Działalność organizacyjna, granty i wyróżnienia

 

Poza KUL byłem lub jestem:

 • przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (od stycznia 2012 do stycznia 2020 r.), wcześniej (w kadencji: 2004-2007) byłem członkiem Komitetu, a w kadencji 2008-2011 zasiadałem w jego czteroosobowym prezydium.
 • Od 2004 r. do 2018 członkiem 12osobowego Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (powołanym przez minister Lenę Kolarską-Bobińską, a w kolejnej kadencji przez ministra Jarosława Gowina)
 • członkiem Rady Naukowej Akademii Artes Liberales (od 2003 do 2013 r);
 • rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu zakresie merytorycznej oceny podręczników edukacji filozoficznej i programów nauczania filozofii (od 2004 do 2010);
 • przez dwie kadencje członkiem grupy ekspertów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Byłem też bądź jestem członkiem redakcji bądź rad naukowych kilku czasopism filozoficznych: "Roczników Filozoficznych" (KUL), "Analizy i Egzystencji" (Uniwersytet Szczeciński), "Diametrosa" (UJ), "Przeglądu Filozoficznego" (UW), "European Journal for Philosophy of Religion", "Polish Journal of Philosophy", "Ethosu" (KUL), "Studia Philosophica Wratislaviensia" (UWr), "Studia Whiteheadiana". Należę do kilku filozoficznych towarzystw naukowych: Towarzystwa Naukowego KUL, Society for the Advancement of American Philosophy, Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, Towarzystwa Metafizycznego im. A.N. Whiteheada.

 

 W KUL pełniłem lub pełnię następujące funkcje:

 • od r. 2007 kierownika Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej
 • od 2008 do 2012 r. dyrektora Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL (wcześniej: od 2003 do 2008 – zastępcy dyrektora MISH);
 • od r. 2003 do 2012 członka Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
 • od r. 2006 do 2008 r. pełnomocnika rektora ds. Międzynarodowych Programów Badawczych (zwłaszcza 7 Programu Ramowego).

Zrecenzowałem kilkanaście doktoratów i prac habilitacyjnych , 5 profesur, 2 doktoraty honoris causa. Ponadto, jak wiele innych osób pracujących na uczelniach, przygotowuję recenzje wydawnicze książek, recenzuję artykuły do różnych pism filozoficznych oraz biorę udział w procesie oceniania grantów i stypendiów w zakresie filozofii m.in. dla takich instytucji jak NCN, NPRH, FNP, NAWA, Fulbright Fundation.

 

Moje badania były wspierane przez międzynarodowe i polskie instytucje, które przyznały mi różne stypendia i granty:

 • Kościuszko Foundation Fellowship – na badania nad amerykańską filozofią procesu w Center for Process Studies w Cleremont, Kalifornia (od października 1988 do marca 1989),
 • British Council Fellowship oraz Cambridge Hospitality Scheme Award – na pobyt w Cambridge, Clare College, w celu pracy nad książką Brytyjska filozofia u schyłku XX wieku (od czerwca do sierpnia 1995),
 • Fulbright Senior Research Grant – dziesięciomiesięczne stypendium rządowe USA – na realizację projektu Dewey, Neopragmatism, and Society (1996-1997),
 • grant KBN 1H01A 013-18 (wraz z Tadeuszem Szubką), w rezultacie którego powstała m.in. moja książka Między monizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya,
 • grant MNiSW NN101201734, którego efektem jest monografia Nauka. Filozofia. Życie. U podstaw myśli Williama Jamesa,
 • grant promotorski NCN dla Maksymilia Roszyka, który w 2010 r . zakończył się obroną jego doktoratu.
 • grant „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w latach 2016-2018 (z przedłużeniem na pierwszy kwartał 2019) na realizację tematu Umiarkowane stanowiska we współczesnych filozoficznych sporach teizmu z ateizmem.

Ponadto brałem i biorę udział w kilku grantach NCN i NPRH jako wykonawca.

 

Uzyskałem kilka nagród i wyróżnień, w tym:

 • w r. 2004 nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego za książkę habilitacyjną Między monizmem a pluralizmem;
 • w r. 2006 indywidualną nagrodę rektora KUL za zorganizowanie konferencji "Chrześcijańskie korzenie jedności Europy" i zredagowanie angielskiej i polskiej książki pod tym samym tytułem;
 • w r. 2007 r. zostałem odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi;
 • w r. 2012 Medalem Komisji Edukacji Narodowej;
 • w 2017 r. przyznano mi wyróżnienie w kategorii „Nauka” w konkursie dziennikarzy lubelskich  „Bene Meritus Terrae Lublinensi”;
 • w 20017otrzynmałem medal 700-lecia miasta Lublin;
 • w 2018 r. odznaczono mnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

Autor: Piotr Gutowski
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2019, godz. 08:06 - Andrzej Zykubek