PL: Pruss o wymogu powszechnej miłości  
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63 (2015), nr 3

 
Strony/pages: 21-30  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-2

 

 

Streszczenie

W swojej znakomitej książce One Body Alexander Pruss opiera się na przekonaniu, że ist­nieje wymóg powszechnej miłości: wszyscy jesteśmy zobowiązani do wzajemnej miłości. Za­warte w niniejszej pracy tezy Pruss w dużej mierze uzasadnia, odwołując się do prawdy obja­wionej, mimo to wymóg powszechnej miłości wzmacnia argumentacją filozoficzną. Ten sposób argumentacji nazywam „argumentem z wrażliwości na wartość”. Jego podstawą jest przekonanie, że wszyscy ludzie posiadają pewien rodzaj wsobnej wartości, która to wartość dostarcza wszyst­kim innym podmiotom racji, aby odpowiedzieć na nią pozytywnie, stąd każdy człowiek jest zobowiązany do miłości drugiego człowieka. W niniejszym artykule dyskutuję z tym argu­men­tem, zwracając uwagę na jego dwie istotne słabości: pierwsza z nich dotyczy tego, jakiego ro­dzaju racji dostarcza wartość osoby, a druga tego, na ile odpowiedź na ową wartość musi być odpo­wiedzią miłości.

 

Summary

Throughout his excellent book One Body, Alex Pruss relies upon the view that there is a re­quirement of universal love: each and every one of us is required to love each and every one of us. Although he often appeals to revealed truth in making arguments for his various theses, he supports the requirement of universal love primarily through a philosophical argument, an argu­ment that I call the “argument from responsiveness to value.” The idea is that all persons bear a sort of nonrelational value, and because this value gives every agent reasons to respond to it positively, each and every person is bound to love each and every person. The aim of this paper is to criticize this argument. Pruss’s argument has two important gaps, one concerning the sort of reasons that the value of persons gives and one concerning whether the required response is the response of love.

 

 

Słowa kluczowe: miłość, wymóg, racje, wartość.

 

Key words: love, requirement, reasons, value.

 

 

Bibliografia/References:

  1. Aquinas, St. Thomas. 1981. Summa Theologiae, trans. Fathers of the English Dominican Province. Chri­stian Classics.
  2. Davison, Scott A. 2012. On the Intrinsic Value of Everything. New York: Continuum.
  3. Gert, Joshua. 2004. Brute Rationality: Normativity and Human Action. Cambridge University Press.
  4. Murphy, Mark C. 2014. “Toward God’s Own Ethics.” In Challenges to Religious and Moral Be­lief, edited by Michael Bergmann and Patrick Kain. Oxford: Oxford University Press.
  5. Murphy, Mark C. 2002. An Essay on Divine Authority. Ithaca: Cornell University Press.
  6. Nagel, Thomas. 1970. The Possibility of Altruism. Princeton: Princeton University Press.
  7. Pruss, Alexander. 2013. One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics. Notre Dame: Uni­versity of Notre Dame Press.
  8. Schroeder, Mark. 2007. “Reasons and Agent-Neutrality.” Philosophical Studies 135:279–306.
  9. Swinburne, Richard. 1994. The Christian God. Oxford: Clarendon Press.

 

Information about Author:

Prof. Mark C. Murphy—McDevitt Professor of Religious Phi­lo­so­phy, Georgetown University, Department of Philosophy; address for correspondence: George­town University, 215 New North, Washington, DC 20057; e-mail: mark.murphy@georgetown.edu

 

 

Citation information:

Murphy, Mark C. 2015. "Pruss on the Requirement of Universal Love." Roczniki Filozoficzne 63, 3: 21-30, http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-2.

 

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2015, godz. 21:46 - Anna Starościc