Roczniki FilozoficzneZ okazji 70. urodzin Wydział Filozofii KUL ofiarował księdzu profesorowi Marianowi Ciszewskiemu SDB jubileuszowy dar w formie zeszytu „Roczników Filozoficznych”. Przedstawiając sylwetkę intelektualną ks. Ciszewskiego, ks. S. Janeczek, dostrzegł w nim nade wszystko „historyka renesansu i wychowawcę akademickiego. Pisał: „W 1968 r. ks. Ciszewski związał się na stale z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, podejmując studia filozoficzne. Wybrał seminarium prof. Stefana Swieżawskiego, znakomitego historyka filozofii średniowiecznej i renesansu, którego twórczość w dużej mierze wyznacza podstawowy zakres problematyki, która będzie przedmiotem przyszłej twórczości i wykładów monograficznych ks. Ciszewskiego. Wykorzystuje przy tym refleksję metodologiczną w zakresie historiografii filozoficznej, wyrażoną najpełniej w dziele prof. Swieżawskiego Zagadnienie historii filozofii, oraz praktyczne standardy prowadzenia seminarium przyjęte przez prof. Swieżawskiego […]. Za przedmiot szczegółowych badań ks. prof. Ciszewski wybrał szczególny tygiel intelektualny, jakim jest włoska kultura filozoficzna, wyjątkowo żywa, twórcza i ciekawa, ale też eklektyczna czy wręcz ireniczna w wieku XV i XVI. Wybór jest nieprzypadkowy, koresponduje znakomicie z umysłowością ks. prof. Ciszewskiego, skupionego na analizie problematyki Boga i człowieka oraz nierozerwalnie z tym złączonego ratio et fides. Tłumaczy to poświęcenie szczególnej uwagi problematyce nieśmiertelności duszy, stanowiącej jeden z najbardziej newralgicznych tematów filozoficzno-teologicznych renesansu. Ks. prof. Ciszewski jest autentycznym nauczycielem akademickim, który hojnie dzieli się ze swymi niezmiernie poważnie traktowanymi studentami własną aktywnością badawczą, co w opinii ks. prof. Stanisława Kamińskiego, jednego z głównych mentorów przechowywanej pieczołowicie na Wydziale Filozofii tradycji metodycznej, jest gwarancją, by zajęcia dydaktyczne nie uległy trywializacji […]. Szczególną wagę przywiązuje ks. prof. Ciszewski do „usługowych” wykładów prowadzonych przez przeszło ćwierćwiecze na niemal wszystkich wydziałach KUL w zakresie kursorycznego wykładu historii filozofii, traktowanego z powagą i troską, wręcz z pasją jako przedmiot formacyjny na naszym Uniwersytecie. Stanowi on przecież istotne narzędzie wdrażania przyszłych twórców kultury i świadomych uczestników życia społecznego w fundamentalny element kultury europejskiej, jakim jest historia filozofii […]”.

 

 

Spis treści

 

Teksty okolicznościowe

 

W służbie młodzieży. List Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Ks. Stanisław Janeczek, Ksiądz Profesor Marian Ciszewski SDB - historyk renesansu i wychowawca akademicki

Publikacje ks. prof. Mariana Ciszewskiego SDB (oprac. ks. Stanisław Janeczek)

 

Artykuły dedykowane Ks. Prof. Marianowi Ciszewskiemu SDB 

 

Anna Głąb, Kartezjańska koncepcja zjednoczenia umysłu i ciała - na podstawie interpretacji Margaret D. Wilson

Przemysław Gut, Spinozjańska koncepcja wolności jako działania rozumnego, zgodnego z naturą i cnotliwego

Piotr Gutowski, O trzech elementach filozofii Thomasa Reida

Stanisław Kiczuk, Uwagi o systemie logiki formalnej skonstruowanym dla logików nieformalnych

Jan Kłos, Problem zła a Frédérica Bastiata rewizja nowoczesności

Piotr Kulicki, Systemy sylogistyki dowodowej

Andrzej Maryniarczyk, Istota (bytu) w ujęciu Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu

Ks. Piotr Moskal, Zagadnienie rozpoznania religii prawdziwej

Zenon E. Roskal, Eksperymentalny test ogólnej teorii względności

Maksymilian Roszyk, Relatywizm teoretyczny i relatywizm normatywny

Piotr K. Szałek, Zagadnienie sceptycyzmu w kontekście wpływu myśli Locke'a na filozofię Berkeleya

Marcin Tkaczyk, Pojęcie istnienia w czasie a pojęcie współistnienia z czasem w Monologionie Anzelma z Canterbury

 

 


Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ciszewskiego SDB. Red. S. Janeczek, P. Gutowski. „Roczniki Filozoficzne” 58:2010 nr 1

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2013, godz. 23:51 - Anna Starościc