Projekty badawczePracownicy Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w okresie od 1 maja 2006 r. do 30 kwietnia 2008 r. brali udział w realizacji projektu: „Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów lubelskiego i lwowskiego", Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina. Projekt realizowany był w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A-TACIS CBC i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerami programu były: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska) - Partner Wiodący, oraz Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina). Celem projektu było przede wszystkim:

 • nawiązanie długookresowej współpracy w zakresie dydaktyki i nauki oraz znajdowanie powiązań pomiędzy nauką a gospodarką mających zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami w europejskiej przestrzeni badawczej;
 • rozszerzenie współpracy Uniwersytetów oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności współpracy środowisk akademickich i gospodarczych, tworząc warunki do społeczno-gospodarczego rozwoju regionów przygranicznych i ich zasobów ludzkich;
 • budowa podstaw do integracji regionów poprzez wzrost kontaktów i współpracy Partnerów, uczestników konferencji i odbiorców publikacji;
 • podtrzymanie i budowanie więzi kulturowych, ukazanie wspólnego dziedzictwa, wspólnoty interesów i zasadności współpracy w rzeczywistości Europy regionów;
 • podnoszenie wiedzy społeczności o sąsiadach, ich kulturze, tradycjach w celu wspierania integracji społeczno-gospodarczej zmierzającej do poprawy jakości życia mieszkańców.

c-531konferencja_naukowa_prawo_rzymskie_a_kultura_prawna_europy_lublin_22-23_padziernika_2007__307W ramach projektu Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, który był jego wiodącym realizatorem, zorganizował 4 konferencje międzynarodowe:

 • konferencja 28 lutego - 1 marca 2007 r. - „Układ z Schengen. Szanse i zagrożenia dla transgrancznej współpracy Polski i Ukrainy"
 • konferencja 29-30 maja 2007 r. - „Prawo rodzinne w Polsce i na Ukrainie. Doświadczenia, zmiany, współpraca."
 • konferencja 13-14 września 2007 r. - „Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy"
 • konferencja 22-23 października 2007 r. - „Prawo rzymskie a kultura prawna Europy"

Ponadto w ramach Projektu pracownicy Wydziału przygotowali merytorycznie i przeprowadzili zajęcia na Studiach Podyplomowych w ramach Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego (odbywające się w Tomaszowie Lubelskim) oraz Szkoły Prawa Ukraińskiego (odbywające się w Lublinie). 

Pracownicy Katedry Finansow i Prawa Finansowego w latach 2004-2006 brali udział w realizacji projektu "Szkolenia z prawa podatkowego dla osób pracujących", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu 2 ZPORR. 

Pracownicy Katedry Prawa Unii Europejskiej w latach 2005-2007 brali udział w realizacji projektu MIGRALINK: Integration of migrants in the enlarged Europe and policies for the return of productive intellect (Integracja migrantów w poszerzonej Europie i polityka na rzecz powrotu umysłów twórczych), realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES (5C 062) i współfinansowanego ze środków EFRR. 

Uniwersytecka Poradnia Prawna KUL w okresie 1 stycznia 2006 r. do 31 czerwca 2007 r. brała udział w realizacji projektu "Edukacja dla Integracji – Partnerstwo na rzecz Uchodźców" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006. Podstawowym celem projektu było wsparcie zawodowej i społecznej integracji osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy poprzez:

 • wypracowanie modelu kompleksowej i przystępnej polityki informacyjnej na rzecz osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, obejmującej ich obecną i przyszłą sytuację prawną i możliwości działania;
 • stworzenie formuły szkoleniowej dla podniesienia kwalifikacji osób pracujących z cudzoziemcami ubiegającymi się o nadanie statusu uchodźcy;
 • opracowanie problemów komunikacji międzykulturowej w pracy z osobami ubiegającymi się o nadanie statusu uchodźcy;
 • przeprowadzenie analizy teorii i praktyki regulacji prawnych związanych z uchodźstwem i sformułowanie rekomendacji zmian;

Administratorem Partnerstwa był Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, a jego partnerem m.in. m.in. Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR) w Polsce. UPP KUL odpowiadała za realizację projektu w Ośrodku dla Uchodźców w Łukowie. 

Pracownicy Katedry Prawa Unii Europejskiej brali udział w realizacji projektu MIGRAVALUE: Steering Economic and Social Cohesion in the CADSES Space: Valuing Migration as a Development Tool (Sterowanie wzrostem spójności ekonomiczno-społecznej w obszarze CADSES - waloryzacja migracji jako instrumentu rozwoju). Projekt był realizowany w okresie od 1 września 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIB CADSES i współfinansowany ze środków EFRR. Celem Projektu to stworzenie takich rozwiązań, które zagwarantują migrantom możliwie najlepsze funkcjonowanie w goszczącym ich państwie i motywowanie ich do zdobywania doświadczeń zawodowych na emigracji, nauki języka, nawiązywania kontaktów i powrotu do kraju pochodzenia. Pracownicy Katedry Prawa UE współpracowali przy analizie systemów prawnych i określeniu proponowanych modeli politycznych i administracyjnych.  

img_4215_276.jpgPracownicy Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji biorą udział w realizacji projektu „Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL” finansowanego ze środków PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Okres realizacji: od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. W ramach projektu uruchomione zostały studia licencjackie i magisterskie European Studies w języku angielskim na kierunku europeistyka oraz prowadzone są ponadprogramowe zajęcia specjalistyczne dla studentów kierunku prawo. 

Pracownicy Katedry Administracyjnego Prawa Gospodarczego brali udział w dwóch projektach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt "Przez ludzi dla ludzi" realizowany był w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 października 2010 r. i miał na celu przeszkolenie wykwalifikowanych i zdolnych do adaptacji
pracowników zatrudnionych w zakresie odpowiedzialności etycznej. Projekt "Turystyka szansą na pracę w obliczu EURO 2012" realizowany był w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r., a jego celem było wsparcie osób pozostających bez pracy z regionu lubelskiego i znalezienie impulsu do rozwoju turystyki na Lubelszczyźnie.


 

Pracownicy Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji brali udział w realizacji projektu „Wykwalifikowana kadra szansą na lepsze jutro” finansowanego ze środków PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, okres realizacji: 2 stycznia 2011 r. - 31 grudnia 2012 r. W ramach projektu uruchomione zostały dofinansowane studia podyplomowe oraz bezpłatne kursy dokształcające z mediacji i negocjacji prawniczych w sprawach administracyjnych, cywilnych, gospodarczych, karnych, oświatowych, rodzinnych, handlowych oraz rozwiązywania sporów pracowniczych.


 

Od 2012 r. Katedra Prawa Unii Europejskiej realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów – „Migracje powrotowe - nauka i praktyka”. Projekt składa się z dwóch komponentów: badawczego i praktycznego (studia podyplomowe). Oba komponenty stworzą system wsparcia instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie zarządzania migracjami powrotowymi. Realizacja projektu potrwa od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

Katedra Prawa UE oraz Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego prowadząc – we współpracy z Fundacją Instytut na Rzecz Państwa Prawa – badania w obszarze prawa migracyjnego i uchodźczego, są w tym zakresie jednym z wiodących ośrodków naukowych w Polsce. Aktywność ta ma zarówno wymiar naukowy, jak i praktyczny (udział w pracach Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów). Wśród osiągnięć wymienić można m.in.: opracowanie w 2011 r. przez pracowników w/w Katedr, przy wsparciu Fundacji Batorego, raportu: „Poland and the European Court of Human Rights: Selected Issues and Recommendations”. Owocem badań były również liczne konferencje naukowe poświęcone problematyce prawa migracyjnego i uchodźczego.


 

Dr Malgorzata Wąsek -Wiaderek wzięla udział w charakterze autora recenzenta raportu krajowego w międzynarodowym projekcie badawczym „Effective defence rights in the EU and access to justice: investigating and promoting best practice”. Projekt realizowany przez University of Maastricht (Holandia), JUSTICE, University of West England, Open Society Institute and Justice Initiative, a finansowany przez Unię Europejską i Open Society Institute. Koordynator projektu: prof. Taru Spronken. Okres realizacji: wrzesień 2007-czerwiec 2010.


 

Dr Małgorzata Wąsek-Wiaderek wzięła udział w charakterze autora raportu krajowego w międzynarodowym projekcie „Standing Up for Your Right(s) in Europe. A comparative study on Legal Standing (Locus Standi) before the EU and Member States’ Courts”. Projekt był realizowany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Maastricht (Holandia), a finansowany przez Parlament Europejski. Komitet sterujący projektu: dr Eliantonio; prof. Backes, prof. Van Rhee, Prof. Spronken, Anna Berlee (LL.M.). Okres realizacji: grudzień 2011- wrzesień 2012.


  

Od 2014 r. pracownicy Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji biorą udział w projekcie pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki w przeprowadzonym konkursie wybrało Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jako jednego z partnerów w realizacji niniejszego projektu (zob. Komunikat Ministerstwa Gospodarki z dnia 6 marca 2014 r.). W ramach KUL projekt został przygotowany i jest realizowany przez pracowników Katedry Negocjacji i Mediacji  oraz Centrum Badań ADR – „Prawo i Gospodarka” funkcjonujące w strukturach Wydziału.
Projekt ma na celu upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów i przewiduje powołanie regionalnych Centrów Arbitrażu i Mediacji, których funkcjonowanie przyczyni się do obniżenia kosztów rozstrzygania konfliktów ponoszonych przez przedsiębiorców, w szczególności kosztów postępowań sądowych oraz skróci czas rozstrzygania sporów. Partnerzy projektu, oprócz utworzenia i prowadzenia Centrów Arbitrażu i Mediacji, są zobowiązani do organizacji szkoleń kompetencyjnych w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności gospodarczych; opracowania katalogu rodzaju postępowań, które będą mogły toczyć się w Centrach; a także opracowania jednolitych standardów postępowań z wykorzystaniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności gospodarczych. Termin zakończenia realizacji Projektu przewidywany jest na 30 czerwca 2015 r.

 


 

Projekt Tax authorities in the V4 countries. Common experience after accession to the European Union (Organy prawa podatkowego w krajach V4. Wspólne doświadczenia po wstąpieniu do Unii Europejskiej) współfinansowany przez Fundusz Wyszehradzki, realizowany przez: Katedrę Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Katedrę správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva, Trnava University in Trnava (Republika Słowacka); Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék, University of Debrecen (Węgry); Katedra správního práva a finančního práva, Palacký University Olomouc (Republika Czeska), kierownik: dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL, okres realizacji: luty 2015-luty 2016.

 Granty MNiSW/NCN


 • Grant „Umiędzynarodowione trybunały karne w systemie międzynarodowego sądownictwa karnego" przyznany w konkursie MNiSW na projekt badawczy promotorski, kierownik: dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, wykonawca: mgr Kinga Stasiak, okres realizacji: 2008-2010.
 • Grant „Zmiany zakresu samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego wskutek przystąpienia Polski o Unii Europejskiej" przyznany w konkursie MNiSW na projekt badawczy własny, kierownik: dr Małgorzata Wąsek-Wiaderek, okres realizacji: 2008-2012.
 • Grant „Leksykon Prawa Kanonicznego” przyznany w konkursie MNiSW, kierownik: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, okres realizacji: 2009-2012.
 • Grant „Europejskie modele negocjacyjnych metod kształtowania wynagrodzenia za pracę w sferze budżetowej” uzyskany w ramach konkursu MNiSW na projekt badawczy własny, kierownik: dr Paweł Nowik, okres realizacji: marzec 2010-maj 2014.
 • Grant „Status prawny nieruchomości ewangelicko-luterańskich i ewangelicko-unijnych związków wyznaniowych w Polsce i ich rewindykacja przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP w postępowaniu sądowym oraz postępowaniu regulacyjnym (1944-2010)” przyznany w konkursie MNiSW na projekt badawczy habilitacyjny, kierownik: dr Wojciech Sławiński, okres realizacji: wrzesień 2010-marzec 2012.
 • Grant „Organizacja a efektywność systemu rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle prawno-porównawczym” uzyskany w konkursie MNiSW na projekt badawczy własny, kierownik: dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, okres realizacji: maj 2011-maj 2012.
 • Grant "Nowy model opodatkowania rolnictwa w Polsce" uzyskany w konkursie OPUS 5 ogłoszonym przez NCN, kierownik: dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL, okres realizacji: marzec 2014-marzec 2017.
 • Grant "Teoria i praktyka prawa rzymskiego na przykładzie X księgi korespondencji Pliniusza Młodszego i cesarza Trajana" uzyskany w konkursie OPUS 7 ogłoszonym przez NCN, kierownik: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, okres realizacji: luty 2015-luty 2017.
 • Grant "Prawne aspekty zarządzania majątkiem kościelnym" uzyskany w konkursie Sonata 8 ogłoszonym przez NCN, kierownik: ks. dr Paweł Kaleta, okres realizacji: lipiec 2015-lipiec 2017
 • Grant "Nadużycie i obejście prawa w prawie administracyjnym" uzyskany w konkursie Opus 9 ogłoszonym przez NCN, kierownik: dr Jerzy Parchomiuk, okres realizacji:

  zestawienie aktualizowane na bieżąco...

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2015, godz. 22:44 - Marta Ordon