Rektorowi KUL. W 90. rocznicę śmierci ks. Idziego RadziszewskiegoDnia 22 lutego 2012 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II świętował uroczyście 90. rocznicę śmierci ks. Idziego Benedykta Radziszewskiego. Okolicznościową sesję naukową poprzedziła Msza św. w kościele akademickim pod wezwaniem Świętego Krzyża. Przewodniczył jej abp prof. Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz KUL. Wygłoszone przez niego kazanie rozpoczyna niniejszy tom, będący pokłosiem tej konferencji. Obejmuje on wystąpienia, które miały ukazać oświatowe tło powstania KUL (abp prof. Stanisław Wielgus, były Rektor KUL), zarys sylwetki intelektualnej Założyciela KUL (p. prof. Grażyna Karolewicz), stosunek ks. Radziszewskiego do ewolucjonizmu kulturowego, wpływowego w ówczesnej filozofii religii, będącego przedmiotem jego rozprawy doktorskiej (ks. dr Michał Maciołek) oraz specyfikę jego kultury filozoficznej (ks. dr Rafał Charzyński).

 

Tom wzbogaca analiza artykułów prasowych, plastycznie ilustrujących osobowość charyzmatycznego Założyciela KUL (P. Burba). Ukazują też one atmosferę zróżnicowanego ideowo Lublina z pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości. Podobny charakter ma aneks, dokumentujący pośmiertne wspomnienia o ks. Radziszewskim, wyróżniające się wiedzą, wyrastającą z osobistego kontaktu z nim, stąd brzmiące wyjątkowo autentycznie i cechujące się żarliwością wypowiedzi. Ich autorami są ważne postacie przedwojennego Lublina: dwaj kapłani włocławscy bp Marian Fulman, Wielki Kanclerz KUL, i ks. prof. Piotr Kremer, profesor Akademii Duchownej w Petersburgu i KUL, a także prof. Antoni Pastuszka, prawnik, i ks. kanonik Jan Władziński, redaktor miesięcznika „Spójnia”. W atmosferę wspomnień wpisują się zamieszczone w książce fotografie okolicznościowych publikacji prasowych dotyczących śmierci i pogrzebu pierwszego Rektora KUL, wydarzenia niemającego precedensu w dziejach ówczesnego Lublina. Publikację ubogaca słowo wprowadzenia, inaugurujące tę konferencję, skierowane do jej uczestników przez ówczesnego Rektora KUL, ks. prof. Stanisława Wilka.

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

Abp Stanisław Budzik, Homilia

Ks. Stanisław Wilk, Słowo Rektora KUL

Abp Stanisław Wielgus, Uczelnie wyższe i instytuty naukowe w II Rzeczypospolitej. Polskie towarzystwa naukowe

Grażyna Karolewicz, Ksiądz Idzi Radziszewski jako założyciel KUL

Ks. Michał Maciołek, Ks. Idzi Radziszewski a ewolucjonizm kulturowy

Ks. Rafał Charzyński, Ks. Idzi Radziszewski jako filozof

Patrycja Burba, Kapłan z Włocławka – symbolem Lublina. Sylwetka ks. Idziego Benedykta Radziszewskiego w świetle prasy lubelskiej

 

Aneks

Bp Marian Fulman, Śp. ks. rektor Idzi Radziszewski – ozdoba i pochodnia kleru polskiego

Ks. Piotr Kremer, Śp. ks. dr Idzi Radziszewski

Ks. Jan Władziński, Śp. ks. I. Radziszewski

Antoni Pastuszka, Ks. rektor Idzi Radziszewski

 

Ilustracje

 

 


 

Rektorowi KUL. W 90. rocznicę śmierci ks. Idziego Radziszewskiego. Red. S. Janeczek, M. Krupa. Wydawnictwo KUL. Lublin 2013, s. 222 (ISBN 978-83-7702-744-8)

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2013, godz. 18:09 - Anna Starościc