ks. dr hab. Marian Ciszewski, prof. KUL

 

 

Monografie

 • Kardynała Bessariona interpretacja filozofii Platona i Arystotelesa, Lublin KUL l990, ss.254, Résumé. Jest to zmodyfikowana wersja rozprawy doktorskiej.
 • Franciszka de Sylvestris koncepcja nieśmiertelności duszy ludzkiej, Lublin 1995, ss.293, Résumé. (Rozprawa habilitacyjna), wyd. 2 Lublin 1996.

Rozprawy (artykuły)

 • "Arystotelizm chrześcijański" Jerzego z Trapezuntu, "Studia Mediewistyczne", 15 (1974), ss.3-70, Résumé.
 • Kardynała Bessariona In calumniatorem Platonis - geneza, cele i adresaci, "Roczniki Filozoficzne KUL", 25 (1977), z.1, ss.89-109, Résumé.
 • Formacja intelektualna kardynała Bessariona i jej ekumeniczno-ireniczne elementy, "Seminare. Poszukiwania Naukowo-Pastoralne", [b.n.] (1977), ss.273-299, Résumé.
 • W poszukiwaniu idei przewodniej działalności i twórczości kardynała Bessariona, "Zeszyty Naukowe KUL", 20 (1977), nr 2 (78), ss.47-62, Summary.
 • Propozycje pedagogiczne Wojciecha Dzieduszyckiego, "Seminare. Poszukiwania Naukowo-Pastoralne", [b.n.] (1978), ss.187-216, Summary.
 • Dusza ludzka i jej nieśmiertelność w poglądach Jana Bazylego Bessariona. "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej", 31 (l986), ss.55-78.
 • Godność człowieka i wzniosłość nauki o nim w ujęciu Franciszka Sylwestra z Ferrary, w: Zagadnienie godności człowieka, pod red. J. Czerkawskiego, Lublin 1994, s.37-62.
 • Kontrowersje wokół nieśmiertelności duszy ludzkiej w arystotelizmie włoskim XVI wieku, Wystąpienie na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym, Toruń 1995, Abstrakty, s.33-34.
 • Mateusz Akwarius i jego spór o nieśmiertelność duszy ludzkiej, "Seminare. Poszukiwania Naukowo-Pastoralne", 11 (1995), ss.255-282, Sommario.
 • Kilka myśli o irenizmie, "Seminare. Poszukiwania Naukowo-Pastoralne", 12 (1996), ss.133-147, Sommario.
 • Immortalità dell'anima umana nel pensiero di Francesco de Silvestri da Ferrara, „Salesianum" (Romae) LIX(1997), p.51-60.
 • Nieśmiertelność duszy ludzkiej w polemikach filozoficznych XVI wieku, "Seminare. Poszukiwania Naukowo-Pastoralne", 13 (1997), ss.239-248, Sommario.
 • Eklektyzm, w: Leksykon filozofii klasycznej, red. naukowy J. Herbut, Lublin 1997, s.146-147.
 • Dziękuję Panie Profesorze, „Kwartalnik Filozoficzny", t.XXV (1997), z.1, s.35-37 [dotyczy wypowiedzi o prof. S. Swieżawskim na Jubileusz 90-lecia].
 • Franciszka de Sylvestris koncepcja nieśmiertelności duszy [autoreferat], „Edukacja Filozoficzna" 23(1997), s.188-190.
 • Vera philosophia a nieśmiertelność duszy ludzkiej w ujęciu niektórych szesnastowiecznych autorów, „Acta Mediaevalia" t. XII (1999) s. 257-288 (Résumé).
 • Franciszka de Silvestris koncepcja człowieka i definicja osoby ludzkiej, w: Wierność rzeczywistości. Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL O. prof. Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2001, s. 269-278.
 • Rozum i wiara w ujęciu Stefana Swieżawskiego, „Acta Mediaevalia", t. XVIII, Lublin 2005, ss. 155-164 (Résumé).

Inne publikacje

 • Cohen Herman, w: Encyklopedia Katolicka, t.III, Lublin 1979, kol.536-37;
 • Conditio sine qua non, w: tamże, kol.571;
 • Dębicki Władysław Michał, w: tamże, kol.1231-32;
 • Dzieduszycki Wojciech, w: Encyklopedia Katolicka, t.IV, Lublin 1983, kol.569-70;
 • Eklektyzm, w: tamże, kol.772-73;
 • Ferrari Giuseppe, w: Encyklopedia Katolicka, t.V, Lublin 1989, kol.141;
 • Fischer Kuno, w: tamże, kol.302-303;
 • Fouille Alfred, w: tamże, kol.419-20;
 • Gołuchowski (Wojciech) Józef, w: tamże, kol.1278-79;
 • Gomperz Theodor, w: tamże, kol.1283;
 • Gredit Joseph August, w: Encyklopedia Katolicka, t.VI, Lublin 1993, kol.127;
 • Gutberlet Konstantin, w: tamże, kol.407;
 • Helvétius Claude Adrien, w: tamże, kol.668-69;
 • Hussarzewski Tomasz, w: tamże, kol.1431-32;
 • Idee-Siły, w: tamże, kol.452-455;
 • Irenizm, w: Encyklopedia Katolicka, t.VII, Lublin 1997, kol.452-455;
 • Jerzy z Trapezuntu, w: tamże, kol.1238-1239;
 • Jonston Jan (1603-75), w: Encyklopedia Katolicka, t.VIII, Lublin 2000, kol.73-74.
 • Konkordyzm, w: Encyklopedia Katolicka, t. IX, Lublin 2002, kol. 643.
 • Akademia Bessariona, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. I, Lublin 2000, s. 97-98.
 • Akademia Florencka, w: tamże, s. 98-101.
 • Akwariusz Maciej, w: tamże, s. 150-152.
 • Argyropulos Jan, w: tamże, s. 332-333.
 • Arnobiusz Starszy, w: tamże, s. 338.
 • Bessarion (Jan Basileus), w: tamże, s. 548-550.
 • Cohen Hermann, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. II, Lublin 2001, s. 247-248.
 • Coincidentia oppositorum, w: tamże, s. 249-251.
 • Dębicki Władysław Michał, w: tamże, s. 525-526.
 • Docta ignorantia, w: tamże, s. 643-645.
 • Ficino Marsilio, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. III, Lublin 2002, s. 424-427.
 • Franciszek de Silvestris, w: tamże, s. 592-595.
 • Gołuchowski Józef, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. IV, Lublin 2003, s. 35.
 • Helvetius Claude-Adrien, w: tamże, s. 325-26.
 • Idzi z Viterbo, w: tamże, s. 744- 45.
 • Irenizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. V, Lublin 2004, s. 10-14.
 • Jerzy z Trapezuntu, jw. s. 318-319.
 • Jonston Jan, jw. s. 380-381.
 • Kajetan (De Vio Tommaso), jw. s. 427-429.
 • Konkordyzm, jw. s. 795-796.
 • Leonardo da Vinci, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. VI, Lublin 2005, s. 317-321.

Hasła przyjęte do druku

 • Machiavelli Niccolò, w: Encyklopedia Katolicka,
 • Mercier Désiré Joseph, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, jw.
 • Mounier Emmanuel, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, jw.
 • Montaigne Michael Eyquem de, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, jw.
 • Nardi Bruno, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, jw.
 • Padewska Szkoła, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, jw.
 • Panteizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, jw.
 • Paracelsus Philippus, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, jw.
 • Paulus Nicolettus Venetus, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, jw.
 • Piotr z Abano, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, jw.
 • Pomponazzi Pietro, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, jw.

Od 1974 stale współpracuję z Redakcją Encyklopedii Katolickiej oraz z Redakcją Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Czynnie uczestniczyłem w VI Polskim Zjeździe Filozoficznym w Toruniu 1995, gdzie wygłosiłem referat pt. Kontrowersje wokół nieśmiertelności duszy ludzkiej w arystotelizmie włoskim XVI wieku. Jestem Członkiem Korespondentem Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego KUL – od 2001 oraz Członkiem Założycielem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (SITA) – od 1999.

Autor: Marian Ciszewski
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2010, godz. 17:33 - Andrzej Zykubek