EN:

The Structures of Statistical Explanation: Statistical Rele­vance Condition in Subgroup Analysis of Randomized Clinical Trials

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 66 (2018), nr 2

 
Strony/pages: 65-86  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.2-4

 

Streszczenie

Przedmiotem analizy podjętej w artykule jest procedura wyjaśniania statystycznego. Dla potrzeb prowadzonych rozważań omówiony został szczególny typ badań biomedycznych, jakim jest analiza podgrup randomizowanych badań klinicznych. Pokazane zostało, że poprawności wyjaśnień statystycznych nie można ustalić, analizując wyłącznie strukturę eksplanansu, jak jest to przyjmowane w modelu istotności statystycznej (R-S), zaproponowanym przez W. Salmona. Procedura wyjaśniania statystycznego jest zatem, w przeciwieństwie do pozostałych form wy­jaśniania, zależna od procedur badawczych stanowiących podstawę formułowania twierdzeń statystycznych.

 

 

Summary

The subject of analysis undertaken in the article is the procedure of statistical explanation. For this purpose a specific type of biomedical study, so called subgroup analysis of randomized clinical trials (SA), was discussed. It was shown that the validity of statistical explanations can not be determined by analyzing only the structure of explanation, as is the case in the statistical significance model (S-R) proposed by W. Salmon. Therefore, the statistical explanatory proce­dure is, in contrast to the other explanatory forms, dependent on the research procedures under­lying the formulation of statistical theorems.

 

  

Słowa kluczowe: wyjaśnianie statystyczne; warunek istotności statystycznej; badania bio­me­dycz­ne; analiza podgrup.

Key words: statistical explanation; statistical relevance condition; clinical studiem; subgroup analysis.

 

 

Bibliografia/References:

 

 1. Ajdukiewicz, Kazimierz. 1975. Logika pragmatyczna. Wyd. III. Warszawa: PWN.

  Gillies, Donald. 2010. Philosophical Theories of Probability. London, New York: Rout­ledge, Taylor & Francis Group.

 2. GISSI. 1986. „Effectiveness of intravenous thrombolytic treatment in acute myocardial in­far­c­tion. Gruppo Italiano per lo Studio della Streptochinasi nell Infarctio Miocardico (GISSI)”. The Lancet 2: 397–402.

 3. Hajduk, Zygmunt. 2016. Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 4. Hempel, Carl G., i Paul Oppenheim. 1948. „Studies in the Logic of Explanation”. Philo­sophy of Science, 15: 567–579.

 5. Hempel, Carl G. 1965. Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science. New York: The Free Press

 6. ISSIS-2 [Second International Study of Infarct Survival]. 1988. „Randomised trial of intra­ve­nous streptokinase, oral aspirin, both, or neither among 17 187 cases of suspected acute myocardial infarction”. Lancet 2: 349–360.

 7. Kmita, Jerzy. 1975. Wykłady z logiki i metodologii nauk. Warszawa: PWN.

 8. Lee, Thomas H., Monica C. Weisberg, Donald B. Brand, Gregory W. Rouan i Lee

 9. Gold­man. 1989, „Candidates for thrombolysis among emergency room patients with acute chest pain”. Annals of Internal Medicine, 110 (12): 957–962.

 10. Oxman, Andrew D., i Gordon Guyatt. 1992. „A Consumer’s Guide to Subgroup Analyses”. Annals of Internal Medicine 116 (1): 78–84.

 11. Rzepiński, Tomasz. 2011. „Proces wyjaśniania a rewizja wiedzy na przykładzie odkrycia zjawiska kardioprotekcji”. Roczniki Filozoficzne 59 (2): 277–299.

 12. Rzepiński, Tomasz. 2016. „Problemy epistemologiczne analizy podgrup randomizowanych badań klinicznych”. Filozofia Nauki 24 (4): 73–94.

 13. Rzepiński, Tomasz (w druku). „Twierdzenie Bayesa w projektowaniu strategii diagnostycz­nych w medycynie”. Diametros.

 14. Salmon, Wesley C. 2006. Four Decades of Scientific Explanation. Pitsburgh, Pa.: Univer­sity of Pitsburgh Press.

 15. Yusuf, Salim, Janet Wittes, Jeffrey Probstfield i Herman A. Tylor. 1991. „Analysis and Inter­pretation of Treatment Effects in Subgroups of Patients in Randomized Clinical Trials”. Journal of American Medical Association 266 (1): 93-98.

Informacja o autorze/Information about Author:

Dr hab. Tomasz Rzepiński, prof. UAM — Zakład Logiki i Metodologii Nauk, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Katedra Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Me­dyczny im. K. Mar­cinkowskiego w Poznaniu; adres do korespondencji: ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań; e-mail: rzeto@amu.edu.pl

 

 

Cytowanie/Citation information:

Rzepiński, Tomasz. 2018. Struktury wyjaśniania statystycznego. Warunek istotności statystycznej w analizie podgrup randomizowanych badań klinicznych. "Roczniki Filozoficzne" 66, 2: 65-86, DOI: 10.18290/rf.2018.66.2-4.

 

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2018, godz. 19:46 - Anna Karczewska