Spis treści

 • Od Redakcji - 5

Artykuły

 • Monika Walczak. Między dyscypliną a badaniami interdyscyplinarnymi: uwagi o metodologicznym statusie kulturoznawstwa. Between Discipline and Interdisciplinarity: Remarks on the Methodolo­gical Status of Cultural Studies (Sum.) - 7
 • Wojciech Daszkiewicz. Podstawowe rozumienie kultury - ujęcie filozo­ficzne. The Basic Understanding of Culture: A Philosophical Grasp (Sum.) - 43
 • Henryk Kiereś. Kulturoznawstwo i problem sztuki. Cultural Studies and Art Issue (Sum.) - 65
 • Ks. Piotr Moskal. Pytanie o istotę religii i jej miejsce w kulturze. The Question about Essence of Religion and Its Place in Culture (Sum.) - 83
 • Małgorzata Gruchoła. Kultura w ujęciu socjologicznym. Culture in Sociological Depiction (Sum.) - 95
 • Ks. Stanisław Janeczek. Komisja Edukacji Narodowej. Perspektywy ba­dawcze w kręgu kultury intelektualnej (Sum.) The Commission of National Education: Research Prospects within Intel­lectual Culture (Sum.) - 115
 • Ks. Augustyn Eckmann. Problem estetyczny i moralny teatru w pismach św. Augustyna (Sum.). Aesthetic and Moral Issue of the Theatre in the Writings of St. Augustine (Sum.) - 135
 • Anna Kawalec. Teatr przedmiotu i teatr podmiotu. Kulturowe uwarunko­wania relacji teatr-performans. Theatre of the Object and Theatre of the Subject: Cultural Determinants of Theatre-Performance Relationship (Sum.) - 147
 • Janusz Plisiecki. Język filmu i jego mowa. Language of Film and Its Significance (Sum.) - 163
 • Ks. Grzegorz M. Baran. W Hadesie Homera i Hezjoda. Śmierć i los czło­wieka po śmierci w wierzeniach ludów archaicznej kultury greckiej. In Hades of Homer and Hesiod: Death and Human's Fate after Death in the People's Beliefs of Archaic Greek Culture (Sum.) - 175
 • Krzysztof Modras OP. Dżihad i zderzenie cywilizacji na ziemiach polsko-litewskich. Jihad and the Clash of Civilizations in the Polish-Lithuanian Lands (Sum.) - 203

Recenzje

 • Research Methods for Cultural Studies. Red. Michael Pickering. Edin­burgh: Edinburgh University Press 2008 (Paweł Kawalec) - 229
 • Antony Flew. Bóg istnieje. Dlaczego najsłynniejszy ateista zmienił swój światopogląd? Przedmowa Roy Abraham Varghese. Tł. Robert Pucek. Warszawa: Fronda 2010 (Robert T. Ptaszek) - 232
 • Metaphysik heute. Metaphysics today. T. Guz, E. Szczurko, L. Bruśniak (Hg.). Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford- Wien: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaft 2009 (ks. Tomasz Duma) - 239

Sprawozdania i materiały

 • Małgorzata Gruchoła. Konferencja naukowa Media zwierciadłem kultury? Kultura zwierciadłem mediów?. Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 28 września 2010 roku - 245
 • Joanna Bielska-Krawczyk. Ilustracja - kulturowa przestrzeń spotkania literatury i malarstwa. Kilka słów o twórczości ilustratorskiej Jana Leben­steina. Illustration - the Cultural Environment of Meeting between Literature and Painting. Comments on Illustrations by Jan Lebenstein (Sum.) - 248
 • Marek Czyrka. Kultura w narracji historycznej. Culture in Historical Narration (Sum.) - 260

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2011, godz. 12:24 - Andrzej Zykubek