Procedura recenzowania artykułów przedkładanych do opublikowania na łamach kwartalnika "Roczniki Kulturoznawcze":

  • do oceny każdej publikacji powoływanych jest dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji;
  • w przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji;
  • autor/autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości zgodnie z procedurą „double-blind review” (podwójnie ślepa recenzja);
  • recenzenci są zobowiązani poprzez stosowne oświadczenie potwierdzić niewystępowanie konfliktu interesów (relacje rodzinne, zawodowe oraz brak współpracy z autorem w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie artykułów);
  • recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia;
  • nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane;
  • przynajmniej 75% recenzentów zgłoszonych publikacji stanowią recenzenci zewnętrzni, czyli osoby niebędące członkami rady naukowej kwartalnika „Roczniki Kulturoznawcze”, pochodzące spoza jego redakcji i niezatrudnione w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II;
  • co roku w ostatnim wydaniu kwartalnika podawana jest do publicznej wiadomości lista recenzentów zgłaszanych do druku publikacji; identyczna lista udostępniana jest na stronie internetowej czasopisma.

 

Recenzję należy przesłać w formie elektronicznej pod adres: roczkult@kul.pl


Wydruk papierowy z odręcznym podpisem recenzenta prosimy przesłać pocztą na adres:
Dr hab. Małgorzata Gruchoła
ul. Droga Męczenników Majdanka 70
20-324 Lublin [Poland].

 

Recenzję podpisaną i zeskanowaną można również przesłać w PDF w załączniku emaila.

 

Formularz recenzji do pobrania.

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2016, godz. 11:37 - Krzysztof Modras