Informacje ogólne

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

  • Tekst złożony do Roczników Kulturoznawczych nie może być wcześniej nigdzie opublikowany ani być w tym samym czasie złożony w redakcjach innych czasopism.
  • Autor tekstu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (w wersji elektronicznej /skan/ bądź papierowej).

W związku z powyższym autorzy zobowiązani są:

  • ujawnić osoby, które przyczyniły się do powstania składanego do Roczników artykułu (ze wskazaniem afiliacji oraz sprecyzowaniem ich roli),
  • podać informacje o źródłach finansowania badań przeprowadzonych w związku z powstaniem artykułu.

Autor, w przypadku korzystania z dotacji na prowadzone badania, składa deklarację, że artykuł powstał w ramach projektu badawczego finansowanego przez określoną instytucję lub stowarzyszenie.

 

Praktyki typu ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, które będą traktowane zgodnie z obowiązującym prawem.

  • Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
  • Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Wykrycie powyższych nadużyć spowoduje odmowę publikacji złożonych tekstów, a o zaistniałym przypadku będą powiadamiane instytucje zatrudniające autorów.

 

Autorzy składają w Redakcji stosowne oświadczenie (pobierz plik).


Informacje dodatkowe

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby dochować najwyższych standardów na każdym etapie wydawniczym, w szczególności stosować rekomendacje Committee on Publication Ethics (COPE):

Zachęcamy również do zapoznania się z broszurami MNiSW określającymi dobre praktyki w badaniach naukowych, które odnoszą się zarówno do sfery wyników badań, jak i procedur recenzyjnych. Publikacja

przygotowana przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce w skład którego wchodzi m.in. Ks. Prof. Andrzej Szostek, zawiera najważniejsze wskazówki dotyczące właściwego przeprowadzania procedur recenzyjnych w nauce. Dokument jest zbiorem najistotniejszych zaleceń odnoszących się zarówno do powinności podmiotów zamawiających i przyjmujących recenzje, jak i powinności samych recenzentów.

 

Kolejną, wartą lektury publikację pt.

przygotował Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich. Stanowi ona przegląd najczęstszych uchybień popełnianych w kontekście prowadzenia badań naukowych, a zarazem stanowi lapidarny zbiór wytycznych odnoszących się do kwestii własności intelektualnej oraz uczciwości autorskiej.

Kodeks etyki pracownika naukowego

Zgromadzenie Ogólne PAN na 122. sesji, która odbyła się 13 grudnia 2012 r., uchwaliło

Kodeks adresowany jest do wszystkich pracowników naukowych i opisuje uniwersalne zasady, jakimi powinno się kierować w działalności naukowej.

Autor: Krzysztof Modras
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015, godz. 10:56 - Krzysztof Modras