Tematyka wykładów z prawa gospodarczego dla studentów I roku ekonomii

 (studia stacjonarne II°)

semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014

 

 Dr Paweł Zdanikowski

 

PLAN WYKŁADU INFORMACJE O EGAZMINIE  LITERATURA

 

 

 

 

Tematyka wykładów z prawa gospodarczego dla studentów I roku ekonomii (studia stacjonarne II°)

semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015

 Dr Paweł Zdanikowski

Wykład I (1.10.2014 r.) – lectio brevis

 1. Prawo gospodarcze – pojęcie i systematyka.
 2. Miejsce prawa gospodarczego w systemie prawa.
 3. Źródła prawa gospodarczego.

Wykład II (8.10.2014 r.)  

 1. Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia w Konstytucji RP.
 2. Swoboda przedsiębiorczości w prawie wspólnotowym.
 3. Pojęcie działalności gospodarczej.
 4. Ograniczenia swobody działalności gospodarczej.
 5. Działalność koncesjonowana.
 6. Działalność wymagająca zezwolenia.
 7. Działalność regulowana.
 8. Zezwolenie a koncesja.
 9. Pojęcie przedsiębiorcy i jego znaczenie w obowiązującym prawie.
 10. Przedsiębiorca – ewolucja pojęcia.
 11. Pojęcie i charakter prawny przedsiębiorstwa.
 12. Przedsiębiorstwo jako podmiot obrotu.
 13. Skutki zbycia przedsiębiorstwa.

 

 

Wykład III (15.10.2014 r.)  

 

 1. Pojęcie, charakter prawny i funkcje firmy.
 2. Zasady prawa firmowego.
 3. Prokura – pojęcie, charakter prawny, rodzaje.
 4. Prokura – legitymacja czynna i bierna.
 5. Zakres umocowania prokurenta.
 6. Wygaśnięcie prokury.

Wykład IV (22.10.2014 r.)

 1. Krajowy Rejestr Sądowy – pojęcie i funkcje.
 2. Podmioty wpisywane do rejestru przedsiębiorców.
 3. Podmioty wpisywane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społeczno – zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 4. Podmioty wpisywane do rejestru dłużników niewypłacalnych.
 5. Jawność formalna rejestru przedsiębiorców.
 6. Jawność materialna rejestru przedsiębiorców.
 7. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Wykład V (29.10.2014 r.)

 1. Rodzaje i formy prawne (typy) spółek; zasada numerus clausus form spółek.
 2. Spółki osobowe a spółki kapitałowe.
 3. Formy ustrojowe (stadialne) spółek.
 4. Umowa spółki (akt założycielski) – pojęcie, charakter prawny, funkcje.
 5. Pojęcie i rodzaje wkładów do spółki; kryteria zdolności aportowej.
 6. Podmiotowość prawna spółek handlowych.
 7. Członkostwo w spółce; klasyfikacja i charakter prawny praw i obowiązków członkowskich.
 8. Udział w spółce (akcja) – pojęcie i charakter prawny
 9. Postacie (rodzaje) wadliwości uchwał zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy).

Wykład VI (5.11.2014 r.) 

 1. Spółka cywilna – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.
 2. Stosunki majątkowe w spółce cywilnej.
 3. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki cywilnej.
 4. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej.
 5. Prawa i obowiązki wspólników spółki cywilnej.
 6. Zmiany składu osobowego spółki cywilnej.
 7. Rozwiązanie spółki cywilnej – pojęcie, przyczyny, skutki.
 8. Spółka jawna – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze;
 9. Powstanie spółki jawnej; przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną.
 10. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki jawnej.
 11. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej.
 12. Prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej.
 13. Zmiany składu osobowego spółki jawnej; przeniesienie ogółu praw i obowiązków.
 14. Rozwiązanie i likwidacja spółki jawnej – pojęcie, przyczyny, skutki.

 

Wykład VII (12.11.2014 r.) 

 1. Spółka partnerska – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.
 2. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej.
 3. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej.
 4. Przyczyny rozwiązania spółki a przyczyny wystąpienia partnera. 
 5. Spółka komandytowa – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.
 6. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej.
 7. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności komandytariusza.
 8. Prawa i obowiązki komandytariusza.
 9. Spółka komandytowo-akcyjna – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie   gospodarcze.
 10. Prawa i obowiązki komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.
 11. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej.

Wykład VIII (19.11.2014 r.)

 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.
 2. Powstanie spółki z o.o.
 3. Spółka z o.o. w organizacji – pojęcie, charakter prawny, zasady funkcjonowania.
 4. Kapitał zakładowy spółki z o.o. – istota i funkcje; kapitał zakładowy a inne kapitały (fundusze) spółki.
 5. Tryb i sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o.
 6. Tryb i sposoby obniżenia kapitału zakładowego.
 7. Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o.
 8. Sposoby nabycia i utraty członkostwa w spółce z o.o.
 9. Zbycie udziału i zbycie części udziału.
 10. Zastaw i użytkowanie na udziale.
 11. Dziedziczenie udziału w spółce z o.o.
 12. Wspólność udziału w spółce z o.o.
 13. Ograniczenia obrotu udziałami w spółce z o.o.
 14. Umorzenie udziału – pojęcie i rodzaje.
 15. Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.

 

Wykład IX (26.11.2014 r.)

 1. Zarząd spółki z o.o. – pojęcie, skład, kompetencje.
 2. Rada nadzorcza (komisja rewizyjna) spółki z o.o. – pojęcie, skład, kompetencje.
 3. Zgromadzenie wspólników – pojęcie, skład, kompetencje.
 4. Zwoływanie zgromadzenia wspólników.
 5. Zasady procedowania zgromadzenia wspólników.
 6. Zasady podejmowania uchwał na zgromadzeniu wspólników i w trybie obiegowym.
 7. Zmiana umowy spółki.
 8. Odpowiedzialność członków organów wobec wierzycieli spółki z o.o.
 9. Rozwiązanie spółki z o.o. – pojęcie, przyczyny, skutki.
 10. Likwidacja i czynności likwidacyjne.

Wykład X (3.12.2014 r.)

 1. Spółka akcyjna – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.
 2. Powstanie spółki akcyjnej; statut a umowa założycielska.
 3. Spółka akcyjna w organizacji – pojęcie, charakter prawny, zasady funkcjonowania.
 4. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej – istota i funkcje; kapitał zakładowy a inne kapitały (fundusze) spółki.
 5. Tryb i sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej.
 6. Pojęcie i rodzaje subskrypcji.
 7. Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego a szczególnie tryby podwyższenia.
 8. Kapitał docelowy.
 9. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.
 10. Tryb i sposoby obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej.
 11. Prawa i obowiązki akcjonariuszy – katalog i podział.
 12. Sposoby nabycia i utraty członkostwa w spółce akcyjnej.
 13. Przeniesienie akcji.
 14. Zastaw i użytkowanie akcji.
 15. Umorzenie akcji – pojęcie i rodzaje.
 16. Umorzenie a unieważnienie akcji.
 17. Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy.

Wykład XI (10.12.2014 r.)

 1. Zarząd spółki akcyjnej – pojęcie, skład, kompetencje.
 2. Rada nadzorcza spółki akcyjnej – pojęcie, skład, kompetencje.
 3. Walne zgromadzenie akcjonariuszy – pojęcie, skład, kompetencje.
 4. Zwoływanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
 5. Zasady podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
 6. Zmiana statutu.
 7. Rozwiązanie spółki akcyjnej – pojęcie, przyczyny, skutki.
 8. Likwidacja i czynności likwidacyjne.

 

 Wykład XII (17.12.2014 r.)

 

 1. Pojęcie i charakter prawny spółdzielni.
 2. Powstanie spółdzielni.
 3. Prawa i obowiązki członków spółdzielni.
 4. Organy spółdzielni.
 5. Rozwiązanie i likwidacja spółdzielni.
 6. Pojęcie i charakter prawny przedsiębiorstwa państwowego.
 7. Powstanie i ustanie przedsiębiorstwa państwowego.
 8. Organy przedsiębiorstwa państwowego.
 9. Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych.

 

Wykład XIII (7.1.2015 r.)

 

 1. Pojęcie umowy handlowej.
 2. Cechy umów handlowych.
 3. Normatywne cechy umów handlowych.
 4. Źródła prawa umów handlowych.
 5. Przedmiot umów handlowych
 6. Zawarcie umowy
 7. Oferta i jej przyjęcie
 8. Aukcja i przetarg
 9. Negocjacje
 10. Przedawnienie roszczeń z umów handlowych.
 11. Kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza.
 12. Odpowiedzialność za produkt.

 

Wykład XIV (14 stycznia 2015 r.)

Umowa sprzedaży, w tym umowa sprzedaży konsumenckiej i międzynarodowej.

 

Wykład XV (21.1.2015 r.)

Umowa leasingu.

Umowa agencyjna.

Warunki zaliczenia egzaminu z prawa handlowego:

Egzamin odbywa się w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru złożony z 30 pytań. Dla uzyskania oceny dostatecznej konieczna jest pozytywna odpowiedź na 15 pytań. Egzamin poprawkowy ma formę ustną. Dla jego zaliczenia konieczna jest odpowiedź na 3 pytania z listy pytań egzaminacyjnych (udostępnionej wcześniej).

Literatura:

 

 1. Gnela (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa 2012
 2. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych, Warszawa 2011.
  T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2009.

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2014, godz. 16:56 - Paweł Zdanikowski