Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
Rektor KUL

 

 

Słowo Rektora KUL
z okazji uroczystości odnowienia doktoratu
Prof. Jerzego W. Gałkowskiego

 

 

Szanowny Panie Profesorze!

 

Pięćdziesiąt lat temu obronił Pan na Katolickim Uniwersytecie Lu­belskim pracę doktorską zatytułowaną Analiza normowania moralne­go u Jana Dunsa Szkota. Z okazji jubileuszu tego wydarzenia pragnę złożyć Panu serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia w imieniu całej społeczności akademickiej i własnym.

 

Związki Pana Profesora z naszą Uczelnią sięgają roku 1956, kie­dy rozpoczął Pan tutaj studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Kształcił się Pan pod kierunkiem wielu znakomitych profesorów, ale też miał ten szczególny przywilej być uczniem wybitnego myśliciela i uczonego, człowieka świętego - ks. abp. doc. dr. hab. Karola Wojty­ły. Pod jego kierunkiem przygotował Pan wspomnianą rozprawę dok­torską; on też był jednym z recenzentów Pana pracy habilitacyjnej. W naszej Alma Mater zdobywał Pan kolejne stopnie naukowe, pełnił funkcje w strukturach KUL i Towarzystwa Naukowego KUL, należał do zespołów redakcyjnych czasopism naukowych, był promotorem wielu prac magisterskich i doktorskich.

 

W uznaniu zasług naukowych i dydaktycznych środowisko filozofów z okazji 65. urodzin dedykowa­ło Panu pracę Człowiek i polityka. Wszystkich sukcesów i osiągnięć w całej karierze zawodowej bardzo gratuluję. Za wszystkie lata zaan­gażowania w rozwój naszej Uczelni bardzo dziękuję, podobnie jak za kontynuowanie myśli filozoficznej Karola Wojtyły i za dawanie świa­dectwa o jego świętości. Składam również serdeczne życzenia wszel­kiej pomyślności na długie lata.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2017, godz. 21:13 - Andrzej Zykubek