Prof. KUL Dr hab. Jadwiga Potrzeszcz - Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Życiorys naukowy

 

07.06. 1989

- Matura w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Skarżysku- Kamiennej, woj. świętokrzyskie.

1989-1991

- Studium Nauczycielskie w Końskich, uzyskanie dyplomu ukończenia uprawniającego do wykonywania zawodu nauczyciela szkoły podstawowej w specjalności: nauczanie początkowe.

1992-1996

- Studia w zakresie filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

02.12.1996

- Magister filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego

w Kielcach na podstawie pracy Wpływy tragedii greckiej w dramacie Jana Kasprowicza „Świat się kończy!" i w „Klątwie" Stanisława Wyspiańskiego.

1997-2001

- Studia w zakresie prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

11. 05. 2001

- Magister prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie pracy Filozoficzne podstawy praw człowieka w Konstytucji RP z 1997 roku.

2001-2002

- Doktorant stypendysta w Katedrze Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego

i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

01. 10. 2002

- Asystent i Sekretarz Katedry w Katedrze Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa  Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

2004    

- First Certificate in English, Council of Europe Level B2, University of Cambridge ESOL Examinations (English for Speakers of Other Languages).

21. 06. 2005

- Stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie rozprawy Rozumienie idei prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

01. 10. 2006 

- Stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

24. 06. 2014

- Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie dorobku naukowego oraz monografii Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa (Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 480).

09. 12. 2016

- Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

01. 03. 2017 

- Ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (starszy specjalista ds. legislacji).

01. 10. 2018 

- Stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 Zajęcia dydaktyczne

 • Teoria i filozofia prawa - wykład obowiązkowy
 • Teoria i filozofia prawa - ćwiczenia
 • Teoria i filozofia prawa - seminarium magisterskie
 • Teoria i filozofia prawa - seminarium doktoranckie
 • Wykładnia prawa - wykład kluczowy
 • Wykładnia prawa - ćwiczenia
 • Bezpieczeństwo prawne - wykład fakultatywny
 • Aksjologia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego - konwersatorium

 

  

 Wykaz publikacji

I. Monografie

 1. Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007, ss. 301. (zob. rec.: Krzysztof J. Kaleta, "Przegląd Sejmowy" 2008, nr 5, s. 209-216; rec.: Tomasz Gałkowski, "Łódzkie Studia Teologiczne" 25 (2016), nr 2, s. 127-128).
 2. Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 480 (zob. art.: Przemysław Czarnek, Domniemanie konstytucyjności prawa jako wymóg bezpieczeństwa prawnego. Uwagi na marginesie książki Jadwigi Potrzeszcz Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, "Prawo i Więź" 2014, nr 2 (8), s. 38-53; rec.: Wojciech Lis, "Przegląd Sejmowy" 2014, nr 6, s. 184-189; rec.: Wojciech Lis, "Roczniki Nauk Prawnych" 2014, t. XXIV, nr 3, s. 159-165; nota bibliograficzna: Piotr Gliński, "Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie. Biuletyn Informacyjny" 2015, nr 20, s. 114).
 3. Antoni Szymański. O sprawiedliwość społeczną. Wybór pism, wyboru dokonała, wstępem i przypisami opatrzyła Jadwiga Potrzeszcz, Ośrodek Myśli Politycznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków brw, ss. 616 [książka ukazała się w 2018 r. jako recenzowana monografia naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017], LXVIII tom w serii: Biblioteka Klasyki Myśli Politycznej.

  II. Podręczniki akademickie

 1. Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Lublin 2002, ss. 265.
 2. Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych, wyd. 2 zmienione, Lublin 2007, ss. 288.

III. Redakcja naukowa

 1. (współredaktorzy: Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz, Monika Wójcik) Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 1448.
 2. (współredaktorzy: Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Tomasz Barszcz, Jadwiga Potrzeszcz) Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 212.
 3. (współredaktorzy: Józef Krukowski, Jadwiga Potrzeszcz, Mirosław Sitarz) Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 326.
 4. (współredaktorzy: Jadwiga Potrzeszcz, Bartosz Liżewski) Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 213.
 5. (współredaktorzy: Tomasz Barankiewicz, Tomasz Barszcz, Krzysztof Motyka, Jadwiga Potrzeszcz) Studia nad formalnymi i nieformalnymi źródłami prawa, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2020, ss. 310.

IV. Rozdziały w monografiach

 1. Sprawiedliwość jako idea prawa, w: Leszek Leszczyński (red.), Teoretyczne problemy integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 65-76 (ss. 12).
 2. Zasada równości w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym skargi konstytucyjnej, w: Sławomira Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Zakamycze, Kraków 2005, s. 293-306 (ss. 14).
 3. Michał Orzęcki (1891-1941), w: Antoni Dębiński, Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik (red.), Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 315-326 (ss. 12) (zob. rec. Mieczysław Wrzosek, Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod redakcją Antoniego Dębińskiego, Wojciecha Sz. Staszewskiego, Moniki Wójcik, Lublin 2008. Uwagi recenzyjne poświęcone księdze o profesorach i wykładowcach prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, "Studia Prawnicze KUL" 2009, nr 4(40), s. 139-160, szczególnie s. 151).
 4. Aleksander Wóycicki (1878-1954), w: Antoni Dębiński, Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik (red.), Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 527-538 (ss. 12) (zob. rec. Mieczysław Wrzosek, Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod redakcją Antoniego Dębińskiego, Wojciecha Sz. Staszewskiego, Moniki Wójcik, Lublin 2008. Uwagi recenzyjne poświęcone księdze o profesorach i wykładowcach prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, "Studia Prawnicze KUL", 2009, nr 4(40), s. 139-160, szczególnie s. 158).
 5. Katedra Filozofii Prawa, w: Antoni Dębiński, Małgorzata Ganczar, Stanisław Jóźwiak, Agnieszka Kawałko, Małgorzata Kruszewska-Gagoś, Hanna Witczak (red.), Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 15-44 (ss. 30).
 6. Aleksander Wóycicki (1878-1954), w: Antoni Dębiński, Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik (red.), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 219-225 (ss. 7).
 7. Importance of the Human Nature in Contemporary Conceptions of Law, in: Positive Law in Contemporary Legal Systems (The Materials of the International Scientific Conference Brest - Opole 2009, Brest, 15-17 April, 2009), Edited by B. Lepieszko, Dariusz Walencik, Brest 2009, p. 32-36 (ss. 5).
 8. Poglądy filozoficznoprawne Ignacego Czumy, w: Kazimierz Ostaszewski, Jacek Szczot (red.), Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 77-88 (ss. 12) (zob. rec. Mieczysław Wrzosek, Uwagi odnotowane podczas lektury zbiorowego opracowania pt. Życie i twórczość Ignacego Czumy, red. Kazimierz Ostaszewski, Jacek Szczot, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 244, "Studia Prawnicze KUL" 2010, nr 2-3 (42-43), s. 133-142, szczególnie s. 139-140).
 9. (wspólnie z Antonim Kościem) W poszukiwaniu trzeciej drogi Arthura F. Utza na obszarze gospodarki, w: Jerzy Oniszczuk (red.), Normalność i kryzys - jedność czy różnorodność. Refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 459-475 (ss. 17).
 10. (wspólnie z Antonim Kościem) Relacja prawa pozytywnego do prawa naturalnego w myśli Viktora Cathreina, w: Wacław Depo, Marcin Leszczyński, Tadeusz Guz, Paweł Marzec (red.), Veritatem in Caritate. Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 425-435 (ss. 11).
 11. Filozofia prawa w "Antygonie" Sofoklesa, w: Marcin Wysocki (red.), Fructus Spiritus est Caritas. Księga Jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 909-918 (ss. 10).
 12. Aksjologia prawa w ujęciu Czesława Martyniaka i Arthura F. Utza, w: Oktawian Nawrot, Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 266-274 (ss. 9).
 13. Non omnis moriar. Wspomnienie o śp. Księdzu Profesorze Antonim Kościu SVD, w: Józef Włodarski, Kamil Zeidler, Marceli Burdelski (red.), Korea w oczach Polaków. Państwo - Społeczeństwo - Kultura, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 13-20 (ss. 8).
 14. Państwo koreańskie w działalności naukowej Antoniego Kościa, w: Józef Włodarski, Kamil Zeidler, Marceli Burdelski (red.), Korea w oczach Polaków. Państwo - Społeczeństwo - Kultura, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 39-64 (ss. 26).
 15. Ksiądz Profesor Antoni Kość SVD, w: Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz, Monika Wójcik (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 19-25 (ss. 7).
 16. Immanuela Kanta i Matthiasa Mahlmanna próba humanistycznego uzasadnienia godności człowieka, w: Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz, Monika Wójcik (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 273-299 (ss. 27).
 17. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w ujęciu filozofii prawa, w: Wojciech Lis (red.), Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 15-34 (ss. 20).
 18. Bezpieczeństwo prawne w demokratycznym państwie prawa, w: Maciej Aleksandrowicz, Adam Jamróz, Lech Jamróz (red.), Demokratyczne państwo prawa, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2014, 105-113 (ss. 9).
 19. Aksjologiczne podstawy stosowania prawa a prawo słuszne, w: Wojciech Dziedziak, Bartosz Liżewski (red.), Zagadnienia stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 113-121 (ss. 9).
 20. Z Rokietnicy w świat. Transkulturowa droga życia i filozofii prawa Antoniego Kościa (1949-2011), w: Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Tomasz Barszcz, Jadwiga Potrzeszcz (red.), Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 11-37 (ss. 27).
 21. Bezpieczeństwo prawne a pewność prawa - perspektywa filozoficznoprawna, w: Józef Krukowski, Jadwiga Potrzeszcz, Mirosław Sitarz (red.), Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, s. 281-295 (ss. 15).
 22. Racjonalność aksjologiczna prawodawcy jako założenie interpretacyjne, w: Sebastian Sykuna, Mikołaj Hermann (red.), Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy, Wydawnictwo C.H. Beck, Seria: Monografie Prawnicze, Warszawa 2016, s. 53-72 (ss. 19).
 23. (wspólnie z Tomaszem Barankiewiczem i Tomaszem Barszczem) Katedra Teorii i Filozofii Prawa, w: Krzysztof Burczak, Emilia Czepczyńska, Marzena Dyjakowska, Maciej Jońca, Sebastian Kwiecień (red.), 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 213-255 (ss. 43).
 24. (wspólnie z Tomaszem Barankiewiczem i Tomaszem Barszczem) Katedra Teorii i Filozofii Prawa, w: Krzysztof Burczak, Emilia Czepczyńska, Marzena Dyjakowska, Maciej Jońca, Sebastian Kwiecień (red.), 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, wyd. II poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 213-255 (ss. 43).
 25. Wymiary prawa a wymiary pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego, w: Mikołaj Hermann, Michał Krotoszyński, Piotr F. Zwierzykowski  (red.), Wymiary prawa. Teoria. Filozofia. Aksjologia, Wydawnictwo C.H. Beck, seria: Monografie Prawnicze, Warszawa 2019, s. 19-29 (ss. 11).
 26. Wykładnia prawa a bezpieczeństwo prawne na przykładzie wybranych problemów stosowania prawa podatkowego, w: Jadwiga Potrzeszcz, Bartosz Liżewski (red.), Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 149-163 (ss. 15).
 27. Antoni Szymański (1881-1942). Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych w latach 1920-1921. Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych w latach 1931-1933, w: Antoni Dębiński, Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik (red.), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, wyd. 2, Lublin 2019 (w druku).
 28. Aleksander Wóycicki (1878-1954). Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych w roku akademickim 1922/1923. Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego w roku akademickim 1923/1924, w: Antoni Dębiński, Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik (red.), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, wyd. 2, Lublin 2019 (w druku).
 29. Conscience Clause of Service Providers on the Example of the Case of the Printer of Łódź in the Context of the Situation of Persons Performing Other Professions, in: Freedom of Conscience. A Comparative Law Perspective, edited by Grzegorz Blicharz, Reviewers: Gerard V. Bradley, Professor of Law, University of Notre Dame, USA; James C. Phillips, PhD, Stanford University's Constitutional Law Center, USA, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019, p. 49-91 (pp. 43).
 30. Klauzula sumienia usługodawców, w: Wolność sumienia. Perspektywa prawnoporównawcza, red. Grzegorz Blicharz, Marcin Delijewski, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019, s. 13-55 (ss. 43).
 31. (wspólnie z Antonim Kościem) Jerzy Kalinowski (1916-2000), w: Antoni Dębiński, Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik (red.), Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. 3, (oddane do druku).
 32. Antoni Kość (1949-2011), w: Antoni Dębiński, Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik (red.), Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. 3, (oddane do druku).
 33. Michał Orzęcki (1891-1941), w: Antoni Dębiński, Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik (red.), Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. 3, (oddane do druku).
 34. Aleksander Wóycicki (1878-1954), w: Antoni Dębiński, Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik (red.), Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. 3, (oddane do druku).

V. Artykuły i studia  w czasopismach naukowych

 1. Filozoficzne podstawy praw człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, „Roczniki Nauk Prawnych", 12(2002), z. 1, s. 19-43 (ss. 25).
 2. Sprawiedliwość społeczna w skardze konstytucyjnej, „Roczniki Nauk Prawnych", 13(2003), z. 1, s. 17-30 (ss. 14).
 3. Sprawiedliwość a celowość w prawie, „Roczniki Nauk Prawnych", 14(2004), z. 1, s. 29-43 (ss. 15).
 4. Godność człowieka w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, „Roczniki Nauk Prawnych", 15(2005), nr 1, s. 27-49 (ss. 23).
 5. Idea prawa w myśli filozoficznoprawnej Gustawa Radbrucha i Arthura Kaufmanna, „Prawo - Administracja - Kościół", nr 1/2(20-21)/2005, s. 283-298 (ss. 16).
 6. Pozytywistyczna a niepozytywistyczna koncepcja prawa, „Roczniki Nauk Prawnych", 15(2005), nr 2, s. 7-37 (ss. 31).
 7. Bezpieczeństwo prawne w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, „Roczniki Nauk Prawnych", 16(2006), nr 1, s. 7-40 (ss. 34).
 8. Filozoficznoprawne poglądy Michała Orzęckiego jako przykład petrażycjańskich inspiracji,„Prawo - Administracja - Kościół" 2006, nr 4 (28), s. 273-291 (ss. 19).
 9. Przydatność niepozytywistycznej koncepcji prawa w procesie dochodzenia do słusznego prawa przez Trybunał Konstytucyjny, "Przegląd Sejmowy" 2009, nr 5, s. 53-70 (ss. 18).
 10. Filozofia prawa Czesława Martyniaka w kontekście współczesnej dyskusji wokół paradygmatu niepozytywistycznej koncepcji prawa, "Roczniki Nauk Prawnych" 20 (2010), nr 2, s. 17-35 (ss. 19).
 11. Filozoficznoprawna droga Arthura Kaufmanna, "Roczniki Nauk Prawnych" 21 (2011), nr 1, s. 29-41 (ss. 13).
 12. Uniwersalna gramatyka moralności i prawa, "Forum Prawnicze" 2011, nr 4-5 (6-7), s. 30-45 (ss. 16).
 13. Zadania współczesnej teorii i filozofii prawa w warunkach akceptacji niepozytywistycznej koncepcji prawa, w: Paweł Jabłoński (red.), Czy koniec teorii prawa? Z zagadnień teorii i filozofii prawa, "Prawo CCCXII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3337", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 267-273 (ss. 7).
 14. "Formuła Radbrucha" a "formuła Cathreina", "Roczniki Nauk Prawnych" 21 (2011), nr 2, s. 7-40 (ss. 34).
 15. Mentalistyczna etyka i jej aplikacja do prawa, "Teka Komisji Prawniczej - Oddział PAN w Lublinie" 2011, t. 4, s. 118-132 (ss. 15).
 16. Sylwetki uczonych: Prof. zw. dr hab. Antoni Kość SVD, "Summarium" 40 (60) 2011, s. 141-148 (ss. 8).
 17. Jaka Konstytucja dla Polski? (artykuł recenzyjny Konferencji Konstytucyjnej Prawa i Sprawiedliwości: O nowoczesną Konstytucję Rzeczypospolitej w 15 lat po uchwaleniu Konstytucji RP), "Prawo i Więź" 2012, nr 1 (1), s. 67-83 (ss. 17).
 18. Exegisti monumentum aere perennius...Wspomnienie o śp. Księdzu Profesorze Antonim Kościu SVD, "Forum Prawnicze" 2012, nr 1 (9), s. 141-143 (ss. 3).
 19. (wspólnie z Tomaszem Barankiewiczem) Antoni Kość (1949-2011), "Państwo i Prawo" 2012, z. 4, s. 111-114 (ss. 4).
 20. Ksiądz Profesor Antoni Kość SVD (1949-2011), "Metryka" 2012, nr 1, s. 15-16 (ss. 2).
 21. (wspólnie z Tomaszem Barankiewiczem) Antoni Kość (1949-2011), "Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej" 2012, nr 2, s. 101-104 (ss. 4). 
 22. (wspólnie z Kingą Stasiak) Mortui vivos docent. In Memory of Rev. Prof. Antoni Kość, SVD, "Review of Comparative Law" 2012, vol. 17, s. 11-17 (ss. 7).
 23. Życie i działalność naukowa Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, "Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" 2015, t. X, nr 12 (1), s. 41-64 (ss. 24).
 24. Podmiot bierny a podmiot czynny bezpieczeństwa prawnego, "Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie" 2015, t. VIII, s. 76-93 (ss. 18).
 25. Legal security - synthetic presentation, "Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie" 2016, t. IX, s. 140-152 (ss. 13).
 26. Ważenie wartości w prawie a problem ich absolutności i relatywności, "Principia" 2015, t. 61-62, s. 107-122 (ss. 16). Wersja elektroniczna: www.ejournals.eu/Principia/zakladka/136/#tabs
 27. W sprawie prawidłowości kontynuowania 33. plenarnego posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej, "Przegląd Sejmowy" 2017, nr 1, s. 157-171 (ss. 15).
 28. Projekt stanowiska Sejmu w sprawie o sygn. akt K 5/17, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu" 2017, nr 3, s. 205-238 (ss. 34).
 29. The concept and meaning legal security in criminal law, "Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie" 2018, t. XI, nr 1, s. 301-319 (ss. 19).
 30. State Security and Restrictions on Constitutional Freedoms and Human and Civil Rights, "Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie" 2018, t. XI, nr 2, s. 347-362 (ss. 16).
 31. Zgodność z Konstytucją niektórych przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu" 2018, nr 4, s. 229-300 (ss. 72). 
 32. Child's Legal Security, "Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie" 2019, t. XII, nr 1, s. 201-209 (ss. 9).
 33. The Natural Human Right to Security versus Security as a Constitutional Human Right, "Studia Prawnicze KUL" 2020, (w druku).
 34. Legal Security in the Interpretation of the Tax Law, "Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie" 2021, (oddane do druku).

VI. Hasła encyklopedyczne

 1. Orlando Vittorio Emanuele, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, s. 855-856 (ss. 2).
 2. Orzęcki Michał, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, s. 872-873 (ss. 2).
 3. Petraschek Karl, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 137-138 (ss. 2).
 4. Pound Roscoe, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 392-394 (ss. 3).
 5. Romagnosi Gian Domenico, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 809-810 (ss. 2).
 6. Sauter Johann, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 930 (ss. 1).
 7. Schmitt Carl, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 961-963 (ss. 3).
 8. Solari Gioele, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 92-93 (ss. 2).
 9. Stahl Friedrich Julius, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 165-166 (ss. 2).
 10. Welzel Hans, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 732-733 (ss. 2).
 11. (wspólnie z Antonim Kościem) Geneza państwa: Teoria teistyczna, w: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 8-10 (ss. 3).
 12. (wspólnie z Antonim Kościem) Geneza państwa: Teoria prawnonaturalna, w: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 10-11 (ss. 2).
 13. (wspólnie z Antonim Kościem) Geneza państwa: Teoria patriarchalna, w: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 11 (ss. 1).
 14. (wspólnie z Antonim Kościem) Geneza państwa: Teoria patrymonialna, w: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 12 (ss. 1).
 15. (wspólnie z Antonim Kościem) Geneza państwa: Teoria umowy społecznej, w: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik  (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 12-14 (ss. 3).
 16. (wspólnie z Antonim Kościem) Geneza państwa: Teoria podboju, w: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 14 (ss. 1).
 17. (wspólnie z Antonim Kościem) Geneza państwa: Teoria procesu rozwarstwienia klasowego, w: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 14-15 (ss. 2).
 18. (wspólnie z Antonim Kościem) Geneza państwa: Teorie socjologiczne, w: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 15-16 (ss. 2).
 19. (wspólnie z Antonim Kościem) Geneza państwa: Teoria psychologiczna, w: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 16 (ss. 1).
 20. (wspólnie z Antonim Kościem) Geneza państwa w doktrynie prawa międzynarodowego, w: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 16-17 (ss. 2).
 21. Opałek Kazimierz Tadeusz, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii. Suplement, t. 10, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lubllin 2009, s. 309-311 (ss. 3).
 22. Naymanowic, Najmanowicz, Jakub, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009, kol. 857-859 (kol. 3).
 23. Norma. II. W prawie, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009, kol. 1397-1399 (kol. 3). 
 24. Czochron Sebastian Jan Kanty, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 1, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 261-263 (ss. 3).
 25. Kasparek Franciszek Ksawery, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 1, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 629-631 (ss. 3).
 26. Opałek Kazimierz Tadeusz, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 278-280 (ss. 3).
 27. Orzęcki Michał, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 287-288 (ss. 2).
 28. Rzesiński Jan Kanty Hieronim, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 2,  Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 484-485 (ss. 2).
 29. Słotwiński Feliks, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 561-562 (ss. 2).
 30. Sołtykowicz Józef Florian, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 587-589 (ss. 3).
 31. Ratio legis 1. Prawo 2. Prawo kanoniczne, w: Encyklopedia Katolicka, t. 16, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012, kol. 1224-1226 (kol. 3).
 32. Sprawiedliwość - III. W prawie. A. W teorii prawa, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, kol. 728-730 (kol. 3).
 33. Teoria prawa, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, kol. 430-431 (kol. 2).
 34. Orzęcki Michał, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 139-140 (ss. 2).

 VII. Recenzje w czasopismach naukowych 

 1. Tomasz Spyra, Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni, Wolters Kluwer Polska, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Warszawa-Kraków 2006, ss. 282, „Studia Prawnicze KUL" 2007, nr 2-3 (30-31), s.177-182 (ss. 6).
 2. Sławomira Wronkowska (red.), Z teorii i filozofii prawa Zygmunta Ziembińskiego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa-Kraków 2007, ss. 312, „Studia Prawnicze KUL" 2007, nr 2-3 (30-31), s.183-184 (ss. 2).
 3. Joanna Zakolska, Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, s. 276, "Przegląd Sejmowy" 2009, nr 3, s. 229-237 (ss. 9).
 4. Zenon Kardynał Grocholewski, Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne, Filozofia prawa, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009, ss. 101, "Studia Prawnicze KUL" 2009, nr 4(40), s. 187-191 (ss. 5).
 5. Gustav Radbruch, Filozofia prawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, ss. 289, "Studia Prawnicze KUL" 2010, nr 4 (44), s. 140-145 (ss. 6).
 6. Stefan Grote, Auf der Suche nach einem "dritten Weg". Die Rechtsphilosophie Arthur Kaufmanns, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2006, ss. 267, "Roczniki Nauk Prawnych" 20 (2010), nr 2, s. 275-281 (ss. 7).
 7. Agata Gumieniak, Prawo jako integralny element ładu społecznego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Lublin: Petit 2010, ss. 231, "Roczniki Nauk Prawnych" 20 (2010), nr 2, s. 297-301 (ss. 5).
 8. (wspólnie z Antonim Kościem) Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanowa, Nauka o państwie współczesnym, Warszawa: LexisNexis, s. 231, "Roczniki Nauk Prawnych" 21 (2011), nr 1, 299-301 (ss. 3).
 9. Matthias Mahlmann, Rechtsphilosophie und Rechtstheorie, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2010, s. 345, "Roczniki Nauk Prawnych" 21 (2011), nr 1, 306-312 (ss. 7).
 10. (wspólnie z Antonim Kościem) Sztuka prawa. Recenzja książki Javiera Hervady, Prawo naturalne. Wprowadzenie, "Forum Prawnicze" 2011, nr 4-5 (6-7), s. 120-123 (ss. 4).
 11. Prawo naturalne - natura prawa, red. Piotr Dardziński, ks. Franciszek Longchamps de Berier, Krzysztof Szczucki, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, ss. 244, "Roczniki Nauk Prawnych" 21 (2011), nr 2, s. 336-345 (ss. 10).
 12. Marek Piechowiak: Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego. Warszawa 2012, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, s. 494, "Państwo i Prawo" 2012, z. 12, s. 112-114 (ss. 3).

  VIII. Sprawozdania  

 1. Zygmunt Ziembiński - uczony i nauczyciel, Konferencja Naukowa, Poznań, 11 V 2007, „Studia Prawnicze KUL" 2007, nr 2-3 (30-31), s. 199-200 (ss. 2).
 2. XVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Dyskrecjonalność w prawie", Warszawa, 22-24 IX 2008, „Studia Prawnicze KUL" 2008, nr 4 (36), s. 210-219 (ss. 10).
 3. Czesław Martyniak - życie i dzieło. W hołdzie w 70. rocznicę śmierci Profesora, Konferencja naukowa, Tomaszów Lubelski, 10 grudnia 2009 r., "Studia Prawnicze KUL" 2010, nr 1 (41), s. 163-166 (ss. 4).
 4. XIX Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa "Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych", konferencja naukowa, Jastrzębia Góra, 19-22 IX 2010, "Roczniki Nauk Prawnych" 21 (2010), nr 2, s. 305-311 (ss. 7).
 5. Antoni Kość jako Filozof prawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa połączona z Prezentacją Księgi Abiit, non obiit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin, 22 marca 2013 r., "Studia Prawnicze KUL" 2013, nr 3 (55), s. 179-189 (ss. 11).
 6. Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne. II Międzyuczelniane Warsztaty Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka, Lublin, 6 maja 2014 r., "Studia Prawnicze KUL" 2014, nr 3 (59), s. 199-201 (ss. 3).
 7. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa "Państwo - Społeczeństwo - Kultura: formalne i nieformalne źródła prawa", Lublin, 23-26 września 2018 r., "Przegląd Sejmowy" 2019, nr 2(151), s. 215-217 (ss. 3).
 8. Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina - Niemcy", Lublin, 6-7 listopada 2020 r. (on-line), "Roczniki Nauk Prawnych" 2021 (oddane do druku).

  IX. Bibliografie  

 1. Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2000, „Studia Prawnicze KUL" 2007, nr 1(29), s. 233-268 (ss. 36).
 2. Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2001, „Studia Prawnicze KUL" 2007, nr 2-3 (30-31), s. 213-247 (ss. 35).
 3. Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2002, „Studia Prawnicze KUL" 2007, nr 4 (32), s. 167-211 (ss. 45).
 4. Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2003, „Studia Prawnicze KUL" 2008, nr 2 (34), s. 159-191 (ss. 33).
 5. Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2004, „Studia Prawnicze KUL" 2008, nr 4 (36), s. 223-253 (ss. 31).
 6. Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2005, "Studia Prawnicze KUL" 2009, nr 4(40), s. 217-239 (ss. 23).
 7. Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2006, "Studia Prawnicze KUL" 2010, nr 2-3 (42-43), s. 185-226 (ss. 42).
 8. Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2007, "Studia Prawnicze KUL" 2011, nr 1 (45), s. 227-258 (ss. 32).
 9. Bibliografia twórczości naukowej Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, "Studia Prawnicze KUL" 2012, nr 1 (49), s. 169-176 (ss. 8).
 10. Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2008. Część I (A-J), "Studia Prawnicze KUL" 2012, nr 3 (51), s. 141-194 (ss. 54).
 11. Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2008. Część II (K-Z), "Studia Prawnicze KUL" 2012, nr 4 (52), s. 201-249 (ss. 49).
 12. Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, w: Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz, Monika Wójcik (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 27-38 (ss. 12).
 13. Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Antoniego Kościa (stan na 24 sierpnia 2015 r.), w: Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Tomasz Barszcz, Jadwiga Potrzeszcz (red.), Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 57-73 (ss. 17).
 14. Bibliografia, w: Józef Krukowski, Jadwiga Potrzeszcz, Mirosław Sitarz (red.), Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016 , s. 309-322 (ss. 14).

X. Przekłady

 1. (wspólnie z Antonim Kościem) Tłumaczenie z języka angielskiego: Aleksander Peczenik, Niepozytywistyczna koncepcja prawa, "Roczniki Nauk Prawnych" 20 (2010), nr 1, s. 3-37 (ss. 31).
 2. (wspólnie z Antonim Kościem) Tłumaczenie z języka niemieckiego: Arthur F. Utz, Prawo naturalne jako pojęcie zbiorcze niepozytywistycznych teorii prawa, "Roczniki Nauk Prawnych" 20 (2010), nr 1, s. 63-77 (ss. 15).
 3. (wspólnie z Antonim Kościem) Tłumaczenie z języka niemieckiego: Arthur F. Utz, Pojęcie prawa w teorii i praktyce, "Roczniki Nauk Prawnych" 20 (2010), nr 2, s. 7-15 (ss. 9).

XI. Varia

 1. Katedra Filozofii Prawa, „Przegląd Uniwersytecki" 16 (2004), nr 3 (89), s. 12 (ss. 1).
 2. Głos w dyskusji naukowej w Redakcji "Przeglądu Sejmowego" na temat sądowej kontroli konstytucyjności prawa, Warszawa 25 marca 2009 roku, "Przegląd Sejmowy" 2009, nr 4, s. 282-283 (ss. 2).
 3. Słowo od redaktorów, w: Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz, Monika Wójcik (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 5-6 (ss. 2).
 4. Referaty i wystąpienia wygłoszone w Polsce przez Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, w: Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz, Monika Wójcik (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 39-41 ss. 3).
 5. Wykaz prac dyplomowych wypromowanych przez Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD oraz recenzowanych przez Niego tytułów i prac dyplomowych, w: Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz, Monika Wójcik (red.), w: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 43-49 (ss. 7).
 6. Recenzje wydawnicze książek, oceny i opinie sporządzone przez Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, w: Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz, Monika Wójcik (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 51-52 (ss. 2).
 7. Noty o Autorach, w: Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz, Monika Wójcik (red.), Abiit, non obiit. Księga Poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 1433-1441 (ss. 9).
 8. Słowo od redaktorów, w: Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Tomasz Barszcz, Jadwiga Potrzeszcz (red.), Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 7-8 (ss. 2).
 9. Noty o Autorach, w: Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Tomasz Barszcz, Jadwiga Potrzeszcz (red.), Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 211-212 (ss. 2).
 10. Noty o Autorach, w: Józef Krukowski, Jadwiga Potrzeszcz, Mirosław Sitarz (red.), Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, s. 323-324 (ss. 2).
 11. Sala imienia prof. Ignacego Czumy, "Przegląd Uniwersytecki" 31 (2019), nr 1 (177), s. 27 (ss. 1).
 12. W cyklu "Pro publico bono" (Bogdan Chmielewski, prezes i dyrektor wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Stanach Zjednoczonych), "Przegląd Uniwersytecki" 31 (2019), nr 3(179), s. 12 (ss. 1). 
 13. Konkurs im. Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, "Przegląd Uniwersytecki" 31 (2019), nr 4-5 (180-181), s. 22 (ss. 1).
 14. Wstęp, w: Tomasz Barankiewicz, Tomasz Barszcz, Krzysztof Motyka, Jadwiga Potrzeszcz (red.), Studia nad formalnymi i nieformalnymi źródłami prawa, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2020, s. 9.

Wygłoszone referaty i wystąpienia naukowe

 1. Sprawiedliwość jako idea prawa na Konferencji IVR nt. „Teoretyczne aspekty integracji europejskiej (prawo UE, system praw człowieka, prawo europejskie a prawo polskie)" zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UMCS, Kazimierz Dolny, 14-16 września 2003 roku.

 2. Zasada równości w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym skargi konstytucyjnej na Konferencji naukowej - Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa - pn. „Polska kultura prawna a procesy integracji europejskiej", zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gniezno, 26-29 września 2004 roku, Collegium Europaneum Gnesnense. 

 3. Idea prawa w ujęciu Arthura Kaufmanna na zebraniu Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 22 czerwca 2005 roku.

 4. Poglądy filozoficznoprawne Ignacego Czumy na sympozjum nt. „Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy (1891-1963), zorganizowanym na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL przez Katedrę Nauki Administracji, Lublin, 29 października 2007 roku.

 5. Wygłoszenie poglądów na temat roli Trybunału Konstytucyjnego w procesie dochodzenia do słusznego prawa, podczas dyskusji naukowej poświęconej kwestiom sądowej kontroli konstytucyjności prawa, zorganizowanej przez Komitet Redakcyjny "Przeglądu Sejmowego", Kancelaria Sejmu, Warszawa, 25 marca 2009 roku.

 6. Importance of the Human Nature in Contemporary Conceptions of Law na międzynarodowej konferencji naukowej pt. Positive Law in Contemporary Legal Systems, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Państwowego Uniwersytetu im. A. Puszkina w Brześciu, Brześć, 16 kwietnia 2009 roku.

 7. Czesław Martyniak w kontekście współczesnej dyskusji wokół paradygmatu niepozytywistycznej koncepcji prawa na konferencji naukowej pt. Czesław Martyniak - życie i dzieło. W hołdzie w 70-tą rocznicę śmierci Profesora, zorganizowanej na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL przez Katedrę Filozofii Prawa, Tomaszów Lubelski, 10 grudnia 2009 roku.

 8. Aksjologia prawa w ujęciu Czesława Martyniaka i Arthura F. Utza na konferencji naukowej - XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa pn. "Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych", zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Jastrzębia Góra, 21 września 2010 roku.

 9. (wspólnie z Antonim Kościem) W poszukiwaniu trzeciej drogi Arthura F. Utza na obszarze gospodarki, na VI Seminarium Naukowym z cyklu "Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego", zorganizowanym przez Katedrę Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pn. Normalność i kryzys - jedność czy różnorodność. Refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym, Warszawa, 5 listopada 2010 roku. 

 10. Mentalistyczna etyka i jej aplikacja do prawa na posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 17 czerwca 2011 roku.

 11. Prezentacja Księgi Abiit, non obiit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD na ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. "Antoni Kość jako Filozof prawa", zorganizowanej przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Katedrę Teorii i Filozofii Prawa, Lublin, 22 marca 2013 roku.
 12. Wykładnia prawa a bezpieczeństwo prawne na przykładzie wybranych problemów stosowania prawa podatkowego na II Międzyuczelnianych Warsztatach Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka pt. "Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne", zorganizowanych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa KUL oraz Katedrę Teorii i Filozofii Prawa UMCS, Lublin, 6 maja 2014 roku.
 13. Bezpieczeństwo prawne w demokratycznym państwie prawa na XXI Zjeździe Katedr Teorii Prawa i Filozofii Prawa pn. "Demokratyczne państwo prawa", zorganizowanym przez Katedrę Teorii Prawa i Filozofii Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Augustów 15 września 2014 roku.
 14. W sprawie aksjologicznych podstaw prawa (perspektywa prawa słusznego) na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. "Zagadnienia stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna", zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, 27 października 2014 roku.
 15. Życie i działalność naukowa Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, na Konferencji Naukowej połączonej z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, zorganizowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 13 grudnia 2014 roku.
 16. Bezpieczeństwo prawne a pewność prawa, na posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 23 marca 2015 roku.
 17. Znaczenie i relacja pojęć: Pewność prawa - bezpieczeństwo prawne - wykład inauguracyjny, na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Pewność prawa i bezpieczeństwo prawne - teoria i praktyka", zorganizowanej przez Sekcję Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Lublin, 30 kwietnia 2015 roku.
 18. Elementy prawnonaturalne w dogmatycznych gałęziach prawa, na Ogólnopolskim Seminarium Naukowym pt. "Biorąc prawa poważnie. Próba pogłębionej diagnozy współczesnych przemian w teorii i praktyce etyki i prawa", zorganizowanym w Instytucie Tomistycznym w Warszawie przez Instytut Tomistyczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 20 czerwca 2015 roku.
 19. Wymiary prawa a wymiary pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego - wykład inauguracyjny, na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa pt. "Wymiary prawa" - zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 7 września 2015 roku.
 20. Systemowość prawa a jego pewność i bezpieczeństwo prawne, na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Systemowość prawa", zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Karpacz, 21 września 2015 roku.
 21. Bezpieczeństwo prawne jako wartość istotna w prawie administracyjnym, Sesja ekspercka na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Bezpieczeństwo prawne z perspektywy prawa administracyjnego", zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Administracji KUL, Lublin, 7 kwietnia 2016 roku.
 22. Zasady poprawnej legislacji jako integralny element zasady demokratycznego państwa prawa - wykład inauguracyjny, na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Zasady poprawnej legislacji w demokratycznym państwie prawa - idea a rzeczywistość", zorganizowanej przez Sekcję Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Lublin, 25 kwietnia 2016 roku.
 23. Standardy demokratycznego państwa prawa, na Forum Obywatelskim - Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "W trosce o Polskę jako dobro wspólne", zorganizowanej przez Uczelniany Samorząd Studentów KUL oraz Fundację Studenckie Forum Business Centre Club, Lublin, 17 maja 2016 roku.
 24. Ważenie wartości w prawie, na posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 23 maja 2016 roku.
 25. Założenia ekonomicznej analizy prawa a zasady sprawiedliwości w prawie, na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Granice efektywności prawa", zorganizowanej przez Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, Kielce, 25 maja 2016 roku. 
 26. Pojęcie bezpieczeństwa prawnego - wykład otwarty, zorganizowany przez Katedrę Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 6 czerwca 2016 roku.
 27. Bezpieczeństwo prawne a pewność prawa. Perspektywa filozoficznoprawna, na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej. Polska - Słowacja - Ukraina", zorganizowanej przez Komisję Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; Wydział prawa i Administracji UMCS; Towarzystwo Naukowe KUL - Wydział Nauk Prawnych; Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie na Słowacji oraz Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie  na Ukrainie, Lublin, 17 września 2016 roku.
 28. Podmioty bezpieczeństwa prawnego, na posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 12 grudnia 2016 roku.
 29. Pojęcie i znaczenie bezpieczeństwa prawnego w prawie karnym, na posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 20 lutego 2017 roku.
 30. Etyka prawnicza jako integralny element profesjonalnej kultury prawniczej, na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt, "Współczesne problemy etyki prawniczej", zorganizowanej przez Sekcję Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach XXV Jubileuszowego Tygodnia Prawników, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, moderowanie Panelu I Konferencji, Centrum Transferu Wiedzy, Lublin, 3 kwietnia 2017 roku.
 31. Węzłowe problemy wykładni prawa ochrony środowiska z perspektywy teorii prawa, wykład inauguracyjny na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Wykładnia prawa ochrony środowiska", zorganizowanej przez Polską sieć naukową - Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju, Lublin, 12 października 2017 roku.
 32. Psychologiczna teoria prawa w działalności naukowej i społecznej Michała Orzęckiego, na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - XXXV Dni Praw Człowieka pt. Pluralizm prawny i prawa człowieka. W 150-lecie urodzin Leona Petrażyckiego, zorganizowanej przez Katedrę Socjologii Prawa i Moralności Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica, Lublin, 7 grudnia 2017 r. 
 33. Zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i do stanowionego przez nie prawa, na posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 11 grudnia 2017 roku.
 34. Bezpieczeństwo państwa a ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela, na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa: Polska - Słowacja - Ukraina - Gruzja", zorganizowanej przez Komisję Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego, Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundację Polskiej Akademii Nauk, Lublin, 7 czerwca 2018 roku.
 35. Sylwetka Profesora Ignacego Czumy, podczas uroczystości nadania Sali nr CTW-113 imienia Profesora Ignacego Czumy, Lublin, 3 grudnia 2018 roku. Fotorelacja: www.kul.pl/03-12-2018-uroczystosc-nadania-auli-ctw-113-imienia-profesora-ignacego-czumy,gal_16957.html 
 36. Konstytucyjne podstawy zasady poprawnej legislacji, na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Standardy poprawnej legislacji - teoria i praktyka", zorganizowanej pod honorowym patronatem Prorektora KUL, Ks. dra hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL oraz Dziekana WPPKiA KUL, Dra hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL, przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa oraz Koło Naukowe Studentów Prawa KUL, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w ramach XXVI Tygodnia Prawników, Lublin, 12 kwietnia 2019 roku.
 37. Bezpieczeństwo prawne dziecka. Analiza pojęcia, podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka pt. "Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy", zorganizowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Lublin, 24 maja 2019 roku. (główny organizator: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie).
 38. Geneza państwa oraz doktrynalne podstawy współczesnego demokratycznego państwa prawa - słowo wstępne, podczas realizacji projektu: Ubi civitas, ibi societas - tworzyMY państwo, zorganizowanego pod kierownictwem dr hab. Jadwigi Potrzeszcz, prof. KUL, w ramach XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki, Lublin, 16 września 2019 roku. 
 39. Naturalne prawo człowieka do bezpieczeństwa a bezpieczeństwo jako prawo człowieka, podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - XXXVII Dni Praw Człowieka: Prawa człowieka w perspektywie prawa naturalnego, w stulecie urodzin Hanny Waśkiewicz, zorganizowanej przez Katedrę Socjologii Prawa i Moralności Instytutu Nauk Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 9 grudnia 2019 roku.  
 40. Bezpieczeństwo prawne w wykładni prawa podatkowego, podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina - Niemcy", zorganizowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Lublin 7 listopada 2020 r. (on-line), Główny Organizator: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Współorganizatorzy: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie, Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL. 
 41. Specyfika wykładni prawa podatkowego, podczas spotkania naukowego Sekcji Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (on-line) Lublin, 11 grudnia 2020 r.

 Aktywny udział w Konferencjach i spotkaniach naukowych

 1.  Udział w XVIII Dniach Praw Człowieka na temat: „50 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” zorganizowanych przez Katedrę Filozofii Prawa i Praw Człowieka Instytutu Socjologii KUL, Lublin, 14-15 grudnia 2000 roku.
 2. Udział w XIX Dniach Praw Człowieka na temat: „Prawa człowieka a terroryzm” zorganizowanych przez Katedrę Filozofii Prawa i Praw Człowieka Instytutu Socjologii KUL, Lublin, 12-13 grudnia 2001 roku.
 3. Udział w IV Międzynarodowym Sympozjum Metafizycznym z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” zorganizowanym przez Zakład Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu w 50-lecie pracy naukowej na KUL O. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca – O REALIZM W UPRAWIANIU FILOZOFII, Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL, Lublin, 13 grudnia 2001 roku.
 4. Udział w XV Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Filozofia prawa w dobie globalizmu i rewolucji komunikacyjnej”, zorganizowanym przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tomaszowice k. Krakowa 20-21 września 2002 roku.
 5. Udział w IV Międzynarodowej Konferencji KULTURA I PRAWO, „Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej”, zorganizowanej z okazji 10. rocznicy podpisania Konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską pod patronatem Prymasa Polski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lublin, 1-2 września 2003 roku.
 6. Udział w Konferencji IVR „Teoretyczne aspekty integracji europejskiej (prawo UE, system praw człowieka, prawo europejskie a prawo polskie)” - Warsztaty Sekcji Polskiej IVR. Spotkanie młodszych teoretyków państwa i prawa - zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UMCS, Kazimierz Dolny, 14-16 września 2003 roku.
 7. Udział w Konferencji naukowej „Wykładnia prawa”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Iuridicum II, Warszawa, 27 lutego 2004 roku.
 8. Udział w XVI Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Polska kultura prawna a procesy integracji europejskiej”, zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Europaneum Gnesnense, Gniezno, 26-29 września 2004 roku.
 9. Udział w II Konferencji Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Od filozofii do praktyki prawa”, zorganizowanej w Centrum Konferencyjnym w Cieszynie przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Cieszyn, 22-23 września 2005 roku.
 10. Udział w XVII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa, zorganizowanym przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, Międzyzdroje, 24-27 września 2006 roku.
 11. Udział w Konferencji naukowej „Zygmunt Ziembiński – uczony i nauczyciel”, zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 11 maja 2007 roku.
 12. Udział w XVIII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Dyskrecjonalność w prawie”, zorganizowanym przez Katedrę Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 22-24 września 2008.
 13.  Udział w XI Międzynarodowym Sympozjum Metafizycznym z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki "Spór o rozumienie filozofii", konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Metafizyki KUL i Polskie Stowarzyszenie Tomasza z Akwinu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 11 grudnia 2008 roku.
 14. Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Positive Law in Contemporary Legal Systems", zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego we współpracy Z Wydziałem Prawa Państwowego Uniwersytetu im. A. Puszkina w Brześciu, Brześć, 16 kwietnia 2009 roku.
 15. Udział w konferencji naukowej pt. "Czesław Martyniak - życie i dzieło. W hołdzie w 70-tą rocznicę śmierci Profesora", zorganizowanej na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL przez Katedrę Filozofii Prawa, Tomaszów Lubelski, 10 grudnia 2009 roku.
 16. Udział w konferencji naukowej - XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa pn. "Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych", zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Jastrzębia Góra, 19-22 września 2010 roku.
 17. Udział w VI Seminarium Naukowym z cyklu "Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego", zorganizowanym przez Katedrę Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pn. Normalność i kryzys - jedność czy różnorodność. Refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym, Warszawa, 5 listopada 2010 roku.
 18. Udział w Konwersatorium myśli Jana Pawła II, zorganizowanym przez Instytut Jana Pawła II KUL: wysłuchanie wykładu prof. Marka Piechowiaka (UAM): "Osoba i jej godność w ujęciu Tomasza z Akwinu i Kanta" oraz udział w dyskusji, Lublin, 30 listopada 2010 roku.
 19. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, wysłuchanie i dyskusja na temat referatów: dr hab. Beaty Jeżyńskiej z Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie nt. "Skutki uznania zasad finansowania świadczeń zdrowotnych rolników za niezgodne z Konstytucją. Rozważania na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego k 58/07" oraz ks. dr. hab. Piotra Stanisza, prof. KUL, z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego  i Administracji KUL nt. "O pojęciu stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 u. 4 i 5 Konstytucji RP)", Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich, Lublin, 25 lutego 2011 roku.
 20. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, na którym odbyło się wręczenie nominacji Członkom Komisji Prawniczej na kadencję 2011-2014 oraz wygłoszenie referatu przez dr Jadwigę Potrzeszcz nt. Mentalistyczna etyka i jej aplikacja do prawa i dyskusja, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich, Lublin, 17 czerwca 2011 roku.
 21. Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej - XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Państwa i Prawa pn. "Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa", zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa we współpracy z Zakładem Polityki Prawa oraz Zakładem Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 6-9 września 2012 roku. 
 22. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, na którym odbyło się wręczenie tomu 5/2012 "Teki Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie", dedykowanej ks. prof. Józefowi Krukowskiemu oraz wygłoszenie dwóch referatów: 1) prof. zw. dr hab. Antoni Hanusz (UMCS), Postępowanie dowodowe przed sądem administracyjnym; 2) s. dr hab. Agata Mirek, prof. KUL, Prawo instrumentem władz komunistycznych w walce z zakonami w Polsce; udział w dyskusji nad problematyką przedstawioną w referatach; Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 6 grudnia 2012 roku.
 23. Udział w XXX Dniach Praw Człowieka na temat: "Prawa zmarłych", poświęconych pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, zorganizowanych przez Katedrę Socjologii Prawa i Praw Człowieka, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 11-12 grudnia 2012 roku.
 24. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Antoni Kość jako Filozof prawa" połączonej z Prezentacją Księgi Abiit, non obiit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, zorganizowanej przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Katedrę Teorii i Filozofii Prawa, Lublin, 22 marca 2013 roku.
 25. Udział w I Międzyuczelnianych Warsztatach Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka pt. "Aspekty doktrynalne, normatywne i orzecznicze współczesnej ochrony praw człowieka", zorganizowanych przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa UMCS (prof. dr hab. Leszek Leszczyński, dr Bartosz Liżewski) i Katedrę Teorii i Filozofii Prawa KUL (ks. dr Tomasz Barankiewicz, dr Jadwiga Potrzeszcz), Wydział Prawa i Administracji UMCS, Lublin, 18 czerwca 2013 roku.
 26. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, na którym wygłoszone zostały dwa referaty: 1) dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, Prawo i postępowanie rejestrowe de lege lata i de lege ferenda; 2) dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, Wymiar kary nieletniemu; udział w dyskusji nad problematyką przedstawioną w referatach, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 20 czerwca 2013 roku.
 27. Udział w II Międzyuczelnianych Warsztatach Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka pt. "Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne", zorganizowanych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa KUL oraz Katedrę Teorii i Filozofii Prawa UMCS, przewodniczenie Sesji I - Filozoficzne, aksjologiczne i logiczne aspekty wykładni prawa, Lublin, 6 maja 2014 roku.
 28. Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rodzina wobec gender", zorganizowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez Katedrę Psychopedagogiki Rodziny KUL, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, Ruch Światło-Życie Domowy Kościół Archidiecezji Lubelskiej, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", Lublin, 27 maja 2014 roku.
 29. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, na którym wygłoszone zostały dwa referaty: 1) dr Monika Rejdak (UMCS), Prawna ochrona konsumenta wczoraj, dzisiaj oraz jutro; 2) dr Grzegorz Borkowski (UMCS), Niezawisłość sędziowska w świetle art. 6 Konwencji o Ochronie Praw człowieka i Podstawowych Wolności; udział w dyskusji nad problematyką przedstawioną w referatach, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 23 czerwca 2014 roku.
 30. Udział w XXI Zjeździe Katedr Teorii Prawa i Filozofii Prawa pn. "Demokratyczne państwo prawa" zorganizowanym przez Katedrę Teorii Prawa i Filozofii Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, wysłuchanie wykładów i udział w dyskusji, Augustów, 14-17 września 2014 roku.
 31. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, na którym wygłoszone zostały dwa referaty: 1) ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (KUL), Dyplomacja polska wobec Stolicy Apostolskiej w sprawie normalizacji stosunków między Państwem a Kościołem (1989-1998); 2) dr Juliusz Petraniuk (UMCS), Kadencja i mandat w prawie spółdzielczym i ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych; udział w dyskusji nad problematyką przedstawioną w referatach, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 6 października 2014 roku. 
 32. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. "Zagadnienia stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna", zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, 27 października 2014 roku.
 33. Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Reddite Ergo Quae Sunt Caesaris Caesari Et Quae Sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej Ks. Prof. Józefa Krukowskiego, zorganizowanej przez Katedrę Koscielnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 27 stycznia 2015 roku.
 34. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, podczas którego wygłoszony został referat: dr hab. Katarzyna Dudka, prof. UMCS, Uprawnienia policji w sprawach o wykroczenia na kanwie jednej sprawy; oraz odbyła się dyskusja nad projektem zorganizowania konferencji na temat bezpieczeństwa prawnego w Europie; udział w dyskusji nad problematyką przedstawioną w referacie oraz na temat planowanej konferencji, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 23 lutego 2015 roku.
 35. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, podczas którego wygłoszony został referat: dr hab. Jadwiga Potrzeszcz (KUL), Bezpieczeństwo prawne a pewność prawa; oraz odbyła się dyskusja nad projektem zorganizowania konferencji na temat bezpieczeństwa prawnego w Europie; udział w dyskusji nad problematyką przedstawioną w referacie oraz na temat planowanej konferencji, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 23 marca 2015 roku.
 36. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Pewność prawa i bezpieczeństwo prawne - teoria i praktyka", zorganizowanej przez Sekcję Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Lublin, 30 kwietnia 2015 roku.
 37. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, podczas którego wygłoszony został referat: ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, Stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kwestii wolności słowa i wyznania; oraz odbyła się dyskusja nad projektem zorganizowania konferencji na temat bezpieczeństwa prawnego w Europie; udział w dyskusji nad problematyką przedstawioną w referacie oraz na temat planowanej konferencji, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 4 maja 2015 roku.
 38. Udział w III Międzyuczelnianych Warsztatach Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka pt. "Teoria i praktyka słuszności w prawie", zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przez Koło Naukowe Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka UMCS oraz Sekcję Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL, przewodniczenie Sesji II - Wartość słuszności w wykładni i stosowaniu prawa, Lublin, 13 maja 2015 roku.
 39. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Nowelizacja Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r.", zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego KUL, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Collegium Iuridicum, Lublin, 26 maja 2015 roku.
 40. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej PAN Oddział  w Lublinie, podczas którego wygłoszone zostały dwa referaty: 1) dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, Bezpieczeństwo prawne jako wartość konstytucyjna; 2) dr Juliusz Petraniuk, Przyczynek do dyskusji nad pojęciem definicji bezpieczeństwa prawnego; oraz odbyła się kolejna dyskusja nad projektem zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej na temat bezpieczeństwa prawnego w Europie; udział w dyskusji nad problematyką przedstawioną w referatach oraz na temat planowanej konferencji, Odział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 8 czerwca 2015 roku.
 41. Udział w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym pt. "Biorąc prawa poważnie. Próba pogłębionej diagnozy współczesnych przemian w teorii i praktyce etyki i prawa", zorganizowanym w Instytucie Tomistycznym w Warszawie przez Instytut Tomistyczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 20 czerwca 2015 roku.
 42. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa pt. "Wymiary prawa" - zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 6-9 września 2015 roku.
 43. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Systemowość prawa", zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Karpacz, 20-23 września 2015 roku.
 44. Udział w spotkaniu otwartym Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica, podczas którego wygłoszony został przez Wojciecha Hermelińskiego, Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, wykład pt. Prawo wyborcze w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, oraz odbyła się dyskusja, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Lublin, 1 grudnia 2015 roku.
 45. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, podczas którego wygłoszony został referat: dr Grzegorz Borkowski, sędzia z Krajowej Rady Sądowniczej, Powrót asesury sądowej w świetle zasady niezawisłości sądowniczej, oraz odbyła się dyskusja nad projektem zorganizowania międzynarodowej konferencji na temat bezpieczeństwa prawnego w Europie; udział w dyskusji nad problematyką przedstawioną w referacie oraz na temat planowanej konferencji, Odział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 21 grudnia 2015 roku.
 46. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, podczas którego został wygłoszony referat: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, Bezpieczeństwo państwa polskiego a tożsamość kulturowa narodu. Refleksje w związku z rocznicą 1050-lecia chrztu Polski, oraz odbyła się dyskusja nad projektem zorganizowania konferencji na temat bezpieczeństwa prawnego w Europie; udział w dyskusji nad problematyką przedstawioną w referacie oraz na temat organizowanej konferencji, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 14 marca 2016 roku.
 47. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Bezpieczeństwo prawne z perspektywy prawa administracyjnego", zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Administracji KUL, Lublin, 7 kwietnia 2015 roku.
 48. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Zasady poprawnej legislacji w demokratycznym państwie prawa - idea a rzeczywistość", zorganizowanej przez Sekcję Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Moderowanie Sesji I, Lublin, 25 kwietnia 2016 roku.
 49. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, podczas którego wygłoszony został referat: dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL, Magnaccy reprezentanci województwa lubelskiego w sejmie i Trybunale Koronnym okresu stanisławowskiego, oraz odbyła się dyskusja nad projektem zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej na temat bezpieczeństwa prawnego w Europie; udział w dyskusji nad problematyką przedstawioną w referacie oraz na temat planowanej konferencji, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 25 kwietnia 2016 roku. 
 50. Udział w spotkaniu otwartym Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica, podczas którego wygłoszony został przez prof. dr hab. Ewę Łętowską wykład pt. "Dekoncentracja kontroli konstytucyjnej" oraz odbyła się dyskusja, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, 12 maja 2016 roku.
 51. Udział w Forum Obywatelskim - Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "W trosce o Polskę jako dobro wspólne", zorganizowanej przez Uczelniany Samorząd Studentów KUL oraz Fundację Studenckie Forum Business Centre Club, moderowanie eksperckiego panelu dyskusyjnego pt."Demokratyczne państwo prawa" (17 maja 2016 r.), Lublin, 16-18 maja 2016 roku.
 52. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, podczas którego wygłoszony został referat: dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, Ważenie wartości w prawie, oraz odbyła się dyskusja nad projektem zorganizowania międzynarodowej konferencji na temat bezpieczeństwa prawnego w Europie; udział w dyskusji nad problematyką przedstawioną w referacie oraz na temat planowanej konferencji, Odział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 23 maja 2016 roku.
 53. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Granice efektywności prawa", zorganizowanej przez Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, Kielce, 25 maja 2016 roku.
 54. Udział w Otwartym Seminarium Naukowym, zorganizowanym przez Katedrę Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 6 czerwca 2016 roku.
 55. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, podczas którego wygłoszony został referat: dr Juliusz Petraniuk, Stosunki organizacyjne - pojęcie i charakterystyka, oraz odbyła się dyskusja; udział w dyskusji nad problematyką przedstawioną w referacie, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 13 czerwca 2016 roku.
 56. Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej. Polska - Słowacja - Ukraina", zorganizowanej przez Komisję Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; Wydział Prawa i Administracji UMCS; Towarzystwo Naukowe KUL - Wydział Nauk Prawnych; Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie na Słowacji oraz Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie na Ukrainie; wysłuchanie referatów i udział w dyskusji, Lublin, 15-17 września 2016 roku.
 57. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - XXII Zjazd Katedr Teorii Prawa i Filozofii Prawa pt. "Prawo - polityka - sfera publiczna", zorganizowanej przez Katedrę Teorii Prawa i Filozofii Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wysłuchanie referatów i udział w dyskusji, Wrocław, 18-21 września 2016 roku.
 58. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, podczas którego wygłoszony został referat: dr hab. Marek Dobrowolski (KUL), Charakter prawny Unii Europejskiej, oraz odbyła się dyskusja nad projektem zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej na temat bezpieczeństwa prawnego, udział w dyskusji nad problematyką przedstawioną w referacie oraz na temat planowanej konferencji, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 8 listopada 2016 roku.
 59. Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Stefan Wyszyński - Absolwent KUL... Kandydat na Ołtarze", oraz Jubileuszowym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 10 grudnia 2016 roku.
 60. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, podczas którego wygłoszone zostały referaty: dr hab. Jadwiga Potrzeszcz (KUL), Podmioty bezpieczeństwa prawnego; dr Juliusz Petraniuk, Bezpieczeństwo prawne Unii Europejskiej, oraz odbyła się dyskusja nad projektem zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej na temat bezpieczeństwa prawnego w prawie karnym, udział w dyskusji nad problematyką przedstawioną w referatach oraz na temat planowanej konferencji, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 12 grudnia 2016 roku. 
 61. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, podczas którego wygłoszony został referat: dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. UMCS, Konsekwencje wadliwości czynności karno-procesowych, oraz odbyła się dyskusja nad projektem zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej na temat bezpieczeństwa prawnego w prawie karnym, udział w dyskusji nad problematyką przedstawioną w referacie oraz na temat planowanej konferencji, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 16 stycznia 2017 roku.
 62. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, podczas którego wygłoszone zostały referaty: dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, Pojęcie i znaczenie bezpieczeństwa prawnego w prawie karnym; prof. dr hab. Tadeusz Bojarski, Bezpieczeństwo prawne w prawie karnym - podstawowe problemy, oraz odbyła się dyskusja nad projektem zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Bezpieczeństwo prawne państwa w prawie karnym w procesie integracji europejskiej", udział w dyskusji nad problematyką przedstawioną w referatach oraz na temat planowanej konferencji, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 20 lutego 2017 roku.
 63. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, podczas którego odbyła się dyskusja nad projektem zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Bezpieczeństwo prawne państwa w prawie karnym w procesie integracji europejskiej", udział w dyskusji na temat planowanej konferencji, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 27 lutego 2017 roku.
 64. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Współczesne tendencje rozwojowe teorii i filozofii prawa", zorganizowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny, Fundację "Ubi societas, ibi ius", Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uczelnię Łazarskiego, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, Warszawa, 2 marca 2017 roku.
 65. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Współczesne problemy etyki prawniczej", zorganizowanej przez Sekcję Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach XXV Jubileuszowego Tygodnia Prawników na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, moderowanie Panelu I Konferencji, Centrum Transferu Wiedzy, Lublin, 3 kwietnia 2017 roku. 
 66. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Wykładnia prawa ochrony środowiska", zorganizowanej przez Polską sieć naukową - Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju, Lublin 12-13 października 2017 roku.
 67. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - XXXV Dni Praw Człowieka pt. Pluralizm prawny i prawa człowieka. W 150-lecie urodzin Leona Petrażyckiego, zorganizowanej przez Katedrę Socjologii Prawa i Moralności Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica, Lublin, 7-8 grudnia 2017 roku.
 68. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, podczas którego wygłoszony został referat: dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, Zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i do stanowionego przez nie prawa, oraz odbyła się dyskusja na temat przygotowywanej międzynarodowej konferencji naukowej, udział w dyskusji nad problematyką zaprezentowaną w referacie oraz na temat planowanej konferencji, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 11 grudnia 2017 roku. 
 69. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: "Integracyjna teoria prawa - między praktyką a dogmatyką", zorganizowanej pod honorowym patronatem Dziekana WPiA UMCS przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa, Lublin, 18 grudnia 2017 roku.
 70. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, podczas którego wygłoszony został referat: dr hab. Ewa Kruk, Mediacja jako forma rozwiązywania konfliktu karnego, oraz odbyła się dyskusja na temat przygotowywanej międzynarodowej konferencji naukowej, udział w dyskusji nad problematyką zaprezentowaną w referacie oraz na temat planowanej konferencji, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 26 lutego 2018 roku.
 71. Udział w otwartym seminarium i wysłuchanie wykładu prof. Małgorzaty Manowskiej (Uczelnia Łazarskiego), Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, na temat: Sędziowskie kierownictwo postępowaniem dowodowym przed sądem drugiej instancji, Lublin, 20 kwietnia 2018 roku.
 72. Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa: Polska - Słowacja - Ukraina - Gruzja", zorganizowanej przez Komisję Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego, Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundację Polskiej Akademii Nauk, Lublin, 6-7 czerwca 2018 roku.
 73. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - "Państwo - społeczeństwo - kultura: Formalne i nieformalne źródła prawa" - XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa KUL pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego Prof. Przemysława Czarnka oraz Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Prof. Krzysztofa Wiaka, Lublin, 23-26 września 2018 roku.
 74. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, podczas którego wygłoszone zostały referaty: 1) ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (KUL), Konkordat polski (1993-1998) - przesłanki, przedmiot i stosowanie; 2) ks. prof. dr hab. Wiesław Bar (KUL), Postępowania w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich po reformie 2018 r., oraz odbyła się dyskusja na temat projektu zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej; udział w dyskusji nad problematyką zaprezentowaną w referatach oraz na temat planowanej konferencji, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 8 października 2018 roku.
 75. Udział w II Międzynarodowym Kongresie Ruchu "Europa Christi", pt. "Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II", w IV Sesji Kongresu pt. "Prawo a wartości w Europie", zorganizowanego przez Fundację "Myśląc Ojczyzna" oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 17 października 2018 roku.
 76. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Dziecko w prawie kanonicznym i polskim", zorganizowanej pod patronatem honorowym Pana Mikołaja Pawlaka Rzecznika Praw Dziecka przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 12 stycznia 2019 roku.
 77. Udział w Zebraniu Ogólnym Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, podczas którego wygłoszony został referat: dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL, Oszustwa ubezpieczeniowe w II Rzeczypospolitej, podjęta została uchwała w sprawie wniosku Z.O. Komisji dotyczącego wyboru Zarządu Komisji na kadencję 2019-2022 oraz odbyła się dyskusja na temat projektu zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej; udział w dyskusji nad problematyką zaprezentowaną w referacie oraz na temat planowanej konferencji, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 19 lutego 2019 roku. 
 78. Udział w posiedzeniu naukowym i administracyjnym Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, podczas którego wygłoszony został wykład: ks. dr hab. Paweł Kaleta, Status fundacji kościelnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Lublin, 12 marca 2019 roku.
 79. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Standardy poprawnej legislacji - teoria i praktyka", zorganizowanej pod honorowym patronatem Prorektora KUL, Ks. dra hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL oraz Dziekana WPPKiA KUL, Dra hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL, przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa oraz Koło Naukowe Studentów Prawa KUL, w ramach XXVI Tygodnia Prawników na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 12 kwietnia 2019 roku.
 80. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, podczas którego wygłoszony został referat: ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, Prawo dziecka do wychowania przez ojca i matkę, oraz odbyła się dyskusja na temat organizacji III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy"; udział w dyskusji nad problematyką referatu oraz na temat planowanej konferencji, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 15 kwietnia 2019 roku.
 81. Udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka pt. "Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy", zorganizowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Lublin 24-25 maja 2019 roku (główny organizator: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii nauk oddział w Lublinie). 
 82. Udział w XVI Lubelskim Festiwalu Nauki - 14-20 września 2019, kierownictwo oraz realizacja projektu: Ubi civitas, ibi societas - tworzyMY państwo, adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wspólnie z mgr. Piotrem Krzyżanowskim, Weroniką Lasek, Bartłomiejem Grzeluszką, Natalią Skrok i Oskarem Bodanką, Lublin, 16 września 2019 roku.  
 83. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, podczas którego wygłoszony został referat: dr hab., Beata Kucia-Guściora (KUL), Monika Munnich (KUL), Problem sprawiedliwości w systemie podatkowym, oraz odbyła się dyskusja na temat projektu zorganizowania IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina"; udział dyskusji nad problematyką referatu oraz na temat planowanej konferencji, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 11 października 2019 roku.
 84. Udział w Sesji lubelskiej pt. "Kościół i państwo w służbie rodziny" III Międzynarodowego Kongresu Ruchu <<Europa Christi>> Europa dwóch płuc - Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju, zorganizowanej w Lublinie przez Fundację "Myśląc Ojczyzna", Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wydział Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  w dniach 16-17 października 2019 roku.
 85. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - XXXVII Dni Praw Człowieka: Prawa człowieka w perspektywie prawa naturalnego, w stulecie urodzin Hanny Waśkiewicz, zorganizowanej przez Katedrę Socjologii Prawa i Moralności Instytutu Nauk Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 9-10 grudnia 2019 roku.
 86. Udział w posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, podczas którego wygłoszony został referat: dr hab. Ewa Kruk, prof. UMCS, Znaczenie przyznania się do winy w aspekcie art. 335 par. 1 kpk, oraz odbyła się dyskusja na temat projektu zorganizowania IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy"; udział w dyskusji nad problematyką referatu oraz na temat planowanej konferencji, Oddział PAN w Lublinie, Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, Lublin, 16 grudnia 2019 r.
 87. Udział w Seminarium naukowym "Przemiany polityczno-ustrojowe w państwach obcych", zorganizowanym przez Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Zegrze, 3-4 października 2020 r.
 88. Udział w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Bezpieczeństwo państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina - Niemcy", zorganizowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Lublin 6-7 listopada 2020 r. (on-line). Główny Organizator: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Współorganizatorzy: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie, Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
 89. Udział (on-line) w seminarium naukowym "Perspektywa prawnonaturalna. Założenia, metody i cele", zorganizowanym w ramach projektu "Tworzenie rozwiązań normatywno-opisowych w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz rozwoju systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w postaci opartego na wiedzy aksjologicznego uzasadnienia podstaw praktycznego funkcjonowania polskiego systemu prawa", finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości, Wyższa Szkoła Kryminalistyki i Penitencjarystyki w Warszawie, 28 grudnia 2020 r.

 

Nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda Zespołowa II stopnia za publikację pt. „Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych" przyznana przez Rektora KUL ks. prof. dra hab. Andrzeja Szostka, Lublin, dnia 26 czerwca 2003 roku.
 2. Wyróżnienie w III Konkursie im. Prof. Zygmunta Ziembińskiego (na najlepsze prace autorów polskich, opublikowane lub przygotowane w kraju lub za granicą w latach 2004-2005, z zakresu teorii prawa, prawniczych zastosowań logiki, socjologii prawa, metodologicznych zagadnień prawoznawstwa, etycznych problemów prawoznawstwa) w dziedzinie prac doktorskich za pracę pt.: „Rozumienie idei prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego", Lublin 2005, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Kościa SVD na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Poznań, dnia 27 kwietnia 2007 roku.
 3. Odznaczenie państwowe przyznane przez Prezydenta RP w 2013 roku - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę.
 4. Nagroda Indywidualna za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną, przyznana przez Rektora KUL ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego, Lublin, dnia 22 grudnia 2015 roku.
 5. Nagroda za profesjonalizm i ponadprzeciętne zaangażowanie w realizację zadań służbowych w 2017 r., przyznana przez Szefa Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską, Warszawa, dnia 20 grudnia 2017 roku.
 6. Nagroda Indywidualna II stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe oraz wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki, przyznana przez Rektora KUL ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego, Lublin, dnia 7 grudnia 2018 roku.

 

Udział w komitetach organizacyjnych konferencji i spotkań naukowych

 

 1. Współorganizacja (wspólnie z innymi pracownikami Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) Jubileuszu 25. Rocznicy Reaktywacji Studiów Prawniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Collegium Jana Pawła II, Lublin, 19-20 maja 2006 roku.
 2. Współorganizacja (organizatorzy: ks. dr Tomasz Barankiewicz, dr Jadwiga Potrzeszcz) Wykładu Otwartego dr. hab. Jarosława Mikołajewicza, prof. UAM pt. "Poznańska koncepcja wykładni prawa", Collegium Jana Pawła II, Lublin, 18 października 2012 roku.
 3. Współorganizacja (organizatorzy: Katedra Teorii i Filozofii Prawa KUL: ks. dr Tomasz Barankiewicz, dr Tomasz Barszcz, dr Jadwiga Potrzeszcz, mgr Agata Grabowska, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Antoni Kość jako Filozof prawa", połączonej z Prezentacją Księgi Abiit, non obiit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Collegium Jana Pawła II, Lublin, 22 marca 2013 roku.
 4. Współorganizacja (organizatorzy: Katedra Teorii i Filozofii Prawa UMCS: prof. zw. dr hab. Leszek Leszczyński (UMCS), dr Bartosz Liżewski (UMCS); Katedra Teorii i Filozofii Prawa KUL: ks. dr Tomasz Barankiewicz (KUL), dr Jadwiga Potrzeszcz (KUL) I Międzyuczelnianych Warsztatów Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka pt. "Aspekty doktrynalne, normatywne i orzecznicze współczesnej ochrony praw człowieka", Wydział Prawa i Administracji UMCS, Lublin, 18 czerwca 2013 roku.
 5. Współorganizacja (organizatorzy: ks. dr Tomasz Barankiewicz, dr Jadwiga Potrzeszcz) Wykładu Otwartego dr. Bartosza Liżewskiego (UMCS), pt. "Współczesne uwarunkowania walidacyjno-derywacyjnej koncepcji wykładni prawa w porządku prawnym RP", Collegium Jana Pawła II, Lublin, 16 stycznia 2014 roku.
 6. Współorganizacja (organizatorzy: Katedra Teorii i Filozofii Prawa KUL: ks. dr Tomasz Barankiewicz (KUL), dr Jadwiga Potrzeszcz (KUL), Katedra Teorii i Filozofii Prawa UMCS: dr Bartosz Liżewski (UMCS) II Międzyuczelnianych Warsztatów Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka pt. "Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne", Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Lublin, 6 maja 2014 roku.
 7. Współorganizacja (organizatorzy: Sekcja Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL: dr hab. Jadwiga Potrzeszcz - Opiekun Sekcji, Mateusz Gabryel - Prezes Koła Naukowego Studentów Prawa KUL, Justyna Świerczek - Koordynator Sekcji) Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Pewność prawa i bezpieczeństwo prawne - teoria i praktyka", Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Collegium Jana Pawła II, Lublin, 30 kwietnia 2015 roku.
 8. Współorganizacja (organizatorzy: Sekcja Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL: dr hab. Jadwiga Potrzeszcz - Opiekun Sekcji, Mateusz Gabryel - Prezes Koła Naukowego Studentów Prawa KUL, Justyna Świerczek - Koordynator Sekcji; Koło Naukowe Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka UMCS: dr Bartosz Liżewski - Opiekun Koła, Tomasz Polasz - Prezes Koła, Ewelina Ozga - Wiceprezes Koła) III Międzyuczelnianych Warsztatów Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka pt. "Teoria i praktyka słuszności w prawie", Wydział Prawa i Administracji UMCS, Lublin, 13 maja 2015 roku.
 9. Współorganizacja (organizatorzy: Sekcja Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL: dr hab. Jadwiga Potrzeszcz - Opiekun Sekcji, Justyna Świerczek -  Koordynator Sekcji, Konrad Węgliński - Członek Sekcji, mgr Piotr Krzyżanowski - Członek Sekcji) Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Zasady poprawnej legislacji w demokratycznym państwie prawa - idea a rzeczywistość", zorganizowanej przez Sekcję Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Collegium Iuridicum,Lublin, 25 kwietnia 2016 roku.
 10. Współzorganizowanie (jako Członek Rady Naukowej) Forum Obywatelskiego - Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "W trosce o Polskę jako dobro wspólne", zorganizowanej przez Uczelniany Samorząd Studentów KUL oraz Fundację Studenckie Forum Business Centre Club, moderowanie eksperckiego panelu dyskusyjnego pt. "Demokratyczne państwo prawa", Lublin, 16-18 maja 2016 roku.
 11. Zorganizowanie I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina", organizowanej przez Komisję Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; Wydział Prawa i Administracji UMCS; Towarzystwo Naukowe KUL-Wydział Nauk Prawnych; Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie na Słowacji oraz Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie na Ukrainie, Lublin, 15-17 września 2016 roku (Komitet Organizacyjny: prof. Józef Krukowski - Przewodniczący Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie; prof. Jan Gliński - Wiceprezes PAN Oddział w Lublinie; prof. Viktor Hryshchuk - Dziekan Wydziału Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie na Ukrainie;dr Michaela Moravcikova - Uniwersytet Trnawski w Trnawie na Słowacji; dr hab. Jadwiga Potrzeszcz - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; prof. Mirosław Sitarz - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).
 12. Współorganizacja (organizatorzy: Sekcja Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL: dr hab. Jadwiga Potrzeszcz - Opiekun Sekcji, Piotr Majak - Prezes Koła Naukowego Studentów Prawa KUL, Justyna Świerczek - Koordynator Sekcji, Aleksandra Jóźwik - Członek Sekcji, Konrad Węgliński - Członek Sekcji) Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Współczesne problemy etyki prawniczej", zorganizowanej przez Sekcję Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL w ramach XXV Jubileuszowego Tygodnia Prawników na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Centrum Transferu Wiedzy, Lublin, 3 kwietnia 2017 roku. 
 13. Zorganizowanie II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa: Polska - Słowacja - Ukraina - Gruzja", organizowanej pod patronatem Wojewody Lubelskiego Prof. Przemysława Czarnka, przez Komisję Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie na Słowacji; Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie na Ukrainie; Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Fundację Polskiej Akademii Nauk; Lublin 6-7 czerwca 2018 roku (Komitet Organizacyjny: Przewodniczący: Prof. Józef Krukowski; Członkowie: Dr Michaela Moravcikova, Prof. Ireneusz Nowikowski, Prof. Jadwiga Potrzeszcz, Dr Agnieszka Romanko, Mgr inż Marek Rozmus, Mgr Ireneusz Samodulski, Prof. Mirosław Sitarz, Dr Anna Słowikowska). 
 14. Zorganizowanie (wspólnie z pracownikami Katedry Teorii i Filozofii Prawa KUL) Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - "Państwo - społeczeństwo - kultura: formalne i nieformalne źródła prawa" - XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego - Prof. Przemysława Czarnka oraz Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - Prof. Krzysztofa Wiaka, Lublin, 23-26 września 2018 r. Fotorelacja: www.kul.pl/24-09-2018-xxiii-zjazd-katedr-teorii-i-filozofii-prawa,gal_16828.html 
 15. Zorganizowanie i prowadzenie, w ramach cyklu wykładów otwartych "Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa", wykładu dr. Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin pt. Ocena realizacji strategii rozwoju Lublina "Lublin 2020", Centrum Transferu Wiedzy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 17 stycznia 2019 r. Fotorelacja: www.kul.pl/17-01-2018-pro-publico-bono-kultura-czlowieka-i-spoleczenstwa-wyklad-dr-krzysztofa-zuka-prezydenta-miasta-lublin,gal_17027.html  Więcej informacji: www.kul.pl/17-i-2019-dr-krzysztof-zuk,art_84197.html 
 16. Zorganizowanie i prowadzenie, w ramach cyklu wykładów otwartych "Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa", wykładu Bogdana Chmielewskiego, Prezesa i Dyrektora Wykonawczego Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Stanach Zjednoczonych, pt. Obraz Polonii amerykańskiej z perspektywy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, Centrum Transferu Wiedzy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 10 kwietnia 2019 r. Fotorelacja: www.kul.pl/10-04-2019-pro-publico-bono-kultura-czlowieka-i-spoleczenstwa-wyklad-bogdana-chmielewskiego-prezesa-psfcu,gal_17151.html 
 17. Współorganizacja (organizatorzy: Katedra Teorii i Filozofii Prawa WPPKiA KUL oraz Koło Naukowe Studentów Prawa KUL) jako opiekun Sekcji Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Standardy poprawnej legislacji - teoria i praktyka", zorganizowanej pod honorowym patronatem Prorektora KUL, Ks. dra hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL oraz Dziekana WPPKiA KUL, Dra hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL, w ramach XXVI Tygodnia Prawników na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Lublin, 12 kwietnia 2019 roku.  
 18. Zorganizowanie i prowadzenie, w ramach cyklu wykładów otwartych "Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa", wykładu Krzysztofa Kwiatkowskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pt. Rola Najwyższej Izby Kontroli w demokratycznym Państwie Prawa, Centrum Transferu Wiedzy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 9 maja 2019 r. Fotorelacja: https://www.kul.pl/09-05-2019-pro-publico-bono-kultura-czlowieka-i-spoleczenstwa-wyklad-prezesa-nik-krzysztofa-kwiatkowskiego.09-05-2019-pro-publico-bono-kultura-czlowieka-i-spoleczenstwa-wyklad-prezesa-nik-krzysztofa-kwiatkowskiego,gal_17174.html 
 19. Zorganizowanie i prowadzenie, w ramach cyklu wykładów otwartych "Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa", wykładu o. Artura Sosy, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego, pt. Znaki czasu w kontekście Synodu o młodzieży, Centrum Transferu Wiedzy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 17 maja 2019 r. Fotorelacja: https://www.kul.pl/17-05-2019-wizyta-o-arturo-sosa-sj-przelozonego-generalnego-towarzystwa-jezusowego-na-kul.17-05-2019-wizyta-o-arturo-sosa-sj-przelozonego-generalnego-towarzystwa-jezusowego-na-kul,gal_17189.html 
 20. Udział w Komitecie Organizacyjnym III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka pt. Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy, zorganizowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Lublin 24-25 maja 2019 r. (Organizatorzy: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie; Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie; Fundacja Polskiej Akademii Nauk; Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II).
 21. Kierowanie projektem: Ubi civitas, ibi societas - tworzyMY państwo, zorganizowanym i zrealizowanym wspólnie z mgr. Piotrem Krzyżanowskim, Weroniką Lasek, Bartłomiejem Grzeluszką, Natalią Skrok i Oskarem Bodanką, w ramach XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki, Lublin, 16 września 2019 r.
 22. Współzorganizowanie i prowadzenie, w ramach cyklu wykładów otwartych "Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa", wykładu Radosława Malinowskiego, wykładowcy akademickiego Tangaza University (Nairobi) oraz konsultanta Ośrodka Sił Pokojowych Unii Afrykańskiej, pt. Niewolnicy w dobie globalizacji: Handel ludźmi w Afryce w XXI wieku, Centrum Transferu Wiedzy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 14 października 2019 r. Fotorelacja: https://www.kul.pl/14-10-2019-pro-publico-bono-kultura-czlowieka-i-spoleczenstwa-wyklad-radoslawa-malinowskiego-z-tangaza-university,gal_17326.html  
 23. Współzorganizowanie i prowadzenie, w ramach cyklu wykładów otwartych "Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa", wykładu Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP Pawła Muchy pt. Prawo i polityka, Centrum Transferu Wiedzy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 4 grudnia 2019 r. Fotorelacja: https://www.kul.pl/04-12-2019-pro-publico-bono-kultura-czlowieka-i-spoleczenstwa-wyklad-ministra-pawla-muchy,gal_17397.html  
 24. Udział w Komitecie Naukowym oraz w Komitecie Organizacyjnym IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina - Niemcy", zorganizowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 6-7 listopada 2020 r. (on-line), Główny Organizator: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Współorganizatorzy: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL. Komitet Naukowy: Ks. prof. Józef Krukowski, Prof. Olha Balynska, Prof. Andrzej Herbet, Prof. Ewa Kruk, Dr Michaela Moravcikova, Prof. Ireneusz Nowikowski, Prof. Jadwiga Potrzeszcz, Prof. Anna Przyborowska-Klimczak, Ks. prof. Mirosław Sitarz, Prof. Paweł Smoleń. Komitet Organizacyjny: Ks. prof. Józef Krukowski - Przewodniczący, Mgr Grażyna Hamerla, Prof. Ewa Kruk, Dr Michaela Moravcikova, Prof. Ireneusz Nowikowski, Prof. Jadwiga Potrzeszcz, Dr Agnieszka Romanko, Mgr inż. Marek Rozmus, Mgr Ireneusz Samodulski, Ks. prof. Mirosław Sitarz.

 

Przeprowadzone szkolenia

 1. Przeprowadzenie szkolenia: "Wykładnia w prawie podatkowym" dla studentów i doktorantów, zorganizowanego przez Sekcję Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL w ramach XXIV Tygodnia Prawników na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Collegium Iuridicum, Lublin, 8 kwietnia 2016 roku.

 

Promocje i recenzje

 

I. Promotor doktoratu:

 1. Marcin Śliwa (KUL), Sprawiedliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego, Lublin, 25. 11. 2019 (publiczna obrona), 02. 12. 2019 (nadanie stopnia doktora przez Radę Instytutu Nauk Prawnych KUL), Promotor pomocniczy: dr Damian Szeleszczuk; Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Bojarski (UMCS); dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG. Dr Marcin Śliwa, absolwent Prawa KUL, został laureatem ogłoszonego przez Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych, zdobywając w dniu 30 września 2020 r. III nagrodę w dziedzinie prac doktorskich za pracę pt. "Sprawiedliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego". Zob. iws.gov.pl/wyniki-konkursu-na-najlepsza-prace-doktorska-i-habilitacyjna-z-zakresu-nauk-prawnych-2/ 
 2. Dawid Kostecki (KUL), Filozofia prawa Mariana Ignacego Morawskiego SJ, Lublin, 26. 10. 2020 r. (publiczna obrona), Recenzenci: Prof. dr hab. Kamil Zeidler (UG), Prof. UMCS dr hab. Wojciech Dziedziak. W dniu 16. 11. 2020 r. Rada Instytutu Nauk Prawnych nadała stopień doktora oraz wyróżnienie za szczególnie wysoki poziom rozprawy doktorskiej.

 

 

II. Promotor pomocniczy doktoratu:

 1. Tomasz Barszcz (KUL), Nazwa analogiczna jako zasada argumentum a simili, Lublin, 19. 06. 2012 (publiczna obrona), Promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński (KUL); Recenzenci: ks. dr hab. Tadeusz Guz, prof. KUL; dr hab. Kamil Zeidler (UG).

 

III. Promotor prac magisterskich:

 1. Bogusław Wojnarowicz, Kodeks etyki samurajskiej i jego stosowanie w feudalnej Japonii, Lublin, 29. 10. 2007.
 2. Tatiana Pietroń, Obywatelskie nieposłuszeństwo w perspektywie filozoficznoprawnej, Lublin, 07. 10. 2008.
 3. Marcin Maciocha, Prawa podmiotowe w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., Lublin, 07. 10. 2008.
 4. Krzysztof Sternik, Prawo naturalne źródłem prawa i obowiązków jednostki w społeczeństwie, Lublin, 07. 10. 2008.
 5. Mateusz Gruszczyk, Stosunek polityki do państwa i prawa w filozofii Hansa Kelsena, Lublin, 04. 11. 2008.
 6. Dawid Majchrzak, Znaczenie teorii umowy społecznej w kształtowaniu się państwa i prawa z punktu widzenia filozoficznoprawnego, Lublin, 17. 06. 2009.
 7. Marcin Król, Kształtowanie się idei sprawiedliwości społecznej w myśli chrześcijańskiej, Lublin, 12. 10. 2009.
 8. Korneliusz Łukasik, Pojęcie sprawiedliwości u Tomasza z Akwinu i w Konstytucji RP, Lublin, 29. 06. 2012.
 9. Magdalena Osińska, Godność człowieka w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP, Lublin, 29. 06. 2012.
 10. Justyna Sowa, Leona Petrażyckiego koncepcja prawa, Lublin, 29. 06. 2012.
 11. Bartosz Daniel Żuk, Sposoby dochodzenia roszczeń na wypadek naruszenia prawa do znaku towarowego w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki, Lublin, 29. 06. 2012.
 12. Staworko Magdalena, Przestępczość nieletnich - aspekt teoretycznoprawny i socjologiczny, Lublin, 3. 10. 2012.
 13. Mikołaj Olejarczyk, Niepozytywistyczna koncepcja prawa Roberta Alexy'ego, Lublin, 19. 06. 2013.
 14. Patrick Podsiadło, Stosowanie formuły Radbrucha na przykładzie procesów strzelców przy Murze Berlińskim, Lublin, 19. 06. 2013.
 15. Anna Pych, Prawo naturalne w ujęciu Hanny Waśkiewicz, Lublin, 19. 06. 2013.
 16. Aneta Kornaś, Status prawny kobiety w islamie, Lublin, 01. 07. 2013.
 17. Kamil Dec, Język prawny z punktu widzenia współczesnej teorii prawa i lingwistyki, Lublin, 30. 09. 2013.
 18. Weronika Rysak, Dyskrecjonalność sędziowska z perspektywy pewności prawa, Lublin, 30. 09. 2013.
 19. Piotr Kaczkowski, Specyfika wykładni prawa cywilnego, Lublin, 26. 06. 2014.
 20. Kamila Kwarciana, Rola sędziego w systemie prawnym common law, Lublin, 26. 06. 2014.
 21. Szymon Lipski, Porównanie istoty recepcji prawa w Japonii w epoce Meiji i w trakcie okupacji amerykańskiej, Lublin, 26. 06. 2014.
 22. Wojciech Posłajko, Rola przymusu w prawie, Lublin, 26. 06. 2014.
 23. Tomasz Krzysztof Tokarski, Koncepcja dobra wspólnego a standardy demokratycznego państwa prawa, Lublin, 24. 09. 2014.
 24. Barbara Pławska, Instytucja państwa i filozofia praw człowieka w poglądach Ayn Rand, Lublin, 26. 06. 2015.
 25. Łukasz Rachoń, Realizacja zasady słuszności na podstawie wybranych przykładów orzecznictwa sądów powszechnych w Polsce i Anglii, Lublin, 26. 06. 2015.
 26. Wiktor Kołodziejczak, Poglądy filozoficznoprawne Czesława Martyniaka na tle niepozytywistycznych teorii prawa, Lublin, 29. 09. 2015.
 27. Izabela Moroz, Wykładnia rozszerzająca a analogia w prawie, Lublin, 22. 06. 2016.
 28. Aleksander Mościbrodzki, Teoria i praktyka wykładni prawa karnego, Lublin, 22. 06. 2016.
 29. Marzena Przeworska, Stosowanie generalnych klauzul odsyłających na przykładzie klauzuli zasad współżycia społecznego, Lublin, 22. 06. 2016.
 30. Bartłomiej Niezabitowski, Bezpieczeństwo prawne jako wartość w wykładni prawa podatkowego, Lublin, 07. 07. 2016.
 31. Agata Lizinkiewicz, Prawnonaturalne podstawy bezpieczeństwa prawnego, Lublin, 27. 09. 2016.
 32. Marcin Stępień, Relacje prawa pozytywnego do prawa naturalnego w poglądach filozoficznoprawnych Czesława Martyniaka, Lublin, 27. 09. 2016. 
 33. Paweł Bednara, Friedricha Augusta von Hayeka koncepcja państwa i prawa, Lublin, 09. 06. 2017.
 34. Martyna Harabin, Problem niesprawiedliwych praw w ujęciu Johna Finnisa, Lublin, 09. 06. 2017.
 35. Sławomir Korus, Wartość prawdy obiektywnej w polskim procesie karnym, Lublin, 09. 06. 2017.
 36. Maciej Kudelski, Prawo karne w ujęciu nowożytnej szkoły prawa natury, Lublin, 09. 06. 2017.
 37. Justyna Świerczek, Zasada ochrony zaufania obywateli do państwa i do stanowionego przez nie prawa jako dyrektywa poprawnej legislacji, Lublin, 09. 06. 2017. Praca otrzymała II nagrodę w Konkursie im. prof. Lecha Morawskiego na najlepszą pracę magisterską (Warszawa, 10 grudnia 2018 r.). Konkurs zorganizował Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wspólnie z Fundacją im. Lecha Morawskiego pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości. Więcej informacji: https://iws.gov.pl/konkurs-im-prof-lecha-morawskiego-rozstrzygniety/ Fotorelacja: lechmorawski.org/2018/12/19/final-konkursu-im-prof-lecha-morawskiego/  
 38. Marek Żmijewski, Piękno jako wartość prawnie chroniona w polskim porządku prawnym - wybrane przykłady, Lublin, 09. 06. 2017.
 39. Cezary Józef Andruszak, Sposoby uzasadniania kary śmierci w poglądach Johna Locke'a, Immanuela Kanta i Georga Wilhelma Friedricha Hegla, Lublin, 19. 06. 2018.
 40. Marcin Siwiec, Zasada równości a zasada sprawiedliwości społecznej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Lublin, 19. 06. 2018. 
 41. Piotr Jakóbczyk, Etyczne i prawne granice wolności ekspresji artystycznej na przykładzie działalności wybranych muzyków rockowych, Lublin, 03. 07. 2018.
 42. Agata Marczewska, Zasada ochrony zaufania obywateli do państwa i do stanowionego przez nie prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Lublin, 03. 07. 2018.
 43. Bartłomiej Maroń, Krytyka wybranych instytucji prawa publicznego gospodarczego z perspektywy Austriackiej Szkoły Ekonomii, Lublin, 03. 07. 2018. 
 44. Aleksander Radliński, Internalizacja prawa z perspektywy uwarunkowań społeczno-ekonomicznych w poglądach Alexisa de Tocqueville'a, Lublin, 03. 10. 2018. Praca otrzymała III nagrodę w Konkursie im. prof. Lecha Morawskiego na najlepszą pracę magisterską (Warszawa, 10 grudnia 2018 r.). Konkurs zorganizował Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wspólnie z Fundacją im. Lecha Morawskiego pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości. Więcej informacji: https://iws.gov.pl/konkurs-im-prof-lecha-morawskiego-rozstrzygniety/ Fotorelacja: lechmorawski.org/2018/12/19/final-konkursu-im-prof-lecha-morawskiego/ 
 45. Mateusz Bańkowski, Problem aborcji z perspektywy prawa i moralności w polskim porządku prawnym, Lublin, 27. 06. 2019.
 46. Sebastian Ciechan, Sprawiedliwość naprawcza w prawie karnym, Lublin, 27. 06. 2019.
 47. Karol Jakub Kaczuga, Własność prywatna a własność publiczna z perspektywy filozofii prawa, Lublin, 27. 06. 2019.
 48. Iwona Oroń, Rola funkcjonariusza Policji w zapewnianiu społecznego poczucia bezpieczeństwa, Lublin, 27. 06. 2019.
 49. Iga Prażmo, Godność człowieka w myśli filozoficzno-prawnej Immanuela Kanta, Lublin, 27. 06. 2019.
 50. Joanna Wierzchowska, Dobro wspólne w polskim porządku prawnym pod rządami Konstytucji z 1997 roku, Lublin, 27. 06. 2019.
 51. Kamil Winiarski, Zasada proporcjonalności w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Lublin, 27. 06. 2019.
 52. Mateusz Szymański, Funkcjonowanie partii politycznych w demokratycznym państwie prawa w polskim porządku prawnym, Lublin, 10. 07. 2019.
 53. Jarosław Gorzko, Dyrektywy wykładni językowej we współczesnych koncepcjach wykładni prawa, Lublin, 17. 09. 2019.
 54. Maciej Madeja, Pojęcie prawa według Herberta L. A. Harta i Ronalda Dworkina, Lublin 17. 09. 2019.
 55. Igor Sołtysiak, Wolność działalności gospodarczej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Lublin, 17. 09. 2019.
 56. Wojciech Breś, Teoria państwa i prawa w myśli Thomasa Hobbesa, Lublin, 09. 07. 2020.
 57. Michał Czaja, Nieposłuszeństwo obywatelskie jako sprzeciw wobec niesprawiedliwego prawa, Lublin, 09. 07. 2020.
 58. Bartłomiej Piotr Grzeluszka, Interpretacja podatkowa ogólna oraz interpretacja podatkowa indywidualna z perspektywy bezpieczeństwa prawnego, Lublin, 09. 07. 2020.
 59. Piotr Majak, Etyczny wymiar kodeksów honorowych na przykładzie Polskiego Kodeksu Honorowego z 1919 roku, Lublin, 09. 07. 2020.
 60. Katarzyna Mącik, Zawód adwokata w kontekście etyki i psychologii, Lublin, 09. 07. 2020.

 

IV. Promotor prac dyplomowych:

 

 

(Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historia i Wiedza o Społeczeństwie, Wydział Nauk Humanistycznych KUL):

 1. Ewa Cieślińska, Kształtowanie się i ochrona praw człowieka, Lublin, 20. 06. 2009.
 2. Monika Joanna Gniedziuk, Samorząd terytorialny w Polsce - społeczne aspekty funkcjonowania, Lublin, 20. 06. 2009.
 3. Krzysztof Gwizdal, Kara śmierci w społecznej nauce Kościoła, 20. 06. 2009.
 4. Marta Kiszka, Przestępczość nieletnich w świetle badań, Lublin, 20. 06. 2009.
 5. Tomasz Prażmo, Problematyka podziału władzy w polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Lublin, 20. 06. 2009.
 6. Elżbieta Rybińska, Rola Trybunału Konstytucyjnego w demokratycznym państwie prawa, Lublin, 20. 06. 2009.
 7. Anna Szumaczuk, Mniejszości narodowe w Polsce i ich prawa, Lublin, 20. 06. 2009.

 (Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Wiedza o Społeczeństwie i Relacje Międzynarodowe z modułem wiedzy o rodzinie, Wydział Nauk Humanistycznych KUL):

 1. Małgorzata Ewa Bachanek, Idea podziału władzy w polskich konstytucjach, Lublin, 13. 02. 2010.
 2. Ewa Ewelina Blacharz, Prawa rodziców w polskim systemie edukacyjnym, Lublin, 13. 02. 2010.
 3. Katarzyna Dubaj, Problemy etyczne związane ze stosowaniem kary śmierci w nauczaniu Kościoła katolickiego, Lublin, 13. 02. 2010.
 4. Monika Garbacz, Oskarżony, świadek i biegły jako osobowe źródła dowodowe w procesie karnym, Lublin, 13. 02. 2010.
 5. Ewa Golińska-Kukawska, Problematyka usprawiedliwiania podatków w świetle ideologii praw człowieka, Lublin, 13. 02. 2010.
 6. Irena Jóźwiak, Operacyjna rola NATO w zakresie utrzymywania pokoju w Bośni i Hercegowinie, Lublin, 13. 02. 2010.
 7. Andrzej Kaproń, Szwajcarskie służby mundurowe w świetle Konstytucji federalnej Konfederacji Szwajcarskiej, Lublin, 13. 02. 2010.
 8. Renata Lis, Rzecznik Praw Dziecka i jego zadania we współczesnej Polsce, Lublin, 13. 02. 2010.
 9. Piotr Malinowski, Społeczeństwo obywatelskie, Lublin, 13. 02. 2010.
 10. Sylwia Niemiec, Granice ludzkiego życia i jego ochrona prawna, Lublin, 13. 02. 2010.
 11. Józefa Olszówka, Wolności i prawa człowieka i obywatela w polskich konstytucjach (1921-1997), Lublin, 13. 02. 2010.
 12. Weronika Pazyna, Teoria umowy społecznej w kontekście uprzednio sformułowanych teorii genezy państwa, Lublin, 13. 02. 2010.
 13. Joanna Rondoś, Kompetencje wójta jako przedstawiciela organu prowadzącego szkołę, Lublin, 13. 02. 2010.
 14. Małgorzata Wawrzyńczak, Godność człowieka jako źródło jego wolności i praw, Lublin, 13. 02. 2010.
 15. Katarzyna Wielińska Pyzik, Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich, Lublin, 13. 02. 2010.

(Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historia i Wiedza o Społeczeństwie, Wydział Nauk Humanistycznych KUL):

 

 1. Karolina Bernat, Status prawny cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin, 12. 06. 2010.
 2. Elżbieta Kloc, Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego, Lublin, 12. 06. 2010.
 3. Agnieszka Mitura-Wawerek, Zasada równego traktowania kobiet i męzczyzn na płaszczyźnie prawa pracy, Lublin, 12. 06. 2010.
 4. Agnieszka Płecha, Prawne i społeczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych, Lublin, 12. 06. 2010.
 5. Agata Pogorzelska, Współpraca celna w Unii Europejskiej, Lublin, 12. 06. 2010.
 6. Katarzyna Samuła, Przysposobienie dziecka - aspekt prawny i psychologiczny, Lublin, 12. 06. 2010.
 7. Jan Bilut, Równoważenie i współpraca władz w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Lublin, 7. 09. 2010.
 8. Urszula Mysiak, Prawo czlowieka do wolnosci sumienia i religii w polskim systemie prawnym, Lublin, 7. 09. 2010.
 9. Rafał Walczak, Podstawy prawne funkcjonowania partii politycznych w Polsce, Lublin, 7. 09. 2010.

 (Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Wiedza o Społeczeństwie i Relacje Międzynarodowe z modułem wychowanie do życia w rodzinie, Wydział Nauk Humanistycznych KUL)

 1. Ewa Betiuk, Społeczeństwo obywatelskie - przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Lublin, 12. 02. 2011.
 2. Anna Chmiel, Trybunał Konstytucyjny w kontekście idei podziału władzy, Lublin, 12. 02. 2011.
 3. Karol Dam, Źródła prawa administracyjnego w Polsce, Lublin, 12. 02. 2011.
 4. Joanna Filipowicz-Adamowicz, Harcerstwo między ruchem społecznym a organizacją, Lublin, 12. 02. 2011.
 5. Marlena Hadaś, Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych - kontrola zarządcza w pracy szkoły, Lublin, 12. 02. 2011.
 6. Bartosz Janiszewski, Filozofia polityczna Carla Schmitta, Lublin, 12. 02. 2011.
 7. Janusz Kobiałka, Kompetencje Starosty na przykładzie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, Lublin, 12. 02. 2011.
 8. Agnieszka Kurzyna-Gałka, Gospodarcza działalność regulowana, Lublin, 12. 02. 2011.
 9. Artur Lis, Recepcja prawa w Polsce piastowskiej do początków XIII wieku, Lublin, 12. 02. 2011.
 10. Justyna Pieniążek, Godność człowieka w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego (2004-2010), Lublin, 12. 02. 2011.
 11. Magdalena Przytuła, Ochrona rodziny w systemie prawa państwa polskiego, Lublin, 12. 02. 2011.
 12. Barbara Słomianowska, Skarga konstytucyjna w polskim systemie prawnym, Lublin, 12. 02. 2011.
 13. Agnieszka Stadnicka-Chrzan, Proces odchodzenia od prawnej dopuszczalnosći stosowania tortur, Lublin, 12. 02. 2011.
 14. Monika Sugier, Geneza i istota formuły Radbrucha, Lublin, 12. 02. 2011.
 15. Donata Tobota, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako strażnik prywatności, Lublin, 12. 02. 2011.
 16. Roman Woźniak, Obywatelstwo w polskim systemie prawnym, Lublin, 21. 02. 2011.
 17. Jolanta Zdziebło, Pozycja ustrojowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin, 12. 02. 2011.

 

V. Recenzje prac magisterskich:

 1. Małgorzata Maria Lisowska, Problem wolności wypowiedzi w systemie konstytucyjnym Unii Europejskiej, Lublin 2005.
 2. Grzegorz Buliński Omasta, Kontrola funduszy strukturalnych, Lublin 2005.
 3. Radosław Piotr Szot, Konstrukcja nadużycia prawa podmiotowego, Lublin 2006.
 4. Magdalena Skiba, Wartości w dylemacie słusznego prawa, Lublin 2006.
 5. Tomasz Barszcz, Przymus prawny i jego dopuszczalne granice, Lublin 2007.
 6. Katarzyna Bigos, Prawa jednostki ludzkiej w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Lublin 2007.
 7. Rafał Kamiński, Sprawiedliwość jako idea prawa, Lublin 2007.
 8. Komparatystyka wybranych zagadnień profesjonalnego świadczenia usług prawnych w Polsce i Wielkiej Brytanii, Lublin 2007.
 9. Karol Załęski, Państwo i prawo w nauczaniu papieża Leona XIII, Lublin 2008.
 10. Michał Wąsowski, Prawo jako instrument realizacji wartości na przykładzie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2008.
 11. Łukasz Bacza, Pojęcie dobra wspólnego w teorii i w praktyce, Lublin 2010.
 12. Agata Grabowska, Koncepcja wojny sprawiedliwej w prawie niemieckim, Lublin 2011.
 13. Małgorzata Anna Trzebieniak, Die Idee des Staates bei G. W. F. Hegel, Lublin 2011.
 14. Piotr Zbigniew Mastalerz, Godność człowieka podstawą ochrony życia ludzkiego, Lublin 2011.
 15. Łukasz Awgulewicz, Niedozwolone klauzule umowne, Lublin 2011.
 16. Błażej Borowski, Naruszenie dóbr osobistych za pośrednictwem Internetu w aspekcie filozoficznoprawnym, Lublin 2011.
 17. Agata Ewa Pelak, The free movement of services in the European Union, Lublin 2011.
 18. Urszula Lipska, Nadzór nad samorządem terytorialnym w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Lublin, 21. 09. 2017.
 19. Katarzyna Mazurek, Zakres działania samorządu terytorialnego, Lublin, 21. 09. 2017.
 20. Mateusz Sosnowski, Wójt jako organ wykonawczy samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej, Lublin, 21. 09. 2017.

  

VI. Recenzje w przewodach habilitacyjnych

 1. Recenzja osiągnięcia naukowego i aktywności naukowej Dr Tatiany Chauvin (UW) w postępowaniu habilitacyjnym, Lublin, 21 marca 2015 roku.
 2. Recenzja osiągnięcia naukowego i aktywności naukowej Dr Moniki Münnich (KUL) w postępowaniu habilitacyjnym, Lublin, 15 stycznia 2018 roku.

VII. Recenzje w przewodach doktorskich

 1. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marty Dargas (UG), Idee i zasady konstytucyjne chińskiego porządku prawnego, Gdańsk 2016, ss. 425, Lublin 19 maja 2016 roku.
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Macieja Kasprzyka (UG), Generalny i abstrakcyjny charakter normy prawnej w aspekcie antropologicznym i językowym, Gdańsk-Warszawa 2018, ss. 310, Lublin, 24 listopada 2018 roku.
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Wawrzyńca Serafina (ALK), Granice prywatyzacji zadań państwa w demokratycznym państwie prawa na przykładzie bezpieczeństwa publicznego. Studium teoretycznoprawne, Warszawa 2019, ss. 205, Lublin, 20 września 2019 roku.

 

Towarzystwa Naukowe i Stowarzyszenia

 1. IVR - Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (Międzynarodowe Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Sekcja Polska) - członek - od 2002 roku.
 2. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - 1) członek współpracownik - w latach 2005-2015; 2) członek korespondent - od 2015 roku - aktualnie.
 3. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL - członek - od 2006 roku.
 4. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie - członek Komisji Prawniczej - od 2011 roku.

Praca redakcyjna

 1. "Studia Prawnicze KUL" - Redaktor Językowy - od stycznia 2012 roku - aktualnie.
 2. "Studia z Prawa Wyznaniowego" - Redaktor Językowy - od stycznia 2012 roku - aktualnie.
 3. "Prawo i Więź" - członek Rady Programowej - od kwietnia 2012 roku - aktualnie.
 4. "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu" - członek Zespołu Redakcyjnego - od grudnia 2017 roku - aktualnie.

 

Pełnione funkcje

 1. Członek Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (powołanie na podstawie Zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r., Dz. Urz. MEiN z dnia 3 grudnia 2020 r., poz. 16).
 2. Członek Kapituły Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych, organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (powołanie w dniu 13 lutego 2019 r.).
 3. Sekretarz Komisji Prawniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie - od 19 lutego 2019 roku - aktualnie.
 4. Członek Rady Fundacji im. Lecha Morawskiego - od 2018 roku - aktualnie. Zob. lechmorawski.org/o-nas/o-fundacji/ 
 5. Opiekun Sekcji Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa - od 27 marca 2015 roku - aktualnie.
 6. Członek Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - od 24 czerwca 2014 roku.
 7. Członek Rady Instytutu Prawa (obecnie Instytut Nauk Prawnych) , WPPKiA KUL - od 24 czerwca 2014 roku - aktualnie.
 8. Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - w latach 2003 - 2020.
 9. Ekspert Ośrodka Przetwarzania Informacji - Instytut Badawczy - od 2013 roku - aktualnie.
 10. Sekretarz Katedry Teorii i Filozofii Prawa - od 01. 10. 2002 roku do 30. 09. 2014 roku.
 11. Protokolant na rozprawach doktorskich w Instytucie Ogólnych Nauk o Prawie (w roku akademickim 2007/2008).
 12. Protokolant na rozprawach doktorskich w Instytucie Prawa - w latach 2008-2014.
 13. Członek Rady Instytutu Prawa jako przedstawiciel młodszych pracowników naukowych (w kadencji: 2008-2012).

 

Autor: Jadwiga Potrzeszcz
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2021, godz. 21:39 - Jadwiga Potrzeszcz