1. (Rec.) Franciszek Bargieł SJ. Stanisław Szadurski SJ (1726-1789). Przedstawiciel uwspółcześnionej filozofii scholastycznej (Kraków 1978). "Roczniki Filozoficzne" 29:1981 z. 1 s. 239-243. [JSTOR]
 2. Filozofia Boga w okresie oświecenia. "Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" 32:1989 nr 1-4 (125-128) s. 29-48.
 3. Historiografia filozoficzna. W: Historiografia. Red. J. Walkusz. Lublin 1992 s. 23-36.
 4. Oświeceniowy renesans etyki. Dydaktyka filozofii moralnej w polskim szkolnictwie kościelnym na tle europejskim. "Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" 35:1992 nr 1-2 (137-138) s. 33-62.
 5. (Red. - zastępca redaktora naczelnego i współredaktor działu filozofia teoretyczna) Encyklopedia Katolicka. T. 6. Lublin 1993 kol. 1455.
 6. Gramatyka. W: tamże kol. 34-36.
 7. Häberlin Paul. W: tamże kol. 442-443.
 8. Habitus. W: tamże kol. 447-448.
 9. Haecceitas. W: tamże kol. 465.
 10. Handelsmann Marceli. W: tamże kol. 536-537.
 11. Harmonia. W. tamże kol. 564-566.
 12. (Współautor) Heidegger Martin. W: tamże kol. 626-30.
 13. (Współautor) Henryk z Gandawy. W: tamże kol. 708-712.
 14. Herder Johann Gottfried. W: tamże kol. 747-749.
 15. (Współautor) Hermes Georg. W: tamże kol. 784-585.
 16. Hessen Sergiusz. W: tamże kol. 818-819.
 17. Heteronomia. W: tamże kol. 821-822.
 18. (Współautor) Hibernacja. W: tamże kol. 834-835.
 19. (Współautor) Hierarchia. Dzieje i rodzaje. W: tamże kol. 838-844.
 20. (Współautor) Higiena. W: tamże kol. 862-864.
 21. (Współautor) Hildebrand Dietrich von. W: tamże kol. 875-878.
 22. Hipokrates. W: tamże kol. 915.
 23. (Współautor) Hipostatyczna Unia. W: tamże kol. 919-924.
 24. (Współautor) Historiografia filozoficzna. W: tamże kol. 972-980.
 25. Homines intelligentiae. W: tamże kol. 1181-1182.
 26. (Współautor) Hominizacja. W aspekcie filozoficznym i społeczno-kulturowym. W: tamże kol. 1182-1184.
 27. Hominizm. W: tamże kol. 1184.
 28. Homologia. W: tamże kol. 1188.
 29. Hönigswald Richard. W: tamże kol. 1200-1201.
 30. (Współautor) Hugon ze św. Wiktora. Myśl filozoficzna. W: tamże kol. 1292-1296.
 31. (Współautor) Humanizacja. W: tamże kol. 1309-1311.
 32. Humboldt Aleksander von. W: tamże kol. 1320-1321.
 33. (Współautor) Humor. W: tamże kol. 1327-1330.
 34. Hypatia. W: tamże kol. 1371.
 35. (Współautor) Idea. W: tamże kol. 1389-1392.
 36. (Współautor) Idealizm. W: tamże kol. 1394-1399.
 37. (Współautor) Identyfikacja. W: tamże kol. 1403-1405.
 38. Ideoegzystencjalizm. W: tamże kol. 1405-1406.
 39. (Współautor) Ideologia. W: tamże kol. 1406-1425.
 40. (Współautor) Igel Salomon. W: tamże kol. 1439-1440.
 41. (Współautor) Ignorancja. W: tamże kol. 1453-1456.
 42. Koncepcja "filozofii chrześcijańskiej" w pismach polskich pijarów w okresie oświecenia. Uwagi metodologiczno-historyczne. "Roczniki Filozoficzne" 41:1993 z. 1 s. 125-155. [JSTOR]
 43. Przyrodoznawstwo w polskim szkolnictwie kościelnym okresu oświecenia. W: tamże z. 3 s. 87-109. [JSTOR]
 44. Wspólne dzieło: Encyklopedia Katolicka. "Przegląd Uniwersytecki" 5:1993 nr 5(25) s. 17.
 45. Droga do Katedry Historii Filozofii w Polsce. W: tamże 6:1994 nr 5(31) s. 22.
 46. Encyklopedia katolicka czyli powszechna. Rozmowa z ks. dr. Janem Walkuszem i ks. dr. Stanisławem Janeczkiem, zastępcą redaktora naczelnego Encyklopedii Katolickiej. "Biuletyn Katolickiej Agencji Informacyjnej" 1994 nr. 24 s. 16-18.
 47. Ideały wychowawcze i dydaktyczne w szkolnictwie pijarskim a "oświecenie chrześcijańskie". Próba syntezy. "Nasza Przeszłość" 49:1994 nr 82 s. 115-161.
 48. Oświecenie chrześcijańskie. Z dziejów polskiej kultury filozoficznej. Lublin 1994 ss. 126.
 49. Spór o rolę wolffianizmu w polskim oświeceniu. Antoni Wiśniewski SP a Christian Wolff. "Roczniki Filozoficzne" 42:1994 z. 1 s. 81-120. [JSTOR]
 50. Istota filozofii i jej funkcje w ideale wychowawczo-dydaktycznym doby polskich reform w poł. XVIII wieku. W: Filozofia i religia w kulturze narodów słowiańskich. Red. T. Chrobak, Z. Stachowski. Rzeszów 1995 s. 103-112.
 51. Nauczanie antropologii filozoficznej w okresie oświecenia. "Studia Philosophiae Christianae" 31:1995 fasc. 1 s. 127-141.
 52. Uwagi o nauczaniu antropologii filozoficznej w okresie oświecenia. W: In Te Domine speravi. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Arcybiskupowi Bolesławowi Pylakowi Metropolicie Lubelskiemu. Lublin 1996 s. 57-68.
 53. Sławni Wilnianie - mistrzowie mądrości. "Przegląd Uniwersytecki" 7:1995 nr 6(36) s. 20-21.
 54. Sławni Wilnianie - mistrzowie mądrości. "Niedziela" 38:1995 nr 50A s. 20 (skrót poz. 53).
 55. (Recenzja) Roman Darowski SJ. Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku. "Roczniki Filozoficzne" 43:1995 z. 1 s. 256-262. [JSTOR]
 56. (Recenzja) Jerzy Burchardt. Kosmologia i psychologia Witelona. Wrocław 1991. "Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" 38:1995 nr 3-4 s. 158-163.
 57. Ksiądz Profesor Doktor Józef Iwanicki (1902-1995). "Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" 38:1995 nr 3-4 s. 249-251.
 58. Logika a teoria poznania. Podręczniki logiki w Polsce w dobie reform oświeceniowych na tle europejskim. "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" 41:1996 s.75-104.
 59. Ideologizacja filozofii i religii. "Przegląd Uniwersytecki" 9:1997 nr1(45) s. 14-15,18.
 60. Ideologizacja filozofii. "Ateneum Kapłańskie" 128:1997 nr 3(529) s. 470-476.
 61. Marksizm idzie ... . "Człowiek w Kulturze" nr 9 Lublin 1997 s. 222-232.
 62. Marksizm idzie... "Edukacja Filozoficzna" 1997 nr 23 s. 376-379.
 63. Uwaga - Ideologizacja Olimpiady Filozoficzne. "Ku Nowej Polsce" nr 1(2) 26 stycznia 1997 s. 32.
 64. The Christian Enlightenment. A Study in the History of Polish Philsophical Culture. "Forum Philosophicum" 2:1997 s. 291-295.
 65. (Redakcja - współredaktor działu filozofia teoretyczna) Encyklopedia Katolicka. T. 7. Lublin 1997 kol. 1455.
 66. (Współautor) Iluminacja. W: Encyklopedia Katolicka. T. 7 kol. 33-39.
 67. (Współautor) Iluminizm. W: tamże kol. 39-43.
 68. Immanencja. W: tamże kol. 69-71.
 69. (Współautor) Immanentyzm. W: tamże kol. 73-77.
 70. Immaterializm. W: tamże kol. 77-78.
 71. Immortalizm. W: tamże kol. 83.
 72. Imperializm. W: tamże kol. 91-92.
 73. (Współautor) Indywidualizm. W: tamże kol. 176-177; 181-183.
 74. (Współautor) Inicjacja. W: tamże kol. 211-222.
 75. (Współautor) Inkarnacjonizm. W: tamże kol. 226-230.
 76. Inkontrologia. W: tamże kol. 230.
 77. (Współautor) Inkulturacja. W: tamże kol. 234-237.
 78. (Współautor) Innowacja. W: tamże kol. 257-259.
 79. Interakcjonizm. W: tamże kol. 369-371.
 80. (Współautor) Internacjonalizm. W: tamże kol. 382-383.
 81. (Współautor) Intuicjonizm. W: tamże kol. 405-410.
 82. Iwanicki Józef. W: tamże kol. 568-569.
 83. Jakubanis Henryk. W: tamże kol. 732-733.
 84. Jakubisiak Augustyn. W: tamże kol. 734-735.
 85. Jankowski Józef Emmanuel. W: tamże kol. 974-975.
 86. (Współautor) Januszowski-Ohm Ferdynand. W: tamże kol. 1006-1007.
 87. Jaroński Feliks. W: tamże kol. 1042-1043.
 88. Jasinowski Bogumił. W: tamże kol. 1063-1064.
 89. (Współautor) Jezus Chrystus. W: tamże kol. 1287-1442.
 90. Oświeceniowa reforma szkolna. Otwartość kulturowa i wierność chrześcijańskiej tradycji. W: Sesja naukowa z okazji 400-lecia szkół pijarskich na świecie. Warszawa 1997 s. 32-49.
 91. Życzenia od przyjaciół. Przemówienie przedstawiciela TP KUL - 19 X 1997. "Przegląd Uniwersytecki" 9:1997 nr 6(50) s. 13.
 92. Jan Śniadecki - wolność czy wolna wola? W: Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej KUL - Lublin 20-25 sierpnia 1996. Lublin 1997 s. 399-410.
 93. Uniwersytet Katolicki na Węgrzech. "Przegląd Uniwersytecki" 10:1998 nr 1(51) s. 14-15.
 94. Studium filozofii na Słowacji. "Przegląd Uniwersytecki" 10:1998 nr 1(51) s. 22.
 95. Czym była oświeceniowa "philosophia recentiorum". "Kwartalnik Filozoficzny" 26:1998 z. 1 s. 115-128.
 96. (Artykuł recenzyjny) Ideologizacja Olimpiady Filozoficznej. W: "Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" 40:1997 nr 3-4(159-160) s. 164-180.
 97. Filozofia na KUL-u. Nurty - osoby - idee. Lublin 1998 ss. 179.
 98. Wolność czy wolna wola. Jan Śniadecki - między tradycją a nowożytnością. W: Dwór, plebania, rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII wieku. Red. M. Ślusarska. Warszawa 1998 s. 145-156.
 99. Ksiądz Biskup Profesor Stanisław Wielgus. Sylwetka uczonego. "Przegląd Uniwersytecki" 11:1999 nr 4(60) s. 13-16.
 100. Was war die "philosophia recentiorum"?. "Acta Mediaevalia" 12:1999 s. 235-249.
 101. (Recenzja) Jerzy Burchardt. Kosmologia i psychologia Witelona. Wrocław 1991. "Acta Mediaevalia" 12:1999 s. 456-461.
 102. Filozofia w KUL - ciągłość i rozwój. W: Nauka i wiara. 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Red. A. Szostek. Lublin 1999 s. 69-87.
 103. Antoni Popławski SchP a problem religii w szkołach Komisji Edukacji Narodowej.W: W kręgu dziejów Kościoła i rodziny franciszkańskiej. Red. R. Prejs. Warszawa 1999 s. 99-114.
 104. Towarzystwo Przyjaciół KUL - ostoja uniwersytetu. "Gość Niedzielny" 76:1996 nr 49 (wersja lubelska) s. 22.
 105. Ksiądz Biskup Profesor Stanisław Wielgus. Zarys postaci uczonego. "Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie. Biuletyn Informacyjny" 1999 nr 4 s. 30-36.
 106. Der Streit um die Rolle des Wolffianismus in der polnischen Aufklärung. "Verbum. Analecta Neolatina" 1999 nr 2 s. 39-52 [Węgry].
 107. Uroczyste zakończenie studium filozofii i teologii na Słowacji. "Przegląd Uniwersytecki" 12:2000 nr 1(63) s. 13-14.
 108. "Fides et ratio" w podręcznikach epoki oświecenia. "Studia Sandomierskie" 6:1990-96 [właściwe 2000] s. 101-112.
 109. Ciągłość i rozwój. Osiemdziesiąt lat filozofii na KUL-u. "Roczniki Filozoficzne" 47:1999 z. 2 s. 145-159. [JSTOR]
 110. Biogram Kazimierza Narbutta, tłumaczenie fragmentu jego rękopiśmiennych wykładów z zakresu filozofii Institutiones philosophiae eclecticae (1764/65) oraz wybór fragmentów Z filozofii wybrane zdania (Wilno 1771). W: 700 lat myśli polskiej. T. 4. Filozofia i myśl społeczna w latach 1700-1830. T. 1. Okres saski 1700-1763. Wybrał i oprac. M. Skrzypek. Warszawa 2000 s. 395-398 (wstęp) 398-407, 426-429, 469-471.
 111. (Oprac.) Katedra Historii Filozofii w Polsce. W: Księga jubileuszowa na 50-lecie Wydziału Filozofii KUL. Lublin 2000 s. 184-207.
 112. (Recenzja) Roman Darowski SJ. Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku. ldquo;Acta Mediaevalia" 13:2000 s. 358-365 (toż poz. 55).
 113. Philosophy at the Catholic University of Lublin (KUL). Trends - People - Ideas."Forum Philosophicum" 5:2000 s. 7-20.
 114. (Redakcja - współredaktor działu filozofia teoretyczna) Encyklopedia Katolicka. T. 8. Lublin 2000 kol. 1455.
 115. Katolicki Uniwersytet Lubelski - Wydział Filozofii. W: Encyklopedia Katolicka. T. 8. kol. 1182-1183.
 116. Głos w dyskusji po referacie prof. S. Borzyma [sympozjum "Filozofia polska XX wieku"]. "Kwartalnik Filozoficzny" 28:2000 [druk 2001] z. 4 s. 50-56.
 117. (Recenzja) Roman Darowski. Studies in the Philosophy of the Jesuits in Poland in the 16th to 18th Centuries. Ignatianum, School of Philosophy and Education, Kraków 1999 [druk 2001]. "Kwartalnik Filozoficzny" 28:2000 [2001] s. 221 -227.
 118. (Recenzja) Roman Darowski. Studia z filozofii jezuitów w Polsce XVII i XVIII wieku. Kraków 1998. "Wiek Oświecenia" 16:2000 [2001] s. 161-175.
 119. 119. (Recenzja) Kazimierz Puchowski. Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej 1565-1773. Gdańsk 1999. "Wiek Oświecenia" 16:2000 [2001] s. 191-201.
 120. "Świecki" charakter Komisji Edukacji Narodowej? Uwagi na marginesie lektur z historii szkolnictwa. W: Divina et Humana. Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala. Red. A. Dębiński, W. Bar. P. Stanisz. Lublin 2001 s. 745-769.
 121. Die polnische philosophische Kultur in der Mitte des 18. Jahrhunderts und christliche Aufklärung. W: Churches - States - Nations in the Enlightenment and in the Nineteenth Century. Red. M. Filipowicz. Lublin 2000 [2001] s. 36-41.
 122. O szkole jezuickiej inaczej. Renesansowy fundament tradycyjnej szkoły humanistyczno-filozoficznej. "Roczniki Teologiczne" 47:2000 z. 4 s. 47-80.
 123. Kompendium jezuitów polskich XX wieku. "Przegląd Uniwersytecki" 13:2001 nr 5(73) s. 20.
 124. O stereotypie szkoły jezuickiej. Uwagi komparatystyczne. W: In Christo Redemptore. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Jerzego Misiurka. Lublin 2001 s. 363-384.
 125. Z badań nad przyrodoznawstwem w szkołach Komisji Edukacji Narodowej. W: Wierność rzeczywistości. Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL O. prof. Mieczysława A. Krąpca. Lublin 2001 s. 699-712.
 126. Epistemologia w dydaktyce fizyki Komisji Edukacji Narodowej. "Roczniki Filozoficzne" 50:2002 z. 1 s. 203-262. [JSTOR]
 127. Miejsce filozofii w "Encyklopedii Katolickiej". Teoria i praktyka. Leksykografia chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia. Red. B. Migut. Lublin 2001 s. 101-117.
 128. (Redakcja - współredaktor działu filozofia teoretyczna) Encyklopedia Katolicka. T. 9. Lublin 2002 kol. 1455.
 129. Komisja Edukacji Narodowej. W: tamże kol. 449-455.
 130. Kołłątaj Hugo. W: tamże kol. 412-417.
 131. Konarski Stanisław. W: tamże kol. 532-536.
 132. W kręgu historii filozofii chrześcijańskiej (Rec.: Zdzisław Pawlak. Neoscholastyka i formy jej kontynuacji. Studium analityczno-krytyczne twórczości filozofów włocławskich XX wieku. Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne. Włocławek 2001 ss. 326). "Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" s. 45:2001 nr 3-4(175-176) s. 114-126.
 133. (Współautor) Gramatyka. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 4. Lublin 2003 s. 76-79.
 134. Häberlin Paul. W: tamże s. 158-159.
 135. (Współautor) Heidegger Martin. W: tamże s. 302-306.
 136. (Współautor) Henryk z Gandawy. W: tamże s. 345-347.
 137. Heteronomia. W: tamże s. 414-415.
 138. (Współautor) Historiografia filozoficzna. W: tamże s. 500-508.
 139. (Współautor) Hugon ze św. Wiktora. W: tamże s. 620-624.
 140. (Współautor) Humor. W: tamże s. 669-672.
 141. (Współautor) Idea. W: tamże s. 717-719.
 142. Dejiny novovekej a súčasnej filozofie. Ružomberk 2003 ss. 187.
 143. Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki. Wydawnictwo KUL. Lublin 2003.
 144. (Recenzja) R.W. Wołoszyński. Między tradycją a reformą. Nauczyciele w Polsce XVIII wieku. Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2000 (ss. 9 - "Wiek Oświecenia" 19:2003 s. 194-199).
 145. Witalistyczno-mechanistyczna koncepcja życia w podręcznikach Komisji Edukacji Narodowej. W: Z potrzeby serca. Red. Z. Krzyszowski i in. Lublin 2004 s. 98-116.
 146. Jakubanis Henryk. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 5. Lublin 2004 s. 183-184.
 147. Jankowski Józef Emmanuel. W: tamże s. 250.
 148. (Współautor) Kołłątaj Hugo. W: tamże s. 422-727.
 149. Komisja Edukacji Narodowej. W: tamże s. 744-749.
 150. Konarski Stanisław. W: tamże s. 761-765.
 151. (Autoprezentacja) S. Janeczek. Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
 152. Lubelska Szkoła Filozofii Klasycznej. w: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 16:2004 s. 203-210.
 153. (Redakcja - współredaktor działu filozofia teoretyczna) Encyklopedia Kato­lic­ka. T. 10. Lublin 2004 kol. 1424.
 154. Lelewel Joachim. W: tamże kol. 727-731.
 155. Libelt Karol. W: tamże kol. 943-946.
 156. Koncepcja dydaktyki logiki w ujęciu Jeana Alexisa Borrelly'ego. W: Philosophia rationis magistra vitae. Red. J. Bremer, R. Janusz. T. 2. Kraków 2005 s. 146-163.
 157. Dydaktyka filozofii w szkolnictwie europejskim (koncepcje filozofii a sposoby jej upowszechniania). "Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" 33:2004 [2005] s. 5-24.
 158. Biskup Profesor Stanisław Wielgus. Uczony - organizator nauki - prorok i świadek Odwiecznej Mądrości i Miłości. "Acta Mediaevalia" 18:2005 s. 7-41.
 159. Między nowożytnym arystotelizmem chrześcijańskim a drugą scholastyką. Rozważania o naturze i uwarunkowaniach kategorializacji w historii filozofii. "Acta Mediaevalia" 18:2005 s. 193-212.
 160. (Recenzja) Bogusław Paź, Epistemologiczne założenia ontologii Christiana Wolffa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, ss. 311. "Roczniki Filozoficzne" 53:2005 nr 1 s. 369-373. [JSTOR]
 161. (Artykuł recenzyjny) Portrety polskich filozofów i historyków filozofii XX wieku. K. Michalski - J. Legowicz - W. Tatarkiewicz - J. Bocheński. "Kwartalnik Filozoficzny" 33:2005 z. 2 s. 139-150.
 162. Lelewel Joachim. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 6. Lublin 2005 s. 303-307.
 163. Libelt Karol. W: tamże s. 386-390.
 164. Filozofia tzw. drugiej scholastyki w nowożytnej szkole wyznaniowej a kultura renesansu. W: Filozofia i czas przeszły. Profesorowi Czesławowi Głombikowi w 70. rocznicę urodzin. Red. B. Szotek, A.J. Noras. Katowice 2005 s. 318-329.
 165. Szkoła jezuicka a szkoła renesansowa. Regres czy twórcza kontynuacja? W: "Rocznik Wydziału Pedagogicznego". "Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie" 2005 s. 191-208.
 166. Teoria nauki w ujęciu J. le Ronda d'Alemberta. Między empiryzmem, racjonalizmem i intuicjonizmem. W: Philosophia vitam alere. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ. Kraków 2005 (właściwe 2006) s. 199-212.
 167. Etycy z KUL chcą pomóc szkole. Rozmowa z ks. Prof. Stanisławem Janeczkiem [Paweł Reszka]. "Gazeta Wyborcza. Lublin" 28.04.2006 r. s. 4.
 168. Od rozbudzonych nadziei po dewastację systemu oświaty. Przegląd projektów i reform edukacyjnych we Francji w XVIII wieku. "Społeczeństwo i Rodzina" 2:2006 nr 2(7) s. 72-84; nr 3(8) s. 84-96.
 169. Lubelska Szkoła Filozofii Klasycznej. "Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych" 18:2006 s. 143-159.
 170. Narbutt Daniel, Kazimierz. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 7. Lublin 2006 s. 497-500.
 171. Z dziejów bawarskich reform szkolnych doby oświecenia. W: Ius et fides. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin profesora Jana Świtki. Red. T. Guz, M.. Kuć. Lublin2006 s. 139-152.
 172. Czy szkoła jezuicka zaprzepaściła zdobycze humanizmu? Uwagi na marginesie lektur z dziejów kultury polskiej. W: Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi. Red. W. Bielak, S. Tylus. Lublin 2006 s. 253-264.
 173. Elementy humanizmu renesansowego w szkole jezuickiej. W: Renesansowy ideał chrześcijanina. Lublin 2006 s. 299-333.
 174. Sylwetka mediewisty. Arcybiskup Stanisław Wielgus jako historyk kultury średniowiecznej. "Nasz Dziennik" 2007 nr 11(2724) s. 15.
 175. Koncepcja dydaktyki logiki w ujęciu Jeana Alexisa Borrelly'ego na tle oświeceniowych reform szkolnych. "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" 2006 nr 50-51 s. 111-125.
 176. (Redakcja - współredaktor działu "filozofia teoretyczna") Encyklopedia Katolicka. T. 11. TN KUL. Lublin 2006 kol. 1487.
 177. Lubelska Szkoła Filozofii Klasycznej. W: tamże kol. 29-33.
 178. Sylwetka intelektualna Stanisława Staszica. "Edukacja Filozoficzna" 2007 nr 43 s. 157-172.
 179. Studia na Wydziale Filozofii KUL. "Nasz Dziennik" 5-6 V 2007 r. nr 104(2817); toż "Niedziela" - edycja lubelska 6 V 2007 r. nr 18.
 180. Blaski i cienie oświeceniowych reform szkolnych w monarchii habsburskiej. W: Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Flagi. Red. A. Dębiński i in. Lublin 2007 s. 387-403.
 181. Między filozoficzną historią filozofii a historią kultury. Z rozważań nad metodą historii filozofii w Polsce. "Roczniki Filozoficzne" 60:2007 nr 1 s. 89-108. [JSTOR]
 182. Między pietyzmem a filantropizmem. Niemieckie postulaty pedagogiczne doby oświecenia. "Społeczeństwo i Rodzina" 3:2007 nr 1(10) s. 132-146; nr 3(12) s. 31-45.
 183. Piramowicz Grzegorz Wincenty. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 8. Lublin 2007 s. 236-239.
 184. Radziszewski Idzi Benedykt. W: tamże s. 618-620.
 185. (Redakcja) Informator o studiach na rok akademicki 2007/2008. Lublin 2007 ss. 264.
 186. Historia filozofii a historia intelektualna. Uwagi dotyczące metody historii filozofii w Polsce. W: Historia filozofii polskiej. Dokonania - poszukiwania - projekty. Red. A. Dziedzic i in. Warszawa 2007 s 191-196.
 187. Przejawy refleksji metafizycznej w filozofii Étienne'a Bennota de Condillaca (1715-1780). W: Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Czerkawskiego (1939-2007). Lublin 2007 s. 257-274.
 188. Nowożytny arystotelizm chrześcijański. "Humanistyka i Przyrodoznawstwo" 13:2007 s. 7-26.
 189. W duchu humanizmu chrześcijańskiego. "Nasz Dziennik" 7.04.2008 r. nr 82(3099) s. 8-9.
 190. Czterdzieści lat pracy Instytutu Historii Kultury w Średniowieczu. "Acta Mediaevalia"20:2007 s. 5-7.
 191. Stefan Swieżawski jako filozof i historyk filozofii. "Acta Mediaevalia"20:2007 s. 21-35.
 192. (Recenzja) Juliusz Domański. "Scholastyczne" i "humanistyczne" pojęcie filozofii. Kęty. Wydawnictwo Antyk 2005 ss. 391. "Acta Mediaevalia" 20:2007 s. 353-359.
 193. Edukacja oświeceniowa a szkoła tradycyjna. Z dziejów kultury intelektualnej i filozoficznej. Wydawnictwo KUL. Lublin 2008 ss. 340.
 194. (Redakcja) Księga pamiątkowa ku Czci Profesora Stanisława Kiczuka. "Roczniki Filozoficzne" 56:2008 nr 1 s. 5-377.
 195. Jeszcze raz o "początkach nowożytnego arystotelizmu chrześcijańskiego". W: tamże s. 101-121. [JSTOR]
 196. Metodologia historii filozofii w ujęciu Stefana Swieżawskiego. W: Stefan Swieżawski. Filozofia i historia filozofii. Red. T. Klimski. Wydawnictwo UKSW. Warszawa 2008 s. 23-67.
 197. Wydział Filozofii. W: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 90 lat istnienia. Red. G. Kramarek, E. Ziemann. Lublin2008 s. 89-106.
 198. Idea wyzwalającej wolności w koncepcji katolickiego uniwersytetu. W: Kalendarz akademicki 2009.
 199. Staszic Stanisław Wawrzyniec. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 9. Lublin 2008 s. 176-179.
 200. Wiśniewski Jakub. W: tamże s. 789-791.
 201. (Red.) Informator o studiach na rok akademicki 2008/2009. Lublin 2008 ss. 288.
 202. Filozofia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. "Głos Katolicki" 50:2008 nr 37(2293) s. 8-9.
 203. Z dziejów dydaktyki logiki w szkołach KEN. Claude Buffier SJ. “Roczniki Filozoficzne” 56:2008 z. 2 s. 83-99. [JSTOR]
 204. Z dziejów nowożytnej koncepcji logiki. Propagatorzy poglądów J. Locke’a. "Kwartalnik Filozoficzny" 36:2008 z. 4 s. 95-110.
 205. Źródła logiki Jana Śniadeckiego. Podręczniki P. Mako i K. Scherffera. "Ruch Filozoficzny" 65:2008 nr 3 s. 485-498.
 206. Jeszcze raz o dydaktyce logiki w oświacie Komisji Edukacji Narodowej. Ujęcie É.B. de Condillaca a przepisy i praktyka szkolna. W: W kierunku filozofii klasycznej inspiracje i kontynuacje. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Edwardowi Nieznańskiemu. Red. J. Krokos, K. Świętorzecka, R. Tomanek. Wydawnictwo UKSW. Warszawa 2008 s. 471-483.
 207. (Red. działu „Filozofia”) Encyklopedia katolicka. T. 12. Lublin 2008 (150 arkuszy).
 208. (Red.) Oblicza filozofii XVII wieku. Lublin 2008 (ss. 575).
 209. Między religią a moralnością. Podstawy wychowania w oświeceniowej szkole europejskiej. "Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie" 2008 [właśc. 2009], s. 181-196.
 210. Geneza nowożytnego arystotelizmu chrześcijańskiego. W: tamże s. 477-512.
 211. Kartezjanizm teorii nauki É. Condillaca. W: Filozofia XVII wieku i jej kontynuacje. Red. Z. Drozdowicz. Poznań 2009 s. 203-209.
 212. (Red.) Gaudium in litteris. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Lublin 2009 (ss. 1146).
 213. Gaudium in litteris. Ksiądz Arcybiskup Profesor Stanisław Wielgus – uczony i humanista. W: tamże s. 11-34.
 214. Źródła logiki Jana Śniadeckiego. Podręczniki F. Dalhama i I. Wattsa. W: tamże s. 613-621.
 215. Cartesianism in É. Condillac’s Theory of Science. W: Philosophical and Social Thought of the 17th Century. Polish Contemporary Research Perspective. Red. H. Święczkowska. Seria “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 15(28) s. 61-171.
 216. Laudacja. W: S. Wielgus. Historyczne koncepcje i paradygmaty uniwersytetu oraz jego model na dziś i na jutro. Lublin 2008 s. 15-28.
 217. Wydział jako ośrodek badań naukowych. “Ethos” 22:2009 nr 1-2(85-86) s. 112-120.
 218. (Redakcja) Informator o studiach na rok akademicki 2009/2010. Lublin 2009 ss. 229.
 219. M.A. Krąpiec OP - twórca Lubelskiej Szkoły Filozofii Klasycznej. W: Prawda istnienia. Ku rozumieniu metafizyki M.A. Krąpca OP. Red. J. Tupikowski. Warszawa 2009 s. 29-42.
 220. “Radykalny” racjonalizm Kartezjusza? Z rozważań nad historią teorii nauki. W: In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika. T. 2. Red. K. Góźdź. Lublin 2009 s. 7-17.
 221. (Redakcja) Ks. Idzi Benedykt Radziszewski. Pisma. Red. S. Janeczek, M. Maciołek, R. Charzyński. Lublin 2009 ss. 588.
 222. Ksiądz Idzi B. Radziszewski - filozof i założyciel Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. W: Ks. Idzi Benedykt Radziszewski. Pisma. Red. S. Janeczek, M. Maciołek, R. Charzyński. Lublin 2009 s. 7-21.
 223. Dostojeństwo uczonego. Słowo Dziekana Wydziału Filozofii KUL. W: Uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Władysława Stróżewskiego. Lublin 2009 s. 5-7.
 224. Zofia Józefa Zdybicka USJK - Urszulanka na katedrze profesorskiej. Słowo Dziekana Wydziału Filozofii. W: Filozofia o religii. Prace dedykowane Siostrze Profesor Zofii Józefie Zdybickiej. Red. W. Dłubacz. Lublin 2009 s. 13-15.
 225. “Druga scholastyka” czy “nowożytny arystotelizm chrześcijański”? W: tamże s. 183-191.
 226. Z dziejów nowożytnej koncepcji logiki. J. le Rond d’Alembert. W: W kręgu zagadnień filozofii XVII wieku. Red. H. Jakuszko, L. Kopciuch. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2009 s. 103-112.
 227. Z dziejów nowożytnej koncepcji logiki. Od F. Bacona do É. Condillaca. “Zeszyty Naukowe KUL” 52:2009 nr 3(207) s. 21-33.
 228. "Deo et Patriae deditus". Honorowy tytuł dla JE Ks. Józefa Kardynała Glempa. "Przegląd Uniwersytecki" 2009 nr 5-6(121-122) s. 26-27.
 229. Ideały wychowawcze w szkołach Komisji Edukacji Narodowej - między “nauką moralną” a nauką chrześcijańską”. W: Humanitas i christianitas w kulturze polskiej. Red. M. Hanusiewicz-Lavallee. Warszawa 2009 s. 293-318.
 230. Wywiad przeprowadzony przez Pawła P. Reszkę Studia dla polityków, rzeczników i obywateli. "Gazeta Wyborcza” (dodatek lubelski) 25.02.2010.
 231. (Współred.) Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ciszewskiego SDB. “Roczniki Filozoficzne” 58:2010 nr 1 s. 5-262.
 232. Ksiądz Profesor Marian Ciszewski SDB – historyk renesansu i wychowawca akademicki. W: tamże s. 7-18. [JSTOR]
 233. (Oprac.) Publikacje ks. Prof. Mariana Ciszewskiego. W: tamże s. 19-24. [JSTOR]
 234. (Rec.) Das Naturrecht und Europa. Red. T. Guz. Ad Fontes. Schriften zur Philosophie. T. 3. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main 2007 ss. 462. "Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL" 3:2007 (właśc. 2010] z. 1 s. 315-317.
 235. O metodzie historiografii filozofii polskiej. "Studia z Filozofii Polskiej" 4:2009 [właśc. 2010] s. 7-10.
 236. (Redakcja) Informator o studiach na rok akademicki 2010/2011. Lublin 2010 ss. 260.
 237. Ideologie zła a dziedzictwo oświecenia w interpretacji Jana Pawła II. Na kanwie Pamięci i tożsamości. W: Wokół "Pamięci i tożsamości". Red. A. Olech, M. Rembierz. Poznań 2010 s. 137-148.
 238. Z dziejów nowożytnej dyskusji nad metodą analizy i syntezy. Kartezjusz, Pascal, Logika z Port-Royal. "Zeszyty Naukowe KUL" 53:2010 nr 2(210) s. 63-78.
 239. O trudnościach kategorializacyjnych w historii nowożytnej teorii nauki. Opozycja: racjonalizm - empiryzm. W: Leibniz. Tradycja i idee nowoczesnej filozofii. Red. B. Paź. Kraków 2010 s. 135-151.
 240. (Red.) Antropologia. Lublin 2010 ss. 289 [Seria: Dydakatyka filozofii t. 2].
 241. Przedmowa. W: tamże s. 11-13.
 242. Descartes’ „Radical” Rationalism? On the History of the Theory of Science. „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”. 2010 nr 20(33) s. 25-38.
 243. Komisja Edukacji Narodowej. Perspektywy badawcze w kręgu historii kultury intelektualnej. „Rocznik Kulturoznawcze” 1:2010 s. 115-134.
 244. Posłowie. Powaga życia – pożegnanie Ojca Profesora Edwarda I. Zielińskiego. W: Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308-2008. Materiały Międzynarodowego Sympozjum Jubileuszowego z okazji 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 8-10 kwietnia 2008. Red. E. I. Zieliński, R. Majeran. Lublin 2011 s. 841-844.
 245. Z dziejów nowożytnej dyskusji nad metodą analizy i syntezy. Étienne B. de Condillac i jego krytycy. W: Veritatem in caritate. Księga Jubileuszowa z okazji 70. Urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy. Red. W. Depo i in., Lublin 2011 s. 493-506.
 246. W służbie "ogólnoludzkiej godności osobowej". W: Adam Rodziński. U Podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne. Lublin 2011 s. 7-11.
 247. Słowo o kulturze w perspektywie historii intelektualnej. W: O pojęciu sztuki w kulturze współczesnej. Red. A. Kawalec. Lublin 2010 [właśc. 2011] s. 61-67.
 248. Polska filozofia. II. Nowożytność. W: Encyklopedia katolicka. T. 15. Lublin 2011 kol. 1304-1310.
 249. Filozofia polska w tradycji europejskiej. Oświecenie. W: Filozofia polska w tradycji europejskiej. Red. S. Pieróg i in. Warszawa 2011 s. 130-20.
 250. Pożegnanie Księdza Profesora Zielińskiego. "Lignum Vitae" 12:2011 s. 87-89.
 251. Pożegnanie śp. ks. prof. Tadeusza Stycznia. "Ethos" 24:2011 nr 3(95) s. 42-44.
 252. Przedmowa. W: Kongregacja Edukacji Katolickiej. Dekret o reformie kościelnych studiów w zakresie filozofii, Lublin 2011 s. 3-7.
 253. (Współredakcja) Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej. Red. S. Janeczek, R. Charzyński, M. Maciołek. Lublin 2011 s. 434.
 254. Koncepcja historii filozofii w kontekście relacji: światopogląd a filozofia. W: tamże s. 23-35.
 255. Koncepcja logiki w „Wielkiej Encyklopedii Francuskiej”. Studium z historii recepcji. „Studia Philosophiae Christianae 2010 [właśc. 2011] fasc. 2 s. 5-24.
 256. Z dziejów dyskusji o uniwersalnej metodzie. Analiza i synteza. W: Filozofia XVII wieku. Twórcy  – problemy  – kontynuacje. Red. J. Żelazna. Toruń 2011 s. 31-39.
 257. (Redakcja naukowa działu "Filozofia oświecenia") Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1-2, Polskie Wydawnictwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011.
 258. Jakubanis Henryk, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 1, Polskie Wydawnictwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 541-542.
 259. Jankowski Józef Emmanuel, w: tamże, s. 578-579.
 260. Kołłątaj Hugo, W: tamże, s. 634-689.
 261. Komisja Edukacji Narodowej, w: tamże, s. 692-697.
 262. Konarski Stanisław, w: tamże, s. 697-701.
 263. Lelewel Joachim, w: tamże, s. 838-841.
 264. Libelt Karol Fryderyk, w: tamże, s. 861-865.
 265. Narbutt Daniel, w: tamże, t. 2, s. 212-215.
 266. Piramowicz Grzegorz Wincenty, w: tamże, t. 2, s. 264-367.
 267. Radziszewski Idzi Benedykt, w: tamże, t. 2, s. 444-446.
 268. Staszic Stanisław Wawrzyniec, w: tamże, t. 2, s. 601-604.
 269. Wiśniewski Antoni Jakub, w: tamże, t. 2, s. 807-809.
 270. (Redakcja) Informator o studiach na rok akademicki 2011/2012. Lublin 2011 ss. 296.
 271. Racjonalizm kultury intelektualnej Johna Locke’a. „Roczniki Kulturoznawcze” 2:2011 s. 51-70.
 272. (Rec.) Juliusz Domański, Philosophica. Paraphilosophica, Metaphilosophica. Studia i szkice z dziejów myśli dawnej, Kraków: Polska Akademia Umiejętności 2008, ss. 446. Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego t. 109. ISBN: 978-83-7676-003-2. „Roczniki Kulturoznawcze” 2:2011 s. 160-169.
 273. (Redakcja) Filozofia religii. Lublin 2012 (ss. 386).
 274. Przedmowa, w: tamże s. 7-11.
 275. Między naturą a kulturą? Hugona Kołłątaja koncepcja religii, "Kultura i Wartości" (kwartalnik internetowy) 2:2012 s. 5-18.
 276. Historyczna czy filozoficzna koncepcja religii Hugona Kołłątaja? W: Mit – historia – kultura. Red. J. Skoczyński. Kraków 2012 s. 23-32.
 277. Przedmowa. W: I.B. Radziszewski. Geneza idei religii w ewolucjonizmie Darwina i Spencera. Red. M. Maciołek. Lublin 2012 s. V-VIII.
 278. "Wobec obcych postępujcie mądrze, wyzyskując każdą chwile sposobną" (Kol 4,5-6). Słowo dziekana Wydziału Filozofii KUL, "Roczniki Filozoficzne" 60(2012) nr 4, 17-19 (pamięci abpa prof. Józefa Życińskiego). [JSTOR]
 279. Prepozytywizm filozofii Jean le Rond d'Alemberta?. "Zeszyty Naukowe KUL" 55:2012 nr 2  s. 3-24.
 280. Dydaktyka logiki w szkołach KEN a koncepcja logiki w "Wielkiej Encyklopedii Francuskiej". "Rocznik Historii Filozofii Polskiej" 2012 nr 4/5 s. 105-134.
 281. Z dziejów genezy nowożytnej filozofii religii. Kartezjusz. W: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD. Red. A. Dębiński i in. Lublin 2013 s. 575-587.
 282. Z dziejów kultury naukowej - koncepcja nauki Jeana Le Rond d'Alemberta. "Roczniki Kulturoznawcze" 4(2013), nr 1, s. 59-92.
 283. Współczesna reforma nauki i szkolnictwa wyższego w perspektywie historycznej, "Communio" 33(2013), nr 2(182), s. 116-139.280.
 284. Staszic Stanisław, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, kol. 877-879.
 285. Filozofia przyrody, Red. S. Janeczek, A. Starościc, D. Dąbek, J. Herda. Lublin 2013 („Dydaktyka filozofii” nr 3).
 286. (wraz z A. Starościc, D. Dąbek, J. Herda) Przedmowa, w: Filozofia przyrody, red. S. Janeczek, A. Starościc, D. Dąbek, J. Herda, Lublin 2013 („Dydaktyka filozofii” nr 3), s. 7-11.
 287. Rektorowi KUL. W 90. rocznicę śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, red. S. Janeczek, M. Krupa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013 (ss. 222).
 288. (wraz z M. Krupą) Wprowadzenie, w: Rektorowi KUL. W 90. rocznicę śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, red. S. Janeczek, M. Krupa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 9-15.
 289. Cichy” jubileusz Komisji Edukacji Narodowej (1773-2013), "Przegląd Uniwersytecki" 2013, nr 5-6(145-146), s. 32.
 290. Polska filozofia religii w dobie oświecenia a standardy filozofii wieku XVIII. Ks. Stanisław Konarski a ks. Hugo Kołłątaj, w: Europejski wiek osiemnasty.Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg, red. M. Dębowski, A. Grześkowiak-Krwawicz, M. Zwierzykowski, Kraków 2013, s. 331-338.
 291. Między historią filozofii a historią kultury polskiego oświecenia, rec.: Agnieszka Smolińska, Dyskurs oświeceniowy. Filozofia ks. Antoniego Wiśniewskiego, Kraków 2012, „Wiek Oświecenia", 2013, nr 29, s. 324-329.
 292. Filozofia w „Wielkiej Encyklopedii Francuskiej”, w: Z badań nad filozofią XVII wieku, jej źródłami i kontynuacjami, red. H. Jakuszko, Lublin 2013, s. 157-170.
 293. O historyczności historiografii. Kilka uwag do wizji KEN Ambroise Joberta, w: Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, red. J. Walkusz, M. Krupa, Lublin 2014, s. 421-428.
 294. Kultura języka a kultura logiczna w myśli Johna Locke’a, "Roczniki Filozoficzne" 62(2014), z. 2, s. 5-26. [JSTOR]
 295. (Rec.) Roman Darowski, Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku, „Roczniki Filozoficzne” 62(2014), z. 2, s. 170-181. [JSTOR]
 296. Filozofia a religia w dziejach polskiej filozofii. Inspiracje – krytyka, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 521.
 297. (wraz z A. Starościc) Przedmowa, w: Filozofia a religia w dziejach polskiej filozofii. Inspiracje – krytyka, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 9-11.
 298. Od filozofii Boga do filozofii religii w dobie oświecenia, w: Filozofia a religia. Inspiracje - krytyka, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 85-108.
 299. Polska filozofia religii w kontekście przemian kultury intelektualnej oświecenia, „Warszawskie Studia Teologiczne” 27(2014) [właśc. 2015], nr 2, s. 81-95.
 300. Epistemologia, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 4, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, ss. 565.
 301. (wraz z A. Starościc) Przedmowa, w: Epistemologia, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 4, red. S. Janeczek] Lublin 2015, s. 7-16.
 302. Historia kultury filozoficznej wolna od stereotypów. Na marginesie lektur z dziejów filozofii jezuickiej w Polsce, w: Fragmenta philosophica. Wybrane praca Romana Darowskiego SJ wydane z okazji Jego 80-lecia urodzin, red. W. Pilch, J. Sadowski, Kraków 2015, s. 105-119.
 303. Ideały wychowawcze w edukacji oświeceniowej (w perspektywie historii intelektualnej). Z dziejów Komisji Edukacji Narodowej, „Roczniki Kulturoznawcze” 6(2015), nr 2, s. 5-37.
 304. W związku z jubileuszem 250-lecia KEN (1773-2013). Uwagi z zakresu historii kultury intelektualnej, w: Filozofia  - Etyka - Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze, red. P. Domeracki, A. Grzeliński, R. Wiśniewski, Wydawnictwo Naukowe UMK: Toruń 2015, s. 145-158.
 305. Wspomnienie o przyzwoitym Człowieku, w: tamże, s. 819-820.
 306. Rola Oświecenia chrześcijańskiego w kulturze wieku XVIII, "Kultura i Wartości" 15(2015), s. 9-48.
 307. Retoryka a logika w nowożytnej kulturze intelektualnej. Humanizm renesansowy i racjonalizm kartezjański, w: Poezja i egzystencja. Księga pamiątka ku czci Profesora Józefa F. Ferta, red. W. Kruszewski, D. Pachocki, Lublin 2015, s. 633-647.
 308. Uniwersytet katolicki wobec wyzwań współczesności – między wzniosłą misją a pospolitością realiów, „MEMORANDA. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 89(2015) nr 3, s. 580-595.
 309. Oświeceniowa kultura naukowa w kontekście filozoficznym. Z dziejów Komisji Edukacji Narodowej (Cz. 1). "Roczniki Filozoficzne" 63(2015), nr 4, s. 35-65, DOI: 10.18290/rf.2015.63.4-2.
 310. Oświeceniowa kultura naukowa w kontekście filozoficznym. Z dziejów Komisji Edukacji Narodowej (Cz. 2). "Roczniki Filozoficzne" 63(2015), nr 4, s. 67-114, DOI: 10.18290/rf.2015.63.4-3.
 311. Lumière naturelle” jako „common sense” w ujęciu Błażeja Pascala, „IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” 27(2015), s. 41-56.
 312. Religia w kulturze Oświecenia: Oświecenie chrześcijańskie, w: Filozofia oświecenia. Radykalizm – religia – kosmopolityzm, red. J. Miklaszewska, A. Tomaszewska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015, ISBN: 978-83-233-4056-0, s. 171-186.
 313. Integralność poznania ludzkiego w ujęciu Błażeja Pascala. Z dziejów filozofii zdrowego rozsądku, „Studia Philosophiae Christianae” 51(2015), nr 4, s. 5-73.
 314. Etyka. Cz. I: Koncepcje etyki, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 5, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, ISBN 978-83-8061-185-6, ss. 439.
 315. (wraz z A. Starościc) Przedmowa, w: Etyka. Cz. I: Koncepcje etyki, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 5, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, ISBN 978-83-8061-185-6, s. 7-15.
 316. Etyka. Cz. II: Filozoficzna etyka życia spełnionego, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 5, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, ISBN 978-83-8061-186-3, ss. 633.
 317. „Ojcze nasz” Augusta Cieszkowskiego. Między religią a ideologią?, w: „Veritas in caritate”. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC, red. M. Tkaczyk, M. Krupa, K. Jaworski, Lublin 2016, s. 201-207.
 318. Zapomniana filozofia (o nowożytnym arystotelizmie chrześcijańskim, czyli drugiej scholastyce), „Studia Leopoliensia” 8(2015)[właść. 2016], s. 99-120.
 319. Meandry nowożytnej teorii nauki. Błażej Pascal, w: Primum philosophari. Opuscula Antonio Siemianowski dedicata, red. J. Grzeszczak, K. Stachewicz, Poznań 2016, s. 97-110 [„Opuscula Dedicata”, t. 11].
 320. Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego – ideologia, filozofia religijna, katolicka nauka społeczna? Przegląd stanowisk, w: Romantyzmy polskie, red. A. Dziedzic i in., Warszawa: Fundacja Historii Filozofii Polskiej 2016, ISBN 9788393580323, s. 7-48.
 321. Komisja Edukacji Narodowej a „Wielka Encyklopedia Francuska”. Z dziejów kultury filozoficznej, w: Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej. Człowiek wśród ludzi, red. A. Grzeliński, B. Grabowska, J. Żelazna, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016, s. 187-196.

 322. „Lumière naturelle” jako „bon sens” w ujęciu Kartezjusza. Między racjonalizmem a intuicjonizmem, w: Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga. Profesorowi Jackowi Jadackiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Anna Brożek, Alicja Chybińska, Mariusz Grygianiec, Marcin Tkaczyk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper 2016, ISBN 978-83-7507-203-7, s. 395-408.

 323. Komisja Edukacji Narodowej a Encyklopedia, albo Słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł (cz. 1. Wymiar wychowawczy), Zeszyty Naukowe KUL 59(2016), z. 1(233), s. 17-39.

 324. Komisja Edukacji Narodowej a Encyklopedia, albo Słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł (cz. 2. Wymiar dydaktyczny), "Zeszyty Naukowe KUL" 59(2016), z. 2(234), s. 3-22.

 325. Reforma szkolna Stanisława Konarskiego w kontekście europejskim, W: „Pecunia servire debet sed non regere”. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. K. Wiak, P. Kaleta, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, s. 127-147.
 326. Uniwersytet - wciąż katolicki, "Przegląd Uniwersytecki" 29(2017), nr 2(166), s. 16-15.
 327. Metafizyka. Cz. I: Koncepcje metafizyki, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 6, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-360-7, ss. 501.
 328. (wraz z A. Starościc) Przedmowa, w: Metafizyka. Cz. I: Koncepcje metafizyki, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 6, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-360-7, s. 7-27.
 329. Metafizyka. Cz. II: Zarys teorii bytu, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 6, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-361-4, ss. 423.
 330. Filozofia Boga. Cz. I: Poszukiwanie Boga, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 7, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-435-2, ss. 669.
 331. (wraz z A. Starościc) Przedmowa, w: Filozofia Boga. Cz. I: Poszukiwanie Boga, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 7, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-435-2, s. 7-31.
 332. Filozofia Boga. Cz. II: Odkrywanie Boga, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 7, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-436-9, ss. 608.
 333. Kołłątajowska reforma Akademii Krakowskiej na tle przemian szkolnictwa wyższego w XVIII wieku, "Wiek Oświecenia" 33(2017), s. 39-85.
 334. Kontekst filozoficzny dydaktyki przyrodoznawstwa w szkołach Komisji Edukacji Narodowej, "Ruch Filozoficzny" 73(2017), nr 1, s. 29-52.
 335. Gassendi polemizuje z Descartes'em [rec. Pierre Gassendi. Dociekania metafizyczne, czyli wątpliwości i zastrzeżenia wobec metafizyki René Descartes’a i wobec jego odpowiedzi. Przekład z języka łacińskiego Joanna Usakiewicz, wstęp Jerzy Kopania, przypisy Jerzy Kopania i Joanna Usakiewicz. (Biblioteka europejska). Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2017. ss. 510], "Roczniki Filozoficzne" 66(2018), nr 1, s. 223-230.
 336. Komisja Edukacji Narodowej. Studia i szkice z dziejów polskiej kultury intelektualnej, red. naukowy A. Starościc, Lublin: TN KUL 2018, ss. 330 [zob. Przedmowa].
 337. Filozofia – nauka – religia. Studia i szkice z dziejów kultury intelektualnej, red. naukowy A. Starościc, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2018, ss. 421.
 338. „Longue durée” w dziejach filozofii oświecenia, w: Idea i światopogląd. Z badań nad historią filozofii polskiej i jej okolicami. Tom dedykowany Profesorowi Stanisławowi Pierogowi, red. T. Herbich, W. Rymkiewicz, A. Wawrzynowicz, Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego  2018, s. 1-21.
 339. Logika. Cz. I: Natura logiki, red. S. Janeczek, M. Tkaczyk, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, t. 8, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, ISBN 978-83-8061-597-7, ss. 398.
 340. Logika. Cz. II: Kultura logiczna, red. S. Janeczek, M. Tkaczyk, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, t. 8, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, ISBN 978-83-8061-598-4, ss. 387.
 341. Przedmowa, w: Logika. Cz. I: Natura logiki, red. S. Janeczek, M. Tkaczyk, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, t. 8, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, s. 7-16.
 342. Ciszewski Marian, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, komitet redakcyjny A. Dębiński i in., red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, t. 1, s. 118.

 343. Dębiński Antoni, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, komitet redakcyjny A. Dębiński i in., red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, t. 1, s. 157-159.

 344. Filozofia XVII wieku - Jej Źródła i Kontynuacje, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, komitet redakcyjny A. Dębiński i in., red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, t. 1, s. 228.

 345. Hartman Jan Marek, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, komitet redakcyjny A. Dębiński i in., red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, t. 1, s. 314.

 346. Iwanicki Józef, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, komitet redakcyjny A. Dębiński i in., red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, t. 1, s. 410-412.

 347. Jakubanis Henryk, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, komitet redakcyjny A. Dębiński i in., red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, t. 1, s. 416.

 348. Janeczek Stanisław, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, komitet redakcyjny A. Dębiński i in., red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, t. 1, s. 422-423.

 349. Jasinowski Bogumił, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, komitet redakcyjny A. Dębiński i in., red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, t. 1, s. 429-430.

 350. Lubelska szkoła filozofii klasycznej, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, komitet redakcyjny A. Dębiński i in., red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, t. 1, s. 633-634.

 351. Michałowski Witold, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, komitet redakcyjny A. Dębiński i in., red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, t. 2, s. 46.

 352. Pastuszka Józef, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, komitet redakcyjny A. Dębiński i in., red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, t. 2, s. 167-168.

 353. Półtawski Andrzej, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, komitet redakcyjny A. Dębiński i in., red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, t. 2, s. 216-217.

 354. Radziszewski Idzi Benedykt, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, komitet redakcyjny A. Dębiński i in., red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, t. 2, s. 247-248.

 355. Rutkiewicz Bohdan, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, komitet redakcyjny A. Dębiński i in., red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, t. 2, s. 285.

 356. Studium Filozofii na Słowacji, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, komitet redakcyjny A. Dębiński i in., red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, t. 2, s. 406.

 357. Wawrzyniak Andrzej, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, komitet redakcyjny A. Dębiński i in., red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, t. 2, s. 519.

 358. Wielgus Stanisław, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, komitet redakcyjny A. Dębiński i in., red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, t. 2, s. 530-531

 359. Wydział Filozofii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, komitet redakcyjny A. Dębiński i in., red. E. Gigilewicz i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, t. 2, s. 576-587.

 360. Genius vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi, red. S. Janeczek, Z. Wróblewski, A. Starościc, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, ISBN: 978-83-8061-705-6, ss. 358.
 361. Metodologia nauk. Cz. I: Czym jest nauka?, red. S. Janeczek, M. Walczak, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, red. S. Janeczek, t. 9], Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, ISBN: 978-83-8061-711-7, ss. 710.
 362. Metodologia nauk. Cz. II: Typy nauk, red. S. Janeczek, M. Walczak, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, red. S. Janeczek, t. 9], Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, ISBN: 978-83-8661-712-4, ss. 459.
 363. Przedmowa, w: Metodologia nauk. Cz. I: Czym jest nauka?, red. S. Janeczek, M. Walczak, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, red. S. Janeczek, t. 9], Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, ISBN: 978-83-8061-711-7, s. 7-23.
 364. Feliksa Jarońskiego koncepcja filozofii a kultura przełomu XVIII i XIX w., "Roczniki Kulturoznawcze" 10(2019), nr 1, s. 5-32.
 365. Między filozofią klasyczną a filozofią chrześcijańską. Filozofia na KUL a odrodzona Rzeczpospolita, "Studia z Filozofii Polskiej" 13(2018), s. 85-110.
 366. Opinia w sprawie nadania Arcybiskupowi Metropolicie Lubelskiemu Stanisławowi Budzikowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, 4 listopada 2019 r.
Autor: Stanisław Janeczek
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2020, godz. 10:22 - Anna Starościc