Publikacje

 

Książki własne i prace redakcyjne

 1. Filozofia procesu i jej metafilozofia. Studium metafizyki Ch. Hartshorne'a , Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1995 [rec. Leemon McHenry, "Process Studies" 24(1995), 96-99].
 2. Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku, red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1998 [rec: I. Ziemiński: "Ruch Filozoficzny" 56(1999), nr 2, 191-193; U. Żegleń, "Principia- Expres Filozoficzny" 1999, nr 23, 47-49].
 3. Analiza, obiektywność, realizm, red. P. Gutowski, T. Szubka, część "Przeglądu Filozoficznego. Nowa Seria", nr 9(2000), 5-146.
 4. Czy filozofia jest zbiorem przypisów do Platona?, red. P. Gutowski, część "Przeglądu Filozoficznego. Nowa Seria", nr 4 (2001).
 5. Między monizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya [książka habilitacyjna], Lublin: Wydawnictwo KUL 2002. [rec: A. Schetz, "Kwartalnik Filozoficzny" (2004), S. Gałkowski, Metafizyka pragmatyzmu, "Sophia", 4(2004,) s. 245-250; K. Wilkoszewska, "Edukacja filozoficzna", 2004], Wojciech Małecki, "Transactions of Charles Peirce Society", vol. 44, nr 2, s. 372-382].
 6. Catholic Universities in the New Europe, red. Christopher Garbowski, Piotr Gutowski i Agnieszka Kijewska, Lublin: Wydawnicwo KUL 2005 [rec. "Znak" 2005].
 7. Filozofia a pedagogika, red. Piotr Dehnel i Piotr Gutowski, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, 2005.
 8. Christianity and United Europe, red. Eugeniusz Cyran, Andrzej Czaja, Piotr Gutowski, Wydawnictwo KUL 2006 [wersja polska – późniejsza: Chrześcijaństwo a jedność Europy, Wydawnictwo KUL 2006].
 9. Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Czerkawskiego, red. P. Gutowski, P. Gut, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.
 10. Filozofia, nauka, życie. U podstaw myśli Williama Jamesa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.
 11. Stare i nowe. Esej o roli jednostkowych podmiotów, zmiany i wątpienia w religii, Kraków 2016,książka w serii „Wykłady otwarte z teologii naturalnej im J.M. Bocheńskiego”.
 12. Teizm ateizm i religia. Najnowsze spory w anglosaskiej filozofii analitycznej, red. P. Gutowski, M. Iwanicki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, ss. 875 (przekład najnowszych tekstów z analitycznej filozofii religii).

Artykuły

 1. Some Remarks on Charles Hartshorne's Conception of Theology, w: Charles Hartshorne's Concept of God, ed. S. Sia, Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers 1990, s. 153-162. [odpowiedź Hartshorne'a, Gutowski on Philosophical Theology, ibid. s. 290-293].
 2. Charles Hartshorne's Rationalism, "Process Studies", 19(1990), nr 1, s. 1-9 odpowiedź Hartshorne'a: Response to Piotr Gutowski, ibid., s. 10-14].
 3. Język metafizyki a język potoczny w ujęciu filozofów procesu, "Roczniki Filozoficzne", 39-40(1991/92), z. 1, s. 349-65.
 4. Czy filozofia procesu musi być teistyczna?, w: Bóg i przyroda w filozofii procesu, red. J. Życiński, Kraków: Znak 1992, s. 44-53. [Znak-Idee, nr 5].
 5. Koncepcja metafizyki procesu, "Studia Metafilozoficzne", t. 1, red. A.B. Stępień, T. Szubka, Lublin: TN KUL 1993, s. 135-165.
 6. Interpretatorzy i kontynuatorzy metafizyki A. N. Whiteheada, w: Filozofować dziś, red. A. Bronk, Lublin: TN KUL 1995, s. 179-98.
 7. Procesy i rzeczy-w-procesie: metafizyka Dorothy Emmet, "Roczniki Filozoficzne", 42(1994), s. 139-59 [Przedruk: "Ruch Filozoficzny", 52(1995), nr 3-4, s. 369-385; krótsza wersja: Procesualistyczna metafizyka Dorothy Emmett, "Znak", 53(2001), z. 6, s. 65-77].
 8. Koncepcja Boga w filozofii procesu, "Studia Warmińskie", 34 (1997), s. 215-232.
 9. Fazy rozwoju filozofii brytyjskiej w XX wieku, (z. T. Szubką), w: Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku, red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin, TN KUL 1998, s. 11-40.
 10.  John Dewey and Richard Rorty on Theism and Religion, "Roczniki Filozoficzne", 47(1999), z. 2, s.121-135.
 11.  Metafizyka procesualna a tomizm egzystencjalny, w: Poznanie bytu czy ustalanie sensów, red. A. Maryniarczyk, M.J. Gondek, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 1999, s. 109-132.
 12.  Czym jest filozofia analityczna? (z T. Szubką), "Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria" 9(2000), nr 2, s. 5-15.
 13.  Jedność pragmatyzmu i jego zróżnicowanie, w: Pragmatyzm i filozofia Hilarego Putnama, red. U. Żegleń, Toruń: Wyd. UMK 2001, s. 49-55.
 14.  Kilka uwag o zagadnieniu realizmu "Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria" (2001), nr 4, s. 35-49.
 15.  Prawda-rzeczywistość-sztuka, w: Prawda natury, prawda sztuki. Studia nad znaczeniem reprezentacji natury, red. R. Kasperowicz, E. Wolicka, Lublin, TN KUL 2002, s. 191-205.
 16.  O pojęciu genezy idei filozoficznych, "Roczniki Filozoficzne", 50(2002), z. 3,  s. 7-19.
 17.  Argumentacja w metafizyce Charlesa Hartshorne'a, w: O myśleniu procesualnym: Charles Hartshorne i Charles Sanders Peirce, red. T. Komendziński, Toruń: Wydawnictwo UMK 2003, s. 39-50.
 18. The Philosophy of John Dewey and the Problem of Realism, in: Deconstruction and Reconstruction, ed. J. Ryder i K. Wilkoszewska, Amsterdam/New York: Rodopi 2004, s. 219-226.
 19. Charlesa Peirce'a krytyka epistemologii kartezjańskiej. U źródeł filozofii współczesnej, "Roczniki Filozoficzne" 52(2004), nr 2, s. 171-188.
 20. Metafizyka zdarzeń i procesów, w: Metafizyka w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2004, s. 426-441.
 21. Antyrealizm a pragmatyzm (z T. Szubką), "Kwartalnik Filozoficzny" 32(2004), z. 3, s. 107-141.
 22. Truths, Life Truths and the Full Truth: The Existential and Integrative Role of Catholic Universities, in: Catholic Universities in the New Europe, red. Christopher Garbowski, Piotr Gutowski i Agnieszka Kijewska, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 145-155.
 23. Egzystencjalny wymiar filozofii Williama Jamesa w świetle jego interpretacji tzw. maksymy pragmatycznej, w: Byt i sens. Księga pamiątkowa VII Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie, red. Renata i Ireneusz Ziemińscy, Szczecin 2005, s. 231-237.
 24. O pojęciu tożsamości osobowej w "Traktacie o naturze ludzkiej" Davida Hume’a, w: Substancja – Natura – Prawo naturalne, red. A. Maryniarczyk, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2006, s. 157-165.
 25. Kontrowersja: realizm–idealizm, w: Stefan Swieżawski. Osoba i dzieło, red. J. Czerkawski, P. Gut, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 151-169.
 26. Filozofia współczesna wobec ideału naukowości, "Colloquia Communia" 1-2 2007, s. 9-14).
 27. Profesor Jan Czerkawski – uczony, nauczyciel, człowiek, w: Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem, red. P. Gutowski, P. Gut, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 7-16.
 28. Analityczne a narracyjne podejście do zagadnienia tożsamości osobowej w kontekście logicznego pojęcia identyczności, w: Tożsamość i jej przemiany a kultura, red. P. Oleś, A. Batory, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2008, s. 13-40.
 29. O potrzebie integracji wiedzy w wykształceniu uniwersyteckim, w: Fenomen uniwersytetu, red. A Grzegorczyk, J. Sójka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s. 105-115.Jak zreformować polską naukę?, w: Godność czy sukces? Kulturowe dylematy współczesności, red. ks. J. Mariański, St. Zięba, Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 125-134.
 30. Teizm a społeczeństwo obywatelskie, w: Teistyczny porządek świata a społeczeństwo obywatelskie, red. Eugeniusz Wilkowski, Chełm 2009, s. 54-62.
 31. Wincenty Lutosławski w oczach Williama Jamesa, "Studia z Filozofii Polskiej" 4(2009), s. 112-148.
 32. O trzech elementach filozofii Thomasa Reida, "Roczniki Filozoficzne", 58(2010), nr 1, s. 71-93.
 33. Principles of Psychology". Zbiór impresji czy spójna wizja?, "Przegląd Filozoficzny-Nowa Seria", 19(2010), nr 4, s. 201-217.
 34. The Knowledge Society – the Wisdom Society, w: The Humanities Today and the Idea of Interdisciplinary Studies, ed. B. Bokus: Warszawa: Matrix 2011, s. 223-234.
 35. Subiektywne doświadczenie czy więź wspólnotowa? William James i Charles Taylor o religii, w: Charlesa Taylora wizja nowoczesności: rekonstrukcje i interpretacje, red. Ch. Garbowski, J. Hudzik, J. Kłos, Warszawa: Łośgraf 2011, s. 124-141.
 36. To Be in Truth or Not to Be Mistaken, w: The Right to Believe. Perspectives in Religious Epistemology, ed. D. Łukasiewicz, R. Pouivet, Frankfurt: Ontos Verlag 2012, s. 85-102. To Be in Truth or Not to Be Mistaken, w: The Right to Believe. Perspectives in Religious Epistemology, ed. D. Łukasiewicz, R. Pouivet, Frankfurt: Ontos Verlag 2012, s. 85-102.
 37. Czym jest ‘nowy ateizm’?, w: Nauki przyrodnicze a ‘nowy ateizm’, red. M. Słomka, Lublin : Wydawnictwo KUL 2012, s. 7-45.
 38. O dwóch koncepcjach wykorzystywanych przez abpa Józefa Życińskiego do ukazywania harmonii teizmu chrześcijańskiego z naukami, w: W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei, red. S. Nowosad, A. Eckmann, T. Adamczyk, Lublin, TN KUL 2012, s. 74-82.
 39. Indywidualność osób i ograniczony charakter ziemskiej perspektywy. O eschatologicznych podstawach antropologii Stanisława Judyckiego, w: „Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego Bóg i inne osoby” red. Janusz Pyda, Poznań: W drodze 2013, ss. 333-345.
 40. Stefan Swieżawski wobec Soboru Watykańskiego II, „Ethos” 25(2012) nr 4, ss. 243-261.
 41. Józefa Życińskiego koncepcja relacji między religią a nauką, ”Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 22(2013), nr 1, 15-30.
 42. Epistemologiczne i etyczne podstawy nowego ateizmu, „Teologia i Moralność”, 8(2013), nr 1, s. 7-18.
 1. Doświadczenie religijne (z Marcinem Iwanickim) w: J. Hołówka i B. Dziobkowski, Panorama filozofii współczesnej, Warszawa: PWN 2016, s. 205-540;
 2. Wolność a teizm i ateizm, w: Wolność ocalona, T. Adamczyk, Lublin: TN KUL 2016 s. 409-420.
 3. Religia i Bóg w klasycznym pragmatyzmie amerykańskim. Przykład Williama Jamesa i Johna Deweya, w: Filozofia Boga, S Janeczek, A. Starościc, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, s. 161-185.
 4. Nowy ateizm, w: Filozofia Boga, S Janeczek, A. Starościc, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, s. 427-439.
 5. Metafizyka w filozofii procesu, w: Metafizyka, I Koncepcje metafizyczne, w: red. S Janeczek, A. Starościc, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, s. 317-334.
 6. O epistemicznym wymiarze religii, „Nauka” (kwartalnik PAN) 2017, nr 4, s. 19-33.
 7. O gwiazdach naukowych, o naukowej klasie średniej i o znaczeniu poczucia sprawiedliwości wśród uczonych, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1(2017) 2016, s. 163-168.
 8. Religijna i metafizyczna koncepcja Boga w teizmie procesualnym Charlesa Hartshorne’a, w: Jeżeli Bóg istnieje… Wolność a hipoteza teistyczna. Studia i eseje, red. A. Stefańczyk, Lublin: TN KUL 2018, ss. 357-376 (wersja angielska: The Religious and Metaphysical Conception of God in Charles Hartshorne’s Process Theism, in: If God exists... Human freedom and theistic hypothesis, ed. by A. Stefańczyk, R. Majeran, Lublin TN KUL 2019, s., 401-423).
 9. O możliwości doświadczenia obecności Boga, w: Filozofia religii – kontrowersje, red. J. Hołówka, B. Dziobkowski, Warszawa: PWN, 2018, s. 131-149.

Prace pozostałe (podręczniki, hasła encyklopedyczne, recenzje, sprawozdania, polemiki)

 1. Jakiej filozofii potrzeba współczesnej kulturze?, "Biuletyn Informacyjny KUL", 27(1985), nr 1, s. 110-111.
 2. Filozofia a nauka. Sprawozdanie z zebrania Wydziału Filozoficznego KUL (z T. Szubką), "Zeszyty Naukowe KUL", 119-120(1987) nr 3-4, s. 125-27.
 3. Rec.: Mihailo Markovic, The Language of Ideology, “Roczniki Filozoficzne" 35-36 (1987-88), s. 143-146.
 4. O dwóch stylach filozofowania (z T. Szubką) [omówienie konferencji filozofów z KUL i Oxford University w Kazimierzu Dolnym 14-19 III 1988], "Przegląd Powszechny", 11(1988), s. 304-306.
 5. Ku obiektywnej historii filozofii, (z T. Szubką) [rec.: F. Copleston, Historia filozofii:, t. 8: Od Benthama do Russella], "Znak" 424(1990), nr 9, s. 93-98.
 6. Charles Hartshorne on Metaphilosophy, Person and Immortality, and Other Issues [wywiad z Charlesem Hartshorne’em przeprowadzony wraz z Johnem Kennedym], "Process Studies", 19(1990), nr 4, s. 256-78.
 7. Uwagi do listu pana Bohdana Chwedeńczuka (z T. Szubką), "Znak" 430(1991), nr 3, s. 151-157 [dyskusja nad tłumaczeniem B. Chwedeńczuka książek P. Strawsona, S. Kripkego, i J. Searle’a].
 8. Hartshorne: krytycy, kontynuatorzy, egzegeci [rec. The Philosophy of Charles Hartshorne, ed. L. E. Hahn, La Salle 1991], "Znak" 449(1992), nr 10, s. 120-24.
 9. Procesualistyczna metafizyka Dorothy Emmet, [rec. D. Emmet, The Passage of Nature, Houndmills: Macmillan 1992].
 10. Hartshorne Charles, w: Encyklopedia katolicka, t. 6., Lublin: TN KUL 1993, s. 578-590.
 11. Hume David, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin: TN KUL 1993, s. 1322-1325
 12. Igel Salomon (z S. Janeczkiem), w: Encyklopedia katolicka, t. 6., Lublin: TN KUL 1993, s. 1439-1440.
 13. Problemy procesualno-relacyjnej koncepcji człowieka [uwagi o artykule J. Strojnowskiego Stawanie się człowiekiem] "Znak" 1993, z. 3, s. 124-129.
 14. Rec.: G. R. Lucas, The Rehabilitation of Whitehead. An Analysis and Historical Assessment of Process Philosophy, "Roczniki Filozoficzne", 42(1994), z.1, s. 244-49.
 15. Poza moralizmem i cynizmem [rec.: D. Emmet, The Role of the Unrealisable. A Study in Regulative Ideals, Macmillan 1994], "Znak" 486(1995), nr 11, s. 152-156.
 16. W obronie żyraf [wypowiedź w dyskusji z R. Rortym, w: Habermas, Rorty, Kołakowski: stan filozofii współczesnej, przekład i oprac. J. Niżnik, Warszawa: IFiS PAN 1996, s. 153-155. Wersja angielskojęzyczna w: Debating the State of Philosophy, ed. J. Niżnik and J. Sanders, Westport-London: Praeger 1996, s.110-111].
 17. Nowe Oświecenie, czyli w obronie nauki i naturalizmu [rec.: Challenges to the Enlightenment, ed. P. Kurtz and T.J. Madigan, Buffallo: Prometheus Books 1994], "Znak", wrzesień 1996.
 18. Metafilozofia (z T. Szubką), w: Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Lublin: TN KUL 1997, s. 352b-354b.
 19. Filozofia procesu, w: Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Lublin: TN KUL 1997, s. 232b-236a.
 20. Przypadek, zło i ewolucja (z T. Szubką) [rec.: P. van Inwagen, God, Knowledge, and Mystery, Ithaca-London: Cornell University Press], "Znak" 50(1998), z. 10, s. 151-160.
 21. Czy dzisiaj potrzebna jest filozofia?, "Brama", 1(1998), s. 64-69.
 22. Wierzyć rozumowi, czyli o wyróżnionej pozycji człowieka we wszechświecie, komentarz do encykliki Fides et ratio, "Znak", nr 4 1999, s. 31-45.
 23. Ateny. Edukacja filozoficzna [zapis zajęć interdyscyplinarnych dla nauczycieli prowadzonych przez R. Doktóra, P. Gutowskiego, D Próchniaka, J. Wojtysiaka i S. J. Żurka], "Scriptores Scholarum", 7(1999), nr 4, s. 180-202.
 24. Zasadność krytyki scjentyzmu i pragmatyzmu w encyklice ‘Fides et ratio’, w: Rozum otwarty na wiarę, red. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Lublin 2000, s. 197-202.
 25. Czas i chwile [wstęp do albumu z wystawy zorganizowanej przez biuro Wystaw Artystycznych w Lublinie w 2000 r.], Lublin: BWA 2000, s. 3-5 [wersja angielska: Man and Time, s. 6-8].
 26. Rec. Edinburgh Encyclopedia of Continental Philosophy, ed. S. Glendinning, Edinburgh: Edinburgh University Press 1999, "Roczniki Filozoficzne" 49(2001), s. 243-246.
 27. Hasło: "Hume David", Powszechna Encyklopedia Filozofii t. 4, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2003, s. 666a-669b.
 28. Ścieżki Europy. Źródła naszej cywilizacji, (Paths of Europe, The Sources of our Civilization) (together with R. Doktór, D. Próchniak, J. Skarbek, J. Wojtysiak, and S. Żurek), Warszawa: Stentor 2003.
 29. William James i pragmatyzm, posłowie do: W. James, Pragmatyzm, przeł. M. Filipczuk, Kraków: Zielona Sowa 2004, s. 131-139.
 30. Williama Jamesa metafizyka kreatywności i wolności, posłowie do: W. James, Z wybranych problemów filozofii. Początek wprowadzenia do filozofii, przeł. M. Filipczuk, Kraków: Zielona Sowa 2004, s. 121-129.
 31. Hasła: "Proces, procesualizm, filozofia procesu", "Peirce" w: Słownik filozofii, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa 2004.
 32. Emerson i przesłanie wiary w siebie, posłowie do: R.W. Emerson, Natura. Amerykański uczony, przeł. M. Filipczuk, Kraków: Zielona Sowa 2005, s. 85-94.
 33. Bóg a zło naturalne, w: Między wiarą i niewiarą. Oblicza agnostycyzmu, Tarnów: Biblos 2005, s. 45-55.
 34. Katolickie uniwersytety a ideał pełnej prawdy, "Znak" 57 (2005), nr 11, s. 43-57.
 35. Wszechświat pluralistyczny: Williama Jamesa rozprawa z absolutnym monizmem, posłowie do: W James: Filozofia wszechświata przeł. W. Witwicki, Kraków: Zielona Sowa 2007, s. 157-166.
 36. Hasło: "Procesu filozofia", Powszechna Encyklopedia Filozofii t. 8, Lublin: Polskie Twarzystwo Tomasza z Akwinu 2007, s. 492b-495a.
 37.  Przekład (z T. Szubką): J. Kim, Mit nieredukcyjnego materializmu, w: Analityczna filozofia umysłu, red. M. Miłkowski, R. Poczobut, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2008, s. 76-97.
 38.  Hasło: "Czerkawski Jan", Powszechna Encyklopedia Filozofii t. 10, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2009, s. 121b-123b.
 39. Wywiad w "First Malayalam Daily", z 9 stycznia 2010 (w języku malajalam).
 40.  Hasła w Encyklopedii Katolickiej: Pragmatyzm, (t. XVI, 2012), oraz Strumień świadomości (t. XVIII, 2013).
 41. O trzech zaleceniach Andrzeja Grzegorczyka: aby myśleć logicznie, myśleć poważnie i wyzbyć się przemocy, słowo wstępne w: A. Grzegorczyk, W poszukiwaniu ukrytego sensu. Myśli i szkice filozoficzne, wybór i opracowanie R. Grzegorczyk, Lublin: Academicon 2018, ss. 11-19.

 

Przekłady z języka angielskiego

 1. Brand Blanshard, Miejsce filozofii w rozumieniu świata, "Przegląd Powszechny", 4/812(1989), 88-102 [przekład z T. Szubką i grupą studentów filozofii].
 2. Santiago Sia, Cierpienie i kreatywność, "Zeszyty Naukowe KUL", 33(1990), nr 1-4, s. 19-31.
 3. John Haldane, Tomistyczne wcielenie MacIntyre’a, "Zeszyty Naukowe KUL", 34(1991), nr 3-4, s. 57-73.
 4. Edward Craig, Praktyczna eksplikacja wiedzy (z T. Szubką), "Zeszyty Naukowe KUL" 34(1991), nr 3-4, s. 39-55.
 5. Ivor Leclerc, Zagadnienie natury metafizyki, "Roczniki Filozoficzne", 42(1994), z. 1, s. 195-204.
 6. A. Quinton, Zderzenie symboli (z T. Szubką), "Znak" 47(1995), nr 477, z. 2, s. 91-98.
 7. W. Throop, Neopragmatyzm po piętnastu latach (z T. Szubką), w: Filozofować dziś, red. A. Bronk: TN KUL 1995, s. 347-373.
 8. M. Ayers, Co to jest realizm, w: Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku, red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin: TN KUL 1998, s. 155-180.
 9. T. Baldwin, Zwrot naturalistyczny, w: Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku, red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin: TN KUL 1998, s. 393-414.
 10.  B. Brewer, Podstawy wiedzy percepcyjnej, w: Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku, red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin: TN KUL 1998, s. 335-358.
 11.  R. Walker, Imperytywy kategoryczne, w: Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku, red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin: TN KUL 1998, s. 487-546.
 12. R. Swinburne, Ciało i dusza, "Roczniki Filozoficzne", 49(2001), s. 229-234.

 

Autor: Piotr Gutowski
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2019, godz. 08:02 - Andrzej Zykubek