Konferencje

(od 2003 r)

 1. udział w II Ogólnopolskim Forum Filozoficznym w Bielsku Białej z referatem "Peirce'owska krytyka kartezjanizmu" (19-21.05.2003),
 2. udział w sympozjum "Badania nad filozofią A.N. Whiteheada" w Katowicach z referatem "Metafilozofia filozofii procesu"( 24.05.2003),
 3. udział w sympozjum organizowanym przez Koło Filozoficzne Studentów Uniwersytetu Szczecińskiego z referatem: "Pragmatyzm jako nowe Oświecenie?" (24-25.05.2003),
 4. współorganizacja (z T. Szubką) międzynarodowej konferencji "Analytical Pragmatism", m.in. z udziałem H. Price’a i R. Brandoma, (KUL, 4-6.08.2003),
 5. organizacja konferencji: "Nauka i religia a historia: Rozważania wokół pragmatyzmu" (KUL, Kazimierz nad Wisłą, 8-10.11.2003),
 6. udział w IX Forum Młodzieży w sesji "Co nas zniewala na temat filozoficznych i psychologicznych wątków wokół filmu "Matrix" z głosem "Skrajny sceptycyzm i strategie dyskusji z nim w kontekście filmu "Matrix"?"(KUL, 2 grudnia 2003),
 7. udział w sesji "Metafizyka w filozofii" z referatem: "Metafizyka zdarzeń i procesów"(KUL, 11.12.2003),
 8. uczestnictwo w konferencji "W poszukiwaniu doskonałości. Interdyscyplinarne, międzyinstytucjonalne formy kształcenia akademickiego" (Poznań, UAM, 8.01.2004),
 9. gościnny referat pt. "Charlesa Peirce'a koncepcja wiedzy" na seminarium prof. Piotra Dehnela w Dolnośląskiej Szkole Pedagogicznej we Wrocławiu (23.01.2004),
 10. udział w sesji o filmie Mela Gibsona "Pasja" pt "Rekolekcje wielkopostne czy film o morderstwie?" zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów MISH KUL (15.03. 2004),
 11. uczestnictwo w VII Zjeździe Filozofii Polskiej w Szczecinie z głosem w panelu o zjawisku powrotu religii i z referatem "William James, pragmatysta czy egzystencjalista?"; współprzewodniczenie (wraz z prof. A. Przyłębskim) Sekcji Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej (14-16.09.2004),
 12. współorganizacja (z A. Kijewską) międzynarodowej konferencji: "Catholic Traditions in History, Literature, and Philosophy" z referatem podsumowującym konferencję (KUL 16-18.09.2004).
 13. Współorganizacja II Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie (głównym organizatorem był abp J. Życiński); prowadzenie panelu "Etos Akademii. Sokrates czy sukces?" (24-26.09.2004),
 14. uczestnictwo w konferencji "Oblicza agnostycyzmu", , z referatem "Agnostycyzm a problem zła naturalnego" (Tarnów, WSD, 14.04.2005),
 15. uczestnictwo w konferencji "Dynamizm świata realnego" z referatem "Williama Jamesa koncepcja pluralizmu a zagadnienie dynamizmu rzeczywistości" (Katowice: PAT Kraków i UŚ, 23.04.2005),
 16. uczestnictwo w konferencji "Międzyreligijne i ekumeniczne znaczenie ‘Nostra Aetate’"; prowadzenie panelu i współorganizacja konferencji (KUL 25.10.2005),
 17. uczestnictwo w internetowych debatach "Diametrosa": "Naturalizm i epistemologia" (21-23.10.2005) oraz "Czy zmierzch filozofii analitycznej?" (18-20 listopada 2005); zapis obu debat": "Diametros" 6 (2005),
 18. uczestnictwo w konferencji "Zagadnienie substancji w metafizyce", z referatem: "Koncepcja substancji w empiryzmie brytyjskim i filozofii procesu"(KUL, 15.10.2005),
 19. organizacja (wraz z E. Cyranem i ks. A. Czają,) międzynarodowej konferencji: "Chrześcijańskie korzenie jedności Europyi prowadzenie panelu w jej ramach" (KUL, 26-27.04 2006),
 20. prowadzenie międzynarodowej sesji w ramach konferencji "Nauka-wiara. Rola filozofii" ( KUL, 15.11.2006),
 21. referat "Człowiek jako samostwarzająca się istota" na IX Międzynarodowym Sympozjum z cyklu "Zadania Współczesnej Metafizyki: Dusza-Umysł-Ciało. Spór o jedność bytową człowieka" (KUL, 14.12.2006),
 22. udział w konferencji międzynarodowej "The Pragmatist Angle of Vision" w Uniwersytecie Jagiellońskim z okazji otwarcia John Dewey Research Center z referatem "On the Nature of Dewey’s Naturalism" (20-21.11.2007),
 23. udział w sesji Akademii Artes Liberales o fenomenie natchnienia, organizowanej przez KUL i UMCS z referatem "O warunkach prawdziwości natchnień religijnych" (7.03.2007) oraz prowadzenie dwóch paneli: "Natchnienie a polityka" (27.02.2007) i " Epistemiczna wartość natchnienia" (3.03.2007),
 24. Referat "Teizm a problem zła", na sesji Ingardenologicznej w Uniwersytecie Łódzkim (2.06.2007),
 25. Referat "Funkcje integracyjne uniwersytetu" na konferencji "Fenomen Uniwersytetu" w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (6.12.2007).
 26. uczestnictwo w międzynarodowej konferencji “American and European Values: I International Conference on Josiah Royce", z referatem: "William James’s Arguments against Monistic Idealism" (Uniwersytet Opolski, 24-28.06.2008),
 27. uczestnictwo w międzynarodowej konferencji “Charlesa Taylora wizja nowoczesności, rekonstrukcje i interpretacje" z referatem: "William James i Charles Taylor. Dwie strategie walki z naturalizmem" (KUL-UMCS, 15-16.10.2008),
 28. organizacja (wraz z P. Gutem) sesji "Mistrz-Katedra-Uniwersytet" (KUL, 10.01.2008,
 29. udział w 50. Tygodniu Filozoficznym KUL "Veri amici veritatis" z referatem: "Filozofia w ostatnim pięćdziesięcioleciu" (10-13.03.2008),
 30. uczestnictwo w VIII Zjeździe Filozofii Polskiej; przewodnictwo Sekcji Nowożytnej i Najnowszej filozofii Obcej; referat w sekcji Historii Filozofii Polskiej "William James a Wincenty Lutosławski" (Uniwersytet Warszawski, 15-20.09.2008),
 31. uczestnictwo w III Kongresie Kultury Chrześcijańskiej, prowadzenie i głos w panelu "Jak zreformować polską naukę?" (KUL, 25-27.09.2008),
 32. uczestnictwo w konferencji “American and European Values: John Dewey", z referatem "Dewey in the Context of Monism-Dualism Controversy" (Uniwersytet Opolski, 24-27.06. 2009),
 33. udział w panelu na konferencji organizowanej przez ks. prof. Andrzeja Czaję z Wydziału Teologii KUL (29.05 2009),
 34. udział w konferencji "Teistyczny porządek świata a budowanie społeczeństwa obywatelskiego" z referatem pod takim tytułem (Chełm, Szkoła Wyższa im. Jańskiego, 16.06.2009),
 35. udział w panelu organizowanym przez kwartalnik "Ethos" pt. "Koniec misji uniwersytetu" (KUL, 22.10.2009),
 36. udział w międzynarodowej konferencji "Faith and Reason" z dwoma referatami "Four Models of Faith-Reason Relationship" oraz “Agnosticism in Relation to Religious Belief" (Trivandrum, Indie, 7-10.01.2010),
 37. Udział w konferencji "Humanistyka dzisiaj" z okazji jubileuszu dziesięciolecia Akademii Artes Liberales z referatem "Społeczeństwo wiedzy społeczeństwo mądrości" (Uniwersytet Warszawski, 1-4.03.2010),
 38. udział w międzynarodowej konferencji: "The Right to Believe: Perspectives in Religious Epistemology" z referatem: "To Be in Truth or Not to Be Mistaken?" (Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 7-9.09.2010),
 39. udział w konferencji; "William James. Filozofia bez definicji", z referatem "The Principles of Psychology: zbiór impresji czy koherentna wizja?" (Uniwersytet Warszawski, 31.05-1.06. 2010),
 40. wykład na naukowym posiedzeniu Rady Instytutu Filozofii KUL: "Kilka uwag o personalizmie Williama Jamesa" (20.10.2010),
 41. współorganizacja i prowadzenie (z dr hab. Pawłem Kawalcem) konferencji "Filozofia a potoczny obraz świata" (KUL, Kazimierz nad Wisłą, 12-13.11.2010),
 42. udział w międzynarodowej konferencji "Nauki przyrodnicze a nowy ateizm" (zorganizowanej przez J. Życińskiego) z referatem "Czym jest ‘nowy ateizm’?" (KUL, 16-17.11.2010),
 43. współorganizacja i prowadzenie sesji z okazji dziesięciolecia Kolegium MISH KUL "Czas się tym zająć!" (19-20.11.2010),
 44. wykład w Instytucie Jana Pawła II KUL "O współczesnych wyzwaniach dla personalizmu" (14.10.2010),
 45. współorganizacja (z dr hab. Agnieszką Dziubą) sesji AAL "Religia i nauka – ku czci księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego" z referatem "O granicach nauki i prawie do wiary" (KUL, 19-21 maja 2010),
 46. uczestnictwo w sesji "Bóg i inne osoby. Debata wokół książki Stanisława Judyckiego" z referatem "Indywidualność osób i ograniczony charakter ziemskiej perspektywy. Myślenie życzeniowe czy wgląd w tajniki ludzkiej egzystencji?", (Kraków, Kolegium oo. Dominikanów, 26-27.05.2010).

 

 

Autor: Piotr Gutowski
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2011, godz. 22:12 - Andrzej Zykubek