Maciej St. Zięba

 

Nazwa przedmiotu: Wstęp do badań kultur orientalnych (wykład obowiązkowy)

Kulturoznawstwo - studia I stopnia - I rok; 30 godzin zajęć

 

Opis treści zajęć: Wykład wprowadza w badania z pogranicza kulturoznawstwa i orientalistyki. Omawia się status orientalistyki i kulturoznawstwa (pojęcie nauk interdyscyplinarnych). Omawia podstawowe pojęcia dotyczące nauk humanistycznych i badań pokrewnych: źródła i ich analiza, metody specyficzne dla badań humanistycznych (metody filologiczne, etnograficzne, socjologiczne, historyczne, religioznawcze, filozoficzne, statystyczne; opisowe, wyjaśniające, rozumiejące; wsobne i porównawcze) oraz podstawowe nauki pomocnicze. Omawia typologię języków, systemów pisma, systemów transkrypcji.

Podaje się zasady korzystania ze źródeł pierwszo- i drugorzędnych (materialnych, oralnych, pisanych, internetowych), techniki sporządzania opisu bibliograficznego. Uczy się rozpoznawania pism i stosowania właściwych zasad konwersji pism (transkrypcji, transliteracji).

Uzupełnia się uzyskaną w liceum wiedzę z zakresu geografii, historii powszechnej, historii sztuki itp. o dane dot. wielkich cywilizacji Azji (indyjska, chińska, islamska) oraz kultur szczegółowych (Tybet, Japonia, Korea, Wietnam, Indonezja, Mongolia), w tym języków, kalendarzy, jednostek miar itp.

 

 

Zaliczenie:

Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe za:

            A) uczestnictwo w zajęciach i aktywność na zajęciach – zwł. związana z omawianiem literatury obowiązkowej – w tym dwa sprawdziany 5-minutowe (30%);

            B) rozprawkę/esej na temat wybranej kultury orientalnej: "Dlaczego interesuje mnie kultura X  i jakich metod użyję, aby ją lepiej poznać?" (30%);

            C) egzamin końcowy w formie pisemnej: 35 pytań – 32 pytania: test wielokrotnego wyboru + 3 pytania otwarte (40%).

 

Uzyskanie oceny niedostatecznej z jednego elementu nie uniemożliwia zaliczenia zajęć, ale niezłożenie pracy zaliczeniowej (B) dyskwalifikuje (uniemożliwia uzyskanie zaliczenia).

Uzyskanie oceny niedostatecznej z dwóch elementów kwalifikuje do egzaminu poprawkowego. Egzamin poprawkowy – ustny – obejmuje lektury obowiązkowe, zakres testu oraz podstawową wiedzę o wybranej kulturze orientalnej.

 

Szczegółowy opis warunków w dokumencie Wstęp do badań kultur orientalnych (materiały dla studentów)

 

Literatura:

=> Oznacza pozycje dostępne do wypożyczenia w teczkach z materiałami, w Bibliotece Zakadu Historii Filozofii, sala GG-40).

 

Podstawowa:

=> Tadeusz MARGUL: Dlaczego warto poznawać Wschód?, „Zeszyty Studenckiego Koła Orientalistycznego w Lublinie”, 1981, nr 1 (maj), s. 2-4.

=> Stefan BEDNAREK: Kultura jako przedmiot poznania. O statusie kulturoznawstwa jako odrębnej dyscypliny naukowej [wraz z dyskusją], [w:] Janusz MOZRZYMAS (red): O naturze i kulturze, Wyd. Uniw. Wrocławski:ego Wrocław 2005, s. 5-35.

=> Janusz CHMIELEWSKI: Orientalistyka tradycyjna i nietradycyjna, [w:] Tadeusz KOTARBIŃSKI i in. (red.): Nowe specjalności w nauce współczesnej, PAN: Warszawa 1977, s. 33-48.

=> Romuald HUSZCZA, Orientalistyka: filologia - nauka o języku - wiedza o kulturze, „Przegląd Orientalistyczny” 2006, nr 3-4 (218-219), s. 137-146.

=> Władysław Przemysław TUREK: Orientaliści: Protagoniści czy ofiary konfliktu cywilizacji?, „Przegląd Orientalistyczny”, 2007, nr 3-4 (222-223), s. 136-144.

=> Janina PELCOWA: Z zagadnienia konwersji pism, „Przegląd Biblioteczny” 1982, nr 1/2, s. 57-77.

 

Uzupełniająca:

Lech OSTASZ: Homo methodicus: między filozofią, humanistyką i naukami ścisłymi, Wyd. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego: Olsztyn 1999.

Benon MIŚKIEWICZ: Wstęp do badań historycznych, PWN: Warszawa 1974.

Katarzyna GÓRAK-SOSNOWSKA, Ilona MORŻOŁ (red.): Języki świata – materiały dydaktyczne do zajęć międzykulturowych, Stowarzyszenie ARABIA.pl – Polski Komitet do spraw UNESCO: Warszawa 2008.

David DIRINGER: Alfabet, czyli klucz do dziejów ludzkości, PIW: Warszawa, 1969.

 

Fakultatywna (w zalezności od wybranej kultury do opisu - jedna z poniższych pozycji):

Arthur L. BASHAM: Indie. Od początku do najazdu muzułmańskiego, PIW: Warszawa, 1964.

Waldemar HANSEN: Pawi Tron, PIW: Warszawa, 1980.

C. Patrick FITZGERALD: Chiny. Zarys dziejów kult., PIW: Warszawa, 1974.

Marcel GRANET: Cywilizacja chińska, PIW: Warszawa, 1973.

James W. HALL: Japonia. Od najdawniejszych czasów do dzisiaj, PIW: Warszawa, 1979.

David SNELLGROVE, Hugh RICHARDSON: Tybet. Zarys historii kult., PIW: Warszawa, 1978.

John AUDRIC: Angkor i imperium khmerskie, PIW: Warszawa,1979.

Wiesław OLSZEWSKI: Historia Wietnamu, Ossolineum: Wrocław, 1991.

Joanna P. RURARZ: Historia Korei, Dialog: Warszawa, 2005.

Adam MEZ, Renesans islamu, PIW: Warszawa,1981.

Henryk ZIMOŃ: Religia w świecie współczesnym, TN KUL: Lublin, 2000.

Autor: Maciej Zięba
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2010, godz. 22:16 - Maciej Zięba