Lp.

Nazwa   przedmiotu

Semestr

I

II

Licz. godz.

w.sem.

Forma zalicz./ECTS

Licz.

godz.

w.sem

Forma zalicz./

ECTS

Wykłady   obowiązkowe

1.

Historia średniowieczna

powszechna

(1 wyk. obowiązkowy):

1. Główne nurty kultury średniowiecznej

2. Kultura monastyczna średniowiecznej   Europy

Wykłady uzupełniające (1 do wyboru)*:

1. Herezja i ortodoksja w średniowiecznej Europie

15

15

Zbo/1

Zbo/1

-

-

2.

Historia średniowieczna Polski

(1 wyk. obowiązkowy):

1. Wojna w dziejach i kulturze Polski   średniowiecznej

2. Polska pierwszych Piastów

Wykłady uzupełniające (1 do wyboru)*:

1. Miasta i mieszczaństwo w średniowiecznej Polsce

2. Kultura piśmienna Polski w XII-XIV wieku

15

15

Zbo/1

Zbo/1

-

-

-

-

3.

Historia powszechna XVI-XVIII wieku (1 wyk. obowiązkowy):

1. Chrześcijaństwo w kulturze Europy nowożytnej

2. Dyplomacja i wywiad w nowożytnej   Europie

Wykłady uzupełniające (1 do wyboru):

1. Teorie władzy i próby ich realizacji w Europie XVI-XVIII   wieku

2. Wychowanie i opieka społeczna w   nowożytnej Europie

15

15

Zbo/1

Zbo/1

15

15

Zbo/1

Zbo/1

4.

Historia Polski XVI-XVIII wieku

(1 wyk. obowiązkowy):

1. Wielokulturowa Rzeczypospolita Obojga   Narodów

2. Rzeczpospolita nierównoprawnych   stanów

Wykłady uzupełniające (1 do wyboru)* :

1. Pobożność w Rzeczypospolitej

2. Kobiety i polityka: Jagiellonki w   XV-XVI stuleciu.

15

15

Zbo/1

Zbo/1

15

15

Zbo/1

Zbo/1

5.

Historia Polski XIX wieku

(1 wyk. obowiązkowy):

1. Powstania narodowe

2. Polska XIX w.: społeczeństwo, naród,   struktury państwowe

Wykłady uzupełniające (1 do wyboru)*:

1. Zmiany społeczno polityczne i ustrojowe   na ziemiach polskich 1864-1918

2. Polska myśl i działalność niepodległościowa w latach   1795-1918

-

-

15

15

Zbo/1

Zbo/1

6.

Historia powszechna XIX w

(1 wyk. obowiązkowy):

1. Myśl polityczna w Europie Zachodniej

2.Wpływ Wielkiej rewolucji Francuskiej na zmiany   społeczno-polityczne w Europie XIX w.

Wykłady uzupełniające (1 do wyboru)*:

1. Kultura nowożytnej Rosji

2. Wojny w XIX-wiecznej Europie

-

-

15

15

Zbo/1

Zbo/1

7.

Nauki pomocnicze historii

(1 wyk. obowiązkowy):

1. Pismo i czas w dziejach

2. Świat rzeczywisty i wyobrażony-   ikonografia historyczna

15

Zbo/1

15

Zbo/1

8.

Historia filozofii (wykład)

30

Zbo/1

30

E/1

Konwersatoria   obowiązkowe

1.

Historia średniowieczna powszechna   (konwersatorium)

1. Przemiany społeczne w średniowieczu

2. Ideologia i aparat władzy w   średniowieczu

30

Z/2

-

-

2.

Historia średniowieczna Polski

(konwersatorium)

1.Duchowość chrześcijańska

2. Miasta i mieszczaństwo w średniowiecznej Polsce

30

Z/2

-

-

3.

Historia Polski XVI-XVIII wieku

(konwersatorium)

1. Społeczeństwo staropolskie

2. Dwór i kultura dworska w Polsce   Jagiellonów

30

Z/3

30

Z/1

4.

Historia powszechna XVI-XVIII wieku   (konwersatorium)

1. Sytuacja wyznaniowa w Europie nowożytnej

2. Kultura elit nowożytnej Europy

30

Z/3

30

Z/1

5.

Historia Polski XIX wieku   (konwersatorium)

1. Polacy w walce o niepodległość w XIX w.

2. Przemiany społeczno-polityczne pod zaborami

-

-

30

Z/2

6.

Historia powszechna XIX wieku

(konwersatorium)

1. Rewolucja francuska a dzieje Europy

2. Dyplomacja i stosunki międzynarodowe 1794-1914

-

-

30

Z/2

7.

Nauki pomocnicze historii (konwersatorium)

30

Z/2

30

Z/2

Proseminaria

1.

Kultura średniowiecznej Europy

15

Zbo/1

15

Z/2

2.

Dziedzictwo duchowe i materialne czasów nowożytnych

15

Zbo/1

15

Z/2

3.

Historia Europy Wschodniej

XIX-XX w.

15

Zbo/1

15

Z/2

4.

Ziemie polskie pod zaborami

15

Zbo/1

15

Z/2

5.

Społeczeństwo i kultura w II   Rzeczpospolitej

15

Zbo/1

15

Z/2

Lektoraty

1.

Język obcy nowożytny

30

Z/1

30

Z/1

2.

Język obcy nowożytny

-

-

-

E/1

Moduły do wyboru

Pedagogiczny **

Wykłady obowiązkowe

1.

Psychologia ogólna (wykład)

15

Zbo/1

15

E/1

2.

Pedagogika ogólna (wykład)

30

Zbo/1

30

E/1

3.

Dydaktyka ogólna (wykład)

-

-

30

E/1

4.

Dydaktyka historii (wykład)

15

Zbo/1

15

E/1

Ćwiczenia obowiązkowe

1.

Dydaktyka historii

(ćwiczenia)

30

Z/1

30

Z/1

 

Razem

90

4

120

5

Praktyki

 

Praktyka ogólna ciągła

-

-

40

Z

 

Praktyka śródroczna

10

Zbo

10

Zbo

Archiwalny

Wykłady obowiązkowe

1.

Archiwoznawstwo (wykład)

15

E/1

-

-

2.

Archiwalne pomoce   ewidencyjno-informacyjne (wykład)

15

E/1

-

-

3.

Informatyka archiwalna (wykład)

-

-

15

E/1

Ćwiczenia obowiązkowe

1.

Rozwój form kancelaryjnych w XIX i XX w.   z elementami metodyki ich opracowania

(ćwiczenia)

30

Z/1

-

-

2.

Przepisy archiwalne

(ćwiczenia)

30

Z/1

-

-

3.

Ćwiczenia z opracowania zasobu archiwalnego

(ćwiczenia)

-

-

30

Z/2

4.

Komputerowe bazy danych i archiwa w Internecie

(ćwiczenia)

-

-

30

Z/2

 

Razem

90

4

75

5

Egzaminy

1.

Historia średniowieczna powszechna

-

E/1

-

-

2.

Historia średniowieczna Polski

-

E/1

-

-

3.

Historia powszechna XVI-XVIII wieku

-

-

-

E/1

4.

Historia Polski XVI-XVIII wieku

-

-

-

E/1

5.

Nauki pomocnicze historii

-

-

-

E/1

Razem

 

360

30/30

360

30/30

 

 

*Student powianiem wybrać po jednym wykładzie uzupełniającym z danej epoki

**Do wyboru jedna specjalizacja (pedagogiczna, archiwalna) jako bezpłatna.


 

Autor: Ewa Rzeczkowska
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2013, godz. 00:59 - Ewa Rzeczkowska