EN:

The Conception of Natural Philosophy in the View of Tadeusz Wojciechowski: An Attempt at Reconstruction

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 66 (2018), nr 1

 
Strony/pages: 133-152  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-8

 

Streszczenie

W artykule podjęto próbę analizy sposobu uprawiania filozofii przyrody przez Tadeusza Stanisława Wojciechowskiego (1917–2000), profesora filozofii na Papieskiej Akademii Teo­logicznej w Krakowie. Artykuł składa się ze wstępu, części biograficznej, rozdziału poświę­co­nego analizie sposobu uprawiania filozofii przyrody przez T. Wojciechowskiego, a także próby podsumowania i oceny stanowiska krakowskiego uczonego.

Wstępne analizy wskazują, że sposób uprawiania filozofii przyrody przez T. Wojciechow­skiego był oryginalny, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę kontekst historyczny. Koncepcja kra­kow­skiego filozofa sytuuje się między tradycyjnymi rozwiązaniami neoscholastycznymi a pró­bą wyjścia poza klasyczne rozwiązania w kwestiach metodologicznych na gruncie filozofii przyrody.

 

 

Summary

This article tries to answer the question of the concept of natural philosophy in the view of Tadeusz Stanisław Wojciechowski (1917–2000), a professor of philosophy at the Pontifical Academy of Theology in Cracow. The article consists of an introduction, a biographical section, a chapter devoted to the analysis of the method of practicing the philosophy of nature by T. Woj­ciechowski, and finally it attempts to summarize and evaluate his attitude.

Preliminary analysis shows that the method of practicing the philosophy of nature by T. Woj­ciechowski was original, taking into account the historical context. This concept is located between traditional neo-scholastic answers and modern views in the theory of the philosophy of nature.

 

  

Słowa kluczowe: Tadeusz Wojciechowski; filozofia przyrody; historia filozofii przyrody; metoda filozofii przyrody; neoscholastyczna filozofia przyrody; krakowska filozofia przyrody.

Key words: Tadeusz Wojciechowski; philosophy of nature; history of the philosophy of nature; method of the philosophy of nature; neoscholastic philosophy of nature.

 

 

Bibliografia/References:

 

 1. Heller, Michał. „Jak możliwa jest ‘filozofia w nauce’?”. Studia Philosophiae Christianae 22 (1986), nr 1: 7–19.

 2. Heller, Michał, i Janusz Mączka. „Początki filozofii przyrody w Ośrodku Badań Inter­dyscyp­linarnych w Krakowie”. Roczniki Filozoficzne 54 (2006), nr 2: 49–62.

 3. Kubiś, Adam. „Ksiądz Profesor Tadeusz Stanisław Wojciechowski”. W: Czas – ewolucja – duch. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Wojciechowskiemu z okazji 80. rocznicy urodzin. Red. Kazimierz Wolsza, 11–17. Opole: Wydział Teo­logicz­ny UO, 1997.

 4. Makselon, Józef. „Tadeusz Wojciechowski”. W: Złota Księga Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Red. Stanisław Piech, 570–574. Kraków: Papieska Akademia Teologiczna, 2000.

 5.  „‘Opowiadam się za teistyczną formą ewolucjonizmu’. Z ks. prof. Tadeuszem Wojciechowskim rozmawia ks. Kazimierz Wolsza”. W: Czas – ewolucja – duch. Księga pamiątkowa dedy­kowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Wojciechowskiemu z okazji 80. rocznicy uro­dzin. Red. Kazimierz Wolsza, 53–62. Opole: Wydział Teo­logiczny UO, 1997.

 6. Polak, Paweł. „Skąd wziął się krakowski styl uprawiania filozofii przyrody?”. W: Wyzwania rac­jonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi współpracownicy i uczniowie. Red. Stani­sław Wszołek i Robert Janusz, 439-449. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006.

 7. Polak, Paweł. „U źródeł krakowskiej filozofii przyrody”. Studia z Filozofii Polskiej 6 (2011): 135–153.

 8. Wais, Kazimierz. Kosmologia czyli filozofia przyrody. Część 1: Kosmologia ogólna. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1907.

 9. Wojciechowski, Tadeusz. „Mono- czy poligeniczny początek życia”. Studia Philosophiae Chri­stianae 30 (1994), nr 2: 273–285.

 10. Wojciechowski, Tadeusz. „Powstanie, rozwój i zadania ewolucyjnej teorii poznania”. Analecta Cracoviensia 17 (1985): 125–142.

 11. Wojciechowski, Tadeusz. [Rec.:] S. Mazierski, Elementy kosmologii filozoficznej i przy­rod­niczej, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań/Warszawa/Lublin 1972, ss. 414. Studia Philo­sophiae Christianae 12 (1976), nr 1: 224-227.

 12. Wojciechowski, Tadeusz. „Teilhardowska koncepcja transcendencji duszy i jej wpływ na chrze­ścijańską antropologię filozoficzną”. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 7 (1974): 215–264.

 13. Wojciechowski, Tadeusz. Teoria hylemorfizmu w ujęciu autorów neoscholastycznych. War­szawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1967.

 14. Wojciechowski, Tadeusz. „Teorie czasu scholastyczne a einsteinowska”. Collectanea Theo­lo­gica 26 (1955), fasc. 4: 663–776.

 15. Wojciechowski, Tadeusz. Wybrane zagadnienia z filozoficznej antropologii. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1985.

 16. Wojciechowski, Tadeusz. Zarys filozofii przyrody ożywionej. Opole: Wydział Teologiczny UO, 1997.

 17. Wojciechowski, Tadeusz. „Z problematyki stosunku teorii ewolucji do wiary”. Studia Philo­so­phiae Christianae 23 (1987), nr 1: 169–198.

 18. Wojciechowski, Tadeusz. „Z zagadnień manipulacji ludzkim mózgiem”. Roczniki Filozoficzne 31 (1987), z. 3: 21–44.

 19. Wolsza, Kazimierz. „Człowiek wobec czasu i wieczności. Koncepcja Tadeusza S. Wojcie­chow­skiego”. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 33 (2013): 7–21.

 20. Wolsza, Kazimierz. „Filozofia chrześcijańska w perspektywie ewolucyjnej. Koncepcja ks. Tade­u­­sza S. Wojciechowskiego (1917-2000)”. Studia z Filozofii Polskiej 3 (2008): 123–149.

 21. Wolsza, Kazimierz. „Główne nurty twórczości filozoficznej ks. prof. Tadeusza St. Wojcie­chow­skiego. W: Czas – ewolucja – duch. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Pro­feso­ro­wi Tadeuszowi Wojciechowskiemu z okazji 80. rocznicy urodzin. Red. Kazimierz Wol­sza, 25–51. Opole: Wydział Teo­logiczny UO, 1997.

 22. Wolsza, Kazimierz. Przedmowa. W: T. Wojciechowski, Zarys filozofii przyrody ożywionej, 5–6. Opo­le: Wydział Teologiczny UO, 1997.

  Źródła archiwalne

  (Archiwum Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)

  PWT-0022: Protokoły z posiedzeń Rad Wydziału, t.II1 (3.10.1974-24.06.1977). Protokół z posie­dzenia Rady Wydziału z dnia 2.10.1975 roku.

  PWT-0323: Sprawozdania (Studium Myśli Współczesnej). Sprawozdanie z dnia 17.04.1975.

  PWT-0324: „Papieski Wydział Teologiczny” [niepublikowany artykuł T. Wojciechowskiego].

Informacja o autorze/Information about Author:

Mgr Kamil Trombik – doktorant na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Kra­kowie; adres do korespondencji: ul. Kanoniczna 9/203, 31–002 Kraków; e-mail: kamil.trombik@ gmail.com

 
 

Cytowanie/Citation information:

Trombik, Kamil. 2018. Koncepcja uprawiania filozofii przyrody w ujęciu Tadeusza Wojciechowskiego — próba rekonstrukcji historyczno-filozoficznej . "Roczniki Filozoficzne" 66, 1: 133-152, DOI: 10.18290/rf.2018.66.1-8.

 

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2018, godz. 13:08 - Anna Karczewska