PL: Wokół książki Alexandra Prussa One Body  
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63 (2015), nr 3

 
Strony/pages: 87-105  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-7

 

Streszczenie

Artykuł koncentruje się na jednym kluczowym aspekcie książki Alexandra Prussa One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2013), a mia­no­wicie stwierdzeniu, że w odniesieniu do osób ludzkich wiele – a być może większość – możli­wych zbli­żeń cielesnych winna być oceniana jako dozwolona lub nie na podstawie ich relacji do aktu, w którym mąż i żona stają się „jednym ciałem”. Takie rozumienie zbliżeń cielesnych wy­­daje się zbyt rygorystyczne, a nawet absurdalne, zwłaszcza jeśli poruszamy się na gruncie ro­zu­mu natu­ralnego i w oderwaniu od objawienia oraz doktryny chrześcijańskiej, co deklaruje w swo­jej książ­ce Pruss.

 

Summary

This essay considers one key aspect of Alexander Pruss’s One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2013), namely, his judgment that many, perhaps most, of the fleshly intimacies possible among human persons ought be evaluated and judged licit or illicit by their relation to the act whereby husband and wife become “one flesh.” This account of fleshly intimacies is too restrictive, indeed absurdly so, and particularly if considered according to natural lights alone and in abstraction from Christian revelation and doctrine, which is what Pruss claims to do in the book.

 

 

Słowa kluczowe: etyka seksualna, chrześcijaństwo, Alexander R. Pruss

 

Key words: sexual ethics, Christianity, Alexander R. Pruss.

 

 

Bibliografia/References:

  1. Alexander Pruss, One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics, Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 2013.

 

Information about Author:

Prof. Paul J. Griffiths—Duke Divinity School, Warren Chair of Catholic Theology; address for correspondence: Duke Divinity School, Box 90968, Durham, NC 27708-0968, USA; e-mail: pgriffiths@div.duke.edu

 

 

Citation information:

Griffiths, Paul J. 2015. "On Alexander Pruss’s One Body." Roczniki Filozoficzne 63, 3: 87-105, http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-7.

 

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2015, godz. 21:49 - Anna Starościc