Informacje dla studentów

prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka

 

KAZUSY

 

Egzamin z postępowania cywilnego 2020 r. (termin drugi i trzeci)

- część ustna

 

 

Kazusy - termin II i III część ustna 

 

 

 

INFORMACJE

O EGZAMINIE Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

 

 1. TERMIN

Katedra Postępowania Cywilnego uprzejmie informuje o wyznaczeniu drugiego i trzeciego terminu egzaminu z postępowania cywilnego, prowadzanego przez dr hab. Joannę Misztal-Konecką, prof. KUL.

Drugi termin – 17 września 2020 – przeznaczony jest dla osób, które:

 1. uzyskały ocenę niedostateczną z egzaminu w pierwszym terminie (egzamin poprawkowy);
 2. uzyskały usprawiedliwienie przez Dziekana nieobecności na egzaminie w pierwszym terminie (egzamin na prawach pierwszego terminu).

 

Trzeci termin – 21 września 2020 – jest terminem egzaminu poprawkowego, przeznaczonym dla osób, które nie zdały egzaminu w dniu 17 września 2020, o ile w tym dniu przystępowały do egzaminu na prawach pierwszego terminu.

Egzamin zarówno w dniu 17 września 2020 r., jak i w dniu 21 września 2020 r., będzie składał się z dwóch części:

– część pierwsza (testowa), wyznaczona na godz. 800,

– część druga (kazusowa), wyznaczona od 930 w kolejności alfabetycznej w ramach roku V i IV.

 

 1. FORMA

CZĘŚĆ PIERWSZA EGZAMINU

 

- test składający się z 60 pytań jednokrotnego wyboru z czterema propozycjami odpowiedzi (w tym 40 pytań z postępowania procesowego, 10 pytań z postępowania nieprocesowego i 10 pytań z postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego oraz pozostałych ustaw – zob. szerzej punkt III);

- udostępniony na platformie e-learningowej Moodle KUL w grupie zajęciowej „Postępowanie cywilne – WYK” (https://e.kul.pl/moodle/course/view.php?id=4246), na którego rozwiązanie przewidziano 60 minut, tj. od godz. 800 do godz. 900;

Wszelkie ewentualne problemy techniczne w dostępie do platformy e-learningowej Moodle KUL lub do grupy zajęciowej „Postępowanie cywilne – WYK” należy zgłosić mailowo do dr Kingi Dróżdż-Chmiel do dnia 1 września 2020 r. (kinga.drozdz-chmiel@kul.pl).

Równocześnie informujemy, że po upływie przewidzianego czasu albo w przypadku wystąpienia problemów technicznych z dostępem do Internetu po stronie egzaminowanego test zostaje automatycznie zakończony, a wyniki są zapisywane, nie ma możliwości powrotu do poprzedniego pytania, po zakończeniu i wyjściu z testu istnieje możliwość zapoznania się z wynikiem, który podaje system (formuła testu identyczna jak kolokwiów online przeprowadzanych na warsztatach z postępowania cywilnego).

 

CZĘŚĆ DRUGA EGZAMINU

 

- przeprowadzana zgodnie z porządkiem alfabetycznym określonym na liście studentów sporządzonej przez Sekretariat Wydziału według harmonogramu sporządzonego przez Starostę IV roku i przekazanego egzaminatorowi do godz. 1000 w dniu egzaminu; w harmonogramie powinny znajdować się w szczególności następujące informacje o studencie: imię, nazwisko, numer albumu, nick z MS Teams;

- do tego etapu mogą przystąpić wyłącznie osoby, które z części testowej egzaminu otrzymały minimum 31 punktów;

- część druga egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi ustnej na 3 pytania sformułowane na bazie kazusów; pytania będą zadawane podczas wideokonferencji przeprowadzanej na platformie e-learningowej Microsoft Teams; student ma obowiązek samodzielnego zapewnienia urządzeń umożliwiających porozumiewanie się na odległość w przewidzianej formie audio-video;

- studenci odpowiadają w trzyosobowych grupach, tworzonych przez egzaminującego, zgodnie z harmonogramem przekazanym przez starostę IV roku prawa studiów stacjonarnych (przewidziano ok. 15 min. na jedną grupę trzyosobową);

- każde z trzech zadawanych pytań zostanie sformułowane na podstawie danych zawartych w pięciu kazusach udostępnionych studentom do dnia 3 września 2020 r. na stronie internetowej Katedry Postępowania Cywilnego w zakładce „dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL - Informacje dla studentów” (https://www.kul.pl/informacje-dla-studentow-dr-hab-j-misztal-konecka-prof-kul,art_81722.html), przy czym w dniu 17 września 2020 r. obowiązują kazusy oznaczone jako grupa II, zaś w dniu 21 września 2020 r. – kazusy oznaczone jako grupa I;

- z kazusami zdający powinien zapoznać się przed przystąpieniem do egzaminu;

- podczas części drugiej egzaminu student winien dysponować wydrukowanym tekstem aktów prawnych (tekst aktów prawnych nie może zawierać żadnych dodatkowych adnotacji) oraz kazusów;

- w trakcie egzaminu student zobowiązany jest do okazania: legitymacji studenckiej, wydrukowanego tekstu ustaw, kazusów, a na żądanie także pulpitu;

- przystąpienie do egzaminu oznacza wyrażenie zgody na rejestrację przebiegu egzaminu.

 

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

 

Uprzejmie przypominamy, że na egzaminie mogą pojawić się pytania z następujących omawianych na zajęciach aktów prawnych:

 1. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
 2. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 3. ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki;
 4. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
 5. ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym;
 6. ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (art. 89-97);
 7. ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych;
 8. ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych;
 9. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Pytania uwzględniają stan prawny obowiązujący w dniu przeprowadzania danej części egzaminu.

 

 1. ZASADY OCENY EGZAMINU

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest otrzymanie minimum 31 punktów z części testowej oraz minimum 8 punktów z części kazusowej.

Nieprzystąpienie studenta, który uzyskał z części testowej egzaminu minimum 31 punktów, do części drugiej egzaminu zgodnie z ustalonym harmonogramem jest kwalifikowane jako uzyskanie z tej części egzaminu 0 punktów. W takim przypadku student nie może otrzymać oceny pozytywnej z egzaminu, zaś konsekwencje nieprzystąpienia do egzaminu określa Dziekan.

Uzyskanie z testu wyniku niższego niż 31 punktów uzasadnia wystawienie oceny niedostatecznej; części kazusowej wówczas nie przeprowadza się.

 

PUNKTACJA części testowej: - test – 60 punktów (po 1 pkt za każde pytanie testowe)

Uprawnienie do przystąpienia do części kazusowej uzyskuje student, który uzyskał z testu co najmniej 31 punktów.

 

PUNKTACJA części kazusowej: kazusy – 15 punktów

łącznie: 75 punktów

 

Zasady ustalenia ostatecznej oceny:

70 pkt i więcej – 5 (bardzo dobry)

62-69 pkt - 4,5 (plus dobry)

54-61 pkt – 4 (dobry)

46-53 pkt - 3,5 (plus dostateczny)

39-45 pkt – 3 (dostateczny)

38 pkt i mniej – 2 (niedostateczny)

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Ważne daty:

 • 1 września 2020 r. – ostatni dzień do zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych w dostępie do platformy e-learningowej Moodle KUL lub do grupy zajęciowej „Postępowanie cywilne – WYK”;
 • 3 września 2020 r. – termin udostępnienia studentom pięciu kazusów egzaminacyjnych;
 • 17 września 2020 r. – EGZAMIN (termin drugi)
 • 21 września 2020 r. – EGZAMIN (termin trzeci)

 

Tuż przed rozpoczęciem części drugiej egzaminu pamiętaj o przygotowaniu:

 • legitymacji studenckiej;
 • wydrukowanych tekstów kazusów egzaminacyjnych;
 • wydrukowanych tekstów ustaw (przypominamy, że oczywiście istnieje możliwość posługiwania się tekstami ustaw zakupionymi w księgarniach).

 

 

 

 

Seminarium magisterskie z postępowania cywilnego - IV rok studiów

 

Cel:

 1. przygotowanie pracy magisterskiej stanowiącej zwieńczenie studiów prawniczych
 2. pomoc w przygotowaniu do rozpoczęcia prawniczej kariery, egzaminów na aplikacje i praktyki stosowania prawa

 

Wymogi:

 1. chęć doskonalenia umiejętności prawniczych, zwłaszcza w zakresie prawa cywilnego materialnego i formalnego
 2. wola pracy i samodoskonalenia się

 

Kandydaci:

 

studenci III roku studiów stacjonarnych, którzy już wiedzą lub dopiero przeczuwają, że dla praktyki prawniczej niezbędna jest znajomość prawa materialnego i formalnego, ponieważ bez procedury prawo materialne jest tylko zbiorem pobożnych życzeń

 

 

 

Wykład z postępowania cywilnego - IV rok studiów (sumaryczny spis treści)

 

SEMESTR ZIMOWY (30 godzin)

1.

Pojęcie postępowania cywilnego i sprawy cywilnej w ogólności.

Funkcje postępowania cywilnego.

Źródła prawa postępowania cywilnego.

Ewolucja prawa postępowania cywilnego.

Stosowanie norm procesowych w czasie i przestrzeni.

Rodzaje postępowania cywilnego.

2.

Przesłanki procesowe.

Droga sądowa.

Jurysdykcja krajowa (wyłączna, fakultatywna).

Stosunek postępowania cywilnego do innych rodzajów postępowań.

3.

Zasady postępowania cywilnego.

4. 

Podmioty postępowania cywilnego: sąd (organizacja sądownictwa, skład, właściwość), referendarze sądowi, strony (pojęcie i atrybuty strony procesowej).

Przedstawicielstwo ustawowe.

5.

Udział prokuratora i innych podmiotów na prawach prokuratora w postępowaniu.

Pełnomocnictwo procesowe – zagadnienia konstrukcyjne, rodzaje pełnomocnictwa, katalog podmiotów, które mogą być pełnomocnikami, zakres czynności pełnomocnika, sposoby ustania pełnomocnictwa.

Prokuratoria Generalna RP.

6.

Wielopodmiotowość w procesie.

Współuczestnictwo procesowe, następstwo prawne i następstwo procesowe. Podmiotowe przekształcenia w procesie. 

7. 

Koszty postępowania cywilnego: zasady ponoszenia kosztów w trybie procesowym, nieprocesowym, postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Koszty sądowe. Zwolnienie od kosztów sądowych

8.

Czynności procesowe – zagadnienia ogólne. Powództwo – pojęcie, rodzaje powództw. Kumulacja roszczeń, zmiana powództwa, cofnięcie pozwu – zagadnienia ogólne.

Zachowanie pozwanego w procesie (niepodjęcie obrony, zaprzeczenie, zarzuty, wnioski formalne, powództwo wzajemne, uznanie powództwa).

9.

Dowody i postępowanie dowodowe.

Zabezpieczenie dowodów

10.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR).

Mediacja i postępowanie pojednawcze. Charakter prawny ugody (sądowej).

11.

Zawieszenie i umorzenie postępowania cywilnego. Odrzucenie pozwu.

12.

Orzeczenia. Zasady orzekania

13.

System zaskarżania orzeczeń – podstawowe założenia konstrukcyjne środków zaskarżenia.

Zwyczajne środki zaskarżenia.

14.

Apelacja i zażalenie.

15.

Nadzwyczajne środki zaskarżenia.

SEMESTR LETNI (15 godzin)

16-17.

Postępowania odrębne – sprawy małżeńskie, sprawy o naruszenie posiadania, postępowanie w sprawach gospodarczych, postępowania przyspieszone

18-19.

Postępowanie nieprocesowe w rozwoju historycznym. Ogólna charakterystyka

Sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym.

20-21.

Sprawy z zakresu prawa osobowego, rzeczowego i spadkowego.

22-23.

Postępowanie zabezpieczające

24.

Postępowanie egzekucyjne – ogólna charakterystyka.

25.

Egzekucja sądowa a egzekucja administracyjna. Egzekucja personalna i uniwersalna.

Zbieg egzekucji.

Postępowanie klauzulowe

26.

Organy egzekucyjne i uczestnicy postępowania egzekucyjnego. Podstawy egzekucji. Rodzaje i sposoby egzekucji. Ograniczenia egzekucji.

27.

Obrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.

28.

Międzynarodowe postępowanie cywilne (źródła i zasady).

29.

Sądownictwo polubowne

30.

Kontrola orzeczeń sądów polubownych przed sądami powszechnymi

 

Seminarium magisterskie z postępowania cywilnego - V rok studiów

 

 

Uprzejmie informuję, że na egzaminie magisterskim w roku akademickim 2019/2020 seminarzystów przygotowujących prace dyplomowe przy Katedrze Postępowania Cywilnego obowiązuje poniższa lista pytań egzaminacyjnych:

 

1.      Dowód z dokumentu prywatnego.

2.      Dowód z dokumentu urzędowego.

3.      Dowód z opinii biegłego.

4.      Elektroniczne postępowanie upominawcze.

5.      Etapy egzekucji z nieruchomości.

6.      Interwencja główna i uboczna w postępowaniu cywilnym.

7.      Iudex inhabilis i iudex suspectus.

8.      Nieważność postępowania cywilnego.

9.      Pojęcie sprawy cywilnej.

10.  Charakter prawny ugody sądowej.

11.  Postępowanie nakazowe.

12.  Postępowanie upominawcze.

13.  Powództwo opozycyjne.

14.  Powództwo wzajemne.

15.  Prawomocność orzeczeń w postępowaniu cywilnym.

16.  Przesłanki udzielenia zabezpieczenia roszczenia.

17.  Rodzaje i sposoby egzekucji.

18.  Skarga na czynności komornika.

19.  Skarga na orzeczenie referendarza sądowego.

20.  Składniki kosztów procesu.

21.  Skutki doręczenia pozwu.

22.  Skutki wniesienia pozwu.

23.  Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym.

24.  Wpływ postępowania karnego na bieg postępowania cywilnego.

25.  Współuczestnictwo konkurencyjne.

26.  Zasada dyspozycyjności w postępowaniu cywilnym.

27.  Zasada jawności postępowania.

28.  Zasada kontradyktoryjności postępowania.

29.  Zasada prawdy w postępowaniu cywilnym.

30.  Zasady orzekania o kosztach procesu.

Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2020, godz. 16:42 - Joanna Misztal-Konecka