DO POBRANIA: Program_konferencji_9-10_grudnia_2011_r. pdf

 

 

Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 9-10 grudnia 2011 r.

Miejsce obrad: Collegium Joannis Pauli II, Aula C-1031, X piętro

 

Program konferencji

 

 

Dzień I.  9 grudnia 2011 r. (piątek)

 

10.00-10.10 Otwarcie obrad

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Włodzimierz Karpiński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL - Kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego KUL

 

Sesja I. Geneza obowiązujących unormowań konstytucyjnych

Przewodniczy: Ks. prof. dr hab. Henryk Misztal (KUL)

10.10-10.30 Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski (UAM) – Formy i tryb regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w II Rzeczypospolitej

10.30-10.50 Prof. dr hab. Michał Pietrzak (UW) – Udział związków wyznaniowych w pracach nad ustawodawstwem wyznaniowym z 17 maja 1989 r.

 

10.50-11.20  Przerwa kawowa

 

11.20-11.40 Ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW) – Geneza, zawarcie i problem ratyfikacji Konkordatu z 1993 r. 

11.40-12.00 Dr hab. Ryszard Mojak, prof. UMCS – Kształtowanie się konstytucyjnego modelu układowego trybu regulacji stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w latach 1994-1997

12.00-12.30 Dyskusja

 

12.30-14.00 Przerwa obiadowa 

 

Sesja II. Zagadnienia prawno-porównawcze

Przewodniczy: Dr hab. Tadeusz J. Zieliński, prof. ChAT

14.00-14.20 Ks. dr hab. Jan Krajczyński, prof. UKSW – Układowy charakter regulacji stosunków Państwo - Kościół w Konfederacji Szwajcarskiej

14.20-14.40 Ks. dr hab. Piotr Ryguła (UŚ) – Umowy między państwem a Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w Hiszpanii  

14.40-15.00 Ks. dr Mirosław Kosek (UKSW) – Metody regulacji stosunków Państwo – Kościół w Niemczech

 

15.00-15.20  Przerwa kawowa

 

15.20-15.40 Dr Paweł Leszczyński (PWSZ w Gorzowie Wlkp) – Konsensualne metody regulacji statusu związków wyznaniowych w postsocjalistycznych państwach Europy Środkowo – Wschodniej

15.40-16.00 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL – Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi we Włoszech

16.00-16.30 Dyskusja

 

16.30-17.00 Przerwa kawowa

 

Sesja III. Prace nad realizacją art. 25 ust. 5 Konstytucji RP

Przewodniczy: Józef Różański - Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (poprzednio MSWiA)

17.00-17.20 Mgr Mariusz Radajewski (Wydział Rejestru oraz Obsługi Organizacyjno-Administracyjnej DWRMNiE) – Charakterystyka wspólnot religijnych, które wystąpiły od 2008 roku o uregulowanie stosunków z Państwem w drodze umów z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP

17.20-17.40 Mgr Ewa Ignaciuk (Wydział Regulacji Prawnych i Funduszu Kościelnego DWRMNiE) – Realizacja art. 25 ust. 5 Konstytucji RP w praktyce Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA

17.40-18.00 Mgr Monika Piszcz-Czapla (Wydział Regulacji Prawnych i Funduszu Kościelnego DWRMNiE) – Uregulowanie własności pounickich nieruchomości oraz finansowanie Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie w świetle art. 25 ust. 5 Konstytucji RP

18.00-18.30 Dyskusja

 

19.30  Uroczysta kolacja 

 

 

Dzień II.  10 grudnia 2011 r. (sobota)

 

Sesja IV. Umowa z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP

Przewodniczy: Ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW

8.30-8.50 Dr Andrzej Czohara – Zakres podmiotowy art. 25 ust. 5 Konstytucji RP

8.50-9.10 Ks. dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO – Zakres przedmiotowy umowy

 

9.10-9.30  Przerwa kawowa

 

9.30-9.50 Dr Paweł Sobczyk (UKSW) – Negocjacje i zawarcie umowy

9.50-10.10 Mgr Marcin Olszówka (Uczelnia Łazarskiego, INP PAN, UW)– Charakter prawny umowy z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP

10.10-10.40 Dyskusja

 

10.40-11.40  Przerwa na posiłek (parter Collegium Norwidianum - patio, Al. Racławickie 14)

 

Sesja V. Ustawa z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP

Przewodniczy: Dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL

11.40-12.00 Dr hab. Tadeusz J. Zieliński, prof. ChAT – Implikacje art. 25 ust. 5 Konstytucji RP dla procedury parlamentarnej

12.00-12.20 Ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski – Status prawny nauczycieli religii jako zagadnienie z zakresu stosunków państwowo-kościelnych objętych art. 25 ust. 5 Konstytucji RP

12.20-12.40 Dr Wojciech Brzozowski (UW) – Zmiana i uchylenie ustawy z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP

12.40-13.00 Dr Paweł Borecki (UW) – Art. 25 ust. 5 Konstytucji RP a ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania  

13.00-13.30 Dyskusja

 

13.30-14.00  Przerwa kawowa

 

Sesja VI. Układowa forma regulacji stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim (art. 25 ust. 4 Konstytucji RP)

Przewodniczy: Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

14.00-14.20 Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (UKSW, KUL) – Konkordat jako metoda regulacji stosunków Państwo – Kościół. Forma i przedmiot

14.20-14.40 Dr hab. Bartosz Rakoczy, prof. UMK – Nowelizacja ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego – wymogi proceduralne

14.40-15.00 Dr Michał Zawiślak (KUL) – Zmiana systemu finansowania Kościoła Katolickiego w świetle Konstytucji RP i Konkordatu 

15.00-15.30 Dyskusja

 

15.30  Zakończenie konferencji

 

15.45  Obiad 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2014, godz. 00:53 - Marta Ordon