Dr Edyta Gapska

 

Życiorys naukowy:

 

 • 1998 - 2003 - studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
 • praca magisterska pt. Publicznoprawny  charakter   kasacji  w  świetle  nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 24 maja 2000 roku;
 • 2003 - 2007 - studia doktoranckie na Wydziale Prawa KUL;
 • praca doktorska pt. Wady orzeczeń sądowych w postępowaniu cywilnym;
 • 2003 – 2007 - aplikacja sądowa w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie;
 • od 2009 roku -  adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego.

 

Publikacje naukowe

 

I. Monografie, komentarze i podręczniki

 1. Wady orzeczeń sądowych w postępowaniu cywilnym, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009 (ss. 244);
 2. Czynności decyzyjne sądów w postępowaniu cywilnym, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010 (ss. 272); 
 3. Postępowanie cywilne. Testy, ćwiczenia, diagramy, wyd. I Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 244, współautorka z P. Ciochem i J. Studzińską; 
 4. Koszty postępowania cywilnego. Komentarz, LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, ss. 489;
 5. Postępowanie nieprocesowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 804, współautorka z J. Studzińską;
 6. Postępowanie nieprocesowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ss. 977, współautorka z J. Studzińską.

II. Prace redakcyjne

 1. Współczesne przemiany postępowania cywilnego, red. P. Pogonowski, P. Cioch, E. Gapska, J. Nowińska, Warszawa 2010 (ss. 379).

III. Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Przedsąd w postępowaniu kasacyjnym w sprawach cywilnych, Przegląd Sądowy 2006, nr 2, s. 16-42;
 2. Konstytutywne elementy orzeczenia sądu cywilnego, Rejent 2007, nr 7-8, s. 59-83;
 3. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za bezprawie judykacyjne – wybrane zagadnienia procesowe, Palestra 2008, nr 1-2, s. 56-70;
 4. Dopuszczalność przywrócenia terminu do uzupełnienia braków środka odwoławczego (w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego), Państwo i Prawo 2012, zeszyt 4, s. 88-100;
 5. Court rulings as a subject of public information, UWM Law Review, Volume 4 (December 2012), s. 5-26;
 6. Skutki prawne niezłożenia odpisu pełnomocnictwa dla strony przeciwnej, Polski Proces Cywilny 2013, nr 1(10), s. 41-49;
 7. Realizacja zasady prawdy w świetle ostatnich nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, Rejent 2013, nr 5(265), s. 23-41;
 8. Dopuszczalność stosowania fikcji doręczenia (art. 11355 k.p.c.) przy dokonywaniu doręczeń transgranicznych w UE - uwagi na tle wyroku TS z 19.12.2012 r. w sprawie C-325/11 Krystyna i Ewald Alder przeciwko Sabinie i Czesławowi Orłowskim, Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 6(93), s. 38-42;
 9. Kreowanie wizerunku wymiaru sprawiedliwości w dobie społeczeństwa informacyjnego, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2013, zeszyt 4 (10), s. 27-37;
 10. Cassation complaint in Polish Civil Procedure, Law and Forensic Science, Volume 6 (December 2013), s. 61-88;
 11. Conditions of Fairness of Judgment under Civil Procedure, Law and Forensic Science, Volume 7 (July 2014), s. 44-62;
 12. Czy szczegółowe wyliczenie kosztów procesu przez referendarza sądowego w sytuacji, gdy sąd rozstrzygnął jedynie o zasadach poniesienia przez strony tych kosztów (art. 108  1 zd. 2 k.p.c.), obejmuje również ustalenie wysokości opłaty za czynności adwokata lub radcy prawnego?, Polski Proces Cywilny 2014, nr 4, s. 531-539;
 13. Conditions for the reinstatement of the statute of limitations in civil court proceedings and in general administrative proceedings (comparative remarks), Roczniki Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL 2014-2015, t. 10-11, nr 1: Prawo, s. 103-144;
 14. Doręczenie pisma dorosłemu domownikowi w postępowaniach sądowych i administracyjnych, Zeszyty Prawnicze UKSW 2015, nr 15.1, s. 139-204 (współautorka z M.P. Gapskim);
 15. Obowiązek uiszczenia opłaty od zażalenia na postanowienie o odrzuceniu zażalenia kwestionującego odmowę zwolnienia od kosztów sądowych, Monitor Prawniczy 2015, nr 14, s. 754-759;
 16. Skuteczność zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie podwykonawczej wobec inwestora ponoszącego odpowiedzialność solidarną na podstawie art. 647(1) par. 5 k.c., Przegląd Prawa Handlowego 2017, nr 1, s. 38-43;
 17. Wynagrodzenie pełnomocnika reprezentującego współuczestników procesu cywilnego, Przegląd Sądowy 2017, nr 3, s. 50-61;
 18. Zastrzeżenie pozwanemu prawa powoływania się na ograniczenie odpowiedzialności na podstawie art. 319 KPC a odpowiedzialność za koszty procesu, Monitor Prawniczy 2017, nr 10, s. 549;
 19. Liability of the State Treasury for Judicial Lawlessness, Law and Forensic Science, Volume 12 (December 2016);
 20. Cywilnoprocesowe skutki przekazania sądowi do rozpoznania sprawy o rozgraniczenie nieruchomości (uwagi na tle uchwały SN z 30.10.2014 r.), Państwo i Prawo 2017, nr 10, s. 51-64;
 21. Preparation of a trial as a condition of effective civil procedure, Zeszyty Naukowe KUL 2017, nr 3, s. 61-87;
 22. Przeciwdziałanie nadużyciom prawa procesowego w znowelizowanym Kodeksie postępowania cywilnego. Cz. I - Klauzula generalna, Monitor Prawniczy 2019, nr 15, s. 813-820;
 23. Przeciwdziałanie nadużyciom prawa procesowego w znowelizowanym Kodeksie postępowania cywilnego. Cz. II - Powództwo oczywiście bezzasadne, Monitor Prawniczy 2019, nr 16, s. 865-873;
 24. Przeciwdziałanie nadużyciom prawa procesowego w znowelizowanym Kodeksie postępowania cywilnego. Cz. III - szczególne przejawy nadużycia prawa procesowego, Monitor Prawniczy 2019, nr 17, s. 918-924;

IV. Artykuły w opracowaniach zwartych i zbiorowych

 1. Ewolucja koncepcji orzeczeń prawnie nieistniejących w postępowaniu cywilnym (w:) Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego 28-30 września, Szczecin – Niechorze, red. H. Dolecki, K. Flaga-Gieruszyńska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 351-364 
 2. Zastosowanie elektronicznych form komunikacji w postępowaniu cywilnym (w:) Środki przekazu – informacja czy manipulacja?, red. A. Balicki, T. Guz, W. Lis, Lublin 2008, s. 219-236;
 3. Wykorzystanie technologii informatycznych w cywilnym postępowaniu sądowym (w:) Współczesne przemiany postępowania cywilnego, red. P. Pogonowski, P. Cioch, E. Gapska, J. Nowińska, Warszawa 2010, s. 264 – 281;
 4. Prawo do sprawiedliwego wyroku w postępowaniu cywilnym (w:) Problemy z sądową ochroną praw człowieka, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, t. I, Olsztyn 2012, s. 395-409;
 5. Konkretyzacja stanowisk procesowych stron przed rozprawą i jej wpływ na efektywność postępowania (w:) Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, s. 589-608;
 6. Ustne czy pisemne postępowanie cywilne? (w:) Aequitas Sequitur Legem. Księga Jubileuszowa z okazji 75. urodzin  Profesora Andrzeja Zielińskiego, red. K. Flaga-Gieruszyńska, G. Jędrejek, Warszawa 2014, s. 75-90;
 7. Online dispute resolution in family matters (w:) Határon Átnyúló Viták Rendezése: Törekvések és Megoldások, red. V. Harsági, E.Í. Horváth, K. Raffai, N. Suri, S. Szabó, Budapest 2015, s. 9-34;
 8. Wyłączenie drogi sądowej w sprawach cywilnych w świetle Konstytucji RP (w:) Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, red. Ł. Błaszczak, Wrocław 2015, s. 69-87;
 9. Internetowe metody rozwiązywania sporów małżeńskich w postępowaniu cywilnym (w:) Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Teoria i praktyka, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn 2016, s. 159-169;
 10. Mechanizmy wspierające efektywność postępowania cywilnego (zagadnienia wybrane) (w:) Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, red. E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak, Sopot 2016, s. 271-286;
 11. Droga sądowa w sprawie o zwrot odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w razie uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji, na podstawie której odszkodowanie zostało wypłacone (w:) Ius est a Iustitia Appellatum. Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, red. nauk. M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 144-154,
 12. Przygotowanie rozprawy cywilnej - niewykorzystana szansa (w:) Postępowanie cywilne w dobie przemian, red. I. Gil, Warszawa 2017, s. 110-141;
 13. Doręczenia elektroniczne, w: Elektroniczne postępowanie upominawcze. Doświadczenia i perspektywy, red. K. Flaga-Gieruszyńska, A. Jakubecki, J. Misztal-Konecka, Lublin 2017, s. 83-107;
 14. Skutki procesowe obligatoryjnej kumulacji roszczeń w sprawach działowych, w: Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017, s. 161-178;
 15. Excluding legal action in civil cases in the light of Constitution of the Republic of Poland, w: Collection of Papers from the International Academic Conference 22nd - 23rd of February 2018. Impact of the Case Law of the Constitutional Court on the Interpretation of Legal Rules in Private Law. Bratislava Legal Forum 2018, Bratislava 2018, ed. J. Andraško, J. Hamulák, M. Kahonuová, ISBN 978-80-7160-478-5, s. 84-91;
 16. Efektywność hipoteki przymusowej jako sposobu zabezpieczenia roszczeń, w: Ars in vita. Ars in iure. Ksiega Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak, Warszawa 2018, s. 331-341;
 17. Wkład pracowników KUL w rozwój nauki postępowania cywilnego w latach 1939-1952, w: 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień, Lublin 2018, s. 20-28.

V. Glosy

 1. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2006 r. III CZP 126/06, OSP 2010, nr 4;
 2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2008 r., III CZP 65/08, Palestra 2012, nr 5-6, s. 176 - 182;
 3. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r., III CZP 119/13, OSP 2017, nr 7-8, s. 162-170;
 4. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2016 r., I ACz 1319/16, Przegląd Sądowy 2017, nr 10, s. 124-132;
 5. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2017 r., III CZP 115/16, OSP 2018, nr 9, s. 26-36;

VI. Sprawozdania i inne publikacje

 1. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawo sądowe cywilne – wyzwania dla Europy”; Lublin, 17-18 października 2008 r., Palestra 2009, nr 7-8, s. 249 - 252;
 2. Judicial cooperation in civil matters (w:) Master of Arts in European Studies. Student handbook, red. T. Sieniow, D.R. Swenson, Lublin 2011, s. 69-73;
 3. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Doświadczenia i perspektywy", Lublin, 15-16 października 2015 r., Studia Prawnicze KUL 2016, nr 2, s. 234-246;

 

Udział w spotkaniach naukowych

 

 1. Międzynarodowa Konferencja ,,Tradycja i postęp w prawie sądowym cywilnym”, Lublin 24-25 listopada 2006 r.
 2. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego, poświęcony ewolucji polskiego postępowania cywilnego, Szczecin – Niechorze 28-30 września 2007 r.
 3. Konferencja naukowa „Nowe zasady finansowania badań naukowych” połączona ze szkoleniem sekretarzy Katedr WPPKiA KUL, Lublin 30 września 2008 r.
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo sądowe cywilne – wyzwania dla Europy”; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 17-18 października 2008 r.
 5. IV Konferencja Naukowa z serii Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości: "Prawo a informacja", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 12 kwietnia 2011 r.
 6. Konferencja naukowa w ramach XX Tygodnia Prawników ,,Nowelizacja procedury cywilnej i jej wpływ na praktykę prawniczą'', Lublin, 20 kwietnia 2012 r.
 7. II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego "Problemy z sądową ochroną praw człowieka", Olsztyn 7-8 maja 2012 r.
 8. V Konferencja Naukowa z serii Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości na temat: "Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie" zorganizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego i Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Lublin 4 grudnia 2012 r.;
 9. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego: "Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego", Katowice - Kocierz, 26-29 września 2013 r.;
 10. Colloquium of the procedural law "The functions of the Supreme Court - issues of proces and administration of justice", Warsaw 11-13 June 2014;
 11. Határon Átnyúló Viták Rendezése: Törekvések és Megoldások (Settlement of cross-border disputes: aspirations and solutions), Pétér Pázmany Catholic University, Budapest, Hungary, 13.03.2015;
 12. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Wrocław 18-20 września 2015 r.;
 13. Konferencja Naukowa "Postępowanie cywilne w dobie przemian", Wrocław, 1-2 października 2016 r.;
 14. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Poznań - Prusim, 21-24 września 2017 r. 
 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bratislava Legal Forum 2018", Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, 22-23 luty 2018 r.

 

Wystąpienia naukowe

 

 • Wykorzystanie technologii informatycznych w działalności sądów”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo sądowe cywilne – wyzwania dla Europy”; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 17-18 października 2008 r.;
 • "Orzeczenia sądowe jako przedmiot informacji publicznej", IV Konferencja Naukowa z serii Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości: "Prawo a informacja", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 12 kwietnia 2011 r.;
 • "Prawo do sprawiedliwego wyroku w postępowaniu cywilnym", II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego "Problemy z sądową ochroną praw człowieka", Olsztyn 7-8 maja 2012 r.;
 • Judicial cooperation in civil matters in the European Union, Wykład wygłoszony w ramach pobytu naukowego na Uniwersytecie Pawła Józefa Šafárika w Koszycach, Słowacja, 23-27.04.2012 r.;
 • Errors of judgments in civil proceedings, Wykład wygłoszony w ramach pobytu naukowego na Uniwersytecie Pawła Józefa Šafárika w Koszycach, Słowacja, 23-27.04.2012 r.;
 • "Upowszechnianie elektronicznej informacji o działalności sądów a społeczny obraz wymiaru sprawiedliwości", V Konferencja Naukowa z serii Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości na temat: "Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie" zorganizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego i Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Lublin 4 grudnia 2012 r.;
 • Prospects of development of judicial cooperation in civil matters in the European Union, Wykład wygłoszony w ramach pobytu naukowego na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja, 22-26.04.2013 r.;
 • Public access to court rulings, Wykład wygłoszony w ramach pobytu naukowego na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja, 22-26.04.2013 r.;
 • Prospects of Online Dispute Resolution in Family Matters, referat wygłoszony w ramach Konferencji: "Határon Átnyúló Viták Rendezése: Törekvések és Megoldások" (Settlement of cross-border disputes: aspirations and solutions), Pázmány Péter Catholic University, Budapest, Hungary, 13.03.2015;
 • Doręczenia elektroniczne, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Doświadczenia i perspektywy" zorganizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego KUL, Katedrę Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS oraz Katedrę Postępowania Cywilnego US, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 15-16 października 2015 r.;
 • Internetowe metody rozwiązywania sporów małżeńskich w postępowaniu cywilnym, IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego "Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych" zorganizowana przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego UWM w Olsztynie, Olsztyn - Kortowo 10-11 maja 2016 r.;
 • Przygotowanie rozprawy cywilnej - niewykorzystana szansa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Postępowanie cywilne w dobie przemian"zorganizowana przez Zakład Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1-2 października 2016 r.;
 • Preparation of a trial as a condition of effective civil procedure, VIII Polsko-Hiszpańska Konferencja Europejskiej Tradycji Prawnej nt. "Efektywna ochrona sądowa - rzymskie korzenie i instytucje współczesne" zorganizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego i Katedrę Prawa Rzymskiego KUL wraz z Wydziałem Nauk Prawnych i Ekonomicznych Universidad Jaume I de Castellon oraz Wydziałem Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie i Uniwersytetem Las Palmas de Gran Canaria, Lublin, 2 czerwca 2017 r.; 
 • Exclusion of legal action in civil matters in the light of the Constitution, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bratislava Legal Forum 2018", Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, 22-23 luty 2018 r.;
Autor: Edyta Gapska
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2020, godz. 04:14 - Edyta Gapska