Tematyka wykładów z prawa handlowego dla studentów I roku administracji  (studia stacjonarne II°)

semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014

 

Dr Paweł Zdanikowski

 

 

Wykład I (7.10.2013 r.) – lectio brevis

1.      Prawo handlowe – pojęcie i systematyka.

2.      Miejsce prawa handlowego w systemie prawa.

3.      Źródła prawa handlowego.

 

Wykład II (14.10.2013 r.)  

1.      Pojęcie przedsiębiorcy i jego znaczenie w obowiązującym prawie.

2.      Pojęcie i charakter prawny przedsiębiorstwa.

3.      Przedsiębiorstwo jako podmiot obrotu.

4.      Skutki zbycia przedsiębiorstwa.

5.      Pojęcie, charakter prawny i funkcje firmy.

6.      Zasady prawa firmowego.

7.      Prokura – pojęcie, charakter prawny, rodzaje.

8.      Prokura – legitymacja czynna i bierna.

9.      Zakres umocowania prokurenta.

10.    Wygaśnięcie prokury.

 

Wykład III (21.10.2013 r.)  

1.      Krajowy Rejestr Sądowy – pojęcie i funkcje.

2.      Podmioty wpisywane do rejestru przedsiębiorców.

3.      Podmioty wpisywane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społeczno – zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

4.      Podmioty wpisywane do rejestru dłużników niewypłacalnych.

5.      Jawność formalna rejestru przedsiębiorców.

6.      Jawność materialna rejestru przedsiębiorców.

7.      Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

 

Wykład IV (28.10.2013 r.)

1.      Rodzaje i formy prawne (typy) spółek; zasada numerus clausus form spółek.

2.      Spółki osobowe a spółki kapitałowe.

3.      Formy ustrojowe (stadialne) spółek.

4.      Umowa spółki (akt założycielski) – pojęcie, charakter prawny, funkcje.

5.      Pojęcie i rodzaje wkładów do spółki; kryteria zdolności aportowej.

6.      Podmiotowość prawna spółek handlowych.

7.      Udział w spółce (akcja) – pojęcie i charakter prawny.

8.      Postacie (rodzaje) wadliwości uchwał zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy).

 

Wykład V (4.11.2013 r.)

1.       Spółka cywilna – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.

2.       Stosunki majątkowe w spółce cywilnej.

3.       Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki cywilnej.

4.       Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej.

5.       Prawa i obowiązki wspólników spółki cywilnej.

6.       Spółka jawna – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze;

7.       Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki jawnej.

8.       Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej.

9.       Prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej.

10.     Zmiany składu osobowego spółki jawnej; przeniesienie ogółu praw i obowiązków.

 

Wykład VI (18.11.2013 r.)

1.      Spółka partnerska – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.

2.      Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej.

3.      Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej.

4.      Spółka komandytowa – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.

5.      Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej.

6.      Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności komandytariusza.

7.      Prawa i obowiązki komandytariusza.

8.      Spółka komandytowo-akcyjna – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie   gospodarcze.

9.      Prawa i obowiązki komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.

10.    Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej.

 

Wykład VII (25.11.2013r.) 

1.      Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.

2.       Powstanie spółki z o.o.

3.       Spółka z o.o. w organizacji – pojęcie, charakter prawny, zasady funkcjonowania.

4.       Kapitał zakładowy spółki z o.o. – istota i funkcje; kapitał zakładowy a inne kapitały (fundusze) spółki.

5.       Tryb i sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o.

6.       Tryb i sposoby obniżenia kapitału zakładowego.

7.       Członkostwo – udział – prawa i obowiązki wspólników.

 

Wykład VIII (2.12.2013 r.)

1.      Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o. – katalog i podział.

2.      Zbycie udziału i zbycie części udziału.

3.      Dziedziczenie udziału w spółce z o.o.

4.      Wspólność udziału w spółce z o.o.

5.      Ograniczenia obrotu udziałami w spółce z o.o.

6.      Umorzenie udziału – pojęcie i rodzaje.

7.      Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.

8.      Zarząd spółki z o.o. – pojęcie, skład, kompetencje.

9.      Rada nadzorcza (komisja rewizyjna) spółki z o.o. – pojęcie, skład, kompetencje.

 

 Wykład IX (9.12.2013r.)

1.      Zgromadzenie wspólników – pojęcie, skład, kompetencje.

2.      Zwoływanie zgromadzenia wspólników.

3.      Zasady procedowania i podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników.

4.      Zmiana umowy spółki.

5.      Odpowiedzialność członków organów wobec wierzycieli spółki z o.o.

6.      Rozwiązanie spółki z o.o. – pojęcie, przyczyny, skutek.

7.      Prawa i obowiązki likwidatorów.

8.      Zaspokajanie wierzycieli z majątku spółki.

9.      Podział nadwyżki likwidacyjnej.

10.    Spółka akcyjna – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.

11.    Powstanie spółki akcyjnej; statut a umowa założycielska.

12.    Spółka akcyjna w organizacji – pojęcie, charakter prawny, zasady funkcjonowania.

 

Wykład X (16.12.2013r.)

1.      Kapitał zakładowy spółki akcyjnej – istota i funkcje; kapitał zakładowy a inne kapitały (fundusze) spółki.

2.      Tryb i sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej.

3.      Pojęcie i rodzaje subskrypcji.

4.      Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego a szczególnie tryby podwyższenia.

5.      Kapitał docelowy.

6.      Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.

7.      Członkostwo – akcje – uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy.

8.      Pojęcie i rodzaje akcji.

9.      Akcje a inne tytuły uczestnictwa w zysku lub nadwyżce likwidacyjnej.

 

Wykład XI (13.1.2013r.)

1.      Prawa i obowiązki akcjonariuszy – katalog i podział.

2.      Przeniesienie akcji.

3.      Umorzenie a unieważnienie akcji.

4.      Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy.

5.      Zarząd spółki akcyjnej – pojęcie, skład, kompetencje.

6.      Rada nadzorcza spółki akcyjnej – pojęcie, skład, kompetencje.

7.      Walne zgromadzenie akcjonariuszy – pojęcie, skład, kompetencje.

8.      Zwoływanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

9.      Zasady procedowania i podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

10.    Zmiana statutu.

 

Wykład XII (20.1.2014r.)

1.   Pojęcie i charakter prawny spółdzielni.

2.   Powstanie spółdzielni.

3.   Prawa i obowiązki członków spółdzielni.

4.   Organy spółdzielni.

5.   Pojęcie i charakter prawny przedsiębiorstwa państwowego.

6.   Powstanie i ustanie przedsiębiorstwa państwowego.

7.   Organy przedsiębiorstwa państwowego.

8.   Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych.

 

Wykład XIII (27.1.2014 r.)

 

1.      Pojęcie umowy handlowej.

2.      Typologia umów handlowych. 

3.      Zawarcie umowy w obrocie handlowym.

4.      Wykonanie i zmiana umowy w obrocie handlowym.

5.      Kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza.

 

Wykład XIV (28.1.2014 r.)

1.      Umowy przenoszące własność rzeczy i praw (sprzedaż, sprzedaż konsumencka).

2.      Umowy o korzystanie z rzeczy lub praw (najem, dzierżawa, leasing, know-how).

 

Wykład XV (29.1.2014 r.)

1.      Umowy pośrednictwa w obrocie handlowym (agencja, komis).

2.      Umowy bankowe (rachunek bankowy, kredyt, pożyczka).

3.      Umowy ubezpieczeniowe.

 

 

Warunki zaliczenia egzaminu z prawa handlowego:

Egzamin odbywa się w formie pisemnej. Będzie to test jednokrotnego wyboru; składać się będzie z trzydziestu pytań (w oparciu o zagadnienia stanowiące tematykę wykładu), za prawidłową odpowiedź uzyskuje się jeden punkt, za odpowiedź błędną zero punktów (nie ma "punktów ujemnych"). Czas trwania egzaminu to 30 min.

Skala ocen z testu egzaminacyjnego:

0-14 – 2.0

15-18 – 3.0

19-22 – 3.5

23-25 – 4.0

26-28 – 4.5

29-30 – 5.0

.

Egzamin poprawkowy wygląda tak samo.

 

Literatura:

 

A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych, Warszawa 2011.
T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2013, godz. 22:39 - Piotr Kędzierski