Ks. Idzi Benedykt Radziszewski. PismaPrzypadająca w 2008 r. dziewięćdziesiąta rocznica powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II sprzyjała przypomnieniu jego genezy, a tym samym jego twórcy i charyzmatycznego rektora – ks. Idziego B. Radziszewskiego. Z okazji przygotowań do otwarcia KUL pisał o nim ks. Marcin Szkopowski w „Kurierze Warszawskim” (Uniwersytet w Lublinie), iż w ks. Radziszewskim „łączą się harmonijnie uczony teolog, filozof, psycholog, przyrodnik i socjolog. Iście benedyktyńska pracowitość dała mu ogarnąć szerokie pole nauki, a jasny i bystry umysł i wrodzony krytycyzm pomogły do stworzenia dzieł o wysokiej wartości naukowej. Pisze nadzwyczaj interesująco, a przy tym ściśle, niezwykle jasno, bez cienia frazeologii. Styl ma wytworny, językiem włada czystym i pięknym. Człowiek o gołębim sercu, niesłychanie skromny i prosty, charakter posiada mocny, sąd jasny o rzeczach i sprawach i cywilną odwagę w wypowiadaniu swojego zdania. Jako kapłan – nieskazitelny, jako obywatel – gorący i czujący. Młodzież duchowna przepada za swoim kierownikiem, ufa mu bezgranicznie i nic przed nim nie ukrywa. Głowa i serce szerokie, dalekie od cienia partyjności politycznej i socjalnej lub zaściankowości wyznaniowej. Jemu episkopat i ministerium powierzyły utworzenie nowej uczelni”.

 

W niniejszym tomie wydawcy przypominają czysto brzmiący głos i bogactwo tematów, które ks. Radziszewski podejmował. Na początek zdecydowali się przypomnieć pisma skierowane przez niego do druku, a więc dokonania najbardziej dojrzałe i oryginalne. Pominięto natomiast na razie zapiski z wykładów, które funkcjonują w formie litografów, choć są to pozycje w dorobku ks. Radziszewskiego też ważne, jeśli pamiętać o roli, jaką wyznaczał dydaktyce, i pasji, z jaką się jej wielkodusznie oddawał, podobnie jak organizacji infrastruktury uniwersyteckiej, nawet kosztem własnych badań naukowych i piśmiennictwa.

 

Niniejsza edycja jest przedrukiem opublikowanych pism ks. Radziszewskiego. Uzupełniono jedynie i poprawiono zapisy bibliograficzne oraz – w miarę możności – liczne przywoływane nazwiska i imiona (ponad 2 tys.). Starano się zachować autentyzm językowy udostępnianych obecnie tekstów – opublikowanych przed około stu laty – korekt językowych dokonywano bardzo ostrożne. Publikacje ks. Radziszewskiego zgrupowano w kilka działów: rozpraw, artykułów, haseł encyklopedycznych, sprawozdań, recenzji, wywiadów i listów. W każdej grupie zachowano porządek chronologiczny.

 

 

Spis treści

 

Ks. Stanisław Wilk, Rektor KUL, Ks. Idzi Radziszewski – „właściwy twórca i pierwszy rektor KUL”

Ks. Stanisław Janeczek, Ksiądz Idzi B. Radziszewski - filozof i założyciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Ks. Stanisław Janeczek, ks. Michał Maciołek, ks. Rafał Charzyński, Wstęp

 

Rozprawy

 

Odrodzenie filozofii scholastycznej

Geneza religii w świetle nauki i filozofii

Teologia a nauki przyrodnicze

Credo nowożytnego fizjologa

 

Artykuły

 

Układ dziesiętny w bibliografii filozoficznej. Klasyfikacja ideologiczna

Wszechnica katolicka w Lowanium (Louvain)

Regulamin dla seminariów duchownych we Włoszech, przez Stolicę Apostolską potwierdzony

Uniwersytet katolicki w Polsce

 

 

Hasła encyklopedyczne

 

Atomizm

Biogenetyczne prawo

Biologia

Bóg

Darwin Karol Robert

Ewolucjonizm

Filozofia

Historia filozofii

Neoscholastyka

Trentowski (Trętowski) Bronisław Ferdynand

 

Sprawozdania

 

Pierwszy Zjazd Neurologów, Psychiatrów i Psychologów Polskich w Warszawie

 

Recenzje

 

M. Bargilliat, De Institutione Clericorum in Seminariis Episcopalibus

A. M. Micheletti, De institutione clericorum in Sacris Seminariis

A. M. Micheletti, De ratione studiorum in sacris Seminariis

Prace I. Zjazdu Neurologów, Psychiatrów i Psychologów Polskich, odbytego w Warszawie 11, 12, 13 października 1909 r

Wincenty Kosiakiewicz, Mój syn wstępuje do szkoły Kilka rad dla młodzież

 

Wywiady i listy

 

Uniwersytet w Lublinie

Listy do kardynała Merciera

 

Indeks nazwisk (opracował ks. Michał M. Maciołek)

Ilustracje

 


 

Ks. Idzi Benedykt Radziszewski. Pisma. Red. ks. Stanisław Janeczek, ks. Michał Maciołek, ks. Rafał Charzyński. Wydawnictwo KUL. Lublin 2009, ss. 588 (ISBN: 978-83-7363-915-7)

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2013, godz. 23:58 - Anna Starościc