Do pobrania: Zaproszenie.pdf 

    

   Już od ponad 10 lat podstawowe zasady relacji między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi określa w naszym kraju Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 r. Do jej najważniejszych unormowań prawno-wyznaniowych należą niewątpliwie te, które dotyczą form regulacji stosunków między Rzecząpospolitą Polską a związkami wyznaniowymi. Zgodnie z wolą ustrojodawcy relacje te mają być określane w trybie układowym. W odniesieniu do Kościoła Katolickiego zdecydowano o zastosowaniu umowy międzynarodowej, zawartej ze Stolicą Apostolską (art. 25 ust. 4). Ponadto postanowiono, że „stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami” (art. 25 ust. 5).

   Właściwie nie kwestionuje się dziś doniosłości przywołanych unormowań konstytucyjnych. Wciąż trwają jednak dyskusje dotyczące zarówno ich teoretycznego znaczenia, jak i praktycznych implikacji, a wypowiadane opinie są często bardzo rozbieżne. Trudno mieć wątpliwości, że jest to jedna z podstawowych przyczyn zatrzymania procesu indywidualnego regulowania sytuacji prawnej kolejnych związków wyznaniowych. Po 1997 r. – pomimo uzasadnionych żądań przedstawicieli wielu grup religijnych oraz podejmowanych już kilkakrotnie prac – nie uchwalono żadnej ustawy, która całościowo regulowałaby stosunki między państwem, a którymkolwiek ze związków wyznaniowych. Natomiast zmiany, jakich w ostatnich latach dokonano w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, przyczyniły się do powstania dodatkowych wątpliwości.

   Dostrzegając potrzebę pogłębienia refleksji nad znaczeniem i konsekwencjami art. 25 ust. 4-5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Katedra Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pt. Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP). Mamy nadzieję, że obecność czołowych przedstawicieli nauki polskiego prawa wyznaniowego przyczyni się do wypracowania satysfakcjonujących odpowiedzi na stawiane dziś pytania, a udział w dyskusji reprezentantów poszczególnych związków wyznaniowych nie pozwoli na pominięcie żadnego z praktycznie istotnych aspektów podejmowanej problematyki.

   Konferencja odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 9-10 grudnia 2011 r., zgodnie z załączonym programem.

           

 

Kierownik

Katedry Prawa Wyznaniowego KUL

Dyrektor

Departamentu Wyznań Religijnych

oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL Józef Różański

 

 

 


 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2014, godz. 01:05 - Marta Ordon