Tematyka wykładów z prawa handlowego dla studentów IV roku administracji

(studia stacjonarne)

 semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013

 

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

 

 

Wykład I (26.10.2012 r.)

 

 1. Prawo handlowe – pojęcie i systematyka. 
 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 
 3. Źródła prawa handlowego. 
 4. Pojęcie przedsiębiorcy, jego ewolucja i aktualne znaczenie. 
 5. Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu.
 6. Firma a inne oznaczenia odróżniające. 

 7. Rodzaje zastępstwa w obrocie handlowym; prokura. 

 

Wykład II (27.10.2012 r.)  

 

 1. Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe.
 2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.  

 3. Prawo spółek - zagadnienia ogólne. Pojęcie i formy prawne spółek; zasada numerus clausus form prawnych spółek.

 4. Rodzaje, typy i formy ustrojowe spółek. 
 5. Instytucje ogólne prawa spółek:
  • umowa spółki; 
  • członkostwo; prawa i obowiązki wspólników; 
  • wkłady i kapitały własne; 
  • wyodrębnienie majątkowo-organizacyjne a problem podmiotowości prawnej; 
  • wadliwość umowy spółki oraz innych aktów organizacyjnych. 
 6. Zagadnienia kolizyjnoprawne.

 

 

Wykład III (9.11.2012 r.)

 

 1. Spółka cywilna.
 2. Problem tzw. spółki cichej.

 3. Spółka jawna. 
 4. Spółka partnerska.
 5. Spółka komandytowa.
 6. Spółka komandytowo-akcyjna.

 

Wykład IV (10.11.2012 r.) 

 

 1.  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – uwagi ogólne. 

 2. Powstanie spółki z o.o. 

 3. Status prawny wspólników spółki z o.o.: 

  • treść praw i obowiązków wspólników; 

  • zmiany treści praw i obowiązków wspólników; 

  • nabycie i utrata statusu wspólnika. 

 4. Kapitał zakładowy spółki z o.o.: 

  • istota i funkcje; 

  • podwyższenie kapitału zakładowego; 

  • obniżenie kapitału zakładowego. 

 

Wykład V (23.11.2012 r.) 

 

 1. System organów spółki z o.o.: 
  • zarząd; 
  • rada nadzorcza i komisja rewizyjna; 
  • zgromadzenie wspólników.
 2. Odpowiedzialność cywilnoprawna.
 3. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. 
 4. Spółka akcyjna – uwagi ogólne. 

 5. Powstanie spółki akcyjnej. 

 6. Akcje a obligacyjne tytuły uczestnictwa w zysku i podziale majątku spółki. 

Wykład VI (07.12.2012 r.)

 

 1. Status prawny akcjonariuszy: 
  • treść praw i obowiązków akcjonariuszy;
  • zmiany treści praw i obowiązków akcjonariuszy;
  • nabycie i utrata statusu akcjonariusza.
 2. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej: 
  • istota i funkcje;
  • podwyższenie kapitału zakładowego; 
  • obniżenie kapitału zakładowego.
 3. System organów spółki akcyjnej:
  • zarząd;
  • rada nadzorcza;
  • walne zgromadzenie akcjonariuszy
 4. Odpowiedzialność cywilnoprawna. 
 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej.

 

Wykład VII (11.01.2013 r.)

 

 

 1. Prawo grup spółek. 
 2. Łączenie się spółek. 
 3. Podział spółek.  
 4. Przekształcanie spółek. 

 

Wykład VIII (12.01.2013 r.)

 

 1. Prawo spółdzielcze.  
 2. Prawo przedsiębiorstw państwowych; komercjalizacja i prywatyzacja.  
 3. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG). 
 4. Spółka europejska (SE). 
 5. Spółdzielnia europejska (SCE). 
Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2012, godz. 10:58 - Michał Hałasa