Gaudium in litteris. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Arcybiskupa Stanisława WielgusaZ okazji 70. urodzin KUL ofiarował ks. abp. Stanisławowi Wielgusowi, swemu byłemu Rektorowi, pamiątkowy tom, do którego artykuły przygotowali pracownicy wszystkich wydziałów Uniwersytetu. Intencje wydawców wyraził S. Wilk, Rektor KUL, pisząc m.in. „ […] w maju 1989 r. nowym rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego został wybrany Ksiądz Profesor Stanisław Wielgus. Swą posługę rektorską sprawował przez trzy kadencje do września 1998 r. W jego osobie Uniwersytet otrzymał od Boga wspaniały dar - Człowieka Opatrznościowego, uczonego i menedżera, który wyprowadził Uczelnię na proste drogi rozwoju i wzrostu […].

 

Jako człowiek, Ksiądz Rektor Stanisław Wielgus wzbudza powszechny szacunek i uznanie u wszystkich, z którymi się spotyka. Urzeka sposobem bycia, szacunkiem, uprzejmością, a przy tym zdecydowaniem i stanowczością. Łączy w sobie wielką mądrość z tytaniczną wprost pracowitością [...].

 

Jako rektor, Jego Magnificencja Ksiądz Stanisław Wielgus miał dar skupiania wokół siebie osób i sił społecznych. Realnie oceniał sytuację, dostrzegał problemy i aktywizował ludzi, by dawali z siebie maksimum wysiłku w celu ich rozwiązania. Wnosił ożywienie w życie akademickie, włączając się we wszystkie prace i czuwając nad ich realizacją. Był wszędzie i gotów był podjąć największy trud, by zapewnić Uniwersytetowi godne miejsce w nowej rzeczywistości Polski i Europy, a także nadać naszej Alma Mater odpowiednią rangę w świecie akademickim. Za Jego rządów Uniwersytet umocnił swoją tożsamość; był postrzegany jako instytucja niezbędna w budowaniu społeczeństwa, które będzie zdolne sprostać wyzwaniom przyszłości. Z podziwem i durną patrzyliśmy na wszystko, co robił, aby zapewnić podstawy prawne i materialne funkcjonowania Uniwersytetu. Trudno wymienić wszystkie przedsięwzięcia, ale nie można nie wspomnieć trudnego i skomplikowanego procesu odzyskiwania własności uniwersyteckiej łącznie z Fundacją Anieli Hrabiny Potulickiej, budowy Kolegium Jana Pawła II, laboratoriów i obiektów sportowo-rekreacyjnych na Poczekajce, komputeryzacji Biblioteki Głównej czy poszerzanie i ubogacanie infrastruktury dydaktycznej. Ksiądz Rektor zabiegał o wysoką jakość kształcenia, ale nie zapominał o poszerzaniu oferty dydaktycznej i naukowo-badawczej, proponując kandydatom nowe kierunki studiów: ochronę środowiska, matematykę, architekturę krajobrazu, informatykę, zarządzanie i marketing. Rozwijał współpracę z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Przez swoje prace organizacyjne i zaangażowanie naukowo-badawcze zyskał wysokie uznanie w kręgach akademickich.

 

 

Spis treści

 

Ks. Stanisław Wilk, Księga jako skromny wyraz naszej wdzięczności

Ks. Stanisław Janeczek, „Gaudium in litteris”. Ksiądz Arcybiskup Profesor Stanisław Wielgus - uczony i humanista

Wanda Bajor, Ks. Michał M. Maciołek, Dorobek naukowy, dydaktyczny i publicystyczny Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa


Wydział Teologii

 

Ks. Czesław S. Bartnik, Byt historyczny

Bp Mieczysław Cisło, Ekumenia” pontyfikatu Jana Pawła II

Ks. Marek Chmielewski, Być człowiekiem wewnętrznym według Jana Pawła II

Bp Wacław Depo, Człowiek zostaje odkupiony przez miłość”

Andrzej Derdziuk OFMCap, Nauka o cnotach w pismach Kajetana z Bergamo OFMcap

Bp Andrzej F. Dziuba, Droga wiary w Chrystusie

Ks. Władysław Głowa, Nauczanie o homilii w Synodzie Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000

Ks. Krzysztof Góźdź, Misterium śmierci

Ks. Zdzisław Janiec, Komunikacja teologiczna w nauczaniu Kościoła

Ks. Krzysztof Jeżyna, Moralność chrześcijańska istotnym przesłaniem nowej ewangelizacji

Ks. Mirosław Kalinowski, Kościół w trosce o godną śmierć

Bp Ryszard Karpiński, Niektóre elementy posługi Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji w latach 2003-2008

Ks. Czesław Krakowiak, Sakrament bierzmowania w katechizmie Soboru Trydenckiego

Ks. Stanisław Kulpaczyński, Wybrane symbole biblijne i liturgiczne w odbiorze katechizowanych licealistów

Hugolin Langkammer OFM, Niechciany Apostoł - refleksje nad głównymi tematami Pierwszego i Drugiego Listu do Tesaloniczan

Ireneusz S. Ledwoń OFM, Kulturotwórcza wiarygodność chrześcijaństwa w przemówieniach i listach Arcybiskupa Stanisława Wielgusa jako rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Ks. Jerzy Misiurek, Biskup Józef Drzazga (†1978) - nauczyciel wiary

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Polska recepcja uzgodnień o usprawiedliwieniu

Antoni J. Nowak OFM, Odpowiedzialność w słowie

Ks. Antoni Paciorek, „(Demony) prosiły Jezusa: »Poślij nas w świnie«. I pozwolił ...” (Mk 5,1-20) - opętanie w krainie Gerazeńczyków

Teresa Paszkowska, Wykładać myśl „skorą do wierzenia” - Ratzingera postulat wobec teologii

Ks. Ireneusz Pawlak, Chorał gregoriański w pracach badawczych polskich muzykologów

Roland Prejs OFMCap, Zapomniany lubelski pisarz religijny i jego książka

Ks. Ryszard Rubinkiewicz, Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz (Ps 8)

Ks. Walerian Słomka, Kontemplacja według św. Tomasza z Akwinu

Helena Słotwińska, Katecheza miejscem wychowania do liturgii

Ks. Marian Zdzisław Stepulak, Psycholog jako nauczyciel akademicki w mediach. Refleksja etyczna

Ks. Mariusz Szram, Orygenesowe poszukiwanie terminologii teologicznej w „Komentarzu do Ewangelii św. Jana”

Bp Jan Śrutwa, Wokół wizyty kard. Ratzingera w KUL jesienią 1988 roku

Ks. Antoni Tronina, Lumen ad revelationem gentium (Łk 2,32). Bóg objawia się wszystkim narodom

Ks. Jan Walkusz, Społeczno-polityczny i narodowy kontekst funkcjonowania Kościoła katolickiego na Pomorzu Nadwiślańskim w II Rzeczypospolitej (1918-1939)

Ks. Zbigniew Wit, Liturgiczny i duszpasterski wymiar I Komunii świętej

Henryk Damian Wojtyska, Arcybiskupa Jana Przerębskiego propozycje reformy Kościoła wniesione na Sobór Trydencki w 1561 roku

Bp Józef Wróbel SCJ, Etyczne podstawy posługi lekarza rodzinnego

Ks. Marek T. Zahajkiewicz, Zagadnienie kierunku polityki wschodniej papieża Innocentego IV

Henryk Zimoń SVD, Religioznawstwo i wybrane dyscypliny religioznawcze


Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

Wiesław Bar OFMconv, O Biskupie niewygodnym dla rządzących

Ks. Antoni Dębiński, Rola i znaczenie prawa rzymskiego w dziejach prawa Europy

Stanisław Dubiel, Dobra doczesne w nauczaniu i działalności Kościoła katolickiego

Jerzy Flaga, Udział „byłych jezuitów” i ich instytucji naukowych w strukturach i pracach Komisji Edukacji Narodowej

Grzegorz Górski, „Ecclesia vivit lege Romana?” Wokół książki ks. prof. Antoniego Dębińskiego

Józef Krukowski, Wartości kulturowe, religijne i etyczne w prawie Unii Europejskiej

Ks. Henryk Misztal, Sól ziemi i światłość świata - bł. prof. Kontard Ferrini (1859-1902)

Bp Artur Grzegorz Miziński, Kary poprawcze w aktualnych przepisach Kościoła łacińskiego

Ks. Stanisław Tymosz, Statuty synodu prowincjonalnego arcybiskupa Jakuba Świnki z 1285 roku

Stanisław Wrzosek, Wpływ teorii organizacji i zarządzania na rozwój nauki administracji


Wydział Filozofii

 

Ks. Stanisław Janeczek, Źródła logiki Jana Śniadeckiego. Podręczniki F. Dalhama i I. Wattsa

Piotr Jaroszyński, Powstanie ontologii: od Lorharda do Hegla

Joanna Judycka, Nauka uniwersalna w średniowiecznym „ordo scientiarum”

Stanisław Kiczuk, Skąd logika czerpie swoją moc?

Henryk Kiereś, Sztuka w kulturze

Andrzej Maryniarczyk SDB, Rola języka naturalnego w metafizyce realistycznej

Ks. Piotr Moskal, Kwestia ekologiczna

Zenon E. Roskal, Gwiazdy mgliste w świetle obserwacji teleskopowych

Ks. Alfred Marek Wierzbicki, Czy Platon był ojcem totalitaryzmu?

S. Zofia J. Zdybicka, Ks. Karola Wojtyły zarys antropologii filozoficznej i etyki

Abp Józef Życiński, Racjonalność i przypadek w ewolucji przyrody


Wydział Nauk Humanistycznych

 

Ks. Augustyn Eckmann, Filozofia w życiu i twórczości św. Augustyna

Józef F. Fert, Peregrinatio ad fontes” (Herbert, Norwid - i Starożytni)

Jerzy Jeszke, O nominalizacji w języku niemieckim na tle refleksji lingwistycznej

Witold Kołbuk, Konsekwencje kasaty unii cerkiewnej na Nadbużu

Jadwiga Kuczyńska, Kielich z Kij - z badań nad późnogotyckim złotnictwem lubelskim

Stanisław Litak, Szkolnictwo parafialne w Polsce przed pierwszym rozbiorem

Małgorzata Matecka, Inspiracje filozoficzne w modernistycznej twórczości Aleksandra Skriabina

Stanisław K. Olczak, Wyposażenie parafii archidiakonatu włocławskiego w kielichy mszalne w XVI-XVIII stuleciu

Jan Wiktor Sienkiewicz, Polscy artyści na Wyspach Brytyjskich. Polska sztuka religijna po II wojnie światowej. Zarys problematyki

Dorota Śliwa, Termes juridiques francais fondamentaux d’origine latine et leurs equivalents polonais

Leszek Wojciechowski, Liber de natura rerum” Tomasza z Cantimpre - cechy charakterystyczne dzieła encyklopedycznego

Jan Ziółek, Zmiany ustrojowe Rzeczypospolitej zawarte w Konstytucji 3 Maja


Wydział Nauk Społecznych

 

Roman Dzwonkowski SAC, Ukryty Kościół katolicki w Rosji Sowieckiej

Stanisław Fel, Społeczno-polityczny kontekst powstania społecznej gospodarki rynkowej

Piotr Paweł Gach, O młodzieży i edukacji na ziemiach polskich w latach trzydziestych XIX wieku

Kazimierz Albin Kłosiński, Zrozumieć świat w cywilizacyjnym wyzwaniu. Z XX-wiecznych teorii cywilizacji

Ks. Stanisław Kowalczyk, Rola pierwszych zasad w filozofii Boga

Ks. Janusz Mariański, Kryzys życia małżeńskiego i rodzinnego we współczesnym świecie

Jan Mazur OSPPE, Zdrowie i choroba w kontekście „poprawności politycznej”

Ks. Marian Nowak, Świat jakim go czyni człowiek - obszarem wyzwań i zadań edukacyjnych dla chrześcijan

Alina Rynio, Misja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w perspektywie przesłania Jana Pawła II

Stanisława Steuden, Kryzys małżeństwa i rodziny - wybrane czynniki ryzyka niepowodzenia

Marian Surdacki, Życie religijne w parafii Urzędów w okresie staropolskim

Stanisława Tucholska, Jakość życia w ujęciu psychologicznym


Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Henryk Piersa, Matematyczne własności funkcji falowej a prawa fizyki atomowej


Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Luberlskim

 

Lech Antonowicz, Rozpad Jugosławii ze stanowiska prawa międzynarodowego

Ks. Tadeusz Guz, Kilka aspektów rozumienia życia w dziejach myśli filozoficznej

Jerzy Markiewicz, Prawna ochrona rodziny w Królestwie Polskim (1815-1915)

Ks. Stanisław Paździor, Przysposobienie w prawie kanonicznym oraz w prawie polskim

Jan Świtka, Psychologia na usługach prawa karnego i kryminologii

Wiktor Wojciechowski, Wiktoria Wojciechowska, Ekonomiczno-matematyczne modelowanie a optymalizacja procesów innowacyjnych


Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

 

Ks. Andrzej Gretkowski, Ksiądz Profesor dr hab. Stanisław Wojciech Wielgus - biskup płocki (1999-2007)

Zbigniew Narecki, Apostolat rodzinny ad extra w parafii

Ks. Marian Walicki, Poprawki św. Tomasza do antropologii Arystotelesa

 

 


 Gaudium in litteris. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Red. S. Janeczek, W. Bajor, M.. Maciołek. Wydawnictwo KUL. Lublin 2009, ss. 1146 (ISBN: 978-83-7363-827-3)

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2013, godz. 00:10 - Anna Starościc