TEZY NA EGZAMIN MAGISTERSKI

 

 1. Źródła prawa zwyczajowego w średniowiecznej Polsce.
 2. Źródła prawa stanowionego w Polsce średniowiecznej.
 3. Monarchia patrymonialna a monarchia stanowa.
 4. System lenny w Europie okresu feudalnego.
 5. Leges barbarorum i leges Romanae barbarorum.
 6. Prawo spadkowe w Europie okresu feudalnego.
 7. Immunitety i przywileje w średniowiecznej Polsce.
 8. Zastaw w średniowiecznej Polsce.
 9. Zasady procesu skargowego.
 10. Podział i rodzaje przestępstw w średniowiecznej Polsce.
 11. Zasady procesu inkwizycyjnego.
 12. Ewolucja związków Polski z Litwą (XIV-XVI w.).
 13. Artykuły henrykowskie (pojęcie i najważniejsze założenia) i pacta conventa.
 14. Sejmiki ziemskie i ich rola w strukturze ustrojowej Rzeczypospolitej Szlacheckiej.
 15. Sejm Walny w czasach Rzeczypospolitej Szlacheckiej.
 16. Szlachecki wymiar sprawiedliwości w okresie I Rzeczypospolitej.
 17. Tolerancja religijna w Polsce XVI w. – najważniejsze akty prawne.
 18. Konstytucja 3 maja.
 19. Władza ustawodawcza w świetle konstytucji Księstwa Warszawskiego i konstytucji Królestwa Polskiego.
 20. Kodyfikacja prawa na zachodzie Europy od XVI do połowy XVIII w.
 21. Recepcja prawa rzymskiego w Europie.
 22. Napoleońskie kodyfikacje prawa cywilnego i handlowego.
 23. Konstytucja Stanów Zjednoczonych.
 24. Stany Generalne i Parlament we Francji.
 25. System parlamentarno – gabinetowy w Wielkiej Brytanii.
 26. Powstanie, skład i kompetencje parlamentu angielskiego.
 27. Ustrój Francji w świetle konstytucji z 1875 r.
 28. Organizacja sądownictwa w Anglii i jego reforma w XIX wieku.
 29. Źródła i próby kodyfikacji prawa małżeńskiego w Polsce w okresie międzywojennym.
 30. Źródła prawa karnego i jego kodyfikacja w Polsce w okresie międzywojennym.

 

 

 

Zagadnienia na egzamin z Historii Ustroju Państw

 

Zagadnienia na egzamin z Historii Prawa

 

 

Autor: Judyta Dworas-Kulik
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2018, godz. 14:28 - Judyta Dworas-Kulik