Doktor nauk prawnych, radca prawny. Absolwent studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z zakresu arbitraż, mediacji i negocjacji prawniczych oraz studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu z zakresu mediacji gospodarczych.

Mediator stały wpisany na listę mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie.

Zainteresowania: prawo polubownego rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem sporów budowlanych, odpowiedzialność cywilna z tytułu czynu niedozwolonego, odszkodowania, problematyka kredytów hipotecznych.

 

Wykaz najważniejszych publikacji:

  1. Bara, Najwyższy Trybunał Administracyjny jako organ władzy Sądowej II RP, [w:] D. Gil (red.), Korzenie i ewolucja instytucji Prawa Sądowego, Lublin 2013
  2. Bara, Klauzula dobrych obyczajów w toku negocjacji umowy cywilnoprawnej, [w:] Aktualne problemy praw człowieka, państwa i systemu prawnego, Lwów 2013
  3. Bara, Mediacja w sprawie pojednania między pokrzywdzonym a sprawcą czynu zabronionego, [w:] T. Stanisławski, B. Przywora, Ł. Jurek, P. Śwital, Z najnowszej problematyki prawa publicznego i prywatnego, Lublin 2014,
  4. Bara, Mediacja w sprawach sądowoadministracyjnych, [w:] J. Zimny (red.), Praworządność nowe oblicza, Stalowa Wola 2014
  5. Bara, sprawozdanie z konferencji pt.: Negocjacje, mediacje i arbitraż – skuteczne narzędzia rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym? Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Lublin, 27-28 listopada 2013 r.) , [w:] Studia Prawnicze KUL, Nr 1(57), Lublin 2014
  6. Bara, Mediacja a postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, [w:] J. Zimny (red.), Praworządność wczoraj-dziś- jutro, Stalowa Wola 2015
  7. Bara, Procedura postępowania polubownego w Warunkach Kontraktowych FIDIC, (w druku).

 

Udział w projektach badawczych:

  1. Uczestnik Międzynarodowego Programu Badawczo-Naukowego „Młodzi naukowcy – ku przyszłości”, Stalowa Wola 2014
  2. Projekt „Centra Arbitrażu i Mediacji – Projekt Pilotażowy” realizowany wspólnie z Ministerstwem Gospodarki, Lublin 2013-2015
  3. Projekt „Centra Arbitrażu i Mediacji” realizowany wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości, Lublin 2018-2019
Autor: Piotr Sławicki
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2020, godz. 11:47 - Piotr Sławicki