KUL ćwiczenia z postępowania cywilnego prowadzili asystenci: mgr Jerzy Sieklucki, mgr Elżbieta Guz, mgr Cezary Gromadzki, mgr Piotr Banach.

W roku akademickim 1998/1999 wykłady z postępowania cywilnego przejął sędzia dr Jan Turek (l. 1998 - 2005), zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy (później adiunkta) w Katedrze Procedury Cywilnej do 2005 r. W tym okresie Kuratorem Katedry był Prof. dr hab. Henryk Cioch, Kierownik I Katedry Prawa Cywilnego, zaś ćwiczenia - poza wyżej wymienionymi - prowadziły: mgr Ewa Stasiewicz oraz mgr siostra Małgorzata Wudzińska.

Od 1 marca 2005 r. do 30 września 2010 r. Kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego był prof. KUL dr hab. Piotr Pogonowski. Zajęcia z zakresu postępowania cywilnego prowadzili również dr Joanna Studzińska, dr Paweł Cioch, dr Edyta Gapska.

 

Od 1 czerwca 2012 roku kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego jest prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka-Konecka, zajmująca również stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. W katedrze aktualnie zatrudnieni są: adiunkci - dr Edyta Gapska, dr Andrzej Gadkowskidr Paweł Wrzaszcz, asystenci - dr Kinga Dróżdż-Chmiel, dr Paulina Woś,  i dr Emil Kowalik. Z katedrą związani są doktoranci: mgr Anna Haciuk, mgr Katarzyna Kajmowicz, mgr Karolina Klin, mgr Martyna Podolska, mgr Karolina Szydłowska, mgr Jolanta Kmiecicka, mgr Kinga Stadnik-Cząstka oraz mgr Dominika Wójcik.

 

 

Autor: Edyta Gapska
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2020, godz. 21:03 - Joanna Misztal-Konecka