PL:

Mądrość według Grimma

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 66 (2018), nr 1

 
Strony/pages: 67-77  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-4

 

Streszczenie

Dotychczas problematyka mądrości nie była szerzej rozważana na gruncie epistemologii analitycznej. W ostatnim czasie interesujące ujęcie tematu zaproponował Stephen Grimm, który dowodzi, że mądrość oparta jest na wiedzy oraz że tradycyjny podział na wiedzę teoretyczną i praktyczną jest nie do utrzymania. Dostrzegam pewną niespójność w tychże aspektach jego pracy. Z jednej strony chciałby utrzymywać, że tradycyjne wzorce mądrości (takie jak Jezus, Budda, Konfucjusz) mogą wciąż być określane mianem „mądrych” z punktu widzenia jego teorii. Lecz z drugiej strony, proponowany przezeń warunek bycia mądrym zdaje się zakładać, że tylko cześć tych, którzy głoszą sprzeczne ze sobą poglądy, istotnie jest mądra. Rozważam szereg możliwych rozwiązań tego problemu oraz popieram podejście kontekstualistyczne, które do­puszcza warunek wiedzy oraz pozwala tradycyjne wzorce mądrości określać mianem „mądrych”.

Przełożył Marcin Garbowski

 

 

Summary

Wisdom has not been widely discussed in analytical epistemology. An interesting recent ana­lysis comes from Stephen Grimm who argues that wisdom requires knowledge and that the tradi­tional dichotomy between theoretical and practical wisdom doesn’t hold. I note a tension between these aspects of his work. He wishes to maintain that traditional exemplars of wisdom (such as Jesus, Buddha, Confucius) may still be termed ‘wise’ by his theory. But his knowledge condition seems to require that only a subset of those who hold conflicting views are really wise. I consider a number of possible responses to this and endorse a non-indexical contextualist approach which will allow the knowledge condition and also allow the traditional exemplars to be termed ‘wise’.

 

  

Słowa kluczowe: madrość; epistemologia analityczna; Stephen Grimm.

Key words: wisdom; analytical epistemology; Stephen Grimm.

 

 

Bibliografia/References:

 

 1. Grimm, Stephen. 2015. “Wisdom”. Australasian Journal of Philosophy, 93, 139–154.

 2. Hick, John. 1989. An Interpretation of Religion. Basingstoke: Macmillan.

  Kenny, Anthony. 1986. A Path From Rome. Oxford: Oxford University Press.

 3. Lewis. David. 1996. “Elusive Knowledge”. Australasian Journal of Philosophy, 74, 549–67.

 4. MacFarlane, John. 2009. “Nonindexical Contextualism”. Synthese, 166 (2), 231–250.

 5. Morawetz, Thomas. 1978. Wittgenstein and Knowledge: The Importance of On Certainty. Brigh­ton: Harvester.

 6. O’Grady, Paul. 2002. Relativism. Chesham: Acumen.

 7. Ryan, Sharon. 2012. “Wisdom, Knowledge, and Rationality”. Acta Analytica, 276, 2: 99–112.

 8. Ryan, Sharon, (2013), “Wisdom”. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, edited by Edward N. Zalta. http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/wisdom/.

 9. Williams, Paul. 2002. The Unexpected Way. London: Continuum.

 10. Williamson, Tim. 2005. “Knowledge, Context and the Agent’s Point of View”. In Contex­tua­lism in Philosophy: Knowledge, Meaning and Truth, edited by Gerhard

 11. Preyer and Georg Peter, 91–114. Oxford: Oxford University Press.

 12. Wittgenstein, Ludwig. 1993. Philosophical Occasions, 1912-1951, edited by

 13. James Klagge and Alfred Nordmann. Indianapolis: Hackett Publishing Company.

 14. Yandell, Keith. 1999. Philosophy of Religion: A Contemporary Introduction. London: Routl­edge.

 15. Zagzebski, Linda. 1996. Virtues of the Mind: An Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethi­cal Foundations of Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.

Informacja o autorze/Information about Author:

Prof. Paul O’Grady — Trinity College Dublin, Department of Philosophy, University of Dublin, Dublin 2, Ireland; address for correspondence — e-mail: pogrady@tcd.ie

 
 

Cytowanie/Citation information:

O’Grady, Paul. 2018. Grimm Wisdom. "Roczniki Filozoficzne" 66, 1: 67-77, DOI: 10.18290/rf.2018.66.1-4.

 

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2018, godz. 13:08 - Anna Karczewska