Dr hab. Jan Mariusz Izdebski, prof. KUL

Życiorys naukowy 

 

- 1995-2000, studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zakończone obroną pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Wojciecha Łączkowskiego “Określenie reguł pochodzenia towarów w polskim prawie celnym”.


- 2000-2004, asystent w Katedrze Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


- 2004, obrona pracy doktorskiej: "Przeobrażenia polskiej administracji celnej związane z udziałem Polski w strukturach europejskich” pisanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Wrzoska. Doktor nauk prawnych, dyscyplina: prawo, specjalność: prawo administracyjne.


- 2005-2015, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

- 2013, kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku naukowego i monografii: "Koncepcja misji administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego". Doktor habilitowany nauk prawnych, dyscyplina: prawo, specjalność: prawo administracyjne.

 

-1 X 2015 - 2019, Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego.

 

-1 X 2019 - nadal, Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji.

 

Kompetencje, doświadczenie zawodowe, pełnione funkcje:

 

- Radca Prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

 

- Zasiadał w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

 

- Współpracownik portalu Lex Księgowość prowadzonego przez Lex Wolters Kluwer w zakresie prawa celnego.

 

- 2015-2020 - Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w obszarze nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych, dyscyplina: prawo.

 

- 2020-nadal - Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinach:

 • nauki prawne;
 • nauki o polityce i administracji.

- 2015-2016 - Członek Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

 

- 2016-2019 - Sędzia Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

- 2019-nadal - Sędzia Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. 


Zajęcia dydaktyczne:

Wykłady:
- Prawo administracyjne – część ogólna
- Ustrojowe prawo administracyjne

- Postępowanie sądowo-administracyjne

- Prawo celne

 

Konwersatoria:

- Prawo samorządu terytorialnego

- Organizacja szkolnictwa wyższego

 

Seminaria:
- Prawo administracyjne

- Postępowanie administracyjne

 

Zajęcia realizowane przy wykorzystaniu platform MS Teams oraz  Moodle, kontakt w sprawach zajęć: izdebski@kul.pl

 

 

Wypromowani doktorzy:

 

1. Dr Adrian Sypnicki - Zasada proporcjonalności w  lokalnym planowaniu przestrzennym (2018).

 

2. Dr Joanna Kurzyp - Dobór i szkolenie kadr samorządu terytorialnego w regulacjach prawa administracyjnego (2019).

 

3. Dr Krystian Wasilewski - Współdziałanie powiatów w wykonywaniu zadań ochrony zdrowia (2020).

Wykaz publikacji:

 1. Koncepcja misji administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 218;
 2. Reguły pochodzenia towarów, Prawo – Administracja - Kościół, Nr 1/2001, str. 43-52;

 3. Sprawozdanie: Prawnicze koncepcje nauki o administracji publicznej, Prawo – Administracja – Kościół, Nr 2/3 /2001, str. 317 – 320, współautor;

 4. Kształtowanie struktur współczesnej administracji na przykładzie administracji celnej, [w:] Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, J. Łukasiewicz (red.), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2002, str. 551-559, współautor;

 5. Sprawozdanie: Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska, Prawo – Administracja – Kościół, Nr 2/3 /2002, str. 227 – 232, współautor;

 6. Ochrona własności intelektualnej przez administrację celną [w:] Etyka w działalności gospodarczej: fikcja czy sukces?, T. Barankiewicz, R. Biskup (red.), Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2003, str. 29 – 34, współautor;

 7. Zasada jawności i jej ograniczenia w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane, [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, J. Filipek (red.), Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej, Bielsko-Biała 2003, str. 11 – 24, współautor.

 8. Zastosowanie określenia niepreferencyjnego pochodzenia towarów, Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, T I/2004, Radom 2004, str. 197 – 206, współautor;

 9. Prawne i ekonomiczne podstawy ingerencji w międzynarodowy obrót handlowy, Prawo – Administracja – Kościół, Nr 3/2004, str. 77 – 87;

 10. Pojęcie i zakres administracyjnych postępowań szczególnych w systemie prawa administracyjnego procesowego, Prawo – Administracja – Kościół, Nr 1/2005, str. 43 - 56, współautor;

 11. Wspólna polityka rolna a międzynarodowy obrót handlowy, Roczniki Nauk Prawnych 2005 r., nr 2, str. 363 - 374;

 12. Prawnoadministracyjne podstawy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, [w:] Wspólna Polityka Rolna - szansą polskiego rolnictwa, J. M. Izdebski, M. Szewczak (red.), Lublin 2006, str. 7 – 19;

 13. Wspólna polityka rolna szansą dla polskiego rolnictwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, redakcja naukowa, współautor, ss. 163;

 14. Polityka administracyjna jako instrument realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne międzynarodowe, E. Czech (red.), Difin, Warszawa 2006, str. 29 - 40, współautor;

 15. Poszukiwanie koncepcji struktury administracji skarbowej, [w:]  Biurokracja, J. Łukasiewicz (red.),Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, str. 203 - 209, współautor.

 16. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Wybór źródeł, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, Wstęp i opracowanie, ss. 300, współautor;

 17. Warunki wykonywania działalności w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami, Roczniki Nauk Prawnych T. XVI, nr 1/2006, str. 427 - 437, współautor;

 18. Funkcje prawa celnego realizowane przez administrację celną w latach 1945 - 89, [w:] A. Kuś, P. Witkowski (red.), Otwarcie granic rynku a BYĆ i MIEĆ człowieka oraz narodu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, str. 247-254;

 19. Administracja i zarządzanie cz. I, Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu T. III – cz. 1/2006, Radom 2006, redakcja naukowa, współautor, ss. 107;

 20. Z historii administracji celnej, [w:] A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, M. Kruszewska-Gagoś (red.), Historia magistra vitae. Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi,  Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, str. 91 – 97, współautor;

 21. Instytucja upoważnionego podmiotu gospodarczego szansą pogłębienia współpracy administracji celnej z podmiotami gospodarczymi, [w:] J. Łukasiewicz, S. Wrzosek (red.) Dobra administracja – teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2007, str. 97 - 102;

 22. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Wybór źródeł, Wydanie II uzupełnione, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, Wstęp i opracowanie, ss. 323, współautor;

 23. Administracja i zarządzanie cz. II, Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu T. III – cz. 2/2007, Radom 2007, ss. 165, redakcja naukowa, współautor;

 24. Pojęcie i zakres reform administracji publicznej (na przykładzie Krajowej Administracji Skarbowej), Roczniki Nauk Prawnych, Tom XVII Nr 2/2007, s. 207-214;

 25. Opracowanie haseł: Decyzja administracyjna, Naczelny Sąd Administracyjny, Ogólne postępowanie administracyjne, Podmioty na prawach strony, Postępowania administracyjne szczególne, Postępowanie dowodowe, Postępowanie odwoławcze, Postępowanie podatkowe, Postępowanie w sprawach celnych, Postępowanie w sprawach skarg i wniosków, Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń, Sądownictwo administracyjne, Skarga do sądu administracyjnego, Skarga kasacyjna, Strona postępowania administracyjnego, Weryfikacja decyzji ostatecznych, Właściwość organów administracji, Wojewódzkie sądy administracyjne, Wszczęcie postępowania administracyjnego, Zasady ogólne postępowania administracyjnego, [w:] Kompendium wiedzy  administratywisty, red. S. Wrzosek, J. Izdebski, M. Domagała, J. Łukasiewicz, Wydawnictwo KUL. Lublin 2008, s.115-132;

 26. Kompendium wiedzy administratywisty, redakcja naukowa, współautor, Wydawnictwo KUL. Lublin 2008, ss. 688;

 27. Zasady ochrony przed dumpingiem, Studia Prawnicze KUL, T. 1 (33) 2008, s. 21-30;

 28. Ludwik Górski (1894-1945), [w:] A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 67-71;

 29. Pojęcie i zakres polityki celnej w ujęciu polityki administracyjnej, [w:] J. Łukasiewicz (red.), Polityka administracyjna, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stryków 7-9 września 2008 r., Rzeszów 2008, s. 267-273;

 30. Rola nauki administracji w identyfikowaniu patologii w organizacji i funkcjonowaniu administracji publicznej, [w:] Patologie w administracji publicznej, (red.) P. J. Suwaj, D. R. Kijowski, Warszawa 2009,  współautor;

 31. Rozwój zainteresowań nauki administracji w systemie nauk administracyjnych,  Roczniki Nauk Prawnych, Tom XIX Nr 2/2009, s. 239-247;

 32. Kształcenie kadr na potrzeby samorządu terytorialnego w świetle nauk administracyjnych [w:] K. Grabczuk, M. Szewczak (red.), 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce, Lublin 2010, s. 267 – 276;

 33. Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza spin off i spin out,  redakcja, Lublin 2010, ss. 150;

 34. Wstęp [w:] J. Izdebski (red.), Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza spin off i spin out, J. Izdebski (red.), Lublin 2010, s. 6-7;

 35. Podstawy prawa administracyjnego, [w:] J. Parchomiuk (red.), Ekoturystyka szansą rozwoju Roztocza, Lublin 2010, s. 55–75;

 36. Metody badawcze nauk administracyjnych, [w:] S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Współzależność dyscyplin badawczych w sferze Administracji publicznej, Warszawa 2010, s 433-444;

 37. Współzależność dyscyplin badawczych w sferze Administracji publicznej, redakcja naukowa, współautor, C. H. Beck, Warszawa 2010, ss. 639;

 38. Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, redakcja naukowa, współautor, Lublin 2010, ss. 839;

 39. Achieving Common Good by Public Administration and the Principle of Equality [w:] W. Hoff (red.), The Critique of Law. Vol. III Equality, Warszawa 2010, s. 391 – 402, współautor;

 40. Misja administracji publicznej [w:], Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, M. Szewczak, K. Grabczuk (red.), Lublin 2010, s. 201-206;
 41. Administracyjne postępowanie ogólne [w:] M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Warszawa 2010, s. 63-71;
 42. Postępowanie sądowoadministracyjne [w:] M. Domagała, A. Haładyj, s. Wrzosek (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Warszawa 2010, s. 73-78, współautor;
 43. Metody badawcze nauki administracji,  [w:] M. Karpiuk, W. Kitler (red.), Nauka administracji, Difin, Warszawa 2013, s. 108-116.
 44. Opracowanie haseł: Centralizacja i decentralizacja administracji publicznej, Centralizacja w teorii organizacji i zarządzania, Decentralizacja w teorii organizacji i zarządzania, Koncentracja i dekoncentracja w administracji publicznej, Kontrola administracji publicznej, Odpowiedzialność odszkodowawcza administracji publicznej, Stosunek administracyjnoprawny, Prawa administracyjnego źródła, [w:] S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Leksykon Administratywisty, Radom 2013.
 45. Kształcenie administratywistów z punktu widzenia nauki administracji, [w:] Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji. Księga poświęcona pamięci Jacka Dziobka-Romańskiego, S. Wrzosek, M. Pyter, M. Ganczar (red.), Lublin 2014, współautor.
 46. Prawne aspekty kierownictwa w muzeach publicznych, [w:] Procesy kierowania w administracji publicznej, J. Łukasiewicz (red.), Rzeszów 2014, współautor.
 47. Status prawny eksperta rynku sztuki w regulacjach prawa administracyjnego, [w:] Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne. Tom 3. Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne, A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański (red.), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, współautor.
 48. Ochrona dóbr kultury w systemie norm prawa administracyjnego, Muzealnictwo, nr 55/2014.
 49. Związki nauki prawa administracyjnego z naukami o zarządzaniu, „Roczniki Nauk Prawnych” 25 (2015), nr 4, s. 175-184.
 50. Misja muzeum publicznego, [w:] J. Parchomiuk, K. Kułak-Krzysiak (red.), Służyć dobru wspólnemu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016,  s. 289-298
 51. Rola administracji publicznej w kreowaniu innowacyjności,  [w:] I. Wieczorek, M. Ganczar (red.) Wybrane aspekty współpracy transgranicznej polskich samorządów w kontekście przemian prawa Unii Europejskiej, Łódź 2016, s. 131-143.

 52. Decyzja celna, [w:] Vademecum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer 2016, www.produkty.lex.pl/glowny-ksiegowy.
 53. System Intrastat, [w:] Vademecum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer 2016, www.produkty.lex.pl/glowny-ksiegowy, współautor.
 54. Deklaracje Intrastat, [w:] Vademecum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer 2016, www.produkty.lex.pl/glowny-ksiegowy, współautor.
 55. Ochrona praw własności intelektualnej powstałych w ramach prac B+R, [w:] Współpraca przemysł - nauka. Dobre praktyki, Lublin 2017, s. 47-68, współautor.

 56. Instytucje postępowania celnego, [w:] Vademceum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer 2017, www.produkty.lex.pl/glowny-ksiegowy.
 57. Realizacja polityk publicznych przez administrację publiczną, Zeszyty Naukowe KUL 60 (2018), nr 1 (241), s. 221-231.

 58. Katedra Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego [w:], K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień (red.), 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 429 - 440.
 59. Organizational ties in the structures of public administration as a subject of regulation of administrative law, Zeszyty Naukowe KUL 60 (2018), nr 3 (243), s. 3-13.
 60. Misja systemu szkolnictwa wyższego i nauki a misja uniwersytetu, Krytyka Prawa, Tom 12, Nr 2/2020, s. 79-88.

Kontakt: izdebski@kul.pl

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2020, godz. 13:27 - Jan Izdebski