EN:

The Nature and Aims of a Philosophy of History

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 66 (2018), nr 1

 
Strony/pages: 153-173  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-9

 

Streszczenie

Niniejszy esej stanowi zbiór podstawowych poglądów brytyjskiego filozofa Robina George’a Collingwooda na cele i zadania nauk historycznych. Zawiera krytykę ujmowania historii jako dyscypliny dążącej do ustanowienia ogólnych, rządzących biegiem dziejów, praw oraz jako dys­cypliny zmierzającej do odkrycia, realizowanego w dziejach, boskiego planu. Jest on próbą wy­ka­zania różnic między historią a filozofią historii, sztuką i nauką. Wyraża pogląd, że nie istnieje coś takiego jak czysty fakt historyczny, że nie jesteśmy w stanie, w sposób absolutny, poznać jakiegokolwiek faktu historycznego, mimo że wiedza o nim zwiększa się, oraz że myślenie histo­ryczne bazuje na percepcji.        

Konkluzją eseju jest myśl, że każdy historyk patrzy na przeszłość z własnego punktu widze­nia, a więc źródła, z jakich korzysta, i wnioski, do jakich dochodzi, będą się znacząco różniły od źródeł i wniosków innych historyków, oraz myśl, że każde wydarzenie historyczne jest niewy­czerpalne w tym sensie, że w rękach każdego nowego historyka przybiera inny kształt.  

 

 

Summary

This essay is a set of Robin George Collingwood’s basic reflections on the objectives and tasks of the historical sciences. It contains the critic of history as a discipline that aims at estab­lishing general laws, which rule the course of history, and as a discipline that aims at discovering a divine plan, which is realizing itself in history. It is an attempt to show the differences between history and the philosophy of history, art and science. It expresses the thought that there is no such thing as a pure historical fact, that absolute cognition of any historical fact is impossible, though the knowledge about it increases, and that historical thought is based on perception.

The conclusion of this essay is twofold. First, it concludes that the idea that each historian looks at the past from his own point of view, therefore sources used by him, and inferences that he reaches, significantly differ from sources and inferences of other historians. Second, it concludes that the thought that any historical event is unexhausted, in the sense that, it takes another shape in the hands of every new historian.

 

  

Słowa kluczowe: historia; filozofia historii; fakt historyczny; źródło historyczne; percepcja.

Key words: history; philosophy of history; historical fact; historical source; perception.

 

 

Informacja o autorze/Information about Author:

Prof. Robin George Collingwood (1889–1943) — brytyjski historyk, filozof i archeolog, profesor katedry filozofii na Uniwersytecie Oksfordzkim. Znany zwłaszcza ze swoich prac filo­zoficznych, w tym The Principles of Art (1938) i opublikowanej pośmiertnie The Idea of History (1946).

 

 

Informacja o tłumaczu/Information about Translator:

Mgr Karol Barczyk — magister filozofii, absolwent UAM, doktorant na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego (przygotowuje rozprawę Status poznania historycznego w perspek­tywie założeń filozofii R.G. Collingwooda) oraz podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu; adres do kores­pondencji — e-mail: karol.barczyk@onet.eu

 
 

Cytowanie/Citation information:

Collingwood, Robin George. 2018. Istota i cele filozofii historii (przeł. Karol Barczyk). "Roczniki Filozoficzne" 66, 1: 153-173, DOI: 10.18290/rf.2018.66.1-9.

 

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2018, godz. 13:09 - Anna Karczewska