Informacje dla studentów

dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL

 

Seminarium magisterskie z postępowania cywilnego - IV rok studiów

 

Cel:

  1. przygotowanie pracy magisterskiej stanowiącej zwieńczenie studiów prawniczych
  2. pomoc w przygotowaniu do rozpoczęcia prawniczej kariery, egzaminów na aplikacje i praktyki stosowania prawa

 

Wymogi:

  1. chęć doskonalenia umiejętności prawniczych, zwłaszcza w zakresie prawa cywilnego materialnego i formalnego
  2. wola pracy i samodoskonalenia się

 

Kandydaci:

 

studenci III roku studiów stacjonarnych, którzy już wiedzą lub dopiero przeczuwają, że dla praktyki prawniczej niezbędna jest znajomość prawa materialnego i formalnego, ponieważ bez procedury prawo materialne jest tylko zbiorem pobożnych życzeń

 

 

Wykład z postępowania cywilnego - IV rok studiów (sumaryczny spis treści)

 

SEMESTR ZIMOWY (30 godzin)

1.

Pojęcie postępowania cywilnego i sprawy cywilnej w ogólności.

Funkcje postępowania cywilnego.

Źródła prawa postępowania cywilnego.

Ewolucja prawa postępowania cywilnego.

Stosowanie norm procesowych w czasie i przestrzeni.

Rodzaje postępowania cywilnego.

2.

Przesłanki procesowe.

Droga sądowa.

Jurysdykcja krajowa (wyłączna, fakultatywna).

Stosunek postępowania cywilnego do innych rodzajów postępowań.

3.

Zasady postępowania cywilnego.

4. 

Podmioty postępowania cywilnego: sąd (organizacja sądownictwa, skład, właściwość), referendarze sądowi, strony (pojęcie i atrybuty strony procesowej).

Przedstawicielstwo ustawowe.

5.

Udział prokuratora i innych podmiotów na prawach prokuratora w postępowaniu.

Pełnomocnictwo procesowe – zagadnienia konstrukcyjne, rodzaje pełnomocnictwa, katalog podmiotów, które mogą być pełnomocnikami, zakres czynności pełnomocnika, sposoby ustania pełnomocnictwa.

Prokuratoria Generalna RP.

6.

Wielopodmiotowość w procesie.

Współuczestnictwo procesowe, następstwo prawne i następstwo procesowe. Podmiotowe przekształcenia w procesie. 

7. 

Koszty postępowania cywilnego: zasady ponoszenia kosztów w trybie procesowym, nieprocesowym, postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Koszty sądowe. Zwolnienie od kosztów sądowych

8.

Czynności procesowe – zagadnienia ogólne. Powództwo – pojęcie, rodzaje powództw. Kumulacja roszczeń, zmiana powództwa, cofnięcie pozwu – zagadnienia ogólne.

Zachowanie pozwanego w procesie (niepodjęcie obrony, zaprzeczenie, zarzuty, wnioski formalne, powództwo wzajemne, uznanie powództwa).

9.

Dowody i postępowanie dowodowe.

Zabezpieczenie dowodów

10.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR).

Mediacja i postępowanie pojednawcze. Charakter prawny ugody (sądowej).

11.

Zawieszenie i umorzenie postępowania cywilnego. Odrzucenie pozwu.

12.

Orzeczenia. Zasady orzekania

13.

System zaskarżania orzeczeń – podstawowe założenia konstrukcyjne środków zaskarżenia.

Zwyczajne środki zaskarżenia.

14.

Apelacja i zażalenie.

15.

Nadzwyczajne środki zaskarżenia.

SEMESTR LETNI (15 godzin)

16-17.

Postępowania odrębne – sprawy małżeńskie, sprawy o naruszenie posiadania, postępowanie w sprawach gospodarczych, postępowania przyspieszone

18-19.

Postępowanie nieprocesowe w rozwoju historycznym. Ogólna charakterystyka

Sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym.

20-21.

Sprawy z zakresu prawa osobowego, rzeczowego i spadkowego.

22-23.

Postępowanie zabezpieczające

24.

Postępowanie egzekucyjne – ogólna charakterystyka.

25.

Egzekucja sądowa a egzekucja administracyjna. Egzekucja personalna i uniwersalna.

Zbieg egzekucji.

Postępowanie klauzulowe

26.

Organy egzekucyjne i uczestnicy postępowania egzekucyjnego. Podstawy egzekucji. Rodzaje i sposoby egzekucji. Ograniczenia egzekucji.

27.

Obrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.

28.

Międzynarodowe postępowanie cywilne (źródła i zasady).

29.

Sądownictwo polubowne

30.

Kontrola orzeczeń sądów polubownych przed sądami powszechnymi

 

Seminarium magisterskie z postępowania cywilnego - V rok studiów

 

 

Uprzejmie informuję, że na egzaminie magisterskim w roku akademickim 2019/2020 seminarzystów przygotowujących prace dyplomowe przy Katedrze Postępowania Cywilnego obowiązuje poniższa lista pytań egzaminacyjnych:

 

1.      Dowód z dokumentu prywatnego.

2.      Dowód z dokumentu urzędowego.

3.      Dowód z opinii biegłego.

4.      Elektroniczne postępowanie upominawcze.

5.      Etapy egzekucji z nieruchomości.

6.      Interwencja główna i uboczna w postępowaniu cywilnym.

7.      Iudex inhabilis i iudex suspectus.

8.      Nieważność postępowania cywilnego.

9.      Pojęcie sprawy cywilnej.

10.  Charakter prawny ugody sądowej.

11.  Postępowanie nakazowe.

12.  Postępowanie upominawcze.

13.  Powództwo opozycyjne.

14.  Powództwo wzajemne.

15.  Prawomocność orzeczeń w postępowaniu cywilnym.

16.  Przesłanki udzielenia zabezpieczenia roszczenia.

17.  Rodzaje i sposoby egzekucji.

18.  Skarga na czynności komornika.

19.  Skarga na orzeczenie referendarza sądowego.

20.  Składniki kosztów procesu.

21.  Skutki doręczenia pozwu.

22.  Skutki wniesienia pozwu.

23.  Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym.

24.  Wpływ postępowania karnego na bieg postępowania cywilnego.

25.  Współuczestnictwo konkurencyjne.

26.  Zasada dyspozycyjności w postępowaniu cywilnym.

27.  Zasada jawności postępowania.

28.  Zasada kontradyktoryjności postępowania.

29.  Zasada prawdy w postępowaniu cywilnym.

30.  Zasady orzekania o kosztach procesu.

Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2019, godz. 20:39 - Joanna Misztal-Konecka